Vydání 6/2008

Číslo: 6/2008 · Ročník: VI

1571/2008

Daňové řízení: povinnost podat daňové přiznání při prohlášení konkursu

Ejk 133/2008
Daňové řízení: povinnost podat daňové přiznání při prohlášení konkursu
k § 40 odst. 11 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 323/1993 Sb. a č. 255/1994 Sb. (v textu též "daňový řád", "d. ř.")
k § 45 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 105/2000 Sb. (v textu též "konkursní zákon")*)
Povinnost podat daňové přiznání po prohlášení konkursu ve smyslu § 40 odst. 11 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, tíží úpadce i za situace, kdy byl prohlášený konkurs posléze zrušen rozhodnutím odvolacího soudu (§ 45 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, zejména věta za středníkem).
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 2. 2007, čj. 15 Ca 287/2006-31)
Prejudikatura:
č. 713/2005 Sb. NSS.
Věc:
Ing. Radek Deutsch, správce konkursní podstaty úpadce "KOFRA, s. r. o., v konkursu", proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem o daň z příjmů právnických osob a daň silniční.
Na společnost KOFRA, s. r. o. (dále jen "společnost"), Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 25. 7. 2005 prohlásil konkurs s účinky k témuž dni. Protože společnost nesplnila povinnost podat ve smyslu § 40 odst. 11 d. ř. daňové přiznání za část zdaňovacího období (od počátku zdaňovacího období, tj. od 1. 1. 2005, ke dni prohlášení konkursu, tj. k 24. 7. 2005), vydal Finanční úřad v Děčíně dne 12. 9. 2005 výzvy, aby za společnost byla podána daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob a k dani silniční za zdaňovací období od 1. 1. 2005 do 24. 7. 2005.
Protože společnost na tyto výzvy nereagovala, Finanční úřad v Děčíně vyměřil podle pomůcek společnosti platebním výměrem ze dne 22. 11. 2005 daň z příjmů právnických osob a platebním výměrem ze dne 2. 1. 2006 daň silniční za zdaňovací období od 1. 1. 2005 do 24. 7. 2005.
Proti platebním výměrům se společnost odvolala. Namítala, že Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 13. 10. 2005 pro procesní pochybení zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým byl na společnost prohlášen konkurs, a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. Přes zrušující výrok o prohlášení konkursu vydal správce daně platební výměry.
Žalovaný zamítl odvolání proti platebním výměrům rozhodnutími ze dne 13. 11. 2006. Uvedl, že ke zrušení konkursu došlo s účinky
ex nunc
, tj. od právní moci rozhodnutí, a tedy že platnost a účinnost úkonů provedených v průběhu konkursu (včetně vyměření daně) není jeho zrušením a zánikem jeho účinků dotčena.
Společnost se žalobami u Krajského soudu v Ústí nad Labem domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 11. 2006. V žalobách mimo jiné uvedla, že nesouhlasí se závěrem žalovaného ohledně zániku účinků konkursu. Dle ní tím, že byl zrušen výrok o prohlášení konkursu, dochází k tomu, že krajský soud bude znovu rozhodovat o návrzích věřitelů o prohlášení konkursu na společnost. Není proto důvodné, aby rozhodnutí správce daně zůstalo v platnosti, když společnost po zrušení výroku krajského soudu o prohlášení konkursu evidentně neměla ve smyslu § 40 odst. 11 konkursního zákona povinnost podat daňové přiznání.
Žalovaný ve vyjádření k oběma žalobám mimo jiné uvedl, že z § 45 odst. 1 konkursního zákona je patrné, kdy zanikají účinky prohlášení konkursu. Ustanovení § 44a odst. 2 věta druhá téhož zákona pak stanovuje zánik účinků prohlášení konkursu, který nastane vyvěšením usnesení odvolacího soudu na úřední desce soudu prvního stupně (tj. účinky
ex nunc
), pokud soud nerozhodne jinak. Platnost a účinnost úkonů provedených v průběhu konkursu tím není dotčena, což je i v případě podaného daňového přiznání, když z § 45 odst. 1 konkursního zákona není patrný vliv zrušení konkursu na daňové řízení a na vydání platebního výměru. Dále uvedl, že podání odvolání společnosti do usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 7. 2005 nebránilo správci daně posléze vydat dne 22. 11. 2005 a 2. 1. 2006 platební výměry, a to s poukazem na § 47 odst. 1 d. ř.
