Vydání 12/2015

Číslo: 12/2015 · Ročník: XIII

3304/2015

Daňové řízení: důvody pro povolení obnovy řízení

Daňové řízení: důvody pro povolení obnovy řízení
k § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu
Judikatorní změna či ustálení právního názoru nepředstavují novou skutečnost či důkaz zakládající důvod pro obnovu řízení dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 7. 2015, čj. 6 Afs 202/2014-25)
Prejudikatura:
č. 3124/2014 Sb. NSS; rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 10. 2010, Dankowski (C-438/09, Sb. rozh., s. I-14009).
Věc:
Karel K. proti Odvolacímu finančnímu ředitelství o daň z přidané hodnoty, o kasační stížnosti žalobce.
Finanční úřad ve Valašských Kloboukách (správce daně) rozhodnutím ze dne 7. 2. 2012 zamítl žalobcův návrh na obnovu řízení ve věci, v níž byla žalobci na základě výsledků daňové kontroly daně z přidané hodnoty za zdaňovací období 09/2006 až 12/2008 doměřena daň v celkové výši 1 737 596 Kč. Důvodem dodatečného vyměření daně bylo neuznání nároku na odpočet daně z daňových dokladů přijatých od dodavatele, který nebyl v době uskutečnění předmětných zdanitelných plnění registrován jako plátce DPH, tj. uplatnění nároku na odpočet DPH v rozporu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Proti rozhodnutí I. stupně podal žalobce odvolání, které žalovaný (tehdy ještě Finanční ředitelství v Brně, které bylo dle § 19 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s účinností k 1. 1. 2013 zrušeno a jehož
kompetence
přešla na Odvolací finanční ředitelství v Brně) zamítl rozhodnutím ze dne 2. 5. 2012. V napadeném rozhodnutí žalovaný dospěl k závěru, že správce daně postupoval správně a v souladu se zákonem, když zamítl žalobcův návrh na obnovu řízení, jenž žalobce podal ve smyslu § 117 odst. 1 písm. a) daňového řádu. Žalobce totiž jako jediný důvod pro povolení obnovy řízení uvedl pouze nový právní výklad obsažený v rozsudku Soudního dvora ze dne 22. 10. 2010,
Dankowski
, C-438/09, Sb. rozh., s. I-14009, který se týká výkladu § 73 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. K tomu žalovaný uvedl, že změna právního názoru není důvodem pro povolení obnovy řízení.
Dle judikatury Nejvyššího správního soudu nepřísluší správci daně ani odvolacímu orgánu, aby se v rámci obnovy řízení zabývali tím, zda v původním rozhodnutí bylo správně vyloženo některé hmotněprávní ustanovení. Úkolem soudní judikatury je řešení konkrétního sporu se zaměřením do minulosti. Tento primární charakter rozhodovací činnosti soudů však doznává v čase proměn, a pokud dojde ke změně právního názoru, lze podle nového právního názoru postupovat pouze v probíhajících řízeních nebo v řízeních zahájených v budoucnu. Rozsudek ve věci
Dankowski
byl vydán dne 22. 12. 2010, tedy v době, kdy již předmětné dodatečné platební výměry na DPH za období 09/2006 až 12/2008 byly vydány, odeslány i doručeny. Předmětné dodatečné platební výměry nabyly sice právní moci až v době, kdy byl již rozsudek ve věci
Dankowski
vydán, nicméně v době vydání předmětných platebních výměrů správci daně nemohl být nový právní názor znám, neboť ještě tento rozsudek ani nebyl vydán, natož aby byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie, což se stalo dne 26. 2. 2011. O povolení obnovy z jiných důvodů [§ 117 odst. 1 písm. b) až d) daňového řádu] žalobce nežádal.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Brně, kterou krajský soud zamítl rozsudkem ze dne 12. 6. 2014, čj. 30 Af 75/2012-39. Krajský soud zdůraznil, že předmětem sporu bylo posouzení toho, zdali lze rozsudek ve věci
Dankowski
považovat za novou skutečnost zakládající důvod pro obnovu řízení dle § 117 odst. 1 písm. a) daňového řádu. Při posouzení věci vycházel především z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2013, čj. 7 Afs 90/2013-42, a ze dne 13. 5. 2010, čj. 6 As 39/2009-74, č. 2144/2010 Sb. NSS. Na základě této judikatury krajský soud dovodil, že rozsudek soudu není skutečností ani důkazem, jenž by zakládal důvod k povolení obnovy řízení. Institut obnovy řízení neslouží k nápravě vad řízení či nápravě nezákonnosti daňového rozhodnutí. Obnova řízení toliko umožňuje, aby proběhlo nové řízení, ve kterém budou dodatečně zohledněny skutečnosti, důkazy a jiné okolnosti, které vyšly najevo dodatečně a které zpochybňují provedené dokazování a posouzení předběžných otázek, s jejichž pomocí bude stanoven nový skutkový základ daňového rozhodnutí (k tomu srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2010, čj. 1 Afs 85/2009-104, č. 2148/2010 Sb. NSS). Soud tedy neshledal v postupu žalovaného pochybení. K posouzení toho, zda rozhodnutí bylo případně vydáno v rozporu s právním předpisem, slouží institut dozorčího prostředku dle § 121 daňového řádu, tj. přezkumné řízení.
Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost. Stěžovatel konkrétně uvedl, že se v daném případě nejedná o rozsudek vnitrostátního soudu, nýbrž o rozsudek Soudního dvora. Tento rozsudek nelze zahrnout pod judikaturu obecných soudů České republiky. Závěry krajského soudu tedy nejsou na daný případ přiléhavé, neboť ten vycházel z rozsudků týkajících se změny judikatury Nejvyššího správního soudu, nikoliv Soudního dvora. Z rozsudku ve věci
Dankowski
vyplývá, že vnitrostátní předpisy nemají vylučovat nárok na odpočet DPH zaplacené osobou povinnou k jiné dani, pokud není pro účely DPH registrována. V daném případě došlo k situaci, kdy dodavatel řeziva vystavoval stěžovateli za dodávky tohoto řeziva faktury, které obsahují veškeré předepsané údaje k identifikaci výstavce faktur. Za uvedené situace je potřeba pohlížet na § 73 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty jako na ustanovení zákona, jež je v rozporu s rozsudkem ve věci
Dankowski
. Stěžovatel rozporoval tvrzení krajského soudu o tom, že pokud bylo rozhodnutí vydáno v rozporu s právním předpisem, je třeba postupovat podle § 121 daňového řádu, tj. formou přezkumného řízení. Stěžovatel podnět podle § 121 daňového řádu uplatnil, ale tomu nebylo s poukazem na zákonnost předmětných platebních výměrů vyhověno. Když nyní již uplynula zákonná lhůta pro uplatnění takového postupu, nelze věc řešit jinou formou než obnovou řízení. Stěžovatel závěrem zopakoval, že rozsudek ve věci
Dankowski
lze považovat za skutečnost zakládající důvod pro obnovu řízení dle § 117 odst. 1 písm. a) daňového řádu, a to právě proto, že se nejedná o rozsudek vydaný soudy České republiky.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
II. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem
(...) I v řízení před Nejvyšším správním soudem zůstalo hlavním předmětem posouzení to, zdali lze závěry rozsudku ve věci
Dankowski
považovat za novou skutečnost zakládající důvod pro obnovu řízení ve smyslu § 117 odst. 1 písm. a) daňového řádu, jenž zní: "
Řízení ukončené pravomocným rozhodnutím správce daně se obnoví na návrh příjemce rozhodnutí, nebo z moci úřední, jestliže vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění příjemce rozhodnutí nebo správce daně uplatněny v řízení již dříve a mohly mít podstatný vliv na výrok rozhodnutí
."
V rozsudku ve věci
Dankowski
Soudní dvůr odpovídal na předběžnou otázku jemu položenou polským Nejvyšším správním soudem a dospěl k tomuto závěru: 1. Článek 18 odst. 1 písm. a) a čl. 22 odst. 3 písm. b) šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daněxxx), ve znění směrnice Rady 2006/18/ES, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnotyxxx), musí být vykládány v tom smyslu, že osoba povinná k dani má nárok na odpočet DPH odvedené za služby poskytnuté jinou osobou povinnou k dani, která není registrována k DPH, pokud příslušné faktury obsahují veškeré údaje požadované uvedeným čl. 22 odst. 3 písm. b) směrnice 77/388/EHS, především pak údaje, které jsou nezbytné k identifikaci osoby, která uvedené faktury vystavila, a povahy poskytovaných služeb. 2. Článek 17 odst. 6 směrnice 77/388/EHS, ve znění směrnice 2006/18/ES, musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátním právním předpisům, které vylučují nárok na odpočet DPH zaplacené osobou povinnou k dani jiné osobě povinné k dani, která je poskytovatelem služeb, v případě, že posledně uvedená není pro účely této daně registrována.
