Vydání 1/2008

Číslo: 1/2008 · Ročník: VI

1441/2008

Daňové řízení: použití nesprávného tiskopisu pro daňové přiznání; překážka litispendence

Ej 404/2007
Daňové řízení: použití nesprávného tiskopisu pro daňové přiznání; překážka litispendence
k § 21 odst. 1, § 40 odst. 1 a 2, § 43 a § 47 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 323/1993 Sb. a č. 255/1994 Sb. (v textu též "daňový řád", "d. ř.")
k § 22 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb. a č. 322/1993 Sb.
I. Podal-li daňový subjekt daňové přiznání, a to bez ohledu na jeho formu a obsah, není pochyb o tom, že učinil podání, kterým ve smyslu § 21 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, bylo zahájeno řízení.
Mělo-li předložené daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí vady spočívající v tom, že bylo použito nesprávného tiskopisu Ministerstva financí, bylo namístě postupovat podle § 43 uvedeného zákona.
II. Zaslal-li správce daně daňovému subjektu v roce 2002 výzvu dle § 40 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, k podání daňového přiznání, aniž by dostál své zákonné povinnosti a přihlédl k překážce
litispendence
, zahájil
ex offo
nové řízení ve věci, aniž by předchozí řízení zahájené v roce 1999 podáním, jehož vady nikterak neodstranil, řádně ukončil. Takovou výzvu nelze považovat za úkon, který by mohl mít účinky předvídané v § 47 odst. 2 uvedeného zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2007, čj. 5 Afs 155/2006-90)
Prejudikatura:
srov. č. 819/2006 Sb. NSS.
Věc:
Ing. Eduard C. proti Finančnímu ředitelství v Brně o daň z převodu nemovitostí, o kasační stížnosti žalovaného.
Dne 9. 7. 1999 bylo žalobcem podáno přiznání k dani z převodu nemovitostí, ve kterém uplatnil osvobození od daně podle § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb. Podle úředního záznamu ze dne 10. 6. 2002 správce daně telefonicky sdělil daňovému subjektu, že vklad není osvobozen od daně, a proto mu bude zaslána výzva k podání daňového přiznání. Tato výzva byla žalobci doručena dne 24. 6. 2002. Podáním doručeným správci daně dne 8. 8. 2002 žalobce sdělil, že daňové přiznání již podal, a proto podání daňového přiznání nového pokládá za bezpředmětné.
Platebním výměrem ze dne 28. 4. 2003 byla žalobci vyměřena daň z převodu nemovitostí.
Proti platebnímu výměru žalobce podal odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 1. 12. 2003 zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Brně. Rozsudkem ze dne 15. 3. 2006 bylo rozhodnutí žalovaného pro vady řízení zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.
Žalovaný (stěžovatel) podal proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost. Namítl, krajský soud nesprávně právně posoudil problematiku formy podání daňového přiznání, tedy zda jej lze podat pouze na předepsaném, či na jakémkoli tiskopise Ministerstva financí. V návaznosti na vyřešení této otázky soud dospěl k závěru, že platební výměr byl vydán po uplynutí prekluzivní lhůty stanovené v § 22 zákona č. 357/1992 Sb. Dle názoru stěžovatele, lze z § 21 odst. 2 d. ř., resp. § 40 odst. 2 d. ř., dovodit, že daňové řízení (vyměřovací řízení) je zahájeno pouze podáním daňového přiznání na předepsaném tiskopise. Stěžovatel tvrdí, že za situace, kdy existovaly pochybnosti o pravdivosti údajů uvedených v daňovém přiznání a správnosti dokladů žalobcem předložených na jedné straně, ale současně nebylo daňové přiznání podáno na předepsaném tiskopise, postupoval zcela v souladu se zákonem, vydal-li výzvu podle § 40 odst. 1 d. ř. k podání daňového přiznání. Tuto výzvu stěžovatel považuje za legitimní úkon směřující k vyměření daně. Stěžovatel namítá, že soud se v odůvodnění svého rozsudku nikterak nezabýval úpravou § 21 odst. 2 d. ř. a vycházel pouze z § 40 odst. 2 d. ř. Stěžovatel odkazuje obecně na judikaturu Nejvyššího správního soudu, podle které za úkon ve smyslu § 47 odst. 2 d. ř. lze považovat úkon správce daně, který musí fakticky směřovat k vyměření daně a o kterém musí být daňový subjekt řádným způsobem zpraven. Dosavadní
judikatura
, dle stěžovatele, dospěla k jednoznačným závěrům, že takovým kvalifikovaným úkonem může mimo jiné být výzva k podání daňového přiznání dle § 40 d. ř., resp. výzva k odstranění pochybností dle § 43 d. ř. V daném případě tedy výzva správce daně k podání daňového přiznání byla nepochybně úkonem, který splňoval veškeré požadavky ve smyslu § 47 odst. 2 d. ř.
