Vydání 9/2012

Číslo: 9/2012 · Ročník: X

2656/2012

Doprava: předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

Doprava: předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty
k § 19b odst. 3 větě prvé zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákonů č. 304/1997 Sb., č. 150/2000 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 103/2004 Sb.*)
k § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti**)
Ustanovení § 19b odst. 3 věty prvé zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do 30. 6. 2010, podle něhož je dopravcem předložený předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty za celé období, na které se závazek veřejné služby uzavírá, povinnou součástí smlouvy o závazku veřejné služby, nebránilo tomu, aby odhad tržeb závazně určil kraj, a následně jej za svůj převzal dopravce ve vlastní nabídce učiněné v koncesním řízení. Provozování dopravy v závazku veřejné služby je podnikáním, které nemůže být prosto ekonomického rizika.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2012, čj. 1 As 26/2012-53)
Prejudikatura:
č. 1675/2008 Sb. NSS a č. 2251/2011 Sb. NSS; rozsudek Soudního dvora ze dne 24. 7. 2003, Altmark (C-280/00, Sb. rozh., s. I-7747).
Věc:
Akciová společnost Autobusy KAVKA proti Ministerstvu vnitra, za účasti Ústeckého kraje, o odhad tržeb, o kasační stížnosti žalobkyně.
Žalobkyně uzavřela dne 8. 9. 2006 s Ústeckým krajem rámcovou smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast Lounsko-západ. Trvání smlouvy bylo sjednáno do 2. 6. 2007. Smlouva byla uzavřena na základě výsledků koncesního řízení jako tzv. veřejnoprávní, subordinační smlouva.
Žalobkyně podala žalovanému návrh na uložení povinnosti Ústeckému kraji uhradit žalobkyni částku 1 988 155,05 Kč spolu s úrokem z prodlení z této částky od 3. 8. 2007 do zaplacení. Hlavním argumentem žalobkyně bylo, že předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty byl fakticky předložen Ústeckým krajem a nikoli žalobkyní. Proto postup, který předcházel uzavření veřejnoprávní smlouvy, měl být v rozporu se zákonem o silniční dopravě. Žalobkyně dále poukázala na skutečnost, že Ústecký kraj ji neupozornil na existenci paralelního dopravce. Žalovaný návrh zamítl. Vyšel z toho, že žalobkyně, aniž byla k tomu jakkoli nucena Ústeckým krajem, projevila svobodně vůli uzavřít smlouvu za podmínek předem prezentovaných Ústeckým krajem v průběhu zadávacího řízení na udělení
koncese
.
Proti tomu podala žalobkyně žalobu k Městskému soudu v Praze. Ten žalobu zamítl rozhodnutím ze dne 11. 11. 2011, čj. 10 Ca 64/2009-97, s tím, že žalobkyně podle soudu přijala podmínky stanovené Ústeckým krajem v průběhu zadávacího řízení v podobě závazného limitu maximální výše odhadované ztráty. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty předložený v její nabídce odpovídal těmto podmínkám stanoveným rovně a transparentně pro všechny zájemce. Proto nelze hovořit o porušení zákona. Žalobkyně podle soudu ve skutečnosti nežádala od Ústeckého kraje tzv. nepředvídatelné prokazatelné náklady (§ 19b odst. 3 zákona o silniční dopravě), nýbrž žádala
ex post
skutečné náklady na přepravu, tedy rozdíl mezi celkovou ztrátou žalobkyně a plněním přijatým od Ústeckého kraje. To ovšem zákon o silniční dopravě neumožňoval.
