Vydání 6/2005

Číslo: 6/2005 · Ročník: III

557/2005

Daňové řízení a výslech svědka

Ej 148/2005
Daňové řízení: výslech svědka
k § 16 odst. 4 písm. e) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
Požádá-li daňový subjekt správce daně o poskytnutí informace o osobě svědka, který bude v daňovém řízení vyslýchán, je správce daně povinen mu tuto informaci poskytnout. Odepřením této informace je – aniž by pro to byla zákonná opora – výrazně oslabeno právo daňového subjektu uvedené v § 16 odst. 4 písm. e) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2004, čj. 1 Afs 7/2003-65)
Prejudikatura:
srov. č. 255/2004 Sb. NSS.
Věc:
Jiřina P. v M. proti Finančnímu ředitelství v Praze o daň z příjmů, o kasační stížnosti žalobkyně.
Finanční úřad v Mělníku dodatečným platebním výměrem ze dne 5. 2. 2001 na daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1995 žalobkyni dodatečně stanovil základ daně ve výši 2 022 920 Kč a doměřil daň ve výši 869 847 Kč. Správce daně vyšel ze zprávy o kontrole daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1995 daňového subjektu Vladislava P.; Vladislav P. dne 29. 9. 1995 zemřel, v činnosti pokračovala žalobkyně jako jeho právní nástupkyně. Zpráva obsahovala závěr, že nebyl prokázán nákup materiálu od společnosti A., které poplatník jako výdaj ovlivňující základ daně uplatnil fakturou se splatností dne 13. 3. 1995 a znějící na částku 136 920 Kč, fakturou se splatností dne 29. 5. 1995 a znějící na částku 473 000 Kč a fakturou s datem splatnosti 28. 6. 1995, znějící na částku 1 413 000 Kč.
Finanční ředitelství v Praze rozhodnutím ze dne 13. 5. 2002 odvolání žalobkyně zamítlo. Žalovaný ve vztahu k výdajům na nákup materiálu doplnil dokazování mj. výslechem JUDr. Jiřího S., který vypracoval znalecký posudek. Dále dne 21. 2. 2002 vyslechl dožádaný Finanční úřad v Hranicích jako svědka Radovana Z., který uvedl, že faktury, dodací listy a podkladní doklady – jimiž žalobkyně prokazovala výdaje na nákup materiálu od společnosti A. a na nichž bylo razítko společnosti A. a podpis Radovana Z. – nevystavil ani nepodepsal a nejsou opatřeny razítkem jeho společnosti.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 4. 2003 žalobu zamítl.
Žalobkyně (stěžovatelka) v kasační stížnosti krom jiného namítala, že řízení před správními orgány obou stupňů bylo zatíženo vadami, které mají vliv na zákonnost vlastního rozhodnutí. Spatřovala je především v tom, že jí, resp. jejímu zástupci, bylo odepřeno právo klást otázky znalci a svědkům. Správní orgán ji opakovaně obesílal tak, že z vyrozumění o termínu výslechu svědka nebylo patrno, jaký svědek bude vyslýchán, a když podáním ze dne 26. 6. 2001 tuto praxi odmítla a žádala o upřesnění osoby, která bude vyslýchána, a v důsledku toho o změnu termínu konání výslechu, správní orgán její žádosti nevyhověl, a znemožnil jí tak účinnou přípravu na jednání (správní orgán přitom vyslýchal znalce, nikoliv svědka). Obdobně nebyla stěžovatelka řádně vyrozuměna o konání výslechu svědka Radovana Z.; důkaz tak nebyl řádně proveden a nemožnost podrobit tohoto svědka otázkám stěžovatelky ovlivnila zjištěný skutkový stav s následkem nesprávného rozhodnutí ve věci.
Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
První námitka stěžovatelky se opírá o tvrzení vad daňového řízení a chybného úsudku soudu o nich. Vady řízení spočívaly v tom, že správní orgány stěžovatelku chybným vyrozuměním o konání výslechu v průběhu odvolacího řízení zkrátily na právu klást otázky znalci a svědku [§ 16 odst. 4 písm. e) daňového řádu].
Ze správního spisu vyplývá, že správce daně vyrozuměním ze dne 11. 6. 2001 oznámil stěžovatelce a její zástupkyni, že dne 26. 6. 2001 proběhne u správce daně výslech svědka ve věci tohoto daňového řízení. Podle úředního záznamu ze dne 15. 6. 2001 stěžovatelka telefonicky žádala o sdělení jména svědka, který bude vyslýchán; poté, co jí bylo sděleno, že jí tato informace nemůže být poskytnuta, požádala, aby správce daně sdělil jméno svědka její zástupkyni. Dne 26. 6. 2001 byla správci daně doručena faxová zpráva, v níž zástupkyně stěžovatelky uvedla, že z důvodu pozdního doručení vyrozumění (bylo jí doručeno 25. 6. 2001) a nedostatečné identifikace svědka nemá možnost se na jednání řádně připravit; požádala proto o odročení jednání na jiný termín a o včasné sdělení jména svědka, který má být vyslýchán. Ústní jednání se dne 26. 6. 2001 uskutečnilo za nepřítomnosti stěžovatelky a její zástupkyně a byl při něm vyslechnut JUDr. Jiří S. k podanému znaleckému posudku.
