Vydání 8/2013

Číslo: 8/2013 · Ročník: XI

2864/2013

Doprava: vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

Doprava: vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
k § 13 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákonů č. 478/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 103/2004 Sb., č. 226/2006 Sb. a č. 383/2008 Sb.
Z žádného ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. nelze dovodit, že žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel ve smyslu § 13 odst. 2 tohoto zákona může podat pouze vlastník zapsaný v registru. Může tak učinit také vlastník vozidla v registru neevidovaný, který však relevantními důkazy prokáže své vlastnické právo k vozidlu.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 6. 2012, čj. 22 A 208/2010-27)
*)
Prejudikatura:
č. 543/2005 Sb. NSS.
Věc:
Mgr. et Ing. Michal S., Ph.D., proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje o trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel.
Žádostí podanou u správního orgánu I. stupně dne 17. 12. 2008 požádal žalobce o trvalé vyřazení vozidla z registru s tím, že vozidlo zaniklo, neboť jako vlastník, který je získal od předchozího majitele, zjistil, že je technicky nezpůsobilé k provozu na komunikacích, a proto je nechal do týdne od jeho nabytí ekologicky zlikvidovat. K žádosti připojil potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu a velký technický průkaz vozidla. Správní orgán I. stupně sdělením ze dne 9. 1. 2009 žalobce informoval, že k vyřazení vozidla je nutné nejprve provést změnu vlastníka - převod na dědice, k čemuž je třeba doložit rozhodnutí okresního soudu o dědictví a dále je třeba doložit dva kusy vydaných SPZ. Žalobce v podání ze dne 15. 1. 2009 uvedl, že věc, která zanikla, nelze převádět na jiného vlastníka a poukázal na § 14 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., podle kterého se registrační značka neodevzdá v případě, že bylo silniční motorové vozidlo vyřazeno z provozu z důvodu zániku nebo odcizení, přičemž uvedl, že značky nevlastní a že byly zřejmě zničeny při zániku vozidla. Dle potvrzení Okresního soudu v Šumperku ze dne 6. 4. 2004 ve věci projednání dědictví po Karlu V. vozidlo soud vydal zůstavitelově dceři Mgr. Anně S. na základě usnesení Okresního soudu v Šumperku. Mgr. Anna S. podáním ze dne 12. 2. 2009 správnímu orgánu I. stupně sdělila, že žádné vozidlo nikdy nepřevzala a je pravděpodobné, že otec je prodal nebo daroval několik let před svou smrtí.
Usnesením ze dne 25. 2. 2009 správní orgán I. stupně řízení přerušil za účelem odstranění nedostatků podání. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, o němž žalovaný rozhodl dne 29. 4. 2009 tak, že odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
Dne 21. 5. 2009 správní orgán I. stupně řízení ve věci trvalého vyřazení vozidla z registru vozidel zastavil. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, o němž žalovaný rozhodl dne 24. 7. 2009.
Toto rozhodnutí bylo na základě žaloby žalobce zrušeno rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 2. 2010, čj. 22 Ca 245/2009-25, které nabylo právní moci dne 6. 4. 2010. Krajský soud mimo jiné uvedl, že pokud osoba vydávající se za vlastníka vozidla není v registru evidována, musí své vlastnictví prokázat jinými důkazy. Jestliže žadatel své vlastnictví k vozidlu neprokáže, nejde o neodstranění vady podání ve smyslu § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu, ale o neunesení důkazního břemene, které může mít za následek zamítavé rozhodnutí ve věci.
V dalším řízení žalobce předložil správnímu orgánu I. stupně kupní smlouvu uzavřenou podle § 588 občanského zákoníku mezi žalobcem a Luisem C., jejímž předmětem bylo předmětné vozidlo. Smlouva byla uzavřena dne 15. 3. 2008. Správní orgán I. stupně v rozhodnutí ze dne 22. 7. 2010 žádost žalobce o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel zamítl. V odůvodnění rozhodnutí k předložené kupní smlouvě uvedl, že je v ní jako předcházející vlastník vozidla uveden Luis C., avšak ani tato osoba ani žadatel nebyli jako vlastníci ani jako provozovatelé vedení v registru vozidel. Zákon č. 56/2001 Sb. vyžaduje nutnost doplnit vlastníka a provozovatele dle § 6 odst. 5 v souvislosti s § 4 odst. 4 stejného zákona a o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel pak může žádat pouze vlastník, který je uveden v registru vozidel a zapsán v technickém průkazu. Za dané situace nebylo možné dokončit řízení ve věci trvalého vyřazení uvedeného vozidla z registru, protože nebyl dodržen zákon č. 56/2001 Sb. Správní orgán I. stupně ve svých závěrech mj. vycházel z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2005, čj. 4 As 26/2003-59, č. 543/2005 Sb. NSS.
Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí odvolání, o němž žalovaný rozhodl dne 25. 10. 2010, v němž dospěl k závěru, že nově předložená kupní smlouva k vozidlu na změnu vlastníka neměla vliv. Ztotožnil se se závěry správního orgánu I. stupně, že nebyla-li splněna povinnost aktualizace údajů vyplývající z § 6 a § 11 zákona č. 56/2001 Sb. v registru vozidel ze strany kteréhokoliv vlastníka, jenž vozidlo nabyl, nebylo možné dále vozidlo trvale administrativně vyřadit z registru. Ignorace povinnosti hlásit změny o údajích zapisovaných v registru vozidel měla negativní důsledky v tom, že další administrativní změny v registru vozidel byly nadále blokovány, pakliže ze strany žadatelů nebyl doložen způsob nabytí vlastnictví právě od osoby naposledy evidované v registru vozidel jako vlastníka. Dále žalovaný uvedl, že Krajský soud v Ostravě ve shora citovaném rozsudku čj. 22 Ca 245/2009-25 zrušil napadené rozhodnutí pouze z procesních důvodů a současně konstatoval, že odvolatel neunesl důkazní břemeno. Žalovaný dospěl k závěru, že v posuzované věci bylo třeba se zabývat nikoliv fyzickým vlastněním vozidla, ale existencí práva žádat vozidlo administrativně a trvale vyřadit a zde, pakliže nebyly splněny podmínky zákona č. 56/2001 Sb., nebylo možné k vyřazení vozidla přistoupit. Definice vlastníka dané občanským zákoníkem se nelze dogmaticky držet v případě provádění změn v registru vozidel, neboť výsledkem by byla naprostá neaktuálnost údajů o vlastnících a vozidlech uvedených v registru, jelikož by vznikla situace, že by jakýkoliv občan byl oprávněn žádat o trvalé vyřazení vozidla, které je evidováno v registru na jiného vlastníka a příslušný správní orgán by žádosti vyhověl s vědomím, že mu byla předložena kupní smlouva, v níž nejsou údaje relevantním způsobem ověřeny.
V žalobě proti tomuto rozhodnutí žalobce uvedl, že trvá na tom, že nabytí vlastnictví vozidla prokázal předložením originálu kupní smlouvy. Tuto skutečnost správní orgány obou stupňů nijak nezpochybnily. Žalobce namítl, že postupem správních orgánů obou stupňů bylo již několik let uměle udržováno v registru vozidel vozidlo, které již od konce roku 2008 fyzicky neexistovalo. Takové jednání nebylo v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb. ani se správním řádem. Ekologicky zlikvidované, a tedy zaniklé vozidlo je namístě z registru vozidel neprodleně vyřadit, aby registr odrážel realitu. Žalobce dále argumentoval, že automobil jako věc movitou lze nabývat mj. podle § 133 odst. 1 občanského zákoníku na základě kupní smlouvy. Registr vozidel nemá postavení registru nemovitostí, kdy při převodu nemovitosti vlastnictví vzniká až okamžikem zapsání této skutečnosti do katastru nemovitostí katastrálním úřadem. U movitých věcí je tomu jinak. Věc (v daném případě vozidlo), která zanikla, nelze na nikoho převádět fakticky ani právně, jak se o to správní orgán I. stupně po celou dobu snaží. Žalovaný musí v souladu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod pro účely správního řízení o vyřazení vozidla z registru vozidel plně respektovat jako vlastníka faktického vlastníka vozidla, pokud ten prokáže své vlastnictví. Žalovaný je ve smyslu § 78 odst. 5 s. ř. s. vázán právním názorem vysloveným soudem v citovaném rozsudku čj. 22 Ca 245/2009-25. Žalovaný má povinnost v řízení postupovat hospodárně a neplýtvat veřejnými prostředky, časem a energií žalobce (§ 6 odst. 2 správního řádu).