Žalobkyně (stěžovatelka) brojila proti rozsudku městského soudu kasační stížností. Podle ní bylo evidentní, že otázka oprávněnosti jejího nároku proti Ústeckému kraji je závislá na posouzení zákonnosti veřejnoprávní smlouvy, uzavřené stěžovatelkou s Ústeckým krajem. Stěžovatelka opakovala, že v zadávací dokumentaci ke koncesnímu řízení bylo mj. uvedeno, že zájemce uvede v nabídce svůj předběžný odhad prokazatelné ztráty pro poptávaný soubor linek a spojů. Přitom bylo stanoveno, že podkladové údaje pro výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty obsažené v zadávací dokumentaci jsou závazné a zájemci nejsou oprávněni se od nich při výpočtu odchýlit. S ohledem na závaznost zadávací dokumentace tak byl předběžný odhad prokazatelné ztráty předložen Ústeckým krajem jako zadavatelem, nikoli stěžovatelkou jako dopravcem. Tím byly porušeny právní předpisy. Žádný ze zájemců neměl možnost samostatně vypočíst a předložit odborný odhad prokazatelné ztráty. Naopak, každý se musel spokojit se zadavatelem jednostranně určenými údaji.
Žalovaný se ve svém vyjádření ke kasační stížnosti konstatoval, že právní předpisy kladou plnou odpovědnost za stanovení celého předběžného odhadu na dopravce. Jeho odhad musí být ve smyslu nařízení vlády č. 493/2004 Sb. „
odborný
“, tj. podložený relevantními fakty a úvahami. Dále žalovaný upozornil, že podstatou každé smlouvy včetně smluv veřejnoprávních je kontraktační volnost. Dopravce může uzavření smlouvy odmítnout, typicky pokud bude předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty podle dopravce nereálný.
Z uvedeného činil žalovaný závěr, že za výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty je sice odpovědný dopravce, specifická smluvní povaha tohoto odhadu jako součásti smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě ovšem nevylučuje (a dokonce připouští), aby kraj předem deklaroval podmínky, za nichž je připraven uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby, a to včetně pro něj akceptovatelné výše předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty.
Žalovaný dále nesouhlasil s tvrzením stěžovatelky, podle níž měl Ústecký kraj podle § 19b odst. 3 zákona o silniční dopravě v důsledku vzniku „
nepředvídané okolnosti
“ v podobě paralelního provozování linkové dopravy dalším dopravcem povinnost uhradit stěžovatelce takto vzniklé náklady. Takovýto tvrzený nárok stěžovatelky je totiž v rozporu s dikcí § 19b odst. 3 zákona o silniční dopravě. Žalovaný souhlasí s tím, že Ústecký kraj porušil zákon, pokud neinformoval stěžovatelku o existenci licencí Dopravního podniku Ústeckého kraje, a.s. (dnes DPÚK a.s.). Upozorňuje však na specifika daného případu. V průběhu roku 2006 vznikl spor o zajišťování základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje. Tato skutečnost byla v kraji obecně známá, a známá musela být i stěžovatelce.
Ústecký kraj jako osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření uvedl, že v koncesním řízení na uzavření veřejnoprávní smlouvy stanovil rovné podmínky pro všechny uchazeče a stěžovatelka se svobodně rozhodla na tyto podmínky přistoupit. Kdyby osoba zúčastněná na řízení neoznámila a nepředepsala coby závaznou pro všechny uchazeče výši předpokládaných tržeb v roce 2005, byl by porušen princip zákazu diskriminace. Koncesního řízení se totiž účastnili rovněž dopravci, kteří na linkách provozovali dopravu v roce 2005, a měli tedy přesnější informace než ostatní dopravci. Navíc by nebylo možno nediskriminačně a transparentně hodnotit podané nabídky, neboť různá výše předpokládaných tržeb by zákonitě mohla mít vliv na skutečnou výši prokazatelné ztráty. Předpokládané tržby ovlivňují předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, který může ovlivňovat výši hrazené prokazatelné ztráty.
