Vydání 5/2005

Číslo: 5/2005 · Ročník: III

532/2005

Daňové řízení a zdravotní pojišťovna a povinnost mlčenlivosti

Ej 66/2005
Daňové řízení: zdravotní pojišťovna a povinnost mlčenlivosti
k § 22 odst. 1 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 60/1995 Sb.
k § 34 odst. 7 a 8 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb. (v textu též "daňový řád")
Povinnost mlčenlivosti podle § 22 odst. 1 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, se neuplatní vůči správci daně při sdělení výše plateb poskytnutých zdravotní pojišťovnou nestátnímu zdravotnickému zařízení (§ 34 odst. 7 a 8 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 1. 2005, čj. 2 Afs 65/2004-47)
Věc:
Zdravotní pojišťovna M. v. P. proti Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobkyně.
Žalovaný dne 12. 12. 2003 zamítl odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Finančního úřadu v Jindřichově Hradci ze dne 30. 6. 2003; tímto rozhodnutím správní orgán I. stupně uložil žalobkyni podle § 37 daňového řádu pokutu ve výši 1000 Kč za nesplnění povinnosti vyplývající z § 34 odst. 4 daňového řádu; konkrétně za nesplnění povinnosti předložit listiny vyžádané správcem daně.
Ze správního spisu vyplynulo, že správce daně zaslal žalobkyni dne 28. 2. 2003 výzvu k součinnosti třetích osob podle § 34 odst. 3 daňového řádu a žádal o sdělení částek vyplacených MUDr. Emilii M. za roky 2000, 2001 a 2002 v souvislosti s provozováním její samostatné výdělečné činnosti. Poté, co žalobkyně správci daně sdělila, že výzvě vyhovět nemůže, zaslal jí správce daně dne 7. 4. 2003 další shodnou výzvu a upozornil ji, že se nemůže dovolávat mlčenlivosti. Po odmítavém sdělení žalobkyně vydal správce daně dne 19. 5. 2003 další výzvu, tentokrát s odkazem na § 34 odst. 4 daňového řádu. Jelikož žalobkyně i nadále reagovala negativně, vydal správce daně rozhodnutí o uložení pokuty za porušení povinnosti stanovené v § 34 odst. 4 daňového řádu, stojící na názoru o povinnosti součinnosti neomezené mlčenlivostí. Na tomto názoru setrval i žalovaný v rozhodnutí o odvolání.
Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Českých Budějovicích, který žalobu rozsudkem ze dne 5. 4. 2004 zamítl. V odůvodnění uvedl, že pokud ustanovení § 22 odst. 1 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách (dále též "zákon č. 280/1992 Sb."), stanoví povinnost zachovávat mlčenlivost, vztahuje se tato povinnost jen na skutečnosti související s účelem provádění všeobecného zdravotního pojištění ve smyslu § 2 odst. 1 a § 8 odst. 1 tohoto zákona, a tím jsou informace související se zdravotním stavem pojištěnců. Pojistné je pak regulováno zákonem ČNR č. 592/1992 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (dále též "zákon č. 592/1992 Sb."), který v § 23 odst. 1 upravuje povinnost mlčenlivosti o skutečnostech zjištěných při kontrole plateb pojistného s výjimkou vzájemného poskytování informací mezi správci daní z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění. Povinnost mlčenlivosti se tedy se zřetelem k úkolům a rozsahu činnosti zdravotní pojišťovny vztahuje ke zdravotnímu stavu pojištěnců, případně k jiným údajům o pojištěncích osobnostní povahy. Úhrady pojišťovny nestátnímu zdravotnickému zařízení [§ 13 písm. a) zákona č. 280/1992 Sb.] nejsou poskytováním údajů o pojištěnci. Krajský soud uzavřel, že odmítnutí součinnosti opírající se o povinnost mlčenlivosti nebylo důvodné; nerozhodná přitom byla argumentace ustanovením § 34 odst. 7, 8 daňového řádu.
