Vydání 6/2012

Číslo: 6/2012 · Ročník: X

2604/2012

Daňové řízení: úroky z prodlení vzniklé v průběhu konkursního řízení

Daňové řízení: úroky z prodlení vzniklé v průběhu konkursního řízení
k § 40 odst. 1 a 3 a § 63 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2007*) (v textu jen „daňový řád z roku 1992“)
Daňovému subjektu nezaniká povinnost uhradit úroky z prodlení vzniklé v důsledku nezaplacení daňové povinnosti k datu její splatnosti v plné výši po dobu, kdy je v úpadku a s jeho majetkem je výlučně oprávněn disponovat správce konkursní podstaty.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 10. 2011, čj. 15 Af 43/2010-29)
Prejudikatura:
nálezy Ústavního soudu č. 76/2005 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 544/02) a č. 145/2005 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 648/04); č. 52/2007 Sb. NS.
Věc:
Josef K. proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem o daň z příjmů fyzických osob.
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 12. 2003, čj. 27 K 1007/99-137, byl na žalobce prohlášen konkurs a jako úpadci mu byla ustanovena správkyně konkursní podstaty. Tato po zpeněžení majetku sepsaného do konkursní podstaty podala za zdaňovací období roku 2007 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ve kterém přiznala daň ve výši 1 296 512 Kč, jež byla vyměřená i splatná ke dni 31. 3. 2008. Jelikož daňová povinnost nebyla na osobním účtu žalobce uhrazena ke dni splatnosti, a to ani přes výzvu Finančního úřadu v Kadani (správce daně) ze dne 26. 5. 2008 k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, správce daně dne 7. 10. 2009 platebním výměrem sdělil žalobci úrok z prodlení na dani z příjmů fyzických osob za uvedené zdaňovací období.
Proti tomuto platebnímu výměru se žalobce odvolal. Žalovaný dospěl k závěru, že neuhrazená daň z příjmů fyzických osob představuje nekonkursní za podstatovou pohledávku, která vznikla po prohlášení konkursu [§ 31 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (dále jen „konkursní zákon“)**) ] a která by měla být správcem konkursní podstaty uhrazena v souladu s konkursním zákonem. Žalovaný rovněž konstatoval, že ani konkursní zákon, ani daňový řád z roku 1992, ani jiná právní norma nestanovuje, že do doby, než je zapodstatová pohledávka uhrazena (v plném rozsahu či poměrně) nevzniká ode dne splatnosti úrok z prodlení (§ 63 daňového řádu z roku 1992). Dále uvedl, že po prohlášení konkursu přechází na správce konkursní podstaty oprávnění vykonávat práva a plnit povinnosti, které dle zákona přísluší úpadci. Tudíž námitka, že jako úpadce nemohl žalobce nakládat s majetkem patřícím do podstaty, a proto se nemohl dostat do prodlení a nemohl mu vzniknout úrok z prodlení, nemá oporu v zákoně. Žalovaný tedy odvolání zamítl rozhodnutím ze dne 20. 4. 2010.
Žalobce se žalobou u krajského soudu domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného i výše citovaného platebního výměru. Žalobce tvrdil, že v průběhu konkursního řízení nemohl se svým majetkem disponovat, neboť to příslušelo správkyni konkursní podstaty. Rovněž o zaplacení poměrné části daně z příjmů fyzických osob za rok 2007 nerozhodoval žalobce, nýbrž správkyně konkursní podstaty.
Žalobce měl za to, že správce daně pochybil, pokud při vyměření úroku z prodlení vycházel z doby splatnosti daně určené v § 40 odst. 1 daňového řádu z roku 1992, když nepřihlédl k tomu, že konkursní zákon má ve vztahu k daňovému řádu z roku 1992 povahu zákona speciálního, jak ostatně vyplývá i z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2006, sp. zn. 29 Odo 730/2004, č. 52/2007 Sb. NS. Dle tohoto rozhodnutí přitom podstata omezení tkví v tom, že po dobu trvání účinku konkursu je uspokojení pohledávky takového konkursního věřitele z konkursní podstaty úpadce možné jen způsobem předepsaným konkursním zákonem. Pokud je tedy plněno v rozporu s tímto zákonem, jedná se o plnění bez právního důvodu nebo o plnění z právního důvodu, který odpadl.
Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Soud se shoduje se žalobcem, že existuje
judikatura
o tom, že konkursní zákon má ve vztahu k daňovému řádu z roku 1992 povahu zákona speciálního, jak bylo vysloveno např. v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2006, sp. zn. 29 Odo 730/2004, č. 52/2007 Sb. NS, či v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 2005, čj. 2 Afs 114/2004-50, či v nálezech Ústavního soudu ze dne 28. 7. 2005, sp. zn. III. ÚS 648/04, č. 145/2005 Sb. ÚS a také ze dne 7. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 544/02, č. 76/2005 Sb. ÚS. Ovšem pokud se jedná o datum splatnosti daně, tak tato specialita nikdy nebyla judikována.
Při určení splatnosti daně je tak třeba vycházet z § 40 odst. 1 daňového řádu z roku 1992, a to bez ohledu na to, zda daňová povinnost vznikla před či po prohlášení konkursu. Podle tohoto ustanovení platí, že pokud není stanoveno v daňovém řádu nebo jiném daňovém zákoně jinak, daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo hlášení. Podle § 40 odst. 3 daňového řádu z roku 1992 se daňové přiznání nebo hlášení podává v zásadě nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
