Vydání 8/2005

Číslo: 8/2005 · Ročník: III

611/2005

Důchodové pojištění a nároky z vnitrostátního práva a mezinárodní smlouvy

Ej 206/2005
Důchodové pojištění: nároky z vnitrostátního práva a mezinárodní smlouvy
k čl. 10 Ústavy České republiky (ve znění před novelou provedenou ústavním zákonem č. 395/2001 Sb.)
Jestliže ke dni rozhodnutí správního orgánu nebyla na základě vnitrostátního práva mezivládní dohoda o vypořádání nároků z důchodového zabezpečení závazná a přímo aplikovatelná, nelze pouze na základě ustanovení této dohody žadateli odepřít přiznání starobního důchodu. Správní orgán byl v daném případě povinen ustanovení této dohody pominout a zkoumat, zda a v jakém rozsahu žadatel splnil podmínky pro přiznání českého starobního důchodu podle tehdy platného vnitrostátního práva, případně podle mezinárodní smlouvy vnitrostátně závazné a přímo aplikovatelné.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23.2.2005, čj. 6 Ads 7/2003-59)
Věc:
Ilias K. (Řecká republika) proti České správě sociálního zabezpečení o starobní důchod, o kasační stížnosti žalobce.
Rozhodnutím žalované ze dne 18.1.2002 byla zamítnuta žádost žalobce o český starobní důchod, a to s odkazem na Dohodu o vypořádání nároků z důchodového zabezpečení uzavřenou mezi vládou ČSSR a vládou Řecké republiky dne 17.5.1985 (dále jen „Dohoda“). Podle odůvodnění rozhodnutí žalované z Dohody vyplývá, že těm řeckým politickým emigrantům, kteří se vrátili do Řecka do 30.6.1990, přiznává důchod řecký nositel pojištění; za tím účelem uhradilo Československo Řecku jednorázovou náhradu k vyrovnání nároků řeckých občanů. Řecko se podle žalované jednak zavázalo vyplácet důchod všem repatriantům, kterým byl důchod ještě před jejich návratem do Řecka přiznán, jednak započítat podle řeckých předpisů dobu zaměstnání na území bývalé ČSSR v případech, kdy nárok na důchod vznikne až po návratu repatrianta do Řecka. Žalovaná usoudila dále, že podle českých předpisů o sociálním zabezpečení lze přiznat český důchod mimořádně (tj. prominout podmínku trvalého pobytu v ČR) v případech, kdy žadatel získal alespoň 25 roků zaměstnaní na území ČR. Tato možnost se podle žalované týkala občanů s trvalým pobytem ve státě, se kterým bývalé Československo nebo ČR neuzavřely smlouvu o sociálním zabezpečení. Na tom nic nemění ani zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) účinný od 1.1.1996, jenž zrušil podmínku trvalého pobytu v ČR pro nárok z českého sociálního zabezpečení (pojištění).
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce opravný prostředek ke krajskému soudu. V něm uvedl, že postup žalovaného správního orgánu považuje za protiprávní a nespravedlivý. Poukázal na to, že v bývalém Československu několik desítek let pracoval a platil sociální pojištění. Důchod vyplácený řeckou stranou však v odpovídající výši dostávají pouze repatrianti, kteří důchodového věku dosáhli v době
repatriace
, zatímco jemu, který důchodový věk dovršil později, je v Řecku pro účely důchodu započtena doba odpracovaná v ČR pouze z malé části. Rovněž uvedl, že částka poukázaná Československem Řecku kryla podle vyjádření příslušných řeckých úřadů, které mu bylo poskytnuto, pouze část důchodových nároků řeckých repatriantů. Jako další samostatné námitky žalobce uvedl, že mu žalovaná nesprávně vypočetla výši důchodu za posledních deset let práce v Československu a že ve výměře důchodu nejsou zahrnuty výdělky z vedlejšího pracovního poměru.
Městský soud v Praze opravnému prostředku nevyhověl a rozhodnutí žalované dne 16.5.2002 potvrdil a ztotožnil se s právním názorem žalované. Uvedl, že na žalobce, který do Řecka repatrioval 18.9.1987, se nepochybně vztahuje mezivládní Dohoda, zejména její čl. 2 a čl. 4, neboť v době jeho návratu do Řecka mu bylo 51 let, takže mu nevznikl nárok na starobní důchod. Dohoda byla podle soudu platná i v době rozhodování žalované a nic na tom nemění ani vyjádření řeckých úřadů, že uvedená
kompenzace
nekryla důchodové nároky repatriantů v plné výši, nýbrž pouze zčásti, neboť v dohodě se řecká strana zavázala hradit důchodové nároky repatriantů, na něž se vztahuje, v plné výši. Do vztahu mezi repatriantem a řeckým úřadem s působností na úseku sociálního zabezpečení pak český stát zasahovat nemůže.
