Vydání 12/2010

Číslo: 12/2010 · Ročník: VIII

2151/2010

Daňové řízení: zpětvzetí odvolání

Daňové řízení: zpětvzetí odvolání
Dojde-li ke zpětvzetí odvolání dle § 48 odst. 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je správní orgán povinen odvolací řízení zastavit rozhodnutím dle § 27 odst. 1 písm. a) téhož zákona.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 6. 2010, čj. 22 Ca 2/2009-40)
Věc: Společnost s ručením omezeným AgroBio Opava proti Finančnímu ředitelství v Ostravě o daň z příjmů právnických osob.
Finanční úřad v Opavě vydal žalobci dne 7. 4. 2008 platební výměr na daňové penále na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2001. Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí odvolání k žalovanému, který jej rozhodnutím ze dne 7. 11. 2008 zamítl.
Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě. V žalobě uvedl, že u něj byla zahájena daňová kontrola za zdaňovací období roku 2001 protokolem ze dne 18. 7. 2005. Následně žalobce podal dne 19. 10. 2005 žalobu na ochranu před nezákonným zásahem vedenou u Krajského soudu v Ostravě, v níž namítal, že daňová kontrola je prováděna po prekluzi práva vybrat daň, když tříletá lhůta podle § 47 odst. 1 daňového řádu za zdaňovací období roku 2001 uplynula dne 31. 12. 2004, tj. před zahájením kontroly. Podaná žaloba byla zamítnuta a stejně tak kasační stížnost rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2007, čj. 5 Aps 3/2006-73. V mezidobí dospěl k odlišnému právnímu názoru Ústavní soud v nálezu ze dne 2. 12. 2008, sp. zn. I. ÚS 1611/07, kde plně potvrdil správnost výpočtu prekluzivních lhůt tak, jak je provedl žalobce v předchozí žalobě. Tuto skutečnost považuje žalobce za klíčovou pro posuzovanou věc, když platební výměr vydaný po zániku práva daň vyměřit je nejen nezákonný, ale i nicotný.
V posuzované věci však byl dne 22. 10. 2007 žalobci doručen dodatečný platební výměr na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2001, proti němuž podal odvolání. Dne 7. 1. 2008 v protokolu došlo ke zpětvzetí odvolání, které učinili jednatelé žalobce. Podle jejich zástupce však nebyly pro zpětvzetí odvolání splněny zákonné podmínky, a proto k němu vůbec nedošlo. Podle tvrzení zástupce žalobce si pracovníci správního orgánu I. stupně „předvolali“ oba jednatele a vybídli je k jednání, jehož výsledkem bylo zpětvzetí odvolání. Žalobce poukázal na § 10 odst. 4 a odst. 5 daňového řádu, který předepisuje povinnost vyrozumět zástupce o tom, že správce daně jednal s daňovým subjektem. Zástupce žalobce nebyl o tomto jednání vůbec vyrozuměn. Správce daně při jednání nedodržel předepsaný procesní postup a nevyrozuměl současně o jednání daňového subjektu jeho zástupce, ač tak učinit mohl a měl. Správce daně tak fakticky odepřel daňovému subjektu právo na právní pomoc garantované čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Správce daně využil neznalosti a nevědomosti žalobce, a porušil tak základní zásady správního řízení upravené v § 4 odst. 2, odst. 3 a odst. 4 správního řádu z roku 2004, když v daňovém řízení je nutno použít základní zásady správních procesů, protože daňový řád neobsahuje úpravu odpovídající těmto zásadám (§ 177 odst. 1 správního řádu).
Žalobce dále uvedl, že zpětvzetí odvolání nemůže být právním úkonem ve smyslu § 37 občanského zákoníku, neboť nebylo učiněno svobodně a vážně, když jednatelé žalobce nechtěli platit doměrek daně, ale chtěli pravý opak. Dále poukázal na § 39 téhož zákona upravující, že neplatný je právní úkon, který obchází zákon a příčí se dobrým mravům. Podle žalobce nebyl právní úkon učiněn ani ve formě předepsané zákonem (§ 40 odst. 1 občanského zákoníku), když § 10 odst. 4 a odst. 5 daňového řádu předepisuje jako povinnou náležitost kvalifikované vyrozumění zástupce. Z uvedeného tedy vyplývá otázka právní moci samotného platebního výměru na daň z příjmů. Podle žalobce nedošlo dne 7. 1. 2008 k žádnému právnímu úkonu, který by mohl změnit probíhající odvolací řízení, takže o podaném odvolání dosud nebylo rozhodnuto. Jelikož probíhá odvolací řízení ve věci samé, není možno vystavit platební výměr na penále, neboť ještě není pravomocně stanovena dodatečná daň. Dokud nebude pravomocné rozhodnutí o dodatečném stanovení daně, nelze hovořit o poslední známé daňové povinnosti, což pramení jednak z § 41 odst. 1 daňového řádu a jednak z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu (např. rozsudky NSS ze dne 8. 2. 2006, čj. 1 Afs 16/2005-63, nebo ze dne 31. 5. 2006, čj. 5 Afs 42/2004-61).
