Vydání 1/2008

Číslo: 1/2008 · Ročník: VI

1435/2008

Důchodové pojištění: nezaopatřené dítě

Ejk 611/2007
Důchodové pojištění: nezaopatřené dítě
k § 20 odst. 3 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Jestliže žalobkyně přerušila studium nikoli z důvodu nemoci, ale z důvodu rizikového těhotenství, které je ve svých důsledcích srovnatelné s nemocí, bylo i přesto třeba považovat žalobkyni i v době přerušení studia za nezaopatřené dítě ve smyslu § 20 odst. 3 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz), a proto jí nemohl být odňat sirotčí důchod podle § 56 odst. 1 písm. a) téhož zákona (zánik nároku na dávku).
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 9. 2007, čj. 19 Cad 120/2006-21)
Věc:
Ludmila M. proti České správě sociálního zabezpečení o sirotčí důchod.
Rozhodnutím žalované ze dne 3. 8. 2006 byl žalobkyni odňat od 22. 2. 2006 sirotčí důchod a žalovaná žalobkyni uložila vrátit přeplatek na sirotčím důchodu vzniklý v období od 22. 2. 2006 do 21. 6. 2006 ve výši 14 184 Kč. Žalobkyně přerušila své vysokoškolské studium k 1. 2. 2006, a přestala tedy být považována za nezaopatřené dítě. Nesplňovala ani podmínku uvedenou v § 20 odst. 3 písm. b) zákona o důchodovém pojištění, tedy že se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz. Těhotenství nelze považovat za nemoc nebo úraz. Proto nesplňovala podmínky nároku na sirotčí důchod.
Žalobkyně proti rozhodnutí žalované podala správní žalobu u Krajského soudu v Ostravě. Žalobkyně poukázala na to, že v období od 25. 1. 2006 byla sledována pro diagnózu vysoce rizikové těhotenství, přičemž tento nepříznivý zdravotní stav, který trval nejméně v období od 16. 1. 2006, kdy byla pro předmětnou diagnózu hospitalizována, až do doby porodu dne 24. 6. 2006, jí zabraňoval v přípravě na budoucí povolání, spočívající ve studiu na vysoké škole. Lékař jí doporučil přerušení studia ze zdravotních důvodů. Rozhodnutím děkana Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. 2. 2006 bylo vyhověno její žádosti a povoleno přerušení studia v době od 31. 1. 2006 do 31. 8. 2006. Uvedla rovněž, že rizikové těhotenství je vedeno pod diagnózou Z 35.
Krajský soud rozhodnutí žalované zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Obecně platí, že za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání lze považovat jen studium na školách v České republice. Je dána možnost Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnout v konkrétním případě, které studium na středních a vysokých školách v cizině je postaveno na roveň studiu na středních a vysokých školách. Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole začíná nejdříve dnem, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Studium se dále ukončuje zanecháním studia a vyloučením ze studia. V případě zanechání studia se dnem ukončení studia rozumí den, kdy bylo vysoké škole doručeno písemné prohlášení o zanechání studia. Dnem ukončení studia při vyloučení je den, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci. V době přerušení vysokoškolského studia není dítě studentem.
Nejdéle do dosažení 26 let věku se tedy dítě považuje za nezaopatřené také tehdy, jestliže se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.
V daném případě žalobkyně byla do 30. 1. 2006 studentkou Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Studium neukončila, když studium přerušila ode dne 31. 1. 2006 do 31. 8. 2006 z důvodu rizikového těhotenství. Ke dni přerušení studia nedosáhla věku 26 let. Z důvodu rizikového těhotenství se nemohla soustavně připravovat na budoucí povolání, tedy z důvodu stavu, který je srovnatelný s nemocí, protože vyžaduje pracovní neschopnost a brání přípravě na budoucí povolání.
Rizikové těhotenství je těhotenství, u kterého se s ohledem na některé faktory dá předpokládat větší ohrožení matky a plodu v průběhu těhotenství a porodu. Je vedeno, jak uvedeno výše, pod diagnózou Z 35. Lze dovodit, že nemoc a rizikové těhotenství je totéž, protože z důvodu rizikového těhotenství je čerpána nemocenská. Krajský soud proto považuje žalobkyni ode dne 22. 2. 2006 do 21. 6. 2006 za nezaopatřené dítě ve smyslu ust. § 20 odst. 3 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.
Vzhledem k tomu, že u žalobkyně se sice nejednalo o nemoc, ale o stav, který je ve svých důsledcích srovnatelný s nemocí, nemohlo dojít v případě žalobkyně k odnětí sirotčího důchodu podle § 56 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. a vzniku přeplatku na dávce sirotčího důchodu.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.