Vydání 6/2007

Číslo: 6/2007 · Ročník: V

1186/2007

Daňové řízení: přechod daňové povinnosti na dědice; předpis penále

Ejk 181/2007
Daňové řízení: přechod daňové povinnosti na dědice; předpis penále
k § 40 odst. 7 a k § 57 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb. (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
I. Povinnost dědice uhradit státu daň vzniklou před smrtí fyzické osoby (§ 57 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) nastává až právní mocí rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví.
II. Hradit penále neuhrazené daňové povinnosti zůstavitele je povinností dědice. Pokud dědic povinnost zaplatit daňové povinnosti zůstavitele nesplní, je daňovým dlužníkem. Proto je nutné takové penále evidovat na osobním účtu dědice a nikoliv zůstavitele.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2007, čj. 7 Ca 10/2004-23)
Věc:
Eva N. proti Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu o daň z příjmů fyzických osob.
Finanční úřad pro Prahu 1 vyměřil žalobkyni platebním výměrem z 22. 1. 2003 penále na dani z příjmu fyzických osob.
Odvolání žalobkyně proti tomuto rozhodnutí žalovaný zamítl dne 31. 10. 2003. Své rozhodnutí odůvodnil zejména tím, že na žalobkyni jakožto dědičku zemřelé Jany P. přešla daňová povinnost zemřelé zaplatit daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1997. Protože daň nebyla včas zaplacena, bylo vyměřeno penále.
Žalobkyně rozhodnutí žalovaného napadla žalobou, ve které zejména uvedla, že dědici, na nějž ze zákona přechází daňová povinnost zemřelého, musí být výše této povinnosti známa. Rozhodným okamžikem pro plnění povinnosti zaplatit daň státu je podle žalobkyně nabytí právní moci usnesení soudu o dědictví, v daném případě den 28. 1. 2000. Žalobkyni nikdy nebyl platební výměr na samotnou daň z příjmů fyzických osob za rok 1997 doručen. V průběhu dědického řízení nemůže dědic volně s majetkem zůstavitele disponovat, součástí zablokovaných aktiv dědictví je i případná daňová povinnost zůstavitele jako pasivum. Žalobkyně dále uvedla, že na jejím osobním účtu finanční úřad neevidoval žádný nedoplatek na dani. Z § 57 odst. 3 d. ř. vyplývá, že na dědice přechází daňová povinnost zemřelého; jak z textu právní normy, tak i ze smyslu tohoto institutu vyplývá, že daňová povinnost zemřelého musí skončit a pak přejde na jiný právní subjekt. Pokud finanční úřad či žalovaný evidují platby na osobním účtu zemřelé osoby, pak takový postup není v souladu se shora zmíněným ustanovením daňového řádu. Zemřelá osoba nemůže žádné úkony, např. platby na daň, činit, proto nemůže být evidován její osobní účet. Správce daně však takový účet stále eviduje a přijímá na něj platby. Ve svém důsledku je tak vyměřením daňového penále sankcionována zemřelá osoba za své „jednání“ šest měsíců po své smrti.
Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že § 57 odst. 3 d. ř. řeší přechod daňové povinnosti na dědice, těm se však žádná jejich povinnost nevyměřuje. Argument žalobkyně, že nemohla disponovat s penězi z dědictví v průběhu dědického řízení, mohl být řešen její žádostí o posečkání při placení daně. Vypořádání mezi dědici není součástí daňového řízení. Platba daně musí být poukázána na daňový účet zemřelé, nikoliv na osobní účty dědiců. Závěrem žalovaný konstatoval, že prodlení s plněním daňových povinností vzniklo jednáním právních nástupců zemřelé.
Městský soud v Praze rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Soud se plně ztotožňuje s žalobkyní, že platit daň za zemřelou lze až po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž je vypořádáno dědictví. Názor žalovaného, že s takovým výkladem daňový řád (např. ve svém § 40 odst. 7) nepočítá, a proto jej nelze zohlednit, je příliš zjednodušující a nezohledňuje smysl právního řádu jako celku.