Žalobce proti rozhodnutí Městského soudu v Praze o opravném prostředku podal odvolání. V důsledku nové úpravy správního soudnictví účinné od 1.1.2003 bylo řízení o tomto odvolání ze zákona zastaveno. Žalobce (stěžovatel) proto podal proti danému rozhodnutí kasační stížnost. Jako důvod kasační stížnosti uvedl nesprávné posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] Tuto nesprávnost stěžovatel spatřoval zejména v odepření nároku na starobní důchod s odkazem na mezivládní mezinárodní smlouvu, třebaže zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zákon č. 155/1995 Sb.“), žádný takový důvod odepření tohoto nároku nezná a ani nestanoví, že zákon se použije, jen nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak. Přednost před zákonem bez toho, aby jejich přednostní aplikace musela být ve zvláštním zákoně výslovně stanovena, mají podle stěžovatele pouze ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách (čl. 10 Ústavy České republiky). Stěžovatel podle svého přesvědčení splňuje podle zákona č. 155/1995 Sb. (§ 28 a násl. tohoto zákona ve spojení s jeho § 2, § 3 a § 8) všechny podmínky pro přiznání nároku na starobní důchod a žalovaná nemůže jeho nárok odmítnout s poukazem na to, že mezinárodní smlouva, která v daném případě nemá a nemůže mít přednost před zákonem, jeho nárok vylučuje.
Žalovaná ve svém vyjádření poukázala na znění ústavního zákona č. 395/2001 Sb., který zavedl novelizované znění čl. 10 Ústavy, podle něhož jsou vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Vzhledem k absenci přechodných ustanovení se novelizované znění čl. 10 Ústavy podle žalované použije i v případě stěžovatele.
V replice k vyjádření žalované uvedl stěžovatel, že jednak Dohoda nebyla ratifikována a vyhlášena, neboť se jedná o dohodu mezivládní, a jednak že žalovaná ve věci rozhodovala dne 18.1.2002, tedy ještě před účinností ústavního zákona č. 395/2001 Sb.
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16.5.2002 zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Pro posouzení nároku na starobní důchod je rozhodující, zda stěžovatel splňuje podmínky pro přiznání starobního důchodu podle zákona č. 155/1995 Sb., případně zda podmínky tohoto nároku nejsou v jeho případě stanoveny jiným způsobem a v jiném rozsahu v právně závazném předpisu, který se použije namísto ustanovení zákona č. 155/1995 Sb.
Na úrovni obecně závazných právních předpisů vnitrostátní povahy, tedy v Ústavě, Listině základních práv a svobod a dalších součástech ústavního pořádku (čl. 112 odst. 1 Ústavy), zákonech a podzákonných obecně závazných předpisech takováto odlišná úprava není.
Na úrovni právních předpisů mezinárodní povahy by odlišnou úpravu mohla představovat Dohoda, která byla podepsána v Athénách dne 17.5.1985. Ta ovšem nebyla vyhlášena ve Sbírce zákonů (resp. od 1.1.2000 ve Sbírce mezinárodních smluv).
Podle čl. 10 Ústavy, v jeho znění před novelou provedenou ústavním zákonem č. 395/2001 Sb. (ta nabyla účinnosti až 1.6.2002, tedy po vydání napadeného rozhodnutí správního orgánu), platilo, že ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem. Za tohoto právního stavu bylo nesporné, že vnitrostátně použitelné (a to přednostně před zákonem) byly na základě generální
klauzule
v čl. 10 Ústavy jen ty mezinárodní smlouvy, které byly ratifikované, vyhlášené (tím je nutno rozumět zveřejnění ve Sbírce zákonů, resp. ve Sbírce mezinárodních smluv), obsahově se jednalo o smlouvy o lidských právech a základních svobodách a Česká republika jimi byla vázána. Všechny uvedené podmínky musely být splněny současně a nesplnění byť jen jedné z nich znamenalo, že na základě generální
klauzule
v čl. 10 Ústavy nebyla konkrétní mezinárodní smlouva z hlediska českého vnitrostátního práva právně závazná.
