Vydání 1/2004

Číslo: 1/2004 · Ročník: II

78/2004

Důchodové pojištění a posuzování zdravotního stavu

Důchodové pojištění: posuzování zdravotního stavu
k § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném od 1. 1. 1998
k vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. ČNR 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 206/1995 Sb. a vyhlášky č. 139/1998 Sb. (v textu též jen "vyhláška č. 182/1991 Sb.")
Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí vydává na základě hlasování své stanovisko formou posudku, který je výsledkem kolektivního projednání podle zásad uvedených ve vyhlášce č. 182/1991 Sb. Takto formovaný postup posudkové komise nedovoluje, aby soud v rámci dokazování zjišťoval stanoviska jejích jednotlivých členů. Posudek není výsledkem správního řízení, jejž by bylo možno napadnout samostatným opravným prostředkem podle procesních předpisů správních.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2003, čj. 5 Ads 1/2003-111)
Věc:
Pavel B. ve V. proti žalované České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.
Česká správa sociálního zabezpečení dne 22. 11. 2000 zamítla žádost žalobce o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a to s poukazem na posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Táboře ze dne 13. 10. 2000, podle něhož žalobce není plně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 40 %. Žalobci i nadále náležel částečný invalidní důchod.
Opravnému prostředku žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích nevyhověl a přezkoumávané rozhodnutí potvrdil rozsudkem ze dne 18. 10. 2001. Vyšel přitom z posudku podaného posudkovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. 8. 2001 a z obsahu připojeného posudkového spisu. Žalobce neuspěl ani s odvoláním uplatněným u Vrchního soudu v Praze. Vrchní soud rozsudek soudu I. stupně potvrdil. Rozsudek vrchního soudu napadl žalobce dovoláním u Nejvyššího soudu České republiky. V důsledku nabytí účinnosti s. ř. s. bylo dovolání postoupeno Nejvyššímu správnímu soudu, který řízení o něm dokončil v režimu řízení o kasační stížnosti (§ 129 odst. 4 s. ř. s.).
Žalobce především namítal, že řízení před soudy obou stupňů je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Za rozhodující považoval posouzení procesního charakteru posudku vydaného posudkovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí v přezkumném soudním řízení: zda jde o důkaz ve smyslu ustanovení § 125 o. s. ř., který přísluší soudu hodnotit ve smyslu § 132 o. s. ř., nebo zda se jedná o pravomocné rozhodnutí vydané ve správním řízení příslušným správním orgánem, z něhož soud vychází ve smyslu § 135 odst. 2 o. s. ř. Žalobce přitom dospěl k závěru, že vydaný posudek má charakter rozhodnutí správního orgánu, neboť je vydáván ve správním řízení. Tento posudek však neobsahoval poučení o opravném prostředku, což je v rozporu s § 47 odst. 4 spr. ř.; zákon také nestanoví, že by proti rozhodnutí posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí nebylo přípustné podat rozklad. Pro případ, že by názor žalobce na posudek posudkové komise nebyl správný, žalobce namítal, že soud měl nařídit výslech zpracovatele důkazu, neboť potom by existovala možnost vypracování oponentního či revizního posudku.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl podle § 110 odst. 1 s. ř. s.
Z odůvodnění:
K posouzení zdravotního stavu občanů a dochované pracovní schopnosti jsou pro účely přezkumného soudního řízení § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, povolány posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro toto řízení je nezbytné posouzení zdravotního stavu občanů tak, aby byly vyloučeny pochybnosti o úplnosti podkladů, na jejichž základě bylo posouzení prováděno, a aby nevznikly žádné pochybnosti ani o diagnóze onemocnění a okruhu zaměstnání, která zjištěným onemocněním vyhovují a která jsou občané schopni vykonávat. Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti je upraveno v § 1 až 4 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.
Soud I. stupně postupoval v souladu se zákonem, jestliže vycházel z posudku podaného posudkovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí, která zasedala v předepsaném složení, tedy za přítomnosti posudkového lékaře, tajemnice a dalšího lékaře, zde v oboru nemoci, jež byla určena jako rozhodující příčina poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti. Posudková komise projednala zdravotní stav žalobce a podala svůj posudek na zasedání dne 1. 8. 2001. Měla při tom k dispozici vyšetření ortopeda z 11. 8. 2000, RTG týkající se skloubení palce, dále vyšetření se zaměřením na postižení páteře, vyšetření pravé nohy z října 1995, RTG kyčelních kloubů ze září 1993 a RTG páteře LS z 8. 1. 1993.
Nejvyšší správní soud neshledal opodstatněným žalobcem namítaný důvod kasační stížnosti stanovený v § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Správní orgán vycházel z posudku, jenž podal lékař příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (§ 1 a § 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb.). Ten byl pro správní orgán - Českou správu sociálního zabezpečení - podkladem, z něhož při svém rozhodování vycházel; přitom právo posuzovat zdravotní stav a pracovní schopnost občanů vyplývá z § 8 zák. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění. Na rozdíl od správního řízení, v němž § 8 odst. 1 zák. č. 582/1991 Sb. zakládá faktickou i právní disociaci řízení do dvou fází, v řízení přezkumném speciální ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona podobný dopad nemá. V něm postupuje soud podle soudního řádu správního a pro dokazování aplikuje pravidla obsažená v jeho části třetí hlavě I. a dílu 1. hlavy II. (§ 77 s. ř. s.). Všechny důkazy, které v řízení provede, pak podléhají jeho hodnotící činnosti, tedy jednotlivě i v jejich souhrnu, jak uvádí § 77 odst. 2 s. ř. s. To se týká i samotného posudku posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí vydávaného pro účely přezkumného řízení v souladu se zmíněným ustanovením speciální procesní normy. Zmiňované ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, je nutno interpretovat a aplikovat v souhrnu procesních norem platných pro přezkumné řízení soudní, a stejným způsobem tedy i důkaz prováděný na základě tohoto ustanovení hodnotit. Je-li tímto způsobem zmíněné ustanovení pojímáno v širším kontextu procesního práva, nemůže samo o sobě založit nerovnost účastníků řízení. Pokud jde o důkazní řízení, pak soud postupuje vždy individuálně podle okolností konkrétního případu a na základě své úvahy také hodnotí i případný požadavek na pořízení dalšího posudku posudkové komise nebo znaleckého posudku.
Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 182/1991 Sb. seznamuje posudkový lékař, který je předsedou posudkové komise, posuzovaného občana s výsledkem posouzení. Posudková komise pak vydává své stanovisko jako výsledek kolektivního projednání podle zásad uvedených v citovaném právním předpise; jde tedy o výstup vytvořený na základě hlasování. Takto formovaný postup posudkové komise pak nedovoluje z principiálních důvodů, aby soud zjišťoval u jednotlivých členů jejich stanoviska. Tento posudek prováděný v řízení přezkumném jako důkaz není výsledkem správního řízení, jejž by bylo možno napadnout samostatným opravným prostředkem podle procesních předpisů správních.
Jelikož se posudek posudkové komise vypořádává se všemi diagnostikovanými onemocněními žalobce a vychází z úplné zdravotnické dokumentace a jelikož nebyly předloženy žádné důkazy, jež by tuto skutečnost zpochybňovaly, nelze na podaný posudek pohlížet jinak než jako na úplný, správný a přesvědčivý. Jestliže soud I. stupně vycházel z takto podaného posudku a rozhodnutí žalované potvrdil, nepochybil.
(ovo)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.