Vydání 1/2005

Číslo: 1/2005 · Ročník: III

437/2005

Daňové řízení a doručování zástupci s plnou mocí

Ej 510/2004
Daňové řízení: daňová kontrola; plná moc zástupce; doručování
k § 10 odst. 3, § 16 a § 17 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 323/1996 Sb. a č. 29/2000 Sb. (v textu též "daňový řád", "d. ř.")
I. Pojem "daňové kontroly" (§ 16 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) nelze ztotožnit s pojmem "daňové řízení". Podle svého systematického zařazení v zákoně o správě daní a poplatků není daňová kontrola samostatným řízením, ale dílčím procesním postupem v jeho rámci, který je před správcem daně zahájen zpravidla sepsáním protokolu o zahájení daňové kontroly a projednáním výsledků a podepsáním zprávy o daňové kontrole před správcem daně také ukončen.
II. Plná moc zmocňující zástupce daňového subjektu ke všem úkonům týkajícím se daňové kontroly není neomezenou plnou mocí pro celé daňové řízení (§ 10 odst. 3 a § 17 odst. 7 věta prvá zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). Písemnosti vztahující se k daňové kontrole, resp. i k dodatečnému platebnímu výměru, proto správce daně doručuje daňovému subjektu i jeho zástupci (§ 17 odst. 7 věta druhá téhož zákona); dodržení lhůty k podání žaloby stanovené v § 250b odst. 1 o. s. ř., ve znění účinném k 31. 12. 2002 (nyní v § 72 odst. 1 s. ř. s.), proti rozhodnutí o zamítnutí žalobcova odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru se však posoudí od jeho doručení daňovému subjektu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2004, čj. 5 Afs 16/2004-60)
Věc:
JUDr. Zdeněk A. v T. proti Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu o daň z příjmů, o kasační stížnosti žalobce.
Finanční úřad pro Prahu 1 (správce daně) na základě výsledků provedené daňové kontroly za zdaňovací období 1993 - 1996 vydal dne 11. 5. 1999 dodatečný platební výměr na daň z příjmů fyzických osob, kterým stěžovateli dodatečně vyměřil za zdaňovací období roku 1996 daň ve výši 1 099 400 Kč.
Dne 8. 6. 1999 zplnomocnil stěžovatel pana Jana H. ke všem úkonům v souladu s daňovým řádem ve všech věcech týkajících se otázek, které obsahuje zpráva o daňové kontrole. K výzvě správce daně, aby stěžovatel upřesnil rozsah plné moci, stěžovatel dne 19. 10. 1999 správci daně sdělil, že zástupce je oprávněn za něj jednat se správcem daně ve všech věcech souvisejících s daňovou kontrolou, včetně podání odvolání. Dodatečný platební výměr napadl stěžovatel odvoláním. O odvolání rozhodl žalovaný (Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu) dne 4. 1. 2001, a to tak, že je zamítl. Rozhodnutí o zamítnutí odvolání žalovaný doručil zplnomocněnému zástupci dne 10. 1. 2001 a stěžovateli dne 24. 1. 2001.
Proti rozhodnutí žalovaného podal stěžovatel žalobu dne 13. 3. 2001. Městský soud v Praze usnesením ze dne 24. 11. 2003 žalobu pro opožděnost odmítl. V odůvodnění usnesení soud konstatoval, že dvouměsíční lhůta stanovená v ustanovení § 250b odst. 1 o. s. ř. pro podání žaloby začala běžet ode dne doručení rozhodnutí zplnomocněnému zástupci, tj. ode dne 10. 1. 2001, a marně uběhla dne 12. 3. 2001. Stěžovatel však podal žalobu až dne 13. 3. 2001, a proto soudu nezbylo než žalobu usnesením ze dne 24. 11. 2003 pro opožděnost odmítnout.
Nejvyšší správní soud ke kasační stížnosti usnesení městského soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Městský soud v Praze pochybil, pokud žalobu odmítl pro opožděnost a běh lhůty pro podání žaloby odvíjel od okamžiku doručení napadeného rozhodnutí žalovaného zplnomocněnému zástupci, tj. ode dne 10. 1. 2001.
V prvé řadě bylo nutno zkoumat rozsah plné moci. Právní vztah u dobrovolného zastoupení vzniká mezi zastoupeným a zástupcem na základě smlouvy (často nepřesně označované jako dohoda o plné moci), k jehož obsahu patří právo zástupce zastupovat zastoupeného v dohodnutém rozsahu. Plná moc je jednostranný právní úkon zastoupeného, jenž je adresován třetím osobám. Těm se dává na vědomí, že zástupce je oprávněn zastoupeného zastupovat. Je tedy plná moc osvědčením existence práva určité osoby zastupovat osobu jinou.