Co se týče námitky, že stěžovatelka nemohla očekávat činnost dopravce Dopravního podniku Ústeckého kraje, a.s., na stejných linkách, uvedl Ústecký kraj následující. Během koncesního řízení bylo obecně známou skutečností, že společnost Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s., má na určité linky vydány licence. Ústecký kraj neměl právo zakázat dopravci s udělenou licencí provozování dopravy na daných linkách. Ustanovení § 19b odst. 3 zákona o silniční dopravě se proto míjí s podstatou věci; toto ustanovení lze použít například v situaci neočekávaného a významného zvýšení cen nafty a dalších nepředvídaných nákladů. Opačný výklad by negoval význam určování předběžného odborného odhadu. Vedl by totiž k tomu, že by dopravci musela být vždy uhrazena skutečná prokazatelná ztráta, a nikoli prokazatelná ztráta ve výši nepřesahující předběžný odborný odhad.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(...) [28] Dne 8. 9. 2006 uzavřela stěžovatelka s Ústeckým krajem
Rámcovou smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast Lounsko-západ
. Trvání smlouvy bylo sjednáno do 2. 6. 2007 (čl. 10.1). Smlouva byla uzavřena na základě výsledků koncesního řízení na koncesi „Zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby na vymezených linkách – oblast Lounsko-západ“, oznámeného a uveřejněného na centrální adrese dne 3. 4. 2006 jako tzv. veřejnoprávní, subordinační smlouva. V zadávací dokumentaci Ústeckého kraje pro koncesní řízení bylo uvedeno, že zájemce uvede v nabídce svůj předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro poptávaný soubor linek a spojů. V zadávací dokumentaci bylo stanoveno, že „podkladové údaje pro výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty obsažené v kapitole č. 8 zadávací dokumentace jsou závazné a zájemci nejsou oprávněni se od nich při výpočtu odchýlit“. Předběžný odhad prokazatelné ztráty je přitom podle zadávací dokumentace koncipován jako maximální.
[29] Stěžovatelka vyčíslila celkové náklady zajištění dopravní obslužnosti v období od 9. 9. 2006 do 2. 6. 2007 částkou 15 745 916,55 Kč bez DPH. V této době měla stěžovatelka v souvislosti se zajišťováním uvedené dopravní obslužnosti tržby ve výši 5 679 827,41 Kč bez DPH. Po odečtení celkových nákladů od celkových tržeb stěžovatelka dospěla k výpočtu celkové ztráty ve výši 10 066 089,14 Kč. Po odečtení částky 8 077 934,09 Kč, kterou stěžovatelka obdržela od Ústeckého kraje v souvislosti se zajišťováním uvedené dopravní obslužnosti v daném období, od celkové ztráty vychází částka 1 988 155,05 Kč. Zaplacení této částky se domáhala stěžovatelka na Ústeckém kraji. Dne 8. 9. 2008 proto stěžovatelka podala návrh na zahájení sporného řízení k Ministerstvu dopravy, to následně postoupilo věc žalovanému. (...)
V. A Soulad veřejnoprávní smlouvy se zákonem
[32] Stěžovatelka obdobně jako v žalobě argumentuje, že s ohledem na závaznost podkladových údajů došlo k situaci, v níž předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty byl fakticky předložen Ústeckým krajem a nikoli stěžovatelkou. Postup, který předcházel uzavření smlouvy, byl podle stěžovatelky v rozporu se zákonem, resp. s § 19b zákona o silniční dopravě a § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 493/2004 Sb.
[33] Nejvyšší správní soud zvážil následující.
[34] Podle § 19b odst. 3 věty prvé zákona o silniční dopravě byl povinnou součástí smlouvy o závazku veřejné služby „
dopravcem předložený předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty za celé období, na které se závazek veřejné služby uzavírá
“. Smysl institutu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty spočíval v tom, že kraj uhradil prokazatelnou ztrátu nejvýše ve výši tohoto předběžného odborného odhadu zvýšeného pouze o nepředvídatelné prokazatelné náklady (§ 19b odst. 3 věta druhá). Podle § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 493/2004 Sb. měl výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty předkládaného dopravcem provést „
dopravce sám podle vlastních výsledků z provozování veřejné linkové dopravy v předchozím kalendářním roce nebo, pokud jde o období kratší než 1 rok, za období, v němž veřejnou linkovou dopravu provozoval
“. Stěžovatelka zdůrazňuje, že s ohledem na shora popsaný postup to byl fakticky Ústecký kraj, který určil předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty.
