Vydání 5/2014

Číslo: 5/2014 · Ročník: XII

3021/2014

Doprava: registrace silničních vozidel

Doprava: registrace silničních vozidel
k § 7 odst. 1 písm. a) a písm. d) a § 13 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákonů č. 478/2001 Sb. a č. 320/2002 Sb.
I. Přidělení registrační značky silničnímu motorovému vozidlu a vydání tabulky s přidělenou registrační značkou jsou dva samostatné dílčí úkony registrace silničního vozidla [§ 7 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích].
II. Při dočasném vyřazení motorového vozidla z registru silničních vozidel zůstává vozidlo i nadále registrováno a po ukončení režimu dočasného vyřazení obecní úřad obce s rozšířenou působností pouze vrátí vlastníkovi vozidla vedle dalších tabulku s přidělenou registrační značkou. Okolnost, že tabulky byly fyzicky zlikvidovány (sešrotovány), nemá za následek ztrátu (pozbytí) přidělené registrační značky (§ 13 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích).
(Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 24. 6. 2013, čj. 17 A 74/2011-77)
Věc:
JUDr. David S. proti Krajskému úřadu Plzeňského kraje o uložení pokuty a zákaz činnosti řízení motorových vozidel.
Žalobce byl rozhodnutím Magistrátu města Plzně ze dne 11. 1. 2011 uznán vinným ze spáchání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle § 22 odst. 1 písm. a) bodu 1 a § 22 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v souvislosti s porušením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a z přestupku dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 56/2001 Sb. v souvislosti s porušením § 38 odst. 1 písm. a) tohoto zákona. Přestupků se měl dopustit tím, že dne 15. 8. 2010 řídil motorové vozidlo, na kterém byla osazena registrační značka, která byla přidělena jinému vozidlu. Uvedené motorové vozidlo řídil, ačkoliv bylo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, a to z důvodu absence technické kontroly, kdy bylo dne 23. 6. 2010 dočasně vyřazeno z provozu. Za přestupky byla žalobci uložena pokuta ve výši 7 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 7 měsíců a povinnost nahradit náklady řízení v částce 1 000 Kč.
Žalobce podal proti rozhodnutí magistrátu odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 16. 6. 2011 zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Plzni, v níž namítal, že se neztotožnil se závěrem žalovaného že „
v každém případě, kdy je na vozidle umístěna jakákoli tabulka registrační značky, která tomuto konkrétnímu vozidlu přidělena nebyla, je předmětná skutková podstata přestupku naplněna, neboť každá užitá registrační značka je nutně jiná, než která byla vozidlu přidělena
“. Podle žalobce je naprosto zřejmé, že takovému výkladu neodpovídalo znění § 22 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona o přestupcích zrušeného novelou č. 133/2011 Sb.
Dotčené ustanovení uvádělo, že „[p]
řestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, na němž v rozporu se zvláštním právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky (registrační značky) nebo je umístěna jiná tabulka státní poznávací značky (registrační značky), než která byla vozidlu přidělena
“.
Výkladu, který zastával žalovaný, nasvědčuje až stávající znění upravené v § 125c odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 361/2000 Sb. (vložené novelou č. 133/2011 Sb.) a které zní následovně: „
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen
,
registrační značka‘) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena
“.
Žalobce uznal, že vozidlo, které bylo v polopřevodu a především bez platné STK, vůbec nemělo na silnicích co dělat, v tomto ohledu žalobce svoji odpovědnost za přestupkové jednání připouští, na druhou stranu jestliže z veřejné listiny osvědčení o registraci vozidla (z velkého technického průkazu) vyplývalo, že původní registrační značky byly sešrotovány dne 23. 6. 2010, pak vozidlu – pro fyzickou neexistenci registračních značek – žádné registrační značky nemohly být přiděleny a v tomto ohledu je i vadný výpis z databáze centrální evidence vozidel, neboť registrační značka nemohla být platná i v době 23. 6. 2010 – 6. 9. 2010, nýbrž jen do 23. 6. 2010, kdy tyto registrační značky byly dle úředního záznamu ve veřejné listině skartovány, tedy zanikla jejich fyzická existence. Žalovaný se rovněž ztotožnil s žalobcovým tvrzením, že „
v předmětnou dobu (tj. od 23. 6. 2010 do 6. 9. 2010) skutečně nebyly vozidlu Honda Prelude žádné registrační značky fakticky přiděleny
“. To podle žalobce nasvědčuje tomu, že i žalovaný bez ohledu na zásadu
in dubio pro reo
, která tímto rozhodnutím byla flagrantně ignorována, „
mermomocí
“ usiloval o subsumpci žalobcova jednání pod § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona o přestupcích, ačkoliv takové hodnocení vylučovala důkazní situace i znění zákona.
Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že trvá na tom, že se žalobce předmětného přestupku dopustil. Z § 22 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona o přestupcích vyplývá, že zájmem chráněným tímto ustanovením je to, aby na vozidlech řízených na pozemních komunikacích byly umístěny registrační značky, které byly vozidlu přiděleny. Je tedy zřejmé, že tohoto přestupku se dopustí ten, kdo řídí vozidlo bez tabulky registrační značky, tak i ten, kdo řídí vozidlo, na němž je umístěna registrační značka, která vozidlu neodpovídá. Žalovaný neshledal logický důvod, pro který by z tohoto ustanovení byla vyňata vozidla, která nejsou registrována. Řízení takového vozidla bez registrační značky či s nesprávnou registrační značkou je totiž srovnatelně společensky nebezpečné jako řízení vozidla neregistrovaného. Jestliže je vozidlo neregistrované, a tedy mu nebyly přiděleny registrační značky, pak každá registrační značka umístěná na vozidle bude „
jinou
“, než která byla vozidlu přidělena. Z textu § 22 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona o přestupcích tak dle názoru žalovaného nevyplývá, že by vozidlo muselo být registrováno a že by mu musela být přidělena registrační značka. K novele zákona o přestupcích a zákona o silničním provozu provedené zákonem č. 133/2011 Sb. vyslovil názor, že § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona o přestupcích je ekvivalentní s § 125c odst. 1 písm. a) bodem 1 zákona o silničním provozu. Došlo sice k drobné změně textu skutkové podstaty přestupku, nedošlo však ke změně jeho obsahu.
Krajský soud v Plzni žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Při posouzení opodstatněnosti včas uplatněných žalobních bodů soud vyšel ze skutečnosti, že mezi účastníky řízení není žádného sporu o skutkových okolnostech. Žalobce nepopírá, že se dopustil jednání popsaného ve skutkové větě výroku rozhodnutí.
Odmítá však rozhodně (a to je stěžejní výtka) kvalifikaci skutku podle § 22 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona o přestupcích z důvodů výše sumarizovaných v odůvodnění tohoto rozsudku (viz s. 2 a 3). Základem jeho právního názoru je
premisa
, že v době spáchání přestupku nebyla vozidlu žalobcem řízenému přidělena žádná registrační značka. (...)
Premisa
, že v době spáchání přestupku nebyla vozidlu žalobcem řízenému přidělena žádná registrační značka, není správná a odporuje platné právní úpravě.
Právní úpravu registru a registrace silničního vozidla obsahuje zákon č. 56/2001 Sb. v části druhé.
Podle § 4 odst. 4 písm. c) citovaného zákona se do registru silničních vozidel mimo jiné zapisuje „
státní poznávací značka silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (dále jen
,
registrační značka‘), datum přidělení a odebrání registrační značky
“.
Podle § 7 odst. 1 téhož zákona „[o]
becní úřad obce s rozšířenou působností při registraci silničního vozidla a) přidělí silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému vozidlu registrační značku,
[...]
d) vydá tabulku s přidělenou registrační značkou
“.
