Vydání 7/2008

Číslo: 7/2008 · Ročník: VI

1593/2008

Daňové řízení: předepsání penále

Ejk 190/2008
Daňové řízení: předepsání penále
k § 63 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb. (v textu též "daňový řád", "d. ř.")*)
Správce daně v mezích správního uvážení posoudí, zda stav účtu daňového dlužníka vyžaduje sdělení penále. Zmínka o daňové exekuci v § 63 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, má pro správce daně význam pouze jako doporučení vycházející z hlediska procesní ekonomie. Skutečnost, že při daňové exekuci nebylo daňovému dlužníkovi sděleno penále, nelze považovat za nezákonnost.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 3. 2008, čj. 15 Ca 75/2007-22)
Prejudikatura:
č. 1182/2007 Sb. NSS.
Věc:
Jaroslav D. proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem o penále na dani z příjmů fyzických osob.
Finanční úřad v Litoměřicích platebním výměrem ze dne 15. 5. 2006 sdělil žalobci penále na dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2000 ve výši 77 025 Kč.
Proti platebnímu výměru se žalobce odvolal. Namítal, že byl o penále vyrozuměn v rozporu s § 63 odst. 4 větou čtvrtou d. ř., ve znění do 31. 12. 2006 -
O tomto předpisu se daňový dlužník může vyrozumět kdykoliv, pokud to vyžaduje stav jeho účtu, zejména při daňové exekuci; o předpisu se daňový dlužník zpravidla vyrozumí do třiceti dnů poté, kdy daňový nedoplatek byl zcela vyrovnán, nejpozději však ve lhůtě, v níž se promlčuje vybrání daně.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 23. 2. 2007 odvolání žalobce zamítl. V odůvodnění mimo jiné uvedl, že s ohledem na § 63 odst. 4 větu čtvrtou d. ř. je na vlastní úvaze správce daně, kdy penále sdělí, musí tak však učinit nejpozději ve lhůtě, v níž se promlčuje vybrání daně.
Rozhodnutí napadl žalobce žalobou u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Uvedl, že žalovaný chybně aplikuje § 63 odst. 4 větu čtvrtou d. ř., pokud tvrdí, že správce daně je při sdělení penále vázán pouze lhůtou podle § 70 odst. 1 d. ř., podle kterého právo vybrat a vymáhat daňový nedoplatek se promlčuje po šesti letech po roce, ve kterém se stal tento nedoplatek splatným, a je na jeho správním uvážení, zda penále při daňové exekuci daňovému dlužníkovi sdělí. Dle názoru žalobce je v rozporu s § 63 odst. 4 větou čtvrtou d. ř., pokud správce daně nevyrozumí o předpisu penále vždy, vyžaduje-li to stav účtu daňového subjektu, zejména při daňové exekuci. Jistě by žalovaný svůj názor o správním uvážení nepoužil při žádosti daňového dlužníka o vystavení potvrzení o stavu jeho osobního účtu podle § 62 odst. 7 d. ř. Je zcela nepochybné, že v tomto případě by aplikoval větu předposlední před středníkem § 63 odst. 4 d. ř., zcela odlišně, opačně, a před vystavením potvrzení by vyrozuměl daňového dlužníka o penále. Pravidlo o vyrozumění o výši penále tak platí vždy, pokud to vyžaduje stav účtu, a správní uvážení. Toto ustanovení je ustanovením jednoznačným, které neumožňuje správci daně při daňové exekuci nevyrozumět daňového dlužníka o předpisu penále.
Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Zákon neuvádí výslovně žádný okamžik, ve kterém musí správce daně daňovému dlužníkovi penále sdělit, pouze tuto volnost správce daně omezuje promlčecí lhůtou pro vybrání daně. K tomuto závěru dospěl soud s ohledem na skutečnost, že v § 63 odst. 4 d. ř., ve znění účinném ke dni 31. 12. 2006, je uvedeno výslovně, že o předpisu, kterým se sděluje penále, může být daňový dlužník vyrozuměn kdykoliv, pokud to vyžaduje stav jeho účtu. Nikde není výslovně v obecně závazném právním předpise definován stav účtu, při kterém by správce daně byl povinen sdělit daňovému dlužníkovi penále. V tomto směru se soud právě s přihlédnutím i k deklaratornímu charakteru daného platebního výměru ztotožňuje s názorem žalovaného, že spadá do sféry správního uvážení správce daně posouzení skutečnosti, zda stav účtu daňového dlužníka vyžaduje to, aby bylo daňovému dlužníkovi sděleno penále. O této skutečnosti svědčí právě slovo
může
v uvedeném ustanovení. Dále soud dospěl k názoru, že zmínka o daňové exekuci v uvedeném ustanovení má pro správce daně význam pouze jako doporučení vycházející z hlediska procesní ekonomie. Daňová
exekuce
je tedy dle názoru soudu situace, ve které má správce daně zvlášť dobře uvážit, zda stav účtu daňového dlužníka nevyžaduje sdělení penále. Nelze tuto zmínku v žádném případě interpretovat tak, že správce daně musí vždy při daňové exekuci sdělit daňovému dlužníkovi penále. Z hlediska procesní ekonomie je sice vhodnější vést daňovou exekuci pro všechny dlužné částky včetně penále současně, ovšem je třeba také zdůraznit, že penále je v konečné výši možné stanovit až po uhrazení daňového nedoplatku v plné výši. V případě, kdy je předpokládáno delší trvání daňové
exekuce
, může správce daně dospět k závěru, že je vhodnější sdělit daňovému dlužníkovi penále až v okamžiku, kdy je známa jeho konečná výše; tedy po uhrazení daňového nedoplatku v plné výši. V takovém případě je nanejvýš vhodné učinit tak ve lhůtě třiceti dnů poté, kdy daňový nedoplatek byl zcela vyrovnán, jak je uvedeno v § 63 odst. 4 d. ř. Ovšem ale ani sdělení penále po uplynutí uvedené lhůty nelze vzhledem k dikci zákona považovat za nezákonný postup ze strany správce daně.
Jediné zákonné omezení správce daně vztahující se k okamžiku sdělení penále je stanovení nejpozdějšího okamžiku, kdy je možné penále sdělit. Tento okamžik je spojen s uplynutím promlčecí lhůty pro vybrání daně, s jejíž platbou je daňový subjekt v prodlení. Délka a běh této promlčecí lhůty je upraven v § 70 odst. 1 a 2 d. ř. Právo vybrat a vymáhat daňový nedoplatek se promlčuje po šesti letech po roce, ve kterém se stal tento nedoplatek splatným. Je-li proveden úkon směřující k vybrání, zajištění nebo vymožení nedoplatku, promlčecí lhůta se přerušuje a počíná běžet nová promlčecí lhůta po uplynutí kalendářního roku, ve kterém byl daňový dlužník o tomto úkonu zpraven, daňové nedoplatky lze však vymáhat nejpozději do dvaceti let počítaných od konce roku, ve kterém se stal nedoplatek splatným, s výjimkou daňových nedoplatků zajištěných zástavním právem. (...)
*) S účinností od 1. 6. 2006 byl § 63 odst. 4 změněn zákonem č. 230/2006 Sb., poté i zákonem č. 270/2007 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.