Vydání 2/2007

Číslo: 2/2007 · Ročník: V

1049/2007

Daňové řízení: důkazní prostředky

Ej 168/2006
Daňové řízení: důkazní prostředky
k § 31 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
k § 39 odst. 1 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)*)
Čestné prohlášení (§ 39 správního řádu) se v obecném správním řízení může stát podkladem pro rozhodnutí, i když není důkazním prostředkem; zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, naproti tomu čestné prohlášení nezná a správní řád se v daňovém řízení nepoužije (§ 99 zákona o správě daní a poplatků).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, čj. 1 Afs 77/2005-43)
Věc:
Jiří H. proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem o daň z příjmů fyzických osob, o kasační stížnosti žalobce.
Finanční úřad v Teplicích (dále jen „správce daně“) doměřil dodatečným platebním výměrem žalobci daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1995 ve výši 40 291 Kč. Žalobce napadl dodatečný platební výměr odvoláním, o němž žalovaný rozhodl dne 2. 4. 2001 tak, že změnil základ daně, daň i daňovou ztrátu, jak je stanovil správce daně. Všechny tyto údaje však žalovaný následně vydaným rozhodnutím opravil.
Žalobce brojil proti těmto rozhodnutím žalobou, již krajský soud záhy zamítl. Soud však ve svém rozhodování nezohlednil i opravné rozhodnutí žalovaného, proto jej Nejvyšší správní soud k následné kasační stížnosti zrušil.
V novém řízení krajský soud žalobu opět zamítl. Ztotožnil se se závěry finančních orgánů, podle nichž se žalobci nepodařilo prokázat své tvrzení o tom, že v roce 1995 koupil od pana B. vozidlo Fiat Uno za cenu 105 000 Kč. Koupi vozu se žalobce snažil doložit (už v daňovém řízení) pouze prostřednictvím svého čestného prohlášení. Správce daně se s čestným prohlášením nespokojil a nařídil výslech svědka pana B. Svědek si však na podrobnosti transakce nepamatoval, pouze označil technický stav vozu při prodeji za špatný.
Ve druhé kasační stížnosti žalobce namítal jednak vady řízení před soudem [dle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.] a jednak nesprávné posouzení právní otázky [písm. a) tamtéž].
Vady řízení spatřoval žalobce v tom, že krajský soud opominul přiložený posudek auditorské firmy a žalobcem navržený znalecký posudek týkající se vozidla. Podle posudku auditora jsou rozhodnutí finančních orgánů obou stupňů nesrozumitelná a obsahují zřejmé chyby; dále se tu upozorňuje na nedostatky ve vedení daňového řízení a jednoznačně se tu podporuje žalobcovo stanovisko. Znaleckým posudkem chtěl žalobce dokázat, že vozidlo je stále v perfektním stavu a také bez jakýchkoli oprav provedených po koupi vozu žalobcem. Svědectví pana B. o špatném technickém stavu vozidla a silné korozi karosérie považuje proto za nepravdivé.
Nesprávného posouzení právní otázky se podle žalobce dopustil krajský soud tím, že považoval žalobcovo čestné prohlášení za neprůkazné. Žalobce poukázal na § 31 odst. 1 a odst. 8 písm. c) daňového řádu, podle nichž správce daně prokazuje
skutečnosti vyvracející věrohodnost
. Žalobce má za to, že věrohodnost jeho čestného prohlášení finanční orgány nezpochybnily, a to, že si svědek B. na celou záležitost nevzpomíná, nemůže být žalobci přičítáno k tíži a nijak to nevyvrací obsah čestného prohlášení.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(...) V druhé stížní námitce žalobce nesouhlasí se závěrem krajského soudu, že neprokázal tvrzený výdaj na nákup vozidla; poukazuje přitom na své čestné prohlášení a zdůrazňuje, že toto prohlášení nebylo zpochybněno ani svědeckým výslechem pana B. Této námitce nelze rovněž přisvědčit. V prvé řadě je nutno uvést, že ustanovení daňového řádu, jichž se žalobce dovolává, jsou citována buď poněkud nepřípadně, nebo nepřesně. Podle § 31 odst. 1 d. ř. provádí dokazování správce daně, který vede daňové řízení, nebo z jeho pověření správce daně dožádaný. Není zřejmé, jaký argument pro žalobcovy závěry je v tomto ustanovení obsažen: pravidlo zde obsažené totiž nezpochybnily ani finanční orgány, ani soud, a v řízení o žalobcově daňové povinnosti se podle něj postupovalo. Co se pak týče ustanovení § 31 odst. 8 písm. c), žalobce má za to, že ukládá správci daně povinnost „
prokazovat skutečnosti zpochybňující věrohodnost
“, a má na mysli zřejmě věrohodnost svého čestného prohlášení. Přehlíží však přitom navazující část ustanovení, podle níž se prokazování skutečností zpochybňujících věrohodnost týká „
... účetnictví a jiných povinných evidencí či záznamů vedených daňovým subjektem
“. Správce daně v žalobcově věci ovšem zpochybňoval věrohodnost čestného prohlášení, které zjevně nespadá do právě uvedené kategorie povinných evidencí.
