Vydání 7/2007

Číslo: 7/2007 · Ročník: V

1223/2007

Daňové řízení: výhody stanovení daně podle pomůcek pro daňový subjekt

Ej 128/2007
Daňové řízení: výhody stanovení daně podle pomůcek pro daňový subjekt
k § 46 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
K výhodám dle § 46 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je správce daně povinen přihlížet tam, kde nějaké výhody zjištěny byly, a to buď na základě samotného tvrzení daňového subjektu, nebo jestliže vyplynuly v rámci daňové kontroly. Není povinností správce daně vyhledávat okolnosti, které by byly uznatelnou výhodou, je však nutné, aby byla ze správního spisu seznatelná správní úvaha o tom, zda správce daně mohl podle povahy výsledků daňového řízení u konkrétní daně nějaké výhody zohlednit či nikoliv.
Za výhody, k nimž je povinen správce daně přihlédnout, a to i
ex offo
, lze považovat především takové skutečnosti, které vyplývají ze zákona, resp. takové položky, na jejichž uplatnění má poplatník právní nárok (např. odčitatelné položky, slevy na dani).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2007, čj. 5 Afs 162/2006-114)
Prejudikatura:
srov. č. 249/2004 Sb. NSS.
Věc:
Vratislav Č. proti Finančnímu ředitelství v Ostravě o daň z přidané hodnoty, o kasační stížnosti žalobce.
Dodatečnými platebními výměry byla žalobci vyměřena daň z přidané hodnoty za období 4. čtvrtletí 1998 až 2. čtvrtletí 2001. Odvolání žalobce proti dodatečným platebním výměrům žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 17. 12. 2003. Dodatečné vyměření daně podle pomůcek bylo odůvodněno výsledky daňové kontroly, při níž byly zjištěny nesrovnalosti v účetnictví žalobce: některé daňové doklady chyběly zcela, což žalobce odůvodňoval požárem v provozovně, jiné byly vystaveny neexistujícími smyšlenými subjekty.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce správní žalobu u Krajského soudu v Ostravě. Krajský soud rozsudkem ze dne 5. 5. 2006 žalobu zamítl.
Proti tomuto rozsudku krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost, ve které zejména namítal, že se krajský soud dostatečně nevypořádal s žalobní námitkou, že žalovaný nezohlednil výhody pro stěžovatele dle § 46 odst. 3 d. ř., když se podstatně odchýlil od daňového přiznání podaného stěžovatelem, a z rozhodnutí žalovaného není zřetelné, jakými úvahami se při stanovení základu daně řídil. Žalovaný měl při stanovení základu daně podle pomůcek nejen stanovit přiměřené příjmy, ale i přiměřené výdaje stěžovatele.
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti mimo jiné uvedl, že námitka stěžovatele je nedůvodná, protože žalovaný se ve svém rozhodnutí dostatečně jasně vyjádřil, jakým způsobem byl podle pomůcek stanoven základ daně. Žalovaný tak zohlednil odpočty žalobce, které vyplývaly z těch daňových dokladů založených v účetnictví, které nebyly vystaveny smyšlenými nebo neexistujícími subjekty.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Při volbě pomůcek je správce daně vázán také § 46 odst. 3 d. ř., tzn. že je povinen přihlédnout ke zjištěným okolnostem, z nichž vyplývají výhody pro daňový subjekt, i když jím nebyly za řízení uplatněny. Ze spisového materiálu tedy musí být zřejmé nejen to, zda byly splněny předpoklady pro stanovení daňové povinnosti pomocí pomůcek, ale též zda a jak správce daně přihlédl k okolnostem, z nichž plynou pro daňový subjekt výhody. To je základním předpokladem, aby prvostupňové správní rozhodnutí bylo schopné přezkumu podle § 50 odst. 5 d. ř. K výhodám je pak správce daně povinen přihlížet tam, kde nějaké výhody zjištěny byly, a to buď na základě tvrzení daňového subjektu, nebo vyplynuly v rámci daňové kontroly. Není však povinností správce daně vyhledávat okolnosti, které by byly uznatelnou výhodou, je však nutné, aby byla ze správního spisu seznatelná správní úvaha o tom, zda správce daně mohl podle povahy výsledků daňového řízení u konkrétní daně nějaké výhody zohlednit či nikoliv. Za výhody, k nimž je povinen správce daně přihlédnout, a to i
ex offo
, lze považovat především takové skutečnosti, které vyplývají ze zákona, resp. takové položky, na jejichž uplatnění má poplatník právní nárok. Typicky se bude např. jednat o uplatnění nezdanitelné části základu daně dle § 15, resp. uplatnění odčitatelných položek dle § 34, popř. slevy na dani dle § 35 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, za předpokladu, že takové skutečnosti připadají u poplatníka v úvahu. Za výhodu však není možno považovat prokázané náklady, resp. jejich část, stejně tak nelze považovat za výhodu, k níž by měl správce daně ve smyslu § 46 odst. 3 d. ř. přihlédnout, např. výběr srovnatelného daňového subjektu, místo podnikání, apod. (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2003 čj. 2 Afs 2/2003; publikováno pod č. 249/2004 Sb. NSS).
Stěžovatel v kasační stížnosti namítá porušení ustanovení § 46 odst. 3 d. ř. správcem daně, jakož i krajským soudem, který se touto otázkou nezabýval. Námitku vznáší bez toho, aniž by však sám konkretizoval, které výhody má na mysli a ke kterým měl správce daně přihlédnout. V daném případě bylo jako výhod použito části podkladů předložených daňovým subjektem. Ze zprávy o daňové kontrole, jakož i z rozhodnutí žalovaného, jednoznačně vyplývá, že správce daně ke zjištěným okolnostem přihlédl a zohlednil uplatněné odpočty DPH z dokladů uvedených v soupise přijatých zdanitelných plnění s výjimkou dokladů, u nichž bylo zjištěno, že se nejedná o doklady vystavené plátcem daně z přidané hodnoty, a nelze u nich uplatnit nárok dle § 19 odst. 2 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „zákon č. 588/1992 Sb.“). Porušení § 46 odst. 3 d. ř. tak nemůže stěžovatel namítat, neboť správce daně v dané věci výhody spočívající v uplatněných odpočtech shledal a k těmto přihlédl. Na tomto místě Nejvyšší správní soud uvádí, že daň z přidané hodnoty lze charakterizovat jako nárokovou daň, je tedy nutno mít za to, že požaduje-li subjekt něčeho, co je vázáno na splnění určitých podmínek, je na něm zároveň prokázat jejich splnění (např. k prokázání oprávněnosti nároku na odpočet je nutno splnit podmínky stanovené § 19 odst. 1 a 2 zákona č. 588/1992 Sb., tedy dokázat, že došlo k přijetí uskutečněného zdanitelného plnění a jeho použití pro podnikání). Zatímco, jak již bylo uvedeno výše, v řízení o dani z příjmů lze za výhody považovat položky, které se uplatní ze zákona, aniž by se jejich výše musela prokazovat, zákon č. 588/1992 Sb. obdobnou úpravu neobsahuje, vždy je tedy potřeba, aby daňový subjekt prokázal v rámci dokazování splnění podmínek pro vznik nároku na odpočet daně z přidané hodnoty.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.