V daném případě se úrok z prodlení týká daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007. Ve smyslu § 40 odst. 3 daňového řádu z roku 1992 bylo nutné, aby správkyně konkursní podstaty nejpozději do 31. 3. 2008 podala daňové přiznání k této dani, což bylo z její strany učiněno, jak soud již poznamenal shora. Dále soudem bylo již výše uvedeno, že správce daně nerozporoval správkyní konkursní podstaty přiznanou daňovou povinnost ve výši 1 296 512 Kč, a proto tato daňová povinnost byla v intencích § 46 odst. 5 téhož zákona vyměřena ve shodě s podaným daňovým přiznáním ke dni 31. 3. 2008. Z právě uvedeného je zřejmé, že splatnost daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 nepochybně nastala již dnem 31. 3. 2008, kdy pro správkyni konkursní podstaty končila lhůta podat za žalobce, a to s poukazem na § 14a odst. 1 konkursního zákona, daňové přiznání k dotyčné dani.
V této souvislosti soud považuje za potřebné uvést, že žalobce zastává mylný názor o tom, že do doby, než je pohledávka za podstatou uhrazena, a to jak v plném rozsahu či poměrně, nevzniká ode dne původní splatnosti úrok z prodlení ve smyslu § 63 daňového řádu z roku 1992. Tento názor žalobce nemá naprosto žádnou oporu v konkursním zákoně, daňovém řádu ani v jiné právní normě. V § 63 odst. 1 citovaného zákona je totiž bezvýjimečně stanoveno, že daňový dlužník je v prodlení, pokud nezaplatí splatnou daň nejpozději v den její splatnosti, z čehož vyplývá, že v prodlení se dlužník ocitá při neuhrazení splatné daně v plné výši. Ze shora nastíněných skutkových okolností případu je přitom zřejmé, že žalobce se v průběhu konkursního řízení dostal do prodlení, když správkyní konkursní podstaty vyčíslená daňová povinnost nesporně nebyla uhrazena v plné výši nejpozději ke dni 31. 3. 2008.
Dále soud uvádí, že žalobce by měl vzít v potaz
kogentní
§ 14 odst. 1 písm. a) konkursního zákona, dle kterého mj. platí, že v důsledku prohlášení konkursu oprávnění nakládat s majetkem podstaty přechází na správce konkursní podstaty, a také již výše zmíněný § 14a odst. 1 konkursního zákona, ve kterém je mj. stanoveno, že prohlášením konkursu přechází na správce konkursní podstaty oprávnění vykonávat práva a plnit povinnosti, které podle zákona a jiných právních předpisů jinak přísluší úpadci, jestliže souvisí s nakládáním s majetkem patřícím do konkursní podstaty. Mezi tyto povinnosti nepochybně patří plnění povinností podle předpisů o daních, tedy i podávání daňových přiznání a úhrady daňových povinností, a žalobce by měl vzít rovněž v potaz i
kogentní
§ 40 odst. 11 daňového řádu z roku 1992, dle kterého se daňové řízení prohlášením konkursu nepřerušuje.
Přiznaná a vyměřená daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 ve výši 1 296 512 Kč je nepochybně tzv. pohledávkou za podstatou, přičemž pohledávky za podstatou lze podle § 31 odst. 2 konkursního zákona uspokojit kdykoliv v průběhu konkursního řízení. Podle § 32 odst. 1 konkursního zákona pak platí, že pokud pohledávky za podstatou nebyly v průběhu konkursního řízení uspokojeny, uspokojí se podle rozvrhu s tím, že je tak možno učinit i poměrně. Dále soud připomíná, že i úrok z prodlení předepsaný výše citovaným platebním výměrem ze dne 7. 10. 2009, je pohledávkou správce daně vzniklou po prohlášení konkursu, tj. pohledávkou za podstatou ve smyslu § 31 odst. 2 konkursního zákona, když i přiznaná a vyměřená daňová povinnost k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007, jejíž osud úrok nesporně sleduje, je pohledávkou za podstatou, jak soud již poznamenal výše. Žalobci nezanikla povinnost uhradit úroky z prodlení vzniklé v důsledku nezaplacení daňové povinnosti na dani z příjmů fyzických osob za rok 2007 k datu její splatnosti v plné výši po dobu, kdy byl v úpadku a s jeho majetkem mohla výlučně disponovat správkyně konkursní podstaty. Z tohoto důvodu soud neshledal, že by žalobce byl napadeným rozhodnutím žalovaného a jemu předcházejícím platebním výměrem nějak zkrácen na svých právech, když správní orgány obou stupňů nerozhodovaly v rozporu s daňovým řádem či konkursním zákonem. Správní orgány obou stupňů přitom nebyly jakožto orgány státní správy oprávněny (viz čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a § 2 odst. 6 daňového řádu z roku 1992) vyloučit žalobce z úročení, neboť žádné zákonné ustanovení jim případný tento postup neumožňoval. Rozhodnutí žalovaného i správce daně nejsou v žádném rozporu s právním názorem vysloveným ve výše uvedeném rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 730/2004, na který v předmětném řízení poukazoval žalobce. (...)
*)
S účinností od 1. 1. 2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.
**)
S účinností od 1. 1. 2008 zrušen zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.