[35] V rovině práva EU bylo na věc aplikovatelné rovněž nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách. Podle čl. 73 Smlouvy o ES (dnes čl. 93 Smlouvy o fungování Evropské unie) podpory, které odpovídají potřebě koordinovat dopravu nebo které představují náhradu za určitá plnění související s pojmem „
veřejná služba
“, jsou s touto smlouvou slučitelné.
[36] Evropské předpisy neupravují detaily určení předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty způsobem, jak činí české předpisy (bod [34]). Jak však správně ve svém vyjádření uvádí Ústecký kraj, a stručně i městský soud, podle judikatury Soudního dvora EU parametry, na jejichž základě je vyrovnání ztráty dopravci krajem vypočteno, „
musejí být předem stanoveny objektivním a transparentním způsobem, aby se zabránilo tomu, že toto vyrovnání přinese hospodářské zvýhodnění, jež může upřednostnit podnik-příjemce ve vztahu ke konkurenčním podnikům
“ (rozsudek ze dne 24. 7. 2003,
Altmark
, C-280/00, Sb. rozh., s. I-7747, bod 90). Vyrovnání nemůže přesahovat meze toho, co je nezbytné k pokrytí všech nebo části nákladů vynaložených k plnění povinností veřejné služby se zohledněním příjmů, které se k nim vztahují, jakož i zisku, který je přiměřený k plnění těchto povinností (bod 92).
[37] Ústecký kraj vysvětluje ve svém vyjádření, že předepsal všem uchazečům závaznou výši předpokládaných tržeb v roce 2005, neboť koncesního řízení se účastnili rovněž dopravci, kteří na linkách provozovali dopravu v roce 2005, a měli tedy přesnější informace než ostatní dopravci. Nejvyšší správní soud nemusí v tomto kontextu hodnotit, zda by jiný postup byl porušením zásady stejného zacházení se všemi zájemci a uchazeči, zákazu diskriminace a transparentnosti (§ 25 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách*) ). Postačí jen shrnout, že postup Ústeckého kraje byl v tomto kontextu objektivním a transparentním ve vztahu ke všem uchazečům.
[38] Otázkou nicméně je, zda postup Ústeckého kraje vedl k porušení § 19b odst. 3 věty prvé zákona o silniční dopravě (bod [34]).
[39] Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s argumentací žalovaného, uvedenou v jeho rozhodnutí a následně též ve vyjádření ke kasační stížnosti. Postupem Ústeckého kraje jistě nebylo upřeno právo žádného dopravce, a tedy ani stěžovatelky, aby si vypočítal předběžný odborný odhad prokazatelných ztrát a určil i odhad tržeb. V tomto ohledu mohl každý dopravce dle svého obchodního úsudku srovnat svůj odhad tržeb na daných linkách s údaji závazně stanovenými Ústeckým krajem. V případě, že údaj Ústeckého kraje jako zadavatele považoval dopravce za míjející se s realitou, jednoduše by se koncesního řízení vůbec nezúčastnil. Tím méně by pak samozřejmě mohl podepsat veřejnoprávní smlouvu.
[40] Smlouva o závazku veřejné služby podle § 19 zákona o silniční dopravě mohla stejně jako každá jiná smlouva vzniknout jen na základě konsensu stran o celém jejím obsahu. To platí též ve vztahu k předběžnému odbornému odhadu prokazatelné ztráty. Platí proto teze žalovaného, že za výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty je sice odpovědný dopravce, specifická smluvní povaha tohoto odhadu jako součásti smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě ovšem nevylučuje (a dokonce připouští), aby kraj předem deklaroval podmínky, za nichž je připraven uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby, a to včetně pro něj akceptovatelné výše předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty. Může-li totiž kraj uzavření smlouvy odmítnout pro nevyhovující výši předběžného odborného odhadu, jistě mu nelze ani bránit, aby důvody pro neuzavření smlouvy deklaroval předem, byť tak učiní ve formě pro zájemce závazné. Nutit kraj k opaku by bylo krajně neefektivní a naprosto iracionální.