Protože na společnost byl posléze prohlášen konkurs, došlo na straně žalující ke změně v osobě žalobce ve smyslu § 14 odst. 1 písm. c) konkursního zákona, a namísto společnosti se stal účastníkem předmětného soudního řízení v pozici žalobce ustanovený správce konkursní podstaty Ing. Radek Deutsch. Ten se k žalobě již samostatně nevyjadřoval, toliko soudu navrhl, aby v předmětném soudním řízení bylo pokračováno.
Protože obě žaloby směřovaly proti rozhodnutím, která spolu skutkově souvisela, Krajský soud v Ústí nad Labem je v souladu s § 39 odst. 1 s. ř. s. spojil ke společnému projednání a žaloby zamítl.
Z odůvodnění:
(...) V projednávaných věcech šlo o posouzení otázky, zda zrušení konkursu rozhodnutím soudu má účinky
ex nunc
, tj. že nastávají až od určitého momentu, či nikoliv, a zda platnost a účinnost úkonů provedených v průběhu konkursu zrušením a zánikem některých jeho účinků je či není dotčena, včetně toho, zda podávání daňových přiznání po prohlášení konkursu je možno subsumovat mezi úkony provedené v průběhu konkursu. Od zodpovězení této otázky je totiž odvislé posouzení, zda správce daně oprávněně přikročil ke stanovení základu daně a daně podle pomůcek ve smyslu § 44 a § 46 odst. 4 d. ř. pro nedodržení povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za část zdaňovacího období od jeho počátku ke dni prohlášení konkursu. (...)
Ustanovení § 44a odst. 2 konkursního zákona stanovuje, od kdy nastávají účinky rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo změněno či zrušeno usnesení o prohlášení konkursu. Tyto účinky (zrušení konkursu) v zásadě (pokud soudem není stanoveno jinak) nastávají až vyvěšením rozhodnutí odvolacího soudu na úřední desce soudu, který původně konkurs prohlásil, tj. jedná se o účinky
ex nunc
.
Ustanovení § 45 odst. 1 konkursního zákona pak upravuje, že "
zrušením konkursu zanikají účinky prohlášení konkursu uvedené v § 14 odst. 1 písm. a) až g), a i); s tím, že platnost a účinnost úkonů provedených v průběhu konkursu tím není dotčena
". Z právě uvedeného, podle názoru soudu, vyplývá, že nejsou ponechány v platnosti toliko účinky prohlášení konkursu taxativně vyjmenované, a tudíž ostatní nejmenované účinky konkursu nezanikají. Dále z tohoto ustanovení vyplývá, že platnost a účinnost úkonů provedených v průběhu konkursu není jeho zrušením a zánikem některých jeho účinků dotčena, což nepochybně dopadá i na případ podaného, popř. nepodaného, daňového přiznání. Povinnost podat daňové přiznání po prohlášení konkursu ze strany úpadce a rovněž tak výzvy správce daně k podání daňového přiznání v případě, kdy úpadce toto přiznání dosud nepodal, jsou nepochybně standardními úkony prováděnými v průběhu konkursních řízeních, a proto na ně dopadá ustanovení věty za středníkem § 45 odst. 1 konkursního zákona. Zrušení konkursu tedy neznamená, že konkurs jako takový neproběhl, čemuž odpovídá i fakt, že podle § 40 odst. 12 d. ř. je daňový subjekt při zrušení konkursu povinen podat do konce následujícího měsíce ode dne zrušení konkursu daňové přiznání za období trvání konkursu. V této souvislosti soud poznamenává, že pokud by bylo konstatováno, že konkurs byl zrušen s účinky
ex tunc
, tedy od samého počátku, nebylo by např. jasné, na základě jaké právní skutečnosti by účinky konkursu nevyjmenované v § 45 odst. 1 konkursního zákona trvaly.