V době, kdy probíhá dědické řízení, nemůže správce daně vyměřovat daň zmocněnci, kterému uložil podat daňové přiznání, neboť žádné takové oprávnění z § 40 odst. 7 d. ř. nevyplývá. Takový postup je chybný: ačkoliv není vůbec známo, s jakým výsledkem bude dědictví projednáno (jinými slovy, kdo bude dědicem, na něhož přechází daňová povinnost vzniklá před smrtí fyzické osoby dle § 57 odst. 3 d. ř.), již jsou z jeho podstaty určovány platby daní, přičemž nejsou ztotožněny subjekty, které tuto povinnost mají splnit. Nesprávnost takového postupu pak vyjde najevo i při praktické stránce věci. Je, ostatně žalovaným nijak neřešenou, otázkou, komu takový platební výměr doručit a po kom případnou povinnost z takového platebního výměru vymáhat. Ukládat takovou povinnost zemřelé osobě je naprosto
absurdní
. Dokud tedy není výsledek dědického řízení znám, žádný platební výměr na příslušnou daň nemůže správce daně vydávat, protože není jasné, vůči komu bude směřován. Jak bylo již uvedeno, vydat tento platební výměr na zemřelou osobu v průběhu řízení o dědictví a doručit jej zmocněnci pro podání daňového přiznání je postup nesprávný.
Soud pak dále připomíná, že tímto postupem je k platbě daně následně nucen subjekt, o němž není známo, zda se stane skutečně povinným k zaplacení daně, neboť není doposud splněna podmínka podle § 57 odst. 3 d. ř. V takovém případě prozatím žádný vztah mezi státem a takovým subjektem na zaplacení daní nevzniká, neboť nejsou definovány základní prvky tohoto vztahu (účastníci právního vztahu, rozsah plnění apod.). Takový subjekt nemůže být postižen na svém majetku placením daně, k níž není povinen. Takový postup by byl nezákonný a v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Pokud tedy tento subjekt nemůže být nucen k zaplacení prozatím neexistující daňové povinnosti, nemůže být pochopitelně za nesplnění této zdánlivé povinnosti penalizován.
Argument žalovaného, že žalobkyně po dobu průběhu dědického řízení mohla podat žádost o posečkání daně, je tak naprosto nesmyslný, protože žalobkyni v průběhu dědického řízení žádná povinnost platit daň prozatím nevznikla.
Na druhou stranu soud nijak nezpochybňuje právo státu na úhradu daňového penále v případě, kdy příslušný subjekt daň řádně a včas nezaplatí. Tato povinnost však musí být řádně skutkově vymezena. Jak bylo shora uvedeno, nelze tuto povinnost ukládat doposud třetí osobě za dobu, dokud nenabylo právní moci rozhodnutí o projednání dědictví, neboť až tímto okamžikem se z takové osoby stává dědic, který je povinen za zemřelého hradit příslušnou daň (§ 57 odst. 3 d. ř.).
Soud dále uvádí, že ani postup s příslušnými osobními účty daňového poplatníka, jak jej provádí správce daně (§ 62 d. ř.), nepovažuje za správný. Příslušná daň po zemřelé osobě musí být na příslušném osobním účtu evidována na tuto osobu, potud lze s žalovaným souhlasit, neboť se jedná o daňovou povinnost této osoby, která musí být vyrovnána dědici. Takovou platbu, ač ji plní subjekt jiný, zákonem však předvídaný (dědic), je nutné poukázat na osobní účet zemřelé osoby, neboť jí tato povinnost vznikla. Jiná situace je však u penále. Tady se již taková platba musí evidovat na osobním účtu osoby, které je penále sděleno, neboť taková povinnost vznikla této osobě, vyplývá z jejího jednání, a evidována tak musí být na ni. Skutečnost, že se jedná o penále z daně, je pak pro takové určení v tomto případě nerozhodná, neboť sice se jedná o penále na dani, které jako příslušenství daně sleduje osud daně (§ 58 d. ř.), penalizuje však jednání osoby odlišné od zemřelé fyzické osoby, a to jejího dědice. Proto se taková platba musí evidovat na osobním účtu dědice, a nikoliv zemřelé fyzické osoby, neboť nárok na její zaplacení vzniká státu nikoliv z porušení povinnosti zemřelé osoby, ale z porušení povinnosti dědice, po němž musí být i vymáhána. Pokud správce daně bude tímto způsobem postupovat, pak musí zároveň už při evidenci daní vymezit zásadní skutkovou otázku – kdy došlo k porušení povinnosti při platbě daní u dědice, od čehož se výše penále musí odvíjet.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.