Podstatnou otázkou je také doručení rozhodnutí o odvolání, a to s ohledem na § 32 odst. 1 daňového řádu. V daňovém řízení byl žalobce zastoupen plnou mocí pro daňové řízení omezenou, a zástupci tedy muselo být doručeno rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení ve smyslu § 27 odst. 1 písm. g) citovaného zákona. I kdyby bylo zpětvzetí provedeno právně bezvadným úkonem, neznamená samo o sobě, že řízení o odvolání automaticky skončilo. Podle žalobce odvolací řízení skončí až dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí o zastavení řízení. Z § 27 odst. 2 téhož zákona plynou dvě velmi významné výjimky z celého systému daňového řízení: (1) na rozdíl od § 32 odst. 3 tohoto zákona je zde předepsáno odůvodnění, (2) proti rozhodnutí o zastavení řízení se lze odvolat. Je-li tedy zástupci doručeno rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení, může namítat vady zákonného postupu (zde např. porušení § 10 odst. 4 nebo odst. 5 daňového řádu), neplatnost nebo jiné vady. Žalobce navrhl (§ 78 odst. 3 s. ř. s.) nejen zrušení napadeného rozhodnutí a rozhodnutí správního orgánu I. stupně, ale také zrušení samotného dodatečného platebního výměru ze dne 8. 10. 2007, neboť jde o doměření daně po prekluzi práva daň vyměřit. Platební výměr je dle názoru žalobce nezákonný a nejspíš i nicotný.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Krajský soud tedy přistoupil k posouzení druhé žalobní námitky, tj. k posouzení právní otázky, jakým způsobem má být ukončeno daňové řízení v případě zpětvzetí odvolání. Krajský soud se neztotožňuje s právním názorem žalovaného, že § 48 odst. 8 daňového řádu je ustanovením speciálním k § 27 téhož zákona. Nemůže tomu tak být především proto, že § 48 odst. 8 uvedeného zákona upravuje pouze právní důsledky zpětvzetí odvolání. Tedy, že již neexistuje právo na podání dalšího odvolání a že původní rozhodnutí nabývá právní moci dnem zpětvzetí odvolání. Ustanovení § 48 odst. 8 daňového řádu však neupravuje procesní formu ukončení odvolacího řízení. Podle názoru soudu je proto nutno skutečně postupovat podle obecných ustanovení citovaného zákona upravených v části první tohoto právního předpisu, kde v § 27 je upraveno zastavení řízení. V případě zpětvzetí odvolání přitom připadá v úvahu aplikace nikoliv § 27 odst. 1 písm. g) daňového řádu, jak dovozuje žalobce, ale § 27 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona, v němž se zastavením řízení řeší zpětvzetí návrhu. Krajský soud má za to, že formulace „zpětvzetí návrhu“ představuje terminologickou nepřesnost a ve smyslu účelu této právní úpravy je toto ustanovení zapotřebí vztáhnout na všechny formy podání ve smyslu § 21 citovaného zákona, tedy i na odvolání. Nutno také zohlednit, že zpětvzetí odvolání je pouze projevem vůle účastníka řízení a jako takové nemůže formálně ukončit daňové řízení, které probíhá před správním orgánem, a proto tento správní orgán musí řízení ukončit svým rozhodnutím, jež bude také výrazem
akceptace
relevantnosti právního úkonu zpětvzetí odvolání učiněného daňovým subjektem. Vydání rozhodnutí, kterým bude odvolací řízení pravomocně ukončeno, je podle názoru krajského soudu nezbytné také z hlediska navození právní jistoty, a to nejen daňového subjektu, jemuž tak bude potvrzena relevantnost jeho právního úkonu, ale také správce daně, neboť zpravidla bude navazovat řízení o vyměření penále, takže předchozí řízení ve věci daňové povinnosti musí být nezpochybnitelně ukončeno, aby byla nastolena jistota poslední známé daňové povinnosti. Nezbytnost ukončení odvolacího řízení rozhodnutím o zastavení řízení podle názoru krajského soudu v neposlední řadě vyplývá také z toho, že nelze
a priori
vyloučit situaci, kdy právní úkon zpětvzetí odvolání nebude perfektní (lze si představit, že ho učiní neoprávněná nebo nezpůsobilá osoba, že bude mít formální nedostatky apod.). Z tohoto důvodu právní stav, který vznikne zpětvzetím odvolání a který je předvídán § 48 odst. 8 daňového řádu, nemůže být absolutně nevratný. Pro takové případy musí existovat možnost obrany, a tou je odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení.
Krajský soud má za to, že v právní moci dodatečného platebního výměru, která nastane dnem zpětvzetí odvolání, nelze spatřovat procesní překážku odvolacího řízení ve věci zastavení řízení. Předmětem tohoto odvolacího řízení totiž bude pouze rozhodnutí o zastavení řízení. Dodatečný platební výměr přitom zůstane v právní moci a pouze v případě, že by bylo rozhodnutí o zastavení řízení zrušeno s tím, že právní úkon zpětvzetí byl z nějakého důvodu vadný, pak bude logickým důsledkem, že tento právní úkon jakožto vadný nemohl vyvolat právní důsledky, které s ním § 48 odst. 8 daňového řádu spojuje, a dodatečný platební výměr tak nemohl právní moci nabýt. Tím by se odvolací řízení znovu otevřelo. Současně by zde vyvstala možnost ještě jednoho stupně právní obrany, a to prostřednictvím správní žaloby, přičemž v řízení o ní by správní soud rovněž přezkoumával pouze rozhodnutí o zastavení řízení, a nikoliv zákonnost dodatečného platebního výměru o daňové povinnosti. Na základě uvedené právní argumentace dospěl krajský soud k závěru, že jelikož v posuzované věci nebylo odvolací řízení po provedení právního úkonu zpětvzetí odvolání ukončeno pravomocným rozhodnutím o zastavení řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) daňového řádu, není najisto postavena ani poslední známá daňová povinnost a nebyly splněny procesní podmínky pro zahájení řízení o předepsání penále. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.