Právní teorie i praxe rozlišují různé druhy plné moci, resp. obsahu a rozsahu zástupcova oprávnění, podle různých kritérií. Jde např. o všeobecnou (generální) plnou moc, která opravňuje zmocněnce ke všem právním úkonům, nebo zvláštní (speciální) plnou moc omezující se pouze na některé právní úkony, popř. některý druh právních úkonů či pouze jediný právní úkon.
V posuzovaném případě jde o aplikaci právního předpisu upravujícího speciálně postup při doručování písemností a rozhodnutí správního orgánu ve věcech daní a poplatků v návaznosti na rozsah plné moci. Doručování je pro účely správy daní a poplatků upraveno v ustanovení § 17 odst. 7 d. ř.:
"Má-li příjemce zástupce s neomezenou plnou mocí pro celé daňové řízení, doručuje se písemnost pouze tomuto zástupci. Pokud má zástupce příjemce plnou moc omezenou na určité úkony, doručuje se písemnost vztahující se k takovým úkonům příjemci i jeho zástupci. Má-li příjemce osobně v daňovém řízení něco vykonat, doručuje se písemnost jemu i jeho zástupci."
Rozhodnutí, event. další písemnosti, lze doručit pouze zástupci s neomezenou plnou mocí pro celé daňové řízení.
Stěžovatel na základě plné moci ze dne 8. 6. 1999 zmocnil daňového poradce Jana H. k zastupování při jednáních se správcem daně. Z dovětku plné moci, v němž stěžovatel v souladu s daňovým řádem redukoval rozsah výše uvedeného zmocnění na všechny úkony ve všech věcech týkajících se otázek, které obsahuje zpráva o daňové kontrole, lze vyvodit závěr, že zástupce byl oprávněn za stěžovatele projednat toliko skutečnosti uvedené ve zprávě o daňové kontrole. K výzvě správce daně, aby stěžovatel upřesnil rozsah plné moci, stěžovatel dne 19. 10. 1999 správci daně sdělil, že zástupce je oprávněn za něj jednat v rozsahu plné moci ze dne 8. 6. 1999, tedy jej zastupovat při jednání se správcem daně ve všech věcech souvisejících s daňovou kontrolou, včetně podání odvolání.
Z výše uvedeného je zřejmé, že rozsah udělené plné moci byl věcně omezen. Je evidentní, že šlo o plnou moc speciální, omezenou na otázky vyplývající ze zprávy o daňové kontrole.
Daňovou kontrolu - tak, aby bylo možné na daný případ aplikovat ustanovení § 17 odst. 7 věty první d. ř. - nelze považovat za celé daňové řízení. Není, jak taktéž nasvědčuje její systematické zařazení v daňovém řádu, samostatným řízením, ale představuje procesní úkon či procesní postup, který je před správcem daně zahájen (sepsáním protokolu o zahájení daňové kontroly) a před správcem daně také ukončen, a to projednáním kontrolních výsledků a podepsáním zprávy o daňové kontrole.
V daném případě nebyl naplněn předpoklad potřebný k aplikaci ustanovení § 17 odst. 7 věty první d. ř., ale bylo na místě doručit rozhodnutí o odvolání nejen stěžovateli, ale i jeho zástupci. Byla-li plná moc co do rozsahu úkonů omezena na otázky týkající se zprávy o daňové kontrole, nemůže být pochyb o tom, že se o neomezenou plnou moc pro celé daňové řízení nejednalo a že žalovaný v souladu s právní úpravou správně doručoval jak stěžovateli, tak jeho zástupci. V projednávané věci bylo na místě aplikovat ustanovení § 17 odst. 7 větu druhou d. ř., což žalovaný učinil, a rozhodný pro počátek lhůty pro podání žaloby je den doručení stěžovateli, tj. 24. 1. 2001. Pokud stěžovatel podal žalobu dne 13. 3. 2001, učinil tak ve lhůtě stanovené v § 250b odst. 1 o. s. ř. a soud měl žalobu meritorně projednat.
Na podporu argumentu, že předmětná plná moc je omezenou plnou mocí, lze poukázat rovněž na § 10 odst. 3 d. ř., podle něhož jen v případě, že není rozsah zmocnění vymezen nebo není vymezen přesně, platí, že plná moc pro daňové řízení je neomezená. V souzené věci tak tomu ale není, je-li naopak z dovětku plné moci zcela evidentní, že rozsah zplnomocnění byl omezen na otázky související s daňovou kontrolou.
Jestliže prvý soud hodnotil tuto plnou moc jako plnou moc pro celé daňové řízení, dospěl k právnímu hodnocení, které je v nesouladu se skutkovým zjištěním.
(ale)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.