Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1397/2007

Daňové řízení: úkon směřující k vyměření nebo doměření daně

Ejk 549/2007
Daňové řízení: úkon směřující k vyměření nebo doměření daně. Daň z přidané hodnoty: osvědčení o registraci
k § 47 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. (v textu též "daňový řád", "d. ř.")
k § 5 odst. 1 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném pro zdaňovací období let 2001 a 2002*)
Samotné vydání osvědčení o registraci daňového subjektu k dani z přidané hodnoty nelze považovat za úkon směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení (§ 47 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), když daňová povinnost i povinnost podat daňové přiznání vzniká u tzv. "nedobrovolných" plátců daně z přidané hodnoty přímo ze zákona a registrace k dani z přidané hodnoty má pak účinky čistě
deklaratorní
, kdy od data žádosti o registraci, osvědčení o registraci či doručení takového osvědčení se neodvíjí vznik, změna či zánik daňové povinnosti - ty jsou zákonem vázány jen na skutečnosti, které jsou na registraci samotné nezávislé (§ 5 odst. 1 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty).
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 7. 2007, čj. 22 Ca 393/2006-26)
Prejudikatura:
srov. č. 178/2004 Sb. NSS, č. 437/2005 Sb. NSS, č. 634/2005 Sb. NSS, č. 698/2005 Sb. NSS, č. 953/2006 Sb. NSS, č. 954/2006 Sb. NSS, č. 1150/2007 Sb. NSS a nález Ústavního soudu č. 103/2004 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 583/03).
Věc:
Peter D. proti Finančnímu ředitelství v Ostravě o daň z přidané hodnoty.
Žalobce dne 28. 8. 2003 podal u Finančního úřadu Ostrava I. přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty, ve které uvedl jako datum zákonné povinnosti registrace den 1. 9. 2000, neboť jeho obrat za předcházející tři měsíce (5 - 7/2000) dosáhl 1 004 335 Kč. Správce daně proto dne 2. 9. 2003 vydal osvědčení o registraci žalobce k dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 9. 2000. Dne 4. 11. 2003 pak žalobce podal u správce daně přiznání k dani z přidané hodnoty za veškerá čtvrtletí let 2001 - 2002. Dne 11. 8. 2005 správce daně zahájil u žalobce daňovou kontrolu, jejímž předmětem byla daň z přidané hodnoty za veškerá čtvrtletí let 2001 - 2002 a za II. - IV. čtvrtletí 2003. Na základě této daňové kontroly správce daně doměřil dne 7. 9. 2005 žalobci daň z přidané hodnoty za I. - IV. čtvrtletí roku 2001 a I. - IV. čtvrtletí roku 2002.
Proti rozhodnutím správce daně podal žalobce odvolání, jež žalovaný dne 24. 8. 2006 zamítl.
Žalobami podanými ke Krajskému soudu v Ostravě se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného, přičemž mimo jiné namítal, že napadená rozhodnutí byla vydána po uplynutí prekluzivní tříleté lhůty stanovené v § 47 odst. 1 d. ř.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě k tomuto žalobnímu bodu uvedl, že žalobce byl k dani z přidané hodnoty zaregistrován zpětně k 1. 9. 2000 z důvodu překročení obratu dle § 5 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. Přihláška k registraci byla podána 28. 8. 2003, osvědčení o registraci 2. 9. 2003, s účinností od 1. 9. 2000. Řádná daňová přiznání žalobce podal až 4. 11. 2003. Daňová kontrola byla zahájena 11. 8. 2005, čímž došlo k přetržení běhu tříleté prekluzivní lhůty, která běží znovu od konce roku 2005 a skončila by až 31. 12. 2008.
Krajský soud v Ostravě napadená rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Jako stěžejní se jeví § 47 odst. 1 d. ř., který určuje, že
"nelze daň vyměřit ani doměřit či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde současně byla povinnost daňové přiznání nebo hlášení podat".
Dle § 47 odst. 2 věty prvé d. ř.,
"Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl daňový subjekt o tomto úkonu zpraven."
Dle § 5 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty,
"Plátci jsou osoby podléhající dani, jejichž obrat za nejbližší nejvýše tři předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce přesáhne částku 750 000 Kč, a to od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročily stanovený obrat. Tyto osoby jsou povinny předložit žádost o registraci podle zákona o správě daní a poplatků nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročily stanovený obrat."
Dle § 36 odst. 4 téhož zákona,
"Prvním zdaňovacím obdobím plátce je kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí, v němž nabude účinnosti registrace plátce vyznačená v osvědčení o registraci."
