Vydání 6/2006

Číslo: 6/2006 · Ročník: IV

877/2006

Důchodové pojištění a nárok na předčasný starobní důchod

Ejk 222/2006
Důchodové pojištění: nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku
k § 29, § 30 a § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákonů č. 134/1997 Sb., č. 254/1997 Sb., č. 289/1997 Sb. a č. 425/2003 Sb.
Jestliže má pojištěnec v úmyslu uplatnit nárok na starobní důchod před dovršením důchodového věku, musí tento svůj požadavek v žádosti o důchod zřetelně specifikovat. Pokud pouze uvede, že žádá o starobní důchod, je předmětem řízení toliko dávka podle § 29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 1. 2006, čj. 20 Cad 31/2005-26)
Věc:
Helena P. proti České správě sociálního zabezpečení o starobní důchod.
Žalovaná rozhodnutím ze dne 30. 4. 2004 zamítla žádost žalobkyně o starobní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen "zákon č. 155/1995 Sb."), ve smyslu Úmluvy mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním zabezpečení (vyhláška č. 261/1948 Sb.). Své rozhodnutí odůvodnila tím, že věkovou podmínku pro nárok na starobní důchod žalobkyně splní až ke dni 11. 7. 2007, a proto nárok na starobní důchod nevzniká.
Žalobkyně podala prostřednictvím polského nositele pojištění dne 12. 7. 2004 proti uvedenému rozhodnutí žalobu, ve které mimo jiné uvedla, že skutečně důchodového věku dosáhne až 11. 7. 2007, avšak vzhledem k § 30 zákona č. 155/1995 Sb. jí náleží nárok na důchod před dosažením důchodového věku, protože nárok na invalidní důchod jí skončil dne 30. 11. 2003 a ode dne zastavení vyplácení invalidního důchodu do dosažení důchodového věku ji chybí méně než 5 let. Protože není schopna žádné práce, splňuje nárok na přiznání českého důchodu, ačkoliv ještě nedosáhla důchodového věku.
Krajský soud v Ostravě žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Žalobkyně dne 6. 2. 2003 požádala o starobní důchod, aniž uvedla, zda žádá o starobní důchod dle § 29 nebo § 30 či § 31 zákona č. 155/1995 Sb. I když zákon č. 155/1995 Sb. rozlišuje nárok na tři typy starobního důchodu, je nutno starobní důchod dle § 29 citovaného zákona považovat za "řádný" starobní důchod; vznik jeho nároku je přesně stanoven dnem splnění obou základních podmínek, a to jak dobou pojištění alespoň v rozsahu 25 let, tak i dosažením důchodového věku. Naproti tomu typy starobního důchodu dle § 30 a § 31 citovaného zákona jsou důchody "předčasné", ať již dočasně nebo trvale snížené, a jejich nárok je nepřímo odvozen od nároku "řádného" starobního důchodu, přičemž nárok vzniká jen v určitém časovém období před dosažením důchodového věku pojištěnce.
Jestliže nárok na výplatu důchodu je mimo jiné podmíněn podáním žádosti o důchod, pak pojištěnec právě v žádosti musí přesně specifikovat, o jaký konkrétní důchod žádá a od kterého data žádá přiznání důchodu. Žalobkyně ve své žádosti pouze uvedla, že žádá o starobní důchod, přičemž blíže neupřesnila, že žádá o starobní důchod dle § 30 zákona č. 155/1995 Sb., a dokonce neuvedla ani datum, od kterého tento důchod žádá.
Žalované nelze vytýkat, že rozhodla pouze o nároku starobního důchodu podle § 29 zákona č. 155/1995 Sb. a současně nerozhodovala o starobním důchodu podle § 30 či § 31 téhož zákona, neboť je na pojištěnci, aby v případě, že žádá o "předčasný" starobní důchod, tuto žádost přesně žalované formuloval.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.