Vydání 9/2004

Číslo: 9/2004 · Ročník: II

322/2004

Doručování ve správním soudnictví a opožděná kasační stížnost

Ej 320/2004
Řízení před soudem: doručování; opožděná kasační stížnost
k § 106 soudního řádu správního
k § 29 občanského soudního řádu
Ustanovil-li soud žalobci, jehož pobyt nebyl znám, opatrovníka (§ 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.) a jemu doručil rozsudek, počíná lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti (§ 106 odst. 2 s. ř. s.) běžet ode dne doručení rozsudku opatrovníkovi. Pro běh lhůty k podání kasační stížnosti je právně bezvýznamné, že žalobce si později (po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti) rozsudek u soudu sám vyzvedl. Kasační stížnost, která byla podána ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy si žalobce rozsudek u soudu sám vyzvedl, je třeba odmítnout jako opožděnou [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2004, čj. 3 Azs 130/2004-33)
Věc:
N. D. T. (Vietnamská socialistická republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.
Krajský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí, kterým žalobci nebyl udělen azyl. Vzhledem k tomu, že pobyt žalobce nebyl dlouhodobě znám, i když byl několikrát ověřován, a žalobci nebylo možno rozsudek soudu doručit, soud mu ustanovil usnesením ze dne 5. 6. 2003 opatrovnici, jíž byl rozsudek doručen dne 11. 6. 2003. Ze soudního spisu vyplývá, že žalobce se k soudu sám dostavil dne 23. 7. 2003 a k jeho žádosti mu bylo vydáno písemné vyhotovení rozsudku opatřené doložkou právní moci.
Proti rozsudku podal žalobce dne 1. 8. 2003 k poštovní přepravě kasační stížnost.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl jako opožděně podanou.
Z odůvodnění:
Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Tato lhůta počala běžet dnem 11. 6. 2003, kdy byl rozsudek doručen opatrovnici. Zákonnost postupu krajského soudu při doručování rozsudku stěžovatel v kasační stížnosti nezpochybnil. Skutečnost, že si žalobce později rozsudek u soudu vyzvedl sám, nemá na běh lhůty k podání kasační stížnosti žádný vliv. Nelze ji tedy počítat ode dne 23. 7. 2003.
Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), byl-li podán opožděně. Nejvyšší správní soud podle tohoto ustanovení kasační stížnost jako opožděně podanou odmítl. Vzhledem k neprodlenému rozhodnutí o návrhu nerozhodoval již o žádosti o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.
(ach)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.