Již krajský soud citoval závěry výše uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 7 Afs 90/2013-42, ze kterých jednoznačně vyplývá, že na rozsudky je třeba nahlížet nikoli jako na důkazy (okolnosti osvětlující skutkový stav věci) či nové skutečnosti představující důvod pro povolení obnovy řízení ve smyslu § 117 odst. 1 písm. a) daňového řádu, ale jako na rozhodnutí, jež obsahují právní úvahy a názory toho kterého soudu. Tento názor byl sice vysloven primárně ve vztahu k rozsudkům Nejvyššího správního soudu, neexistuje však žádný důvod, pro který by tento názor nebyl aplikovatelný i v případě rozsudků Soudního dvora. Rozsudek ve věci
Dankowski
byl rozhodnut na základě položené předběžné otázky, přičemž v rámci mechanismu řízení o předběžné otázce je Soudní dvůr povoláván k zodpovězení
abstraktní
otázky výkladu (a platnosti) práva EU (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 3. 2015, čj. 6 As 7/2015-26). Jedná se tedy výlučně o posouzení právní otázky, a jak vyplývá z výše uvedeného, to nemůže založit důvod pro povolení obnovy řízení. To podporuje i odborná komentářová literatura, když uvádí, že "[u]
stanovení daňového řádu týkající se obnovy řízení míří pouze na otázky skutkové, nikoli právní. Slouží k nápravě nedostatků ve zjištěném skutkovém stavu, nikoli k nápravě chybného právního hodnocení skutkového stavu. Za novou skutečnost tak nelze považovat jiný výklad právních předpisů, tj. odlišný právní názor
." (srov. Kaniová, L. in Baxa, J. et al.
Daňový řád: Komentář. I. díl
. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 728). Posouzení krajského soudu je v tomto ohledu tedy zcela správné.
Nejvyšší správní soud nemohl ani přisvědčit námitce stěžovatele, že s ohledem na to, že jeho věc již nelze řešit prostřednictvím přezkumného řízení, musí být obnova řízení povolena. To, že stěžovatel nebyl se svým podnětem k zahájení přezkumného řízení úspěšný, nemění nic na tom, že pro povolení obnovy zde nejsou splněny zákonné podmínky (viz výše). I kdyby měl správce daně rozsudek ve věci
Dankowski
při rozhodování o dodatečných platebních výměrech zohlednit a neučinil by tak (což však nyní Nejvyšší správní soud nepřezkoumával), nebylo by možné takový nedostatek napravovat prostřednictvím institutu obnovy řízení, neboť "[o]
bnova řízení neslouží k nápravě vad řízení či nápravě nezákonností daňového rozhodnutí, ale umožňuje, aby proběhlo řízení nové, v němž budou zohledněny dodatečně vyjevené skutečnosti, důkazy a jiné okolnosti zpochybňující provedené dokazování a posouzení předběžných otázek, s jejichž pomocí bude stanoven nový skutkový základ rozhodnutí.
[...]
Námitkou poukazující na vady vyměřovacího řízení proto nelze účinně zpochybnit zákonnost rozhodnutí ve věci obnovy řízení
." (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2014, čj. 6 Afs 2/2014-25).
Nad rámec potřebného odůvodnění Nejvyšší správní soud uvádí, že ani stěžovatelova úvaha o tom, že § 73 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty je v rozporu s rozsudkem ve věci
Dankowski
, není správná. Již v rozsudku ze dne 30. 7. 2014, čj. 8 Afs 59/2013-33, č. 3124/2014 Sb. NSS, Nejvyšší správní soud při interpretaci závěrů rozsudku ve věci
Dankowski
uvedl, že
nepřiznání nároku na odpočet DPH je výjimkou ze základní zásady, kterou tento nárok představuje, proto nepřiznání nároku na odpočet odběrateli nelze opírat toliko o zjištění, že dodavatel nebyl plátcem registrovaným
. Je tak zřejmé, že předmětné ustanovení lze vykládat, resp. má být vykládáno v souladu s rozsudkem ve věci
Dankowski
, resp. v souladu s výše uvedenou směrnicí. To, zdali bylo předmětné ustanovení vyloženo v souladu se směrnicí, však správní soudy přezkoumávají především v řízení, kde je přezkumu podroben právě dodatečný platební výměr, resp. rozhodnutí o odvolání proti takovému výměru. V nynějším řízení však krajský soud přezkoumával rozhodnutí vydaná v linii řízení o povolení obnovy (
iudicium rescidens
) a zcela správně dospěl k závěru, že právní názor vyslovený v rozsudku ve věci
Dankowski
nemohl být skutečností zakládající důvod pro povolení obnovy řízení ve smyslu § 117 odst. 1 písm. a) daňového řádu (viz výše).
xxx)
S platností od 1. 1. 2007 zrušena směrnicí Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.