Nesprávná či nepřiléhavá citace ale není tak podstatná; i tak je zřejmé, proti čemu tato stížní námitka brojí. Žalobce se domnívá, že čestné prohlášení samo o sobě bylo způsobilé doložit výdaj v určité výši; ani Nejvyšší správní soud, stejně jako dosud rozhodující orgány, však s tímto náhledem nesouhlasí. Čestné prohlášení je v prvé řadě institutem obecného správního řízení, nikoli řízení daňového: daňový řád se o čestném prohlášení vůbec nezmiňuje. V době rozhodování finančních orgánů byl tento institut upraven pouze ve správním řádu (zákon č. 71/1967 Sb., zrušen k 31. 12. 2005); užití tohoto předpisu bylo přitom v daňovém řízení výslovně vyloučeno ustanovením § 99 d. ř. Po 1. 1. 2006 je pak čestné prohlášení upraveno v § 53 odst. 5 nového správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., účinný od 1. 1. 2006); i po tomto datu pak daňový řád v § 99 stanoví, že pro daňové řízení se správní řád nepoužije.
I kdyby ale ustanovení § 99 d. ř. nebylo, lze žalobcovu domněnku o tom, že čestným prohlášením doložil svůj výdaj, vyvrátit samotnou povahou institutu čestného prohlášení, jak jej upravoval správní řád z roku 1967 ve svém § 39. Tento institut byl zařazen v části třetí oddílu druhém, nazvaném
Zjišťování podkladů pro rozhodnutí
, kde se upravovalo zejména dokazování, a dále pak pod samostatnými rubrikami čestné prohlášení a předběžná otázka. „
Důkazními prostředky
“ byly podle § 34 odst. 1 všechny prostředky, jimiž lze zjistit a objasnit skutečný stav věci a které jsou v souladu s právními předpisy; v demonstrativním výčtu odstavce 2 pak byly jako takové prostředky výslovně uvedeny
výslech svědků
,
znalecké posudky
,
listiny
a
ohledání
. V daňovém řádu (§ 31 odst. 4) je definice důkazních prostředků obdobná: jsou to všechny prostředky, jimiž lze ověřit skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti a které nejsou získány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, a i zde je obsažen demonstrativní výčet.
Demonstrativní výčet pojmově neobsahuje veškeré možné eventuality a je do právních předpisů vkládán právě proto, aby do něj bylo možno při aplikaci předpisu zahrnout i prvky výslovně neuvedené. Ty musí být ovšem svou podstatou příbuzné s prvky výslovně vypočtenými, a čestné prohlášení ve vztahu k obecné množině důkazních prostředků tuto podmínku nesplňuje. Jak výslovně uvádí § 39 odst. 1 správního řádu z roku 1967, správní orgán může místo důkazu připustit čestné prohlášení účastníka, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Čestné prohlášení tedy není jedním z možných důkazních prostředků, nýbrž institutem zcela odlišným (srov. jednoznačnou formulaci
„místo důkazu“
), který pouze v některých případech může posloužit stejnému cíli – tedy tvořit podklad pro rozhodnutí; to z něj však nečiní důkazní prostředek. Ostatně v souladu s tímto rozlišováním velké skupiny podkladů pro rozhodnutí na důkazní prostředky na straně jedné a čestné prohlášení na straně druhé je i systematika oddílu druhého části třetí správního řádu z roku 1967. Po obecném ustanovení § 34 odst. 1 o dokazování následují pod samostatnými rubrikami ustanovení o čtyřech druzích důkazních prostředků, které jako jediné byly demonstrativně vypočteny v § 34 odst. 2, a pak ustanovení o čestném prohlášení. Z toho je patrné, že čestné prohlášení je institutem odlišným od čtyř institutů předchozích a nelze jej podřadit pod § 34 odst. 1 jako jeden z důkazních prostředků. Kdyby totiž bylo jedním z důkazních prostředků sice možných, ale ne tak běžných, a proto neuvedených v demonstrativním výčtu, nemělo by ani – na rozdíl od čtyř prostředků výslovně zmíněných ve výčtu – samostatnou rubriku; pokud naopak má samostatnou rubriku, a přitom není ve výčtu, znamená to, že se jedná o institut, který není důkazním prostředkem, ačkoli stejně jako ony může být podkladem pro rozhodnutí, jak o tom svědčí § 32 odst. 2 správního řádu z roku 1967 i název celého oddílu.
