Vydání 4/2007

Číslo: 4/2007 · Ročník: V

1123/2007

Doprava: označení silničního vozidla firmou (obchodním jménem)

Ejk 53/2007
Doprava: označení silničního vozidla firmou (obchodním jménem)
k § 9 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.*)
k § 9 odst. 1 obchodního zákoníku
Smyslem § 9 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ukládajícího podnikatelům v silniční dopravě povinnost označovat vozidla svým obchodním jménem, je umožnit rychlou identifikaci podnikatele, který dané vozidlo provozuje. Podnikatel musí vozidlo označit úplným obchodním jménem (firmou); uvedení samotného, leckdy fantazijního dodatku, který podle § 9 odst. 1 obchodního zákoníku tvoří toliko
fakultativní
součást firmy podnikatele, který je fyzickou osobou, na vozidle k naplnění výše uvedeného smyslu zákona nepostačuje.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2006, čj. 9 Ca 268/2005-36)
Věc:
Dr.
Jiří Č. proti Ministerstvu dopravy o uložení pokuty.
Při silniční kontrole zaměřené na dodržování zákona o silniční dopravě bylo kontrolováno motorové vozidlo o celkové hmotnosti 18 000 kg, jehož provozovatelem je žalobce. Při kontrole bylo mj. zjištěno, že vozidlo není označeno obchodní firmou**) (dále jen „firmou“) dle § 9 odst. 1 zákona o silniční dopravě a § 7 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se prování zákon o silniční dopravě, neboť bylo označeno pouze jako „RYAS“, přičemž žalobce podniká pod obchodním jménem
„Jiří Č. – RYAS“
.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodnutím ze dne 11. 3. 2005 uložil žalobci pokutu ve výši 4000 Kč.
Ministerstvo dopravy rozhodnutím ze dne 22. 4. 2005 odvolání žalobce zamítlo a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdilo.
Žalobce v žalobě mj. tvrdil, že pokud jde o označení vozidla firmou, má za to, že označení RYAS, které má na vozidle, je součástí jeho firmy a že tato značka je všeobecně známá a běžně používaná v obchodním styku. To, že název RYAS je součástí jeho firmy, přitom vyplývá z živnostenského listu. Není tedy pravdou, že by vozidlo v daném případě vůbec nebylo firmou označeno.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Ustanovení § 9 odst. 1 zákona o silniční dopravě mj. ukládá podnikateli v silniční dopravě povinnost označit nákladní vozidla o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, která používá k podnikání, svým obchodním jménem (dnes firmou). Firma podnikatelů - fyzických osob přitom dle obchodního zákoníku obligatorně sestává ze jména a příjmení dotyčné osoby; fakultativně tato firma může obsahovat ještě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání (§ 9 odst. 1 obchodního zákoníku). Smysl § 9 odst. 1 zákona o silniční dopravě je jasný – umožnit rychlou identifikaci podnikatele, který dané vozidlo provozuje. Je přitom zřejmé, že uvedení samotného, leckdy fantazijního dodatku tvořícího součást firmy podnikatele - fyzické osoby na vozidle k rychlé identifikaci podnikatele v silniční dopravě v žádném případě nepostačuje.
To je zvláště markantní v případě žalobce: označení RYAS je nejenom součástí firmy žalobce, ale též součástí firmy tří odlišných subjektů, právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku, a dále je toto označení užíváno i dalšími dvěma podnikateli - fyzickými osobami jakožto součást jejich firmy (Karel C. – RYAS, Milan R. RYAS). Z uvedeného vyplývá, že žalobcovo tvrzení o všeobecné známosti označení RYAS a jeho běžném používání v obchodním styku (pouze ve spojení se žalobcem) se nezakládá na pravdě.
Lze shrnout, že kontrolované, žalobcem k podnikání používané vozidlo nebylo označeno obchodním jménem (firmou) žalobce, jak stanoví zákon, ale pouze částí žalobcovy firmy, což s přihlédnutím ke smyslu zákona nelze považovat dostačující. Žalobce jakožto dopravce tedy neměl řádně označené vozidlo [§ 35 odst. 1 písm. e) zákona o silniční dopravě], za což byl správním orgánem po právu sankcionován. Zbývá dodat, že i v tomto případě se jednalo o objektivní odpovědnost žalobce za spáchání správního deliktu, a správní orgány tak nebyly povinny zjišťovat okolnosti týkající se zavinění žalobce. Neobstojí proto námitka, v níž žalobce správním orgánům vytýká nedostatečné posouzení míry jeho zavinění.
*) Ustanovení bylo s účinností od 1. 7. 2005 změněno zákonem č. 229/2005 Sb.
**) Podle zákona o silniční dopravě „obchodním jménem“ (ke změně terminologie „obchodní jméno“ – „obchodní firma“ viz čl. I bod 11. zákona č. 370/2000 Sb.).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.