Žalobce v písemném vyjádření především zpochybnil samotnou závaznost formulářů daňových přiznání, když daňový řád, ani jiný hmotněprávní předpis, nezmocňuje ministerstvo k vydávání formulářů jakožto právních předpisů. Tiskopisy daňových přiznání nejsou právním předpisem, proto s ohledem na zásady právního státu nelze nutit adresáty právních norem, aby znali obsah listin nevyhlášených ve Sbírce zákonů, natož aby byli schopni či povinni je používat. Z pouhého "nepoužití" předepsaných formulářů, které nejsou právním předpisem, nemohou plynout pro daňové subjekty žádné negativní následky. Žalobce uvedl, že daňové přiznání podal na příslušném formuláři, neboť se domníval, že převod nemovitosti je od daně osvobozen (aby daňový subjekt použil správný formulář, musí si sám nejprve vyhodnotit, zda převod je od daně osvobozen, či nikoli). Dle jeho názoru je však nepřípustné, aby nesprávná kvalifikace daňové povinnosti měla pro daňový subjekt negativní následky v dosahu práva procesního, a to dokonce takové, že se na jím podané daňové přiznání hledí, jako by nebylo vůbec podáno. Řízení bylo zahájeno podáním daňového přiznání, ovšem správce daně řízení řádně nevedl ani neukončil. Tím, že žalobce vyzval k podání nového přiznání, zahajoval další řízení. Na výzvu správce daně proto nelze pohlížet jinak než jako na výzvu nezákonnou, která nemohla být relevantním úkonem, který by přerušil lhůtu dle § 47 odst. 2 d. ř. Takovým úkonem poté nemohla být ani výzva k úhradě správního poplatku, jak tvrdí stěžovatel v kasační stížnosti.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Stěžovatel namítal rovněž nesprávné posouzení právní otázky soudem stran aplikace § 40 odst. 1 d. ř. a závěrů v této souvislosti učiněných o nezákonnosti výzvy, jakož i o její nezpůsobilosti přerušit lhůtu ve smyslu § 47 odst. 2 d. ř.
Nejvyšší správní soud názor stěžovatele nesdílí.
Podání je obecnou formou úkonu účastníka řízení vůči správnímu orgánu. Podáním není jen žádost nebo návrh na zahájení řízení, což je jen jedna kvalifikovaná forma podání, ale jakýkoliv úkon účastníka řízení směřující vůči správnímu orgánu, jímž účastník řízení uplatňuje svá procesní práva nebo se jich domáhá.
Podal-li žalobce daňové přiznání, a to bez ohledu na jeho formu a obsah, není pochyb o tom, že učinil podání, kterým ve smyslu § 21 odst. 1 d. ř. bylo zahájeno řízení. Má-li podání vady, pro které nelze v řízení pokračovat, je povinností správního orgánu vyzvat účastníka k jejich odstranění (§ 21 odst. 8 d. ř.). Tato povinnost stíhá správní orgán vždy, bez ohledu na to, zda se jedná o podání dle § 21 odst. 2 d. ř., pro něž je předepsána zvláštní forma - tiskopis, nebo podání jiné učiněné ve smyslu § 21 odst. 3 d. ř.
Daňový řád poučovací povinnost správce daně modifikuje pro případ kvalifikovaného podání - daňového přiznání, jímž se zahajuje první fáze daňového řízení, a to řízení vyměřovací upravené v § 43 d. ř. Mělo-li tedy žalobcem předložené daňové přiznání vady, bylo namístě podle uvedeného ustanovení postupovat, neboť podal-li žalobce přiznání na nesprávném tiskopise, nelze dospět k jinému závěru, než že vznikly pochybnosti o správnosti podaného přiznání. Správce daně tak měl navíc učinit v přiměřené lhůtě, a to tím spíše, jednalo-li se o vadu zjevnou, nikoli až s odstupem téměř tří let.
Vytýkané vady podání tak bylo namístě řešit v rámci řádně vedeného vytýkacího řízení, nikoli způsobem, který zvolil stěžovatel. Telefonické upozornění na nesprávnost užitého formuláře daňového přiznání, ale ani neformální informace o tom, že bude žalobci zaslána výzva k podání nového daňového přiznání, nejsou kvalifikovanými úkony správce daně a nemohou mít pro žalobce žádné právní důsledky. Stěžovatel zasláním výzvy dle § 40 odst. 1 d. ř. k podání daňového přiznání, aniž by dostál své zákonné povinnosti a přihlédl k překážce
litispendence
, zahájil
ex offo
nové řízení ve věci, aniž by předchozí řízení zahájené v roce 1999 podáním, jehož vady nikterak neodstranil, řádně ukončil.
Nejvyšší správní soud není ve sporu se stěžovatelem o tom, že výzva k podání daňového přiznání vydaná dle § 40 nebo § 43 d. ř. je bezesporu úkonem, který je způsobilý založit nový běh tříleté lhůty pro vyměření daně ve smyslu § 47 odst. 2 d. ř. Musí se však vždy jednat o výzvu zákonnou. Tato podmínka však v projednávané věci nebyla naplněna, když stěžovatel zahájil řízení, jemuž bránila základní procesní překážka -
litispendence
. Nejvyšší správní soud však již nesdílí názor stěžovatele, že by způsobilou přivodit obnovení běhu lhůty mohla být výzva, kterou byl žalobce vyzván k úhradě správního poplatku stran své žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav, neboť se zjevně nejedná o úkon směřující k vyměření daně. Úkon přerušující lhůtu musí tak nutně být výrazem procesní aktivity ústící ve vyměření či dodatečné stanovení daně, vycházet z určitých pochybností o správnosti postupu daňového subjektu nebo o správnosti předchozího vyměření. Účelem § 47 odst. 2 d. ř. je poskytnutí nové lhůty, vyvstala-li potřeba prověřit některé skutečnosti v rámci předchozí lhůty a byla vůči daňovému subjektu projevena konkrétním úkonem. Jestliže zákon takový postup umožnil, ale nestanovil sám, co se rozumí tímto úkonem, musí být vyloženo, čím lze lhůtu znovu otevřít (viz usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 16. 5. 2006, čj. 2 Afs 52/2005-94, publikované pod č. 953/2006 Sb. NSS). V případě výzvy ke splnění poplatkové povinnosti nejsou výše uvedené kvalitativní znaky úkonu naplněny.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.