V rámci odvolacího řízení byl dále vyslýchán Radovan Z. Dožádaný Finanční úřad v Hranicích oznámením ze dne 13. 2. 2002 informoval zástupkyni stěžovatelky rovněž pouze o termínu a místě konání výslechu, nikoliv o tom, kdo bude vyslýchán. Výslech svědka se dne 21. 2. 2002 uskutečnil v nepřítomnosti stěžovatelky a její zástupkyně.
Městský soud neshledal tuto námitku důvodnou. Soud dospěl k závěru, že právu žalobkyně podle § 16 odst. 4 písm. e) d. ř. odpovídá povinnost správního orgánu jí toto právo umožnit tím, že ji vyrozumí o konání takového úkonu, avšak zákon v žádném ustanovení správci daně nestanoví povinnost daňový subjekt předem informovat o jménech svědků, kteří mají být slyšeni. Vzal správním spisem za prokázané, že o výslechu svědka a znalce byly stěžovatelka a její zástupkyně vyrozuměny, a jestliže svého práva výslechu se zúčastnit nevyužily, nelze tak dovozovat porušení práva stěžovatelky dle § 16 odst. 4 písm. e) d. ř.
S právním názorem městského soudu se Nejvyšší správní soud neztotožňuje. Je sice třeba soudu přisvědčit v tom, že žádné ustanovení daňového řádu výslovně neukládá správnímu orgánu povinnost sdělovat daňovému subjektu jméno a příjmení osoby, která má být vyslechnuta, nelze však při výkladu vycházet pouze z této formální absence. Právo daňového subjektu uvedené v § 16 odst. 2 písm. e) d. ř. je třeba posuzovat ve spojení s § 32 odst. 2 a 4 d. ř. Účelem výslechu svědka jako jednoho z důkazních prostředků daňového řízení je přispět k ověření skutečností rozhodných pro správné stanovení daňové povinnosti. Má-li prováděný výslech jako důkaz v maximální míře splnit svůj účel, je nepochybné, že svou přítomností při výslechu a otázkami svědku kladenými může daňový subjekt výrazně ovlivnit kvalitu tohoto důkazu, zejména z hlediska úplnosti, objektivnosti i věrohodnosti informací o skutečnostech, o nichž svědek vypovídá.
Účast při výslechu a právo klást svědkům a znalcům otázky je právem daňového subjektu, nikoliv jeho povinností. Pokud daňový subjekt svého práva nevyužije, pak se vystavuje riziku, že neunese důkazní břemeno, které na něm leží, pokud jde o prokazování všech skutečností, které je povinen uvádět v daňovém přiznání, hlášení a vyúčtování, popř. k jejichž prokázání byl správcem daně vyzván (§ 31 odst. 9 d. ř.). Hodlá-li však svého práva využít, provedení důkazu se zúčastnit a podrobit svědka otázkám, pak zejména za situace, kdy v průběhu daňového řízení je vyslýchána řada svědků k různým skutečnostem, o nichž se vede dokazování, daňový subjekt pro kvalifikovanou přípravu na konání výslechu nepochybně potřebuje nejen informaci o tom, kdy a kde se výslech svědka koná, ale též informaci o tom, kdo bude vyslýchán.
Podle § 31 odst. 2 d. ř. je povinností správce daně dbát o to, aby v daňovém řízení byly skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti zjištěny co nejúplněji; naplnění této povinnosti musí ve spojení s § 2 odst. 2 d. ř. vést k závěru, že požádá-li daňový subjekt správce daně o poskytnutí informace o osobě svědka, který má být v daňovém řízení vyslýchán, je správce daně povinen mu tuto informaci poskytnout. Odepřením této informace je, aniž by pro to byla zákonná opora, výrazně oslabeno právo daňového subjektu uvedené v § 16 odst. 4 písm. e) d. ř.
V předmětné věci stěžovatelka i její zástupkyně výslovně žádaly správce daně o sdělení jména svědka, který dle vyrozumění o konání výslechu měl být vyslechnut dne 26. 6. 2001, správce daně této žádosti nevyhověl, a ačkoliv zástupkyně stěžovatelky požádala o odročení jednání, tento důkaz v jejich nepřítomnosti ve stanoveném termínu provedl. Jestliže poté i následné konání výslechu svědka Radovana Z. bylo zástupkyni stěžovatelky oznámeno jen s uvedením data a místa konání výslechu, nelze jí přičítat k tíži, že na účast na výslechu rezignovala. Práva stěžovatelky byla zasažena o to intenzivněji, že je právní nástupkyní zemřelého daňového subjektu, nemá přímé informace o obchodních transakcích zemřelého manžela a může čerpat informace jen z listin, které má k dispozici.
(šk)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.