Žalovaný ve vyjádření uvedl, že podle jeho názoru žalobce nepochopil správně obsah citovaného rozsudku čj. 22 Ca 245/2009-25, jelikož soud v předchozím postupu správních orgánů shledal porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, neboť správní orgán I. stupně řízení zastavil, ačkoliv měl ve věci rozhodnout meritorně. Z obsahu rozsudku je podle žalovaného zřejmé, že krajský soud neuložil správnímu orgánu povinnost vyřadit předmětné vozidlo z registru, naopak žalobce neunesl důkazní břemeno, když neprokázal nabytí vlastnictví k vozidlu. Tuto podmínku nesplnil žalovaný do doby rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Podle § 4 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. "[r]
egistr silničních vozidel je evidencí silničních motorových vozidel, přípojných vozidel a provozovatelů těchto vozidel. Součástí evidence silničních motorových vozidel je evidence paměťových karet vozidel, která jsou vybavena podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství záznamovým zařízením.
"
Podle § 13 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. "[o]
becní úřad obce s rozšířenou působností trvale vyřadí vozidlo z registru na žádost jeho vlastníka. Tuto skutečnost vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel. Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu. Vlastník vozidla přitom odevzdá tabulky s přidělenou registrační značkou. Jedná-li se o žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel podle odstavce 1 písm. a), je vlastník motorového a přípojného vozidla povinen doložit způsob jeho zániku nebo jejich dalšího využití.
"
Podle § 133 odst. 1 občanského zákoníku "[p]
řevádí-li se movitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví převzetím věci, neníli právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak
"
.
Podle § 123 občanského zákoníku "[v]
lastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním
".
Žalobní námitku směřující proti závěru správních orgánů obou stupňů, že žalobce nemohl jako vlastník motorového vozidla podat žádost o jeho trvalé vyřazení z evidence silničních vozidel, pokud nebyl vlastníkem zapsaným v registru silničních vozidel, shledal krajský soud důvodnou. Dle shora citovaného § 13 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. lze vyřadit vozidlo z registru silničních vozidel na žádost jeho vlastníka. Z žádného ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. přitom nevyplývá, že tímto vlastníkem je pouze vlastník zapsaný v registru silničních vozidel. Jak judikoval Nejvyšší správní soud v již shora citovaném rozsudku čj. 4 As 26/2003-59, zákon č. 56/2001 Sb. "
vytváří veřejnoprávní systém evidence silničních motorových vozidel, jehož hlavním účelem je zajistit, aby na pozemních komunikacích byla provozována pouze vozidla splňující předepsané technické podmínky a s uzavřeným pojištěním odpovědnosti z jejich provozu. Registrace vozidla nemá sama o sobě žádné právní následky v oboru soukromého práva, především práva vlastnického
," jelikož zákon č. 56/2001 Sb. ačkoliv užívá pojem vlastníka vozidla jako pojem klíčový, legálně jej nedefinuje, takže v tomto ohledu je nezbytné vycházet z občanského zákoníku, a to zejména z § 123 a násl. Dále Nejvyšší správní soud výslovně uvedl, že "[v]
lastníkem vozidla ať již v registru vozidel registrovaného či nikoli, je tedy osoba, která podle předpisů práva občanského (viz zejména § 132 občanského zákoníku), nabyla k vozidlu vlastnické právo a toto nepozbyla. Pro nabývání a pozbývání vlastnictví k silničním vozidlům, bez ohledu na skutečnost, zda jsou v okamžiku nabytí či pozbytí vlastnictví v registru vozidel registrována či nikoli, platí stejná pravidla jako pro kterékoli jiné movité věci, neboť žádný k občanskému zákoníku speciální právní předpis nestanoví jinak. Při nabývání vlastnictví na základě smlouvy tedy platí § 133 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož v takovém případě vlastnictví přechází převzetím věci, není-li účastníky dohodnuto jinak.
" V posuzované věci krajský soud neshledal žádný skutkový a právní důvod, pro který by se měl od tohoto právního názoru Nejvyššího správního soudu odchýlit. Krajský soud dodává, že skutečnost, že žalobce není vlastníkem evidovaným v registru silničních vozidel, je z hlediska jeho práva podat žádost ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. právně irelevantní. Rozhodující je, zda bylo jeho vlastnictví k silničnímu vozidlu jakožto předmětu evidenčního úkonu, jehož provedení je podanou žádostí po správním orgánu požadováno, prokázáno. V posuzované věci žalovaný argumentuje předchozím zrušujícím rozsudkem krajského soudu čj. 22 Ca 245/2009-25, kde se podle jeho tvrzení krajský soud vyjádřil tak, že žalobce neunesl důkazní břemeno. V uvedeném rozsudku na straně 3 odst. 3 krajský soud výslovně uvedl: "
Pokud osoba vydávající se za vlastníka vozidla není v registru evidována, musí své vlastnictví prokázat jinými důkazy. Jestliže žadatel své vlastnictví k vozidlu neprokáže, nejde o neodstranění vady podání ve smyslu § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu, ale o neunesení důkazního břemene, které může mít za následek zamítavé rozhodnutí ve věci.
