Vydání 9/2011

Číslo: 9/2011 · Ročník: IX

2383/2011

Daňové řízení: nahlížení do evidence daní; řízení před soudem: dokazování

Daňové řízení: nahlížení do evidence daní Řízení před soudem: dokazovaní
k § 23 a § 62 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 255/1994 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 62/2006 Sb.*)
k § 52 soudního řádu správního
I. Správce daně je povinen umožnit daňovému subjektu k jeho žádosti nahlédnout do evidence daní (§ 62 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) a zjistit z ní veškeré informace vedené k jeho osobě, které byly použity jako podklad pro vydání platebního výměru na penále tohoto daňového subjektu.
II. Pokud v řízení o žalobě ve správním soudnictví soud vychází z údajů obsažených ve správním spisu, aby ověřil skutkový a právní stav, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí správního orgánu, pak tento postup nelze označit za dokazování ve smyslu § 52 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2009, čj. 9 Afs 8/2008-117)
Prejudikatura:
nálezy Ústavního soudu č. 131/2001 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 179/01) a č. 74/2006 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 359/05).
*)
S účinností od 1. 1. 2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.