[41] Nejvyšší správní soud opakuje, že stěžovatelce nic nebránilo v jejím rozhodnutí, zda odhad tržeb deklarovaný krajem akceptuje, tj. přijme pro účely výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty za vlastní, nebo zda jej jako nereálný odmítne a nabídku ve vyhlášeném koncesním řízení nepředloží. Stěžovatelka nyní argumentuje, že výpočet tržeb v zadávací dokumentaci kraje byl nereálný. K tomu však stěžovatelka měla dospět před tím, než podala vlastní nabídku vycházející právě z údajů v zadávací dokumentaci. Jako profesionálovi v daném oboru stěžovatelce nic nebránilo, aby si údajnou nereálnost podmínek určených krajem posoudila sama. Žalovaný má pravdu, že účast v koncesním řízení je dobrovolná. Chce-li zájemce uspět, nutně musí akceptovat výchozí podmínky deklarované zadavatelem.
[42] Provozování dopravy v závazku veřejné služby je podnikáním. Proto toto podnikání nemůže být, stejně jako jakékoli jiné podnikání, prosto jakéhokoli ekonomického rizika. Jak správně podotkl žalovaný, toto riziko spočívá v úsudku dopravce, zda výchozí odhady při výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty jsou reálné. Právní úprava v této oblasti není nastavena tak, aby dopravci garantovala při provozování dopravy určitý příjem.
[43] Se stěžovatelkou nelze souhlasit ani v její kritice, že právě nastíněný výklad vede k tomu, že dohoda překlene každou protizákonnost smlouvy. Tak tomu jistě není a být nemůže. Jak Nejvyšší správní soud shora vysvětluje, v tomto konkrétním případě konsensuální povaha smlouvy v podstatě znamenala, že krajem určené parametry výnosnosti linek vedly k tomu, že každý dopravce, který podal nabídku podle závazných požadavků kraje, rovněž převzal za svá kritéria vedoucí k určení předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty. V situaci, kdy by snad však samotný obsah smlouvy byl v rozporu se zákonem, by jistě nebylo možno argumentovat tím, že obě strany podepsaly smlouvu dobrovolně a bez nátlaku.
[44] Prvá námitka je proto nedůvodná. Ustanovení § 19b odst. 3 věty prvé zákona o silniční dopravě nebránilo tomu, aby odhad tržeb závazně určil kraj, a následně jej za svůj převzal dopravce ve vlastní nabídce učiněné v koncesním řízení. (...)
V. C Nepředvídatelné prokazatelné náklady
[50] Stěžovatelka dále tvrdí, že jí v důsledku provozování dopravy vznikly nepředvídatelné prokazatelné náklady. S tím, že v totožné době a na totožných linkách bude dopravu provozovat též Dopravní podnik Ústeckého kraje, totiž nemohla stěžovatelka počítat. Městský soud se podle ní uchýlil k nepřijatelnému formalistickému výkladu § 19b odst. 3 zákona o silniční dopravě; seriózně se totiž touto otázkou vůbec nezabýval.
[51] Podle § 19b odst. 3 věty druhé zákona o silniční dopravě kraj uhradí prokazatelnou ztrátu nejvýše ve výši předběžného odborného odhadu „
zvýšeného pouze o nepředvídatelné prokazatelné náklady
“.
Judikatura
dává citované ustanovení za příklad situace, kdy do činnosti zajišťující naplňování určité veřejné potřeby vstupují tržní mechanismy (usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb. ze dne 21. 5. 2008, čj. Konf 31/2007-82, č. 1675/2008 Sb. NSS).
