Vydání 2/2007

Číslo: 2/2007 · Ročník: V

1048/2007

Daňové řízení: pokračování daňové exekuce. Řízení před soudem: kompetenční výluka

Ej 327/2006
Daňové řízení: pokračování daňové exekuce
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 73 odst. 9 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“)
k § 70 písm. c) soudního řádu správního
Rozhodnutí o pokračování daňové
exekuce
odložené dle § 73 odst. 9 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, upravuje vedení řízení před správním orgánem, a je proto vyloučeno ze soudního přezkoumání podle § 70 písm. c) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2006, čj. 1 Afs 154/2005-64)
Věc:
Josef K. proti Finančnímu úřadu v Libochovicích o pokračování daňové
exekuce
, o kasační stížnosti žalobce.
Dne 26. 5. 2004 rozhodl žalovaný o pokračování daňové
exekuce
nařízené exekučním příkazem na prodej nemovitosti ze dne 28. 2. 2002 a odložené rozhodnutím ze dne 24. 5. 2002. Žalobce proti tomuto rozhodnutí podal námitku; té však žalovaný nevyhověl rozhodnutím ze dne 26. 10. 2004.
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného o námitce žalobou; tu však Krajský soud v Ústí nad Labem odmítl usnesením ze dne 16. 6. 2005. Uvedl, že rozhodnutí o pokračování daňové
exekuce
představovalo pouze procesní úkon učiněný v rámci vymáhacího řízení vedeného k vymožení vykonatelného nedoplatku, a jako takové nemohlo zasáhnout do žalobcových hmotných subjektivních práv. Toto rozhodnutí se tedy týkalo pouze vedení řízení před správním orgánem, a proto je vyloučeno ze soudního přezkoumání.
Žalobce v kasační stížnosti proti tomuto usnesení vytýkal krajskému soudu mj. to, že odmítnutím žaloby mu odepřel právo na soudní ochranu. Nejvyššímu správnímu soudu v této souvislosti navrhl přerušení řízení a podání návrhu Ústavnímu soudu na zrušení § 70 písm. c) soudního řádu správního.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Ve správním soudnictví jsou kontrole zákonnosti podrobena rozhodnutí orgánů veřejné správy, jimiž bylo rozhodnuto o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, ve smyslu generální
klauzule
obsažené v čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Současně však uvedené ustanovení připouští možnost, aby na základě výjimek zákonem výslovně stanovených byla některá rozhodnutí z přezkoumání vyloučena. Jedná se o kompetenční výluku uvedenou v § 70 s. ř. s., kdy ze soudního přezkumu jsou vyloučeny mimo jiné úkony správního orgánu, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem [§ 70 písm. c) s. ř. s.]. Žaloba napadající rozhodnutí, které spadá pod kompetenční výluku, je nepřípustná dle § 68 písm. e) s. ř. s. a soud ji odmítne dle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
Co se týče samotné podstaty souzené věci, tedy důvodu odmítnutí žaloby krajským soudem a zároveň důvodu tvrzeného odmítnutí soudní ochrany, nutno se zabývat povahou předmětného rozhodnutí o pokračování daňové
exekuce
.
Ustanovení § 73 odst. 9 daňového řádu umožňuje správci daně odložit za určitých okolností již nařízenou daňovou exekuci (v daném případě žalovaný odložil exekuci na dobu vyřešení žalobcovy žádosti o prominutí daně). Správce daně pak po stanovenou dobu v jejím provádění nepokračuje. Účelem odkladu daňové
exekuce
je předcházet nepříznivým a mnohdy již neodčinitelným následkům neprodleného výkonu rozhodnutí. Postup v případě pominutí důvodu pro odložení
exekuce
a následného pokračování v jejím provádění však daňový řád výslovně neřeší.
Podle § 73 odst. 7 daňového řádu se pro výkon daňové
exekuce
použije přiměřeně občanského soudního řádu. Institutem přiměřeně použitelným pro daný případ je odklad provedení výkonu rozhodnutí podle § 266 o. s. ř. Ani občanský soudní řád však
expressis verbis
nestanoví procesní postup pro případ pokračování v provádění odloženého výkonu rozhodnutí. Nicméně odpověď na předmětnou otázku poskytuje civilistická
judikatura
(viz stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 2. 1981, sp. zn. Cpj 159/79, publikované jako Rc 21/1981 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, str. 174), podle níž o pokračování v provádění výkonu rozhodnutí soud vydá vždy usnesení, i když byl odklad povolen na přesně vymezenou dobu, a dodává, že proti tomuto usnesení není přípustné odvolání, neboť se jím upravuje vedení řízení [§ 202 odst. 1 písm. a) o. s. ř.].
Je-li rozhodnutí o pokračování civilní
exekuce
obecně považováno za rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení, a není-li mezi odložením civilní a daňové
exekuce
zásadního rozdílu co do jejich funkce a podstaty, není ani důvodu považovat rozhodnutí o pokračování daňové
exekuce
za rozhodnutí jiné povahy než to, jímž se upravuje vedení řízení.
Krajský soud tak postupoval správně, pokud žalobcem napadené rozhodnutí žalovaného o zamítnutí námitky proti rozhodnutí o pokračování v daňové exekuci klasifikoval jako úkon správního orgánu, jímž se upravuje vedení řízení před správním orgánem, a na základě toho žalobu napadající toto rozhodnutí odmítl.
Napadené rozhodnutí se nedotýká přímo těch práv účastníka, která zakládá hmotné právo, ale zasahuje jen do práv daných pro vlastní vedení řízení. Podle čl. 36 odst. 2 věty druhé Listiny základních práv a svobod nesmí být z pravomoci soudu vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny. Toto ustanovení však navazuje na první větu uvedeného článku. Druhá věta tohoto ustanovení má na mysli jiná základní práva a svobody než základní právo na soudní ochranu, neboť v opačném případě by vyloučení práva na soudní ochranu bylo vždy v rozporu s Listinou a dovětek první věty druhého odstavce čl. 36 Listiny by neměl smysl (srov. nález pléna Ústavního soudu ze dne 3. 11. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 8/99,
in
Sb. ÚS, svazek č. 16, nález č. 153, str. 135; publikováno též pod č. 291/1999 Sb.). Právo fyzické i právnické osoby na soudní ochranu je však dostatečně zajištěno tím, že z pravomoci soudu není vyňato přezkoumání rozhodnutí správního orgánu, jímž mohou být zasažena veřejná subjektivní práva této osoby, v daném případě tedy exekučního příkazu vydaného dle § 73 odst. 6 daňového řádu (srov. č. 791/2006 Sb. NSS).
Ustanovení § 70 písm. c) s. ř. s. o kompetenční výluce rozhodnutí upravujících vedení řízení před správním orgánem představuje omezení dosahu generální přezkumné
klauzule
v § 65 s. ř. s.; i ono ale vychází z dovolenosti dané ústavním pořádkem státu, jak shora naznačeno. Stejný postup byl volen i za dříve platné právní úpravy [§ 248 odst. 2 písm. e) o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2002] a ani podle stávající zákonné úpravy tomu není jinak. Pro jiný výklad ani postup soudu tak není místo.
Lze tedy uzavřít, že vyloučení soudního přezkumu u rozhodnutí o pokračování v daňové exekuci je ústavně konformní, a proto není ani z tohoto důvodu možno rozhodnutí krajského soudu považovat za nezákonné. Vzhledem k tomuto závěru pak kasační soud neshledal potřebným předkládat věc Ústavnímu soudu s návrhem na zrušení § 70 písm. c) s. ř. s.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.