Dle § 40 odst. 4 d. ř.,
"Je-li zdaňovací období kratší než jeden rok, podává se daňové přiznání nebo hlášení do dvaceti pěti dnů po jeho uplynutí. Nenastala-li ve zdaňovacím období daňová povinnost, sdělí tuto skutečnost subjekt daně správci daně písemně ve stejné lhůtě. Tuto lhůtu nelze prodloužit."
Z uvedeného vyplývá, že nabyla-li registrace žalobce k dani z přidané hodnoty účinnosti již dnem 1. 9. 2000, neboť to je den vyznačený na osvědčení o registraci (§ 36 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty), pak veškerá následující období jsou ve smyslu uvedeného ustanovení obdobími zdaňovacími. V souvislosti s jednotlivými kalendářními čtvrtletími pak vznikla dle § 40 odst. 4 d. ř. povinnost podat daňové přiznání a
prekluzivní lhůta
dle § 47 odst. 1 d. ř. počala běžet takto:
I---------------------I-----------------I-----------------I------------------I
I zdaňovací období  I povinnost podat I  počátek běhu I  konec běhu  I
I           I daňové přiznání I  prekluzivní I  prekluzivní  I
I           I         I   lhůty   I    lhůty   I
I---------------------I-----------------I-----------------I------------------I
I I. čtvrtletí 2001  I  25. 4. 2001 I   1. 7. 2001 I   30. 6. 2004 I
I---------------------I-----------------I-----------------I------------------I
I II. čtvrtletí 2001 I  25. 7. 2001 I  1. 10. 2001 I   30. 9. 2004 I
I---------------------I-----------------I-----------------I------------------I
I III. čtvrtletí 2001 I  25. 10. 2001 I   1. 1. 2002 I  31. 12. 2004 I
I---------------------I-----------------I-----------------I------------------I
I IV. čtvrtletí 2001 I  25. 1. 2002 I   1. 4. 2002 I   31. 3. 2005 I
I---------------------I-----------------I-----------------I------------------I
I I. čtvrtletí 2002  I  25. 4. 2002 I   1. 7. 2002 I   30. 6. 2005 I
I---------------------I-----------------I-----------------I------------------I
I II. čtvrtletí 2002 I  25. 7. 2002 I  1. 10. 2002 I   30. 9. 2005 I
I---------------------I-----------------I-----------------I------------------I
I III. čtvrtletí 2002 I  25. 10. 2002 I   1. 1. 2003 I  31. 12. 2005 I
I---------------------I-----------------I-----------------I------------------I
I IV. čtvrtletí 2002 I  25. 1. 2003 I   1. 4. 2003 I   31. 3. 2006 I
I---------------------I-----------------I-----------------I------------------I
Zde soud dodává, že samotné vydání osvědčení o registraci daňového subjektu k dani z přidané hodnoty nelze považovat za úkon směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení (§ 47 odst. 2 d. ř.), když daňová povinnost i povinnost podat daňové přiznání vzniká u tzv. "nedobrovolných" plátců daně z přidané hodnoty přímo ze zákona a registrace k dani z přidané hodnoty má pak účinky čistě
deklaratorní
, kdy od data žádosti o registraci, osvědčení o registraci či doručení takového osvědčení se neodvíjí vznik, změna či zánik daňové povinnosti - ty jsou zákonem vázány jen na skutečnosti, které jsou na registraci samotné nezávislé (srov. § 5 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty).
Současně je třeba dodat, že k přetržení běhu prekluzivní lhůty dle § 47 odst. 1 d. ř. postupem dle § 47 odst. 2 d. ř., tedy zejména zahájením daňové kontroly, může dojít jen, pokud úkon předvídaný § 47 odst. 2 d. ř. je učiněn uvnitř, nikoli vně běhu prekluzivní lhůty (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2006, čj. 1 Afs 73/2005-49).
Zahájení daňové kontroly dne 11. 8. 2005 tak mohlo mít v posuzovaném případě dle § 47 odst. 2 d. ř. vliv jen na běh těch prekluzivních lhůt, které již dříve uplynutím neskončily. S ohledem na běh prekluzivních lhůt naznačený ve shora uvedené tabulce tak zahájení daňové kontroly dne 11. 8. 2005 nebylo již způsobilé zabránit uplynutí prekluzivních lhůt ve vztahu k celému roku 2001 a k I. čtvrtletí 2002. Ve vztahu k II. - IV. čtvrtletí 2002, kde by k uplynutí prekluzivních lhůt došlo až po 11. 8. 2005, však zahájením daňové kontroly u žalobce k přetržení běhu prekluzivních lhůt došlo.
*)
S účinností od 1. 5. 2004 nahrazen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.