Podle § 13 odst. 2 až 4 stejného zákona se při trvalém a dočasném vyřazení vozidla z registru silničních vozidel postupuje následovně: „
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností trvale vyřadí vozidlo z registru na žádost jeho vlastníka. Tuto skutečnost vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel. Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu. Vlastník vozidla přitom odevzdá tabulky s přidělenou registrační značkou. Jedná-li se o žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel podle odstavce 1 písm. a), je vlastník motorového a přípojného vozidla povinen doložit způsob jeho zániku nebo jejich dalšího využití. (3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností dočasně vyřadí vozidlo z registru na žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla. Doba dočasného vyřazení vozidla z registru nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářníchměsíců. Obecní úřad obce s rozšířenou působností v odůvodněných případech dobu dočasného vyřazení vozidla z registru na žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla prodlouží. Doba dalšího prodloužení nesmí přesáhnout 6 měsíců od uplynutí předešlé doby dočasného vyřazení. Vlastník vozidla je v takovém případě povinen spolu se žádostí odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou, paměťovou kartu vozidla, pokud byla vydána, a předložit technický průkaz vozidla k vyznačení záznamu o jeho dočasném vyřazení z provozu na pozemních komunikacích. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše do registru silničních vozidel údaj o počátku doby, během níž je vozidlo dočasně vyřazeno z provozu na pozemních komunikacích. (4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka silničního vozidla ukončí režim dočasného vyřazení motorového vozidla nebo přípojného vozidla z registru silničních vozidel. Vlastník vozidla je povinen k žádosti přiložit doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Obecní úřad obce s rozšířenou působností pak vlastníkovi vozidla
vrátí osvědčení o registraci vozidla a tabulku s přidělenou registrační značkou a tyto skutečnosti vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel
.
“ (zvýraznění doplnil soud).
Z předestřené právní úpravy nutno zaprvé dovodit, že přidělení registrační značky silničnímu motorovému vozidlu a vydání tabulky s přidělenou registrační značkou jsou dva samostatné dílčí úkony registrace silničního vozidla; zadruhé to, že při dočasném vyřazení motorového vozidla z registru silničních vozidel zůstává vozidlo i nadále registrováno a po ukončení režimu dočasného vyřazení obecní úřad obce s rozšířenou působností pouze vrátí vlastníkovi vozidla vedle dalších tabulku s přidělenou registrační značkou. Okolnost, že tabulky byly sešrotovány, nemá za následek ztrátu (pozbytí) přidělené registrační značky.
Správnosti uvedeného závěru nasvědčuje i vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, která provádí některá ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. Podle § 3 odst. 3 této vyhlášky „[v]
registru silničních vozidel jsou vedeny a uchovávány veškeré údaje k vozidlu, jeho vlastníkovi a provozovateli po celou dobu, kdy je vozidlo registrováno. V případě, že je vozidlo na základě žádosti jeho vlastníka z registru dočasně vyřazeno, přesouvají se registrované údaje a spis vozidla do části registru, kde se uchovávají po dobu dočasného vyřazení vozidla z registru. Pokud je vozidlo na základě žádosti jeho vlastníka nebo na základě rozhodnutí orgánu příslušného k vedení registru silničních vozidel trvale vyřazeno z registru, uchovávají se údaje v registru po dobu 5 let a poté se údaje vedené elektronicky a spis vozidla zničí.
Byť lze souhlasit s nepřesností argumentace pro daný případ, neboť registrační značka přidělena byla,
interpretace
§ 22 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona o přestupcích je správná. Výklad, že právní úprava po 1. 8. 2011 je jen zpřesněním textu, bez faktické změny skutkové podstaty, vyplývá i z důvodové zprávy k zákonu č. 133/2011 Sb., který s účinností od 1. 8. 2011 zrušil § 22 zákona o přestupcích a do zákona o silničním provozu vložil § 125c s dikcí, na kterou poukazoval žalobce. Citovaná důvodová zpráva k části druhé k bodu 1, 3 a 4 zákona č. 133/2011 Sb. uvádí: „
Změny zákona o přestupcích souvisejí s uvedením zákona o silničním provozu do souladu s vládou stanovenými zásadami správního trestání. Dosavadní přestupky na úseky bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se vypouštějí z přestupkového zákona a nově se zařazují do zákona o silničním provozu.
“ To svědčí na podporu argumentace žalovaného, kterou sdílí i soud, že jde jen o precizaci dikce bez záměru obsahově nově (jinak) formulovat skutkovou podstatu přestupku. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.