Vydání 12/2006

Číslo: 12/2006 · Ročník: IV

1000/2006

Důchodové pojištění: starobní důchod; hodnocení doby pojištění

Ejk 675/2006
Důchodové pojištění: starobní důchod; hodnocení doby pojištění
k čl. 15 odst. 1 písm. d) Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení (EHS) č. 1408/71, o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství, ve znění Nařízení č. 878/73
Jestliže před narozením dětí a péčí o ně byla žalobkyně povinně pojištěna v Polsku, pak bez ohledu na skutečnost, že se její děti narodily na území ČR (resp. ČSSR) a žalobkyně pak již pracovala a žila jen na území ČR, hodnotí dobu péče o děti polský nositel pojištění [čl. 15 odst. 1 písm. d) Nařízení Rady (EHS) č. 574/72]. Takto zhodnocená doba péče je pro Českou správu sociálního zabezpečení závazná, i když je pro žalobkyni nevýhodná.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 7. 2006, čj. 20 Cad 19/2006-28)
Věc:
Urszula P. proti České správě sociálního zabezpečení o starobní důchod.
Žalovaná svým rozhodnutím ze dne 24. 11. 2005 přiznala žalobkyni starobní důchod podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a podle čl. 46 odst. 2 Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ve výši 728 Kč měsíčně a od téhož dne potvrdila výši vdovského důchodu 4346 Kč měsíčně.
Uvedené rozhodnutí žalované napadla žalobkyně žalobou. Nesouhlasila zejména s tím, že dobu péče o dvě děti, které se narodily a bydlí v České republice, jí zhodnotila polská strana a nezhodnotila ji žalovaná, přičemž polský nositel pojištění jí tuto dobu zhodnotil nevýhodně oproti možnosti započtení žalovanou.
Ve svém vyjádření k žalobě žalovaná popřela oprávněnost žaloby. Pokud se týká námitky započtení doby péče o děti, pak dobu za péči o syny Daniela a Zdislava započetla polská strana plně čtyřletou dobou péče o Daniela zhodnocením doby pojištění a péči o Zdislava zhodnotila v rozsahu od 24. 2. 1983 do 4. 1. 1987. Scházející doba od 5. 1. 1987 do 23. 2. 1987, jež nebyla zhodnocena ani polskou ani českou stranou, by dopočtením do českého pojištění žalobkyni nic nepřinesla.
Krajský soud v Ostravě žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Podle čl. 15 odst. 1 písm. d) Nařízení č. 574/72 kterákoli doba, za takovou považovaná podle předpisů dvou nebo více členských států, se vezme v úvahu pouze u instituce členského státu, podle jehož předpisů byla pojištěná osoba naposled povinně pojištěna před touto dobou; v případě, kdy pojištěná osoba nebyla povinně pojištěna podle předpisů členského státu před touto dobou, přihlédne k této době instituce členského státu, podle jehož předpisů byla tato osoba povinně pojištěna po této době.
Žalovaná při výpočtu procentní výše starobního důchodu vycházela z rozsahu náhradní doby pojištění, jenž vykázal polský nositel pojištění, neboť žalobkyně před narozením dětí, před náhradní dobou pojištění, byla povinně pojištěna v Polsku. Nelze jednu a tutéž dobu hodnotit dvakrát, to znamená hodnotit jako dobu získanou v Polsku a současně jako dobu získanou na území ČR; nelze ani postupovat tak, že by se doba hodnotila podle předpisů té země, která je pro pojištěnkyni výhodnější. Jestliže žalobkyně před narozením dětí byla povinně pojištěna v Polsku, pak při respektování čl. 15 odst. 1 písm. d) Nařízení č. 574/92 musí tuto dobu hodnotit polský nositel pojištění podle svých právních předpisů. Polský nositel pojištění náhradní dobu pojištění - péče o dítě - zhodnotil dle polských právních předpisů v rozsahu 42 měsíců a 15 dní a tato doba v takovém rozsahu musí být žalovanou plně respektována. (...)
Vzhledem k výše uvedenému nelze ani přisvědčit tvrzení žalobkyně, že je nutno dobu péče o děti hodnotit pouze podle českých předpisů, neboť se jí děti narodily na území ČR poté, co ukončila pracovní poměr v Polsku, provdala se a odstěhovala do České republiky a byla nemocensky pojištěna z titulu pojištění manžela. Z titulu nemocenského pojištění manžela byla žalobkyně v době narození dětí pojištěna, ale jen pro některé nároky z nemocenského pojištění, např. podpora při narození dítěte (§ 13 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění k 5. 1. 1981 i k 24. 2. 1983), nikoliv však pro své důchodové nároky.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.