Vydání 1/2007

Číslo: 1/2007 · Ročník: V

1019/2007

Daňové řízení: zastavení řízení; výzva k doplnění odvolání

Ejk 758/2006
Daňové řízení: zastavení řízení; výzva k doplnění odvolání
k § 48 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb. a č. 255/1994 Sb. (v textu též "daňový řád", "d. ř.")
Vyhoví-li odvolatel výzvě správce daně dle § 48 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, k doplnění předepsaných náležitostí odvolání, byť po stanovené lhůtě, není správce daně oprávněn odvolací řízení zastavit v situaci, kdy již má z hlediska zákonem stanovených náležitostí k dispozici perfektní odvolání.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2006, čj. 10 Ca 184/2005-21)
Věc:
Xing J. S. proti Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu o daň z příjmů fyzických osob.
Finanční úřad pro Prahu 9 vyměřil dne 20. 12. 2001 žalobci daň z příjmů fyzických osob za rok 2000 ve výši 1 489 548 Kč. Při doručování tohoto rozhodnutí žalobci byla zásilka uložena na poště dne 31. 12. 2001, žalobce si ji však v zákonné lhůtě 15 dnů od uložení nevyzvedl. Následně správce daně doručoval uvedené rozhodnutí žalobci veřejnou vyhláškou ve smyslu § 19 daňového řádu.
Dne 2. 9. 2002 podal žalobce návrh na obnovu řízení o uvedeném platebním výměru, neboť o existenci tohoto výměru se dozvěděl až v červenci 2002. Správce daně ovšem dne 8. 10. 2004 tento návrh zamítl.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 18. 11. 2004 odvolání, ve kterém mimo jiné uvedl, že vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez jeho zavinění uplatněny již dříve v řízení a mohly mít podstatný vliv na výrok rozhodnutí.
Výzvou ze dne 25. 11. 2004 správce daně žalobci uložil, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy podané odvolání doplnil o přesné označení odvolatele, uvedení rozporu s právními předpisy či skutkovým stavem nebo jiných důvodů osvědčujících nesprávnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí a návrh důkazních prostředků. Výzva byla žalobci doručena dne 1. 12. 2004.
Žalobce odvolání doplnil podáním ze dne 18. 12. 2004, v němž uvedl, že odvolatelem je žalobce a že závěry správce daně v odůvodnění rozhodnutí ve věci obnovy řízení jsou v rozporu se skutkovým stavem; odkázal dále na svoji žádost o obnovu řízení, v níž předložil nové důkazy a zdůvodnil, proč je nemohl uplatnit v původním řízení. Podání žalobce bylo předáno k poštovní přepravě dne 23. 12. 2004 a doručeno správci daně dne 27. 12. 2004.
Rozhodnutím ze dne 3. 1. 2005 zastavil správce daně podle § 48 odst. 5 d. ř. řízení o odvolání žalobce proti rozhodnutí správce daně ve věci obnovy řízení. V odůvodnění uvedl, že žalobce nevyhověl ve stanovené lhůtě výzvě k doplnění odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 2. 2. 2005 odvolání, které žalovaný dne 12. 4. 2005 zamítl. V odůvodnění konstatoval, že podání neobsahovalo přesné označení odvolatele a nebyla k němu přiložena plná moc. Žalobce nevyhověl výzvě k doplnění náležitostí odvolání ve stanovené lhůtě, proto správce daně v souladu s daňovým řádem řízení zastavil.
Žalobce uvedené rozhodnutí žalovaného napadl žalobou, ve které zejména namítal, že řízení o odvolání neměl správce daně zastavit, neboť obsahovalo veškeré náležitosti podle daňového řádu. Z odvolání a z plné moci právního zástupce, která byla založena ve spise správce daně, bylo možné jednoznačně určit, že odvolání podal žalobce, a výkladem textu uvedeného v odvolání mohl správce daně dospět k závěru, že odvolacím důvodem byl tvrzený rozpor rozhodnutí o zamítnutí obnovy řízení se skutkovým stavem, neboť v návrhu na obnovu řízení žalobce uváděl skutečnosti, které nemohl uplatnit dříve ve vyměřovacím řízení před správcem daně, a tyto skutečnosti mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí správce daně o vyměření daně za rok 2000. Navíc správce daně neměl vydat rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu prodlení s upřesněním odvolání, neboť toto rozhodnutí vydal v době, kdy již měl upřesněné odvolání k dispozici, a nic nebránilo tomu pokračovat v odvolacím řízení.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě zejména konstatoval, že správce daně správně posoudil odvolání žalobce jako podání, které mimo jiné nesplňuje náležitosti předepsané v § 48 odst. 4 d. ř., neboť toto podání neobsahovalo přesné označení odvolatele. Proto správce daně v souladu s § 48 odst. 5 d. ř. vyzval žalobce k doplnění náležitostí odvolání a určil mu k tomu lhůtu 15 dnů ode dne doručení výzvy. V uvedené lhůtě žalobce výzvě nevyhověl, proto správce daně v souladu s § 48 odst. 5 d. ř. řízení zastavil. Žalovaný nesouhlasí s názorem žalobce, že lhůta k doplnění odvolání dle § 48 odst. 5 d. ř. má jen procesní charakter, neboť takový názor podle žalovaného nemá v daňovém řádu oporu.
Městský soud v Praze rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Soud shledal oprávněnou i druhou námitku žalobce, podle níž správce daně neměl zastavovat řízení v situaci, kdy již měl k dispozici doplnění odvolání žalobce, byť podané po stanovené lhůtě. Ustanovení § 48 odst. 5 d. ř. spojuje zastavení řízení se skutečností, že odvolatel nevyhoví výzvě k doplnění odvolání, nikoli tedy, že výzvě nevyhoví "ve stanovené lhůtě". Smyslem této lhůty a procesní sankce zastavení řízení je přimět odvolatele, aby vady odvolání odstranil. Pokud tak neučiní, je správce daně oprávněn řízení zastavit. Pokud však správce daně bezprostředně po uplynutí stanovené lhůty o zastavení řízení nerozhodne a v době rozhodnutí o zastavení řízení již má k dispozici z hlediska zákonem stanovených náležitostí perfektní odvolání, a byla tedy odstraněna překážka odvolacího řízení, bylo by přepjatým formalismem, který neodpovídá dikci ani účelu § 48 odst. 5 d. ř., odvolací řízení zastavit. Odvolací daňové řízení není ovládáno koncentrační zásadou. Podle § 48 odst. 7 d. ř. může odvolatel odvolání doplňovat a pozměňovat až do doby, kdy je o něm rozhodnuto. Obdobně podle § 48 odst. 5 d. ř., vyhoví-li odvolatel plně výzvě k doplnění odvolání, má se za to, že bylo podáno včas a řádně. V souladu s § 14 odst. 10 d. ř. nelze prodloužit nebo navrátit lhůtu pro podání odvolání. Jestliže však odvolání bylo podáno včas a posléze doplněno tak, že obsahuje i podle hodnocení správce daně veškeré zákonem stanovené náležitosti, bylo by v rozporu s právem na spravedlivý proces zakotveném v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod v takové situaci řízení o tomto odvolání zastavit.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.