[52] Městský soud k tomuto žalobnímu bodu rozsudku uvedl, že stěžovatelka ve skutečnosti nežádá od osoby zúčastněné na řízení (Ústeckého kraje) tzv. nepředvídatelné prokazatelné náklady (§ 19b odst. 3 zákona o silniční dopravě), nýbrž žádá
ex post
tzv. skutečné, pro něho ztrátové náklady na přepravu, tedy rozdíl mezi jeho celkovou ztrátou a plněním přijatým od Ústeckého kraje, který představuje částku 1 988 155,05 Kč. To ovšem zákon o silniční dopravě ani veřejnoprávní smlouva neumožňovaly.
[53] Se závěrem městského soudu se Nejvyšší správní soud ztotožňuje. Z návrhu na zahájení sporného řízení, podaného stěžovatelkou dne 8. 9. 2008, jasně plyne, že se domáhala vyslovení protizákonnosti veřejnoprávní smlouvy, neboť její součástí nebyl dopravcem předložený odborný odhad prokazatelné ztráty. Protože veřejnoprávní smlouva byla dle stěžovatelky v rozporu s právními předpisy, domáhala se stěžovatelka na kraji vydání bezdůvodného obohacení odpovídající její ztrátě z činnosti dopravce. Na § 19b odst. 3 větu druhou zákona o silniční dopravě se stěžovatelka, co se týče nepředvídatelných provozních nákladů, vůbec neodvolávala. Proto se § 19b odst. 3 větou druhou žalovaný v řízení podle § 141 správního řádu nemusel zabývat. Tímto ustanovením začala stěžovatelka argumentovat teprve v žalobním řízení. Ovšem i v tomto řízení pojímala nepředvídatelné provozní náklady jako odpovídající přesně ztrátě, kterou stěžovatelka v daném období dosáhla. Stěžovatelka se ani nepokusila kalkulovat, třebas alespoň přibližně, jaká část její ztráty byla způsobena podnikatelskou činností Dopravního podniku Ústeckého kraje. Z tohoto jasně plyne, že závěr městského soudu je správný: stěžovatelka ve skutečnosti nikdy § 19b odst. 3 větu druhou aplikovat nechtěla.
[54] Nad rámec nezbytně nutného Nejvyšší správní soud podotýká, že se shoduje s vyjádřením žalovaného, podle něhož činnost Dopravního podniku Ústeckého kraje nemohla pro stěžovatelku představovat nepředvídatelný prokazatelný náklad. Spor mezi Ústeckým krajem a Dopravním podnikem Ústeckého kraje, který ohrozil dopravní obslužnost kraje, byl v roce 2006 široce medializován. To již jen proto, že patřil k nejvýznamnějším sporům tohoto druhu za dobu existence České republiky. Stěžovatelka je autobusový dopravce podnikající v severozápadních Čechách. Proto jí muselo být známo nejen to, že Ústecký kraj je ve sporu s Dopravním podnikem Ústeckého kraje, ale i to, že Dopravní podnik zabezpečoval provoz linek a spojů na území Ústeckého kraje dlouhodobě, a že licencí na provozování linek disponuje i do budoucna. Stěžovatelka si tedy musela být vědoma velmi složité situace v severních Čechách již v době, kdy veřejnoprávní smlouvu z vlastní vůle uzavírala. Ostatně Dopravní podnik Ústeckého kraje se domáhal postavení účastníka řízení též ve vztahu k řízení o vydání licence stěžovatelce, což je skutečnost známá Nejvyššímu správnímu soudu z jeho vlastní činnosti (§ 121 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s., srov. k tomu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2009, čj. 8 As 21/2008-189, č. 2251/2011 Sb. NSS). Existenci komplikovaných vztahů při provozování dopravy v severních Čechách proto měla stěžovatelka vzít v potaz při své obchodní úvaze, nakolik pro ni bude poskytování služeb podle veřejnoprávní smlouvy lukrativní, resp. nakolik představuje nebezpečí snížení předpokládaných tržeb.
*) S účinností od 1. 7. 2010 zrušen zákonem č. 194/2010 Sb.
**) S účinností od 1. 7. 2010 zrušeno zákonem č. 194/2010 Sb.
*) S účinností od 1. 7. 2006 zrušen zákonem č. 137/2006 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.