Žalobkyně (stěžovatelka) v kasační stížnosti namítla nesprávné posouzení právní otázky soudem. Podle § 22 zákona č. 280/1992 Sb. jsou zaměstnanci povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při výkonu funkce nebo zaměstnání dozvěděli, a zákon nespecifikuje, o jaké konkrétní skutečnosti se jedná, tj. že by se mělo jednat jen o skutečnosti související se zdravotním stavem pojištěnců. Zdravotní pojišťovny totiž zajišťují řadu činností, při nichž jejich zaměstnanci přicházejí do styku s různými skutečnostmi, a na všechny tyto skutečnosti je třeba vztahovat povinnost mlčenlivosti, není-li prolomena zákonem. Ustanovení § 23 zákona č. 592/1992 Sb. se pak týká vztahu zdravotní pojišťovny k plátcům pojistného; v souzené věci však o takový vztah nešlo (jednalo se o požadavek na sdělení výše úhrad poskytnutých pojišťovnou). Ustanovení § 34 odst. 4 daňového řádu ukládá povinnost k vydání listin a jiných věcí k ohledání, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Novela tohoto zákona účinná od 1. 5. 1995 v nově doplněných odst. 7 a 8 ustanovení § 34 jasně stanoví, jaké údaje mohou zdravotní pojišťovny správcům daně sdělovat. Na ostatní údaje ale je třeba vztáhnout povinnost mlčenlivosti vyplývající ze zákona č. 280/1992 Sb. Stěžovatelka zdůraznila, že nehodlá ztěžovat řízení s neplatiči daně, je ale povinna respektovat zákon č. 280/1992 Sb. Ten je ostatně povinen respektovat i správce daně, který nemůže sám posuzovat, na jaké údaje se vztahuje zdravotním pojišťovnám uložená povinnost mlčenlivosti a na jaké nikoli.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Kasační stížností je uplatněn důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., a to nesprávné posouzení právní otázky spočívající v určení rozsahu součinnosti zdravotních pojišťoven se správcem daně z hlediska povinnosti mlčenlivosti a s tím spojeného tvrzeného protiprávního jednání.
Podle § 37 odst. 1 daňového řádu může správce daně opakovaně uložit pokutu tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy vyplývající z tohoto nebo zvláštního daňového zákona nebo uloženou rozhodnutím podle tohoto zákona. V daném případě byla uložena pokuta za nesplnění povinnosti stanovené v § 34 odst. 4 daňového řádu. Podle tohoto ustanovení jsou osoby, které mají listiny a jiné věci, jež mohou být důkazním prostředkem při správě daní, povinny na výzvu správce daně listiny a jiné věci vydat nebo zapůjčit k ohledání, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak. Daňový řád v ustanovení § 34 upravuje součinnost třetích osob v daňovém řízení a v ustanovení § 7 odst. 2 vymezuje okruh těchto třetích osob; mj. podle písm. b) se jedná o osoby, které mají listiny a jiné věci potřebné v daňovém řízení.
Daňový řád rovněž výslovně upravuje vztah mezi správcem daně a zdravotními pojišťovnami, a to v § 34 odst. 7 a 8. Podle odst. 7 jsou zdravotní pojišťovny povinny poskytnout správcům daně na jejich vyžádání seznam plátců pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a údaje o výši příjmů a výdajů jednotlivých osob, které tyto osoby uvedly v přehledu podle zvláštního zákona; podle odst. 8 orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny oznamují správcům daně na jejich vyžádání též i výši zaplaceného pojistného a vracení pojistného včetně data, kdy k těmto úhradám došlo. Tato úprava se však vztahuje jen na poskytování údajů získaných zdravotní pojišťovnou o pojištěncích při plnění povinností plátců ve vztahu k pojišťovně. Tato ustanovení zajišťují správci daně oprávnění získat údaje, které jsou o pojištěnci oznamovány pojišťovně, a údaje o úhradách vůči pojišťovně. Pokud stěžovatelka argumentuje tím, že tato přímá úprava součinnosti je prolomením povinnosti mlčenlivosti, lze s ní souhlasit, ovšem jen ve vztahu k poskytování určitých údajů o pojištěncích. Nelze z ní dovozovat, že na vše ostatní, co souvisí s činností zdravotní pojišťovny, se povinnost mlčenlivosti bez výjimky vztahuje.
Další výslovnou výjimku z povinnosti mlčenlivosti obsahuje ustanovení § 23 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, kde je v odstavci 1 uvedeno, že porušením povinnosti mlčenlivosti není vzájemné poskytování informací mezi správci daní z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění, které jsou nezbytné pro účelnou kontrolu plátců a použití informací ve vztahu k třetím osobám při uplatňování a vymáhání dlužného pojistného. Stěžovatelce je třeba přisvědčit v tom, že dané ustanovení se vztahuje na kontrolní činnost zdravotní pojišťovny a skutečnosti zjištěné při kontrole plateb pojistného, tedy rovněž na údaje o pojištěncích. Krajský soud však z tohoto ustanovení nedovozoval přímo přípustnost podání požadovaných informací v daném případě, ale argumentoval jím ve vztahu k posouzení rozsahu povinnosti mlčenlivosti v tom smyslu, že i rozsah výjimek je určující pro rozsah samotné povinnosti mlčenlivosti.
