Vydání 5/2012

Číslo: 5/2012 · Ročník: X

2591/2012

Daňové řízení: obnova řízení; lhůty

Daňové řízení: obnova řízení; lhůty
k § 47, § 54 odst. 3 a § 55 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 230/2006 Sb. a č. 270/2007 Sb.*)
k § 41 soudního řádu správního**)
I. Žádost o povolení obnovy řízení musí být podána v rámci zákonem stanovených lhůt. Konec objektivní lhůty k podání žádosti (§ 54 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) je pak spojen s uplynutím tříleté prekluzivní lhůty k vyměření nebo doměření daně (§ 47 citovaného zákona), jejíž počátek je určen § 47 odst. 1 citovaného zákona, popřípadě skutečností předpokládanou § 47 odst. 2 větou prvou téhož zákona.
II. Bez ohledu na běh tříleté prekluzivní lhůty (§ 47 odst. 1 a 2 věty prvé zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zaniká právo k podání žádosti o obnovu řízení (vyjma případů uvedených v § 41 s. ř. s.) uplynutím 10 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení (§ 54 odst. 3 ve spojení s § 47 odst. 2 větou druhou zákona o správě daní a poplatků).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 6. 2008, čj. 7 Afs 28/2008-51)
Prejudikatura:
č. 660/2005 Sb. NSS, č. 1480/2008 Sb. NSS a č. 1542/2008 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 300/1998 Sb. a č. 181/1999 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 31/99).
*)
S účinností od 1. 1. 2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.
**)
S účinností od 1. 1. 2012 byl § 41 změněn zákonem č. 303/2011 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.