Vydání 4/2012

Číslo: 4/2012 · Ročník: X

2559/2012

Daňové řízení: doručování rozhodnutí po prohlášení konkursu

Daňové řízení: doručování rozhodnutí po prohlášení konkursu
k § 17, § 32 odst. 1, § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 29/2000 Sb.**)
k § 14 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání*)
I. Po prohlášení konkursu musí být rozhodnutí správce daně doručeno vždy správci konkursní podstaty či jeho zástupci (§ 14 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve spojení s § 17 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), i když je rozhodnutí adresováno daňovému subjektu, na jehož majetek nebyl v době odeslání rozhodnutí doposud prohlášen konkurs.
II. Pro nabytí právní účinnosti rozhodnutí (§ 32 odst. 1 věta druhá zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) není podstatné, kdy a komu bylo správní rozhodnutí odesláno, ale komu a kdy bylo řádným způsobem doručeno nebo sděleno. Doručením jiné osobě než správci konkursní podstaty nebo jeho zástupci (úpadci, resp. osobě zmocněné úpadcem) proto doručované správní rozhodnutí nenabude účinnosti. Ručitelský závazek ve smyslu § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do 31. 5. 2006, který je akcesorické povahy, proto nemůže účinně vzniknout tam, kde rozhodnutí o vyměření daně v důsledku vadného způsobu doručení nebo sdělení dosud nenabylo právní účinnosti.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2007, čj. 7 Afs 47/2007-77)
*)
S účinností od 1. 1. 2008 nahrazen zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
**)
S účinností od 1. 1. 2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.