Čestným prohlášením tedy nemůže být nikdy proveden důkaz: skutečnost jím nemůže být prokázána – pouze osvědčena. (Srov. ostatně i setrvalou judikaturu správních soudů v tomto směru – např. nepublikované rozsudky Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 2. 2000, sp. zn. 16 Ca 168/99, Krajského soudu v Brně ze dne 22. 3. 2002, sp. zn. 29 Ca 133/2001, nebo Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 7. 2002, sp. zn. 10 Ca 117/2002.) Nízká vypovídací hodnota čestného prohlášení se odrazila i v poměrně přísné zákonné úpravě podmínek, za nichž bylo možno připustit čestné prohlášení. Ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu z roku 1967 svědčí o tom, že se jedná o institut výjimečný, který měl být užíván jen v úzce vymezených případech: čestné prohlášení nebylo podle tohoto ustanovení možno připustit tehdy, bránil-li tomu obecný zájem, byla-li by tím porušena rovnost mezi účastníky řízení nebo měly-li by se takto osvědčovat skutečnosti, k jejichž odbornému posouzení je třeba znaleckého posudku. V novém správním řádu (§ 53 odst. 5) je pak tento institut obecně nepoužitelný: lze jím sice nahradit předložení listiny, ovšem jen v případech a za podmínek stanovených zvláštním zákonem, nikoli obecně podle správního řádu, jak tomu bylo do 31. 12. 2005.
V některých fázích správních řízení spravujících se správním řádem, kde se lze obejít bez důkazu a postačí určitou skutečnost osvědčit, tedy může mít čestné prohlášení své místo. Pojmově je však vyloučeno jej užít tam, kde nelze určité skutečnosti stanovit jinak než dokazováním – a tak je tomu právě u stanovení daňové povinnosti ve smyslu § 31 odst. 1 až 4 daňového řádu. Nelze-li daňovou povinnost stanovit dokazováním, vede to podle daňového řádu nevyhnutelně k tomu, že správce daně je oprávněn stanovit ji podle pomůcek (§ 31 odst. 5 d. ř.). Čestné prohlášení nemůže vstupovat do daňového řízení také proto, že by vytvářelo nepřípustný mezistupeň mezi oběma způsoby stanovení daně. Pokud by bylo totiž – hypoteticky a v duchu žalobcovy námitky – možné užít ve vyměřovacím řízení institut čestného prohlášení, pozbyl by institut stanovení daně podle pomůcek jakéhokoli smyslu, protože chybějící důkazní prostředky by bylo vždy možno nahradit čestným prohlášením, a tím by bylo zhojeno neunesení důkazního břemene v daňovém řízení; to je ale
absurdní
. Je tak zřejmé, že mlčí-li daňový řád o čestném prohlášení, je to mlčení záměrné, podložené zvláštním významem dokazování v daňovém řízení a s tím spojenou přísnou návazností jednotlivých způsobů stanovení daně.
S ohledem na právě uvedené je zřejmé, že zcela mimo podstatu věci míří námitka, podle níž nemohl výslech svědka zpochybnit věrohodnost žalobcových tvrzení: „věrohodnost“ ve smyslu § 31 odst. 8 písm. c) d. ř. je totiž kategorie vyhrazená v daňovém řízení jen pro písemnosti, kterých lze užít jako důkazních prostředků. Čestné prohlášení nemůže být důkazním prostředkem, a výslechem tedy nemohlo být ani zpochybněno. Pro správce daně bylo užitečným podnětem k tomu, aby provedl dokazování prostřednictvím svědecké výpovědi pana B. (jenž byl v čestném prohlášení označen jako kupující), a pokusil se tak o to, podložit pouhé tvrzení ve formě čestného prohlášení důkazem. To se nezdařilo, a sporný výdaj tak nebyl prokázán: to ale platilo od počátku daňové kontroly až do jejího ukončení, bez ohledu na úkony žalobce a správce daně. Předložením čestného prohlášení se na tomto stavu nic nezměnilo – žalobce zde opět jen tvrdil, avšak nedokládal a neprokazoval – a nic nového nepřinesl ani svědecký výslech, který byl jen neúspěšným pokusem o získání důkazu. Žalobce se mýlí, domnívá-li se, že kdyby nebyl proveden svědecký výslech, jeho čestné prohlášení by bylo věrohodnější: jakýkoli procesní postup správce daně nebyl totiž s to přetvořit čestné prohlášení na důkazní prostředek a vypovídací hodnota čestného prohlášení pro účely stanovení daně se provedením svědeckého výslechu ani nesnížila, ani nezvýšila – jen se ukázalo, že ve prospěch žalobce nehovoří ani tento jediný dostupný důkazní prostředek.
*) S účinností od 1. 1. 2006 nahrazen správním řádem č. 500/2004 Sb., srov. jeho § 53 odst. 5.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.