A konečně v § 40 odst. 11 d. ř. je zakotvena povinnost daňovému subjektu při prohlášení konkursu podat nejpozději do třiceti dnů ode dne účinnosti prohlášení konkursu přiznání za uplynulou část zdaňovacího období, přičemž podle § 13 odst. 6 konkursního zákona účinky prohlášení konkursu nastávají dnem vyvěšení usnesení o prohlášení konkursu na úřední desce soudu, který konkurs prohlásil.
V daném případě je nepochybné, že na společnost byl usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 7. 2005 prohlášen konkurs s účinky prohlášení konkursu k témuž dni. Z tohoto důvodu byla dotyčná společnost povinna prostřednictvím svého konkursního správce, jak vyplývá z § 14a odst. 1 konkursního zákona, podat ve smyslu § 40 odst. 11 d. ř. přiznání za část zdaňovacího období, a to od jeho počátku, tj. od 1. 1. 2005 ke dni prohlášení konkursu, tj. k 24. 7. 2005. Tato zákonná povinnost nebyla ze strany společnosti splněna, a proto správce daně zcela legitimně v intencích § 40 odst. 1 d. ř. vydal dne 12. 9. 2005 výzvy, aby za společnost byla za zdaňovací období od 1. 1. 2005 do 24. 7. 2005 podána daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob a k dani silniční. V těchto výzvách správce daně současně uvedl výslovné poučení o tom, že pokud nebudou podána daňová přiznání ve stanovené lhůtě, vzniká mu oprávnění stanovit základ daně a samotnou daň podle pomůcek s poukazem na § 44 odst. 1 d. ř. Jelikož ze strany společnosti nebylo na tyto výzvy nijak reagováno, správci daně vzniklo oprávnění stanovit dotyčné daňové povinnosti za pomoci pomůcek. Pokud tak správce daně učinil, když ve dnech 22. 11. 2005 a 2. 1. 2006 vydal platební výměry na shora uvedené daňové povinnosti podle pomůcek s odvoláním na § 44 odst. 1 d. ř., a žalovaný tato rozhodnutí v rámci odvolacího řízení bez výhrad akceptoval, soud neshledal, že by tento postup žalované strany byl v rozporu se zákonem.
Na tomto závěru postaveném na tom, že společnosti vznikla a nadále ji tížila povinnost prostřednictvím svého konkursního správce podat daňová přiznání v důsledku prohlášení konkursu, nemůže nic změnit ani fakt, že shora jmenované usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 7. 2005, bylo zrušeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 10. 2005, které bylo vyvěšeno na úřední desce krajského konkursního soudu dne 15. 11. 2005, tedy ještě před vydáním rozporovaných platebních výměrů. Již výše bylo konstatováno, že účinky rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo zrušeno či změněno usnesení o prohlášení konkursu, nastávají
ex nunc
, tj. až vyvěšením rozhodnutí odvolacího soudu na úřední desce soudu, který původně konkurs prohlásil, a nikoliv od samého počátku. Tomu přitom plně odpovídá úprava věty před středníkem § 45 konkursního zákona, dle které nejsou ponechány v platnosti toliko účinky prohlášení konkursu taxativně vyjmenované, a také i dikce věty za středníkem § 45 odst. 1 konkursního zákona, dle které platnost a účinnost úkonů provedených v průběhu konkursu není jeho zrušením a zánikem některých jeho účinků dotčena. V této souvislosti soud připomíná, že má zato, že plnění povinnosti podat daňové přiznání po prohlášení konkursu ze strany úpadce a rovněž tak výzvy správce daně k podání daňového přiznání v případě, kdy úpadce toto přiznání dosud nepodal, jsou běžnými úkony prováděnými v průběhu konkursních řízení, a tudíž že na ně dopadá dikce věty za středníkem § 45 odst. 1 konkursního zákona. Z těchto důvodů soud neshledal, že by společnost neměla prostřednictvím svého konkursního správce povinnost podat dotyčná daňová přiznání pro prohlášený konkurs, třebaže byl tento konkurs posléze odvolacím konkursním soudem zrušen. Za situace, kdy dotyčná povinnost nebyla přes výzvy správce daně splněna, žalovaná strana mohla legitimně přikročit ke stanovení daňové povinnosti postupem podle § 44 odst. 1 d. ř., tj. za použití pomůcek. (...)
*) S účinností od 1. 1. 2008 nahrazen zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.