Povinnost mlčenlivosti, jíž se stěžovatelka dovolává při odmítnutí podat požadované údaje, je upravena v § 22 odst. 1 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Členové a náhradníci orgánů zaměstnanecké pojišťovny, její zaměstnanci a fyzické osoby zajišťující zpracování údajů z informačního systému na základě smlouvy jsou podle tohoto ustanovení povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce nebo zaměstnání anebo při zpracování údajů z informačního systému na základě smlouvy, popřípadě v souvislosti s nimi. Tato povinnost trvá i po skončení jejich funkce nebo pracovněprávního vztahu anebo smluvního vztahu k zaměstnanecké pojišťovně. Povinnosti mlčenlivosti může tyto osoby zprostit pouze písemně s uvedením rozsahu a účelu ten, v jehož zájmu mají tuto povinnost. Smyslem povinnosti mlčenlivosti je zajistit, aby se určité údaje nestaly přístupnými jiným subjektům, a tato povinnost vychází z toho, že řízení před daným orgánem je neveřejné. Přitom není rozhodující, že žalovaný, který žádost vznesl, je rovněž vázán zákonnou povinností mlčenlivosti (§ 24 daňového řádu) - jednak rozsah skutečností, které souvisí s jejich činností, není totožný, a dále, kdyby tomu tak bylo, neobsahovaly by zákony, které ukládají povinnost mlčenlivosti, výslovnou úpravu vzájemného poskytování některých chráněných údajů mezi těmito orgány. Stejně tak nelze hledat řešení v zákoně o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.), který se vztahuje pouze na osobní údaje [osobní ve vztahu k určitelnosti subjektu nebo citlivé z hlediska určitých kritérií - § 4 písm. a), b) citovaného zákona]. Posuzovaná povinnost mlčenlivosti zaměstnanců zdravotní pojišťovny je vztažena ke skutečnostem zjištěným při výkonu funkce; je tedy širší a netýká se jen údajů, kterým je třeba poskytovat zvláštní ochranu.
Lze souhlasit s krajským soudem v tom, že rozsah povinnosti mlčenlivosti je třeba vykládat ve smyslu působnosti daného zákona. Podle § 2 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb. provádí zaměstnanecká pojišťovna všeobecné zdravotní pojištění, podle § 8 odst. 1 tohoto zákona poskytuje všeobecné zdravotní a další smluvní pojištění pro určitý okruh pojištěnců a podle odst. 2 téhož ustanovení zprostředkovává úhrady za výkony preventivní a specifické zdravotní péče. Je tedy nositelem všeobecného zdravotního pojištění pro pojištěnce u pojišťovny zaregistrované a na skutečnosti v souvislosti s touto činností zjištěné je třeba vztahovat stanovenou povinnost mlčenlivosti. Výjimkou z ní je právě ustanovení § 34 odst. 7, 8 daňového řádu. Skutečnosti zjištěné při kontrole zdravotního pojištění podléhají mlčenlivosti podle § 23 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., kde je i samostatná úprava výjimek pro poskytování vzájemných informací správci daně. Mlčenlivost založená v § 22 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb. se tak nemůže týkat ani skutečností zjištěných při kontrolní činnosti, ale jen skutečností zjištěných při výkonu zdravotního pojištění podle tohoto zákona. I když Nejvyšší správní soud nesdílí plně názor krajského soudu v tom, že povinnost mlčenlivosti uložená daným zákonem se vztahuje pouze k údajům o zdravotním stavu pojištěnců a k údajům osobnostního charakteru, souhlasí s ním v tom, že se vztahuje k údajům o pojištěncích získaným při výkonu zdravotního pojištění. Pokud jde o poskytování úhrad zdravotnickým zařízením (§ 40 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, § 13 odst. 1 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění), i to je součástí činnosti zdravotní pojišťovny při provádění zdravotního pojištění (§ 8 odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb.). Tedy i skutečnosti s touto činností souvisící podléhají povinnosti mlčenlivosti, ovšem podle názoru Nejvyššího správního soudu v mezích chránících pojištěnce, tedy ohledně skutečností, za jaké výkony zdravotní péče a komu poskytnuté jsou náhrady propláceny. Náhrady jsou zdravotnickým zařízením poskytovány na smluvním základě a souhrnné údaje o výši náhrad nelze považovat za skutečnosti, které se zdravotní pojišťovna (její zaměstnanci) dozvěděla při provádění zdravotního pojištění a na které je třeba vztáhnout povinnost mlčenlivosti. Pokud tedy v daném případě správce daně požadoval předložení listin, z nichž by byla patrná výše plateb pojišťovny konkrétní lékařce, nešlo o požadavek, který by bylo možno odmítnout z důvodů mlčenlivosti. Pokud stěžovatelka výzvě správce daně nevyhověla s takovým odůvodněním, bylo možno jí uložit sankci podle § 37 odst. 1 daňového řádu. Rozsah povinnosti mlčenlivosti, jíž jsou vázáni zaměstnanci zdravotní pojišťovny, je správce daně oprávněn posuzovat. Jestliže má pravomoc sankcionovat porušení povinnosti součinnosti, musí být oprávněn posoudit i to, zda k tomuto porušení došlo - tedy včetně toho, zda součinnost nebyla vyloučena zákonem uloženou povinností mlčenlivosti. I když zčásti z jiných důvodů, posoudil Nejvyšší správní soud právní otázku shodně s krajským soudem.
(oš)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.