Druhým způsobem „převodu“ práv a povinností zakotvených v mezinárodní smlouvě do podoby vnitrostátně závazného práva byly odkazy na použitelnost mezinárodní smlouvy namísto (vnitrostátní) právní úpravy ve zvláštních zákonech, a to za podmínek v těchto zákonech uvedených.
Nelze-li v konkrétním případě dospět k závěru, že určitá mezinárodní smlouva je aplikovatelná podle vnitrostátního práva buď na základě čl. 10 Ústavy, nebo na základě odkazovacího ustanovení zvláštního zákona, pak je nutno mít za to, že tato smlouva nezakládá podle vnitrostátního právního řádu práva a povinnosti fyzických a právnických osob, nýbrž pouze stanoví práva či povinnosti států, příp. jiných subjektů mezinárodního práva, v oblasti práva mezinárodního.
Úprava platná do účinnosti ústavního zákona č. 395/2001 Sb. byla nezřídka kritizována jako málo vstřícná vůči mezinárodnímu právu (viz např. J. Malenovský: Postavení mezinárodních smluv o lidských právech. Právník č. 9/2002, str. 919), nicméně v dostupných názorech právní vědy lze vysledovat obecnou shodu o tom, že platné právo (před 1.6.2002) nutno vykládat tímto způsobem.
Dohoda nebyla, jak je již shora uvedeno, vyhlášena ve Sbírce zákonů (resp. od 1.1.2000 ve Sbírce mezinárodních smluv), a další podmínky její bezprostřední závaznosti a přednosti před zákonem již proto není nutno zkoumat.
Nad rámec odůvodnění lze poznamenat, že podle obsahu Dohody se nejedná ani o mezinárodní smlouvu o lidských právech a základních svobodách, neboť uvedená smlouva upravuje paušální finanční plnění poskytované Československem Řecku jako kompenzaci za to, že Řecko bude repatriantům řeckého původu, kteří se vrátí v období vymezeném dohodou z ČSSR do Řecka, poskytovat důchodové zabezpečení, což nepochybně po materiální stránce není smlouva upravující lidská práva či základní svobody. Přinejmenším ještě jedna další podmínka bezprostřední závaznosti a přednosti před zákonem tak není u uvedené smlouvy splněna.
Ani druhý možný způsob „převodu“ práv a povinností zakotvených v mezinárodní smlouvě do podoby vnitrostátně závazného práva nelze v českém právu ve vztahu k Dohodě vysledovat, neboť v českém právním řádu nelze nalézt žádné ustanovení zákona, z něhož by plynulo, že se tato smlouva má použít místo vnitrostátní úpravy práva důchodového zabezpečení či pojištění. V zákoně č. 155/1995 Sb. se mezinárodní smlouvy zmiňují pouze v ustanoveních § 61 a § 95. Ustanovení § 61 se na případ stěžovatele nevztahuje. Žalovaná totiž dospěla k právnímu závěru, že stěžovateli se nemá vyplácet vůbec žádný český důchod. Uvedené ustanovení by ale na stěžovatele bylo použitelné jen tehdy, kdyby stěžovateli byl vyplácen tzv. dílčí důchod. Ustanovení § 95 zákona č. 155/1995 Sb. se na stěžovatele také nevztahuje, neboť dopadá toliko na poživatele důchodu vystěhovavšího se z ČR po 31.12.1995, přičemž stěžovatel se z území právního předchůdce ČR vystěhoval dlouho před tímto datem.
Jestliže české vnitrostátní právo nemá žádné ustanovení, na základě něhož by se Dohoda stala jeho součástí, nelze pouze na základě ustanovení této Dohody stěžovateli odepřít přiznání starobního důchodu. Správní orgán byl v daném případě povinen Dohodu pominout a zkoumat (podle tehdy platného vnitrostátního práva, tj. zejména podle zákona č. 155/1995 Sb., případně, pokud by taková mezinárodní smlouva existovala, podle vnitrostátně závazné a přímo aplikovatelné mezinárodní smlouvy), zda a v jakém rozsahu stěžovatel podmínky pro přiznání českého starobního důchodu splnil. To však správní orgán neučinil a Městský soud v Praze jeho počínání nesprávně posoudil jako zákonné a rozhodnutí správního orgánu potvrdil.
(im)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.