" Tento závěr sice odpovídal obsahu správního spisu, neboť vlastnictví silničního vozidla podle tehdejšího obsahu správního spisu žalobce pouze tvrdil a žádným způsobem neprokázal, nicméně tento závěr krajského soudu má také obecnou platnost v tom, že pro posouzení, zda osoba podávající žádost ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., která není zapsaná v rejstříku, je vlastníkem silničního vozidla, je prokázání vlastnictví tohoto vozidla rozhodující právní skutečností. V posuzované věci v dalším řízení následujícím po zrušujícím rozsudku krajského soudu se důkazní situace změnila, jelikož žalobce doplnil své tvrzení o vlastnictví silniční vozidla předloženou kupní smlouvou ze dne 15. 3. 2008. Správní orgány, aniž by tuto smlouvu jakkoli zpochybnily, shodně dospěly k závěru, že jde o důkaz pro posouzení věci právně irelevantní, neboť o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel může žádat pouze vlastník, který je uveden v registru vozidel a zapsán v technickém průkazu. Tyto závěry správních orgánů obou stupňů jsou podle názoru krajského soudu zcela neakceptovatelné. V současné době je v registru vozidel správního orgánu I. stupně evidován jako vlastník vozidla zemřelý Karel V. Podle názoru správních orgánů obou stupňů je nezbytné doplnit do registru vozidel údaje o následujícím vlastníku vozidla, jímž byla podle sdělení Okresního soudu v Šumperku ze dne 6. 4. 2004 na základě projednání dědictví po Karlu V. Mgr. Anna S., eventuálně doplnit také údaje o případných dalších následných vlastnících, neboť, jak se vyjádřil žalovaný v napadeném rozhodnutí (s. 4), vozidlo je v registru vozidel "
administrativně blokováno
" absencí iniciativy vlastníka (eventuálně vlastníků) následujícího po zemřelém Karlu V. Jakkoliv lze souhlasit s tím, že ideálním stavem evidence vozidla v registru vozidel je registrace všech po sobě jdoucích vlastníků příslušného vozidla, nelze z žádného ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. dovodit, že by přerušení kontinuity registrovaných vlastníků bylo překážkou pro "
posledního
" vlastníka v řadě z pohledu legitimity jeho právních úkonů učiněných ve smyslu citovaného zákona za předpokladu, že své vlastnictví prokáže. Jak již bylo zmíněno shora, žalobce v dalším řízení své vlastnictví prokazoval předloženou kupní smlouvou ze dne 15. 3. 2008, kterou však správní orgány jako důkaz ani nevyhodnotily a shodně dospěly k závěru, že žádost může podat pouze vlastník evidovaný v registru silničních vozidel. Jak již bylo shora uvedeno, krajský soud vycházeje mj. z názoru Nejvyššího správního soudu vysloveného v citovaném rozsudku čj. 4 As 26/2003-59 považuje tento právní názor za rozporný se zákonem č. 56/2001 Sb., a proto dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí je nezákonné. Názor žalovaného, že
akceptace
prokázání vlastnictví vozidla pouze z hlediska soukromoprávního bez zřetele na obsah evidence v registru vozidel by mohla vést ke stavu, kdy registr nebude odrážet reálný stav, považuje krajský soud za neopodstatněný, a to zvláště s ohledem na situaci, jež vznikla v této posuzované věci, kdy evidence v registru je se skutečným stavem v naprostém rozporu (registrované vozidlo zřejmě již od roku 2008 fakticky neexistuje a osoba stále evidovaná jako jeho vlastník zemřela v roce 2003). Prokázání vlastnictví vozidla z hlediska soukromoprávního nemůže mít podle názoru krajského soudu za následek zkreslení reálného stavu v evidenci vozidel, bude-li učiněno právně relevantními důkazy, jež správní orgány řádně vyhodnotí.
Na základě shora uvedené argumentace krajský soud napadené rozhodnutí žalovaného pro nezákonnost zrušil (§ 78 odst. 1 s. ř. s.) a současně věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení (§ 78 odst. 4 s. ř. s.). Při novém projednání věci je žalovaný vázán právním názorem soudu (§ 78 odst. 5 s. ř. s.). Ve věci bylo rozhodnuto bez jednání v souladu s § 51 odst. 1 s. ř. s.
*)
Nejvyšší správní soud kasační stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě odmítl usnesením ze dne 28. 11. 2012, čj. 8 As 94/2012-20.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.