Vydání 1/2006

Číslo: 1/2006 · Ročník: IV

743/2006

Daňové řízení: formulace výzvy k prokázání skutečností ve vytýkacím řízení

Ejk 73/2004
Daňové řízení: formulace výzvy k prokázání skutečností ve vytýkacím řízení
k § 43 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb. (v textu též „daňový řád“)
Smyslem vytýkacího řízení podle § 43 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je odstranění pochybností o údajích uvedených v daňovém přiznání. Má-li daňový subjekt prokazovat skutečnosti k výzvě správce daně podle § 43 citovaného zákona, musí jít o výzvu jasnou, určitou, srozumitelnou a splnitelnou. Výzva odkazující pouze na prokázání údajů na příslušném řádku daňového přiznání těmto požadavkům neodpovídá.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 11. 2004, čj. 30 Ca 212/2003-52)
Prejudikatura:
srov. Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 394/1999.
Věc:
Společnost s ručením omezeným E. proti Finančnímu ředitelství v Brně o daň z přidané hodnoty.
Finanční úřad Brno-venkov dne 17. 12. 2001 vyměřil žalobci daň z přidané hodnoty za zdaňovací období srpen 2001 ve výši nadměrného odpočtu 411 995 Kč. Platební výměr vydal správce daně poté, co vyzval žalobce k odstranění pochybností o údajích v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období srpen 2001 podle § 43 daňového řádu. Z obsahu této výzvy vyplývalo, že žalobce měl prokázat „vzniklé pochybnosti o průkaznosti a pravdivosti svých údajů“, a to „správnost a úplnost údajů vykázaných v daňovém přiznání, zejména prokázání údajů uvedených na řádku č. 305 daňového přiznání“.
Finanční ředitelství v Brně zamítlo odvolání žalobce žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 8. 4. 2003.
Žalobce poukazoval na to, že v daňovém řízení byla porušena jeho práva, neboť neměl možnost seznámit se s důvody, které vedly správce daně k vyměření daně, a nemohl relevantním způsobem uplatnit svá práva v odvolání. Již v odvolání namítal nedodržení zákonných podmínek pro vydání výzvy k zahájení vytýkacího řízení dle § 43 daňového řádu, neboť ve výzvě chybělo uvedení konkrétních pochybností. Zákon ukládá povinnost sdělit pochybnost ve výzvě, a pokud se tak nestalo, došlo k porušení zákona. Skutečnost, že vytýkací řízení bylo zahájeno v rozporu se zákonem, má za následek, že zahájeno fakticky nebylo a správce daně neměl právní podklad pro vystavení platebního výměru.
Žalovaný ve vyjádření uvedl, že správce daně měl pochybnosti o správnosti údajů uvedených v daňovém přiznání na řádku č. 305 a tyto pochybnosti konkretizoval ve výzvě, jíž bylo zahájeno vytýkací řízení.
Krajský soud v Brně napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Smyslem vytýkacího řízení je odstranění pochybností o údajích uvedených v daňovém přiznání. Protože ustanovení § 43 daňového řádu je zařazeno před ustanoveními o vyměření daně a jejím dodatečném vyměření, lze usuzovat, že smyslem vytýkacího řízení je vést daňový subjekt k doplnění, vysvětlení nebo prokázání či opravě údajů uvedených v daňovém přiznání ještě před vlastním vyměřením daně. Má-li daňový subjekt prokazovat skutečnosti k výzvě správce daně dle citovaného ustanovení § 43 daňového řádu, je nepochybné, že se musí jednat o výzvu jasnou, určitou, srozumitelnou a splnitelnou. Předmětná výzva správce daně – tak, jak je shora popsána – obsahující pouze kusý odkaz na řádek č. 305 daňového přiznání těmto požadavkům neodpovídá. Proti nejasně formulované, a tudíž zcela nejednoznačné, výzvě správce daně žalobce brojil již v odvolání proti platebnímu výměru, avšak žalovaný se ztotožnil se stanoviskem správce daně I. stupně v zásadě konstatováním, že náležitosti výzvy jsou odkazem na příslušný řádek daňového přiznání splněny. Předmětná výzva však nejenže neobsahuje sdělení konkrétních pochybností o správnosti, pravdivosti nebo úplnosti podaného daňového přiznání: neobsahuje ani jednoznačně a srozumitelně vyjádřené konkrétní pochybnosti, které správce daně I. stupně má, a z výzvy neplyne, které konkrétně vyslovené pochybnosti má žalobce vysvětlit nebo vyvrátit, neboť správce daně žádné konkrétní důvody neformuloval.
Žalobci nemůže být vytýkáno, že nesplnil výzvu správce daně ve vytýkacím řízení dle § 43 daňového řádu, jestliže tato výzva neobsahuje náležitosti tímto zákonným ustanovením vyžadované.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.