Vydání 9/2006

Číslo: 9/2006 · Ročník: IV

935/2006

Daň z příjmů: zdaňování při spolupráci manželů

Ej 609/2004
Daň z příjmů: zdaňování při spolupráci manželů
k § 13 a § 25 odst. 1 písm. u) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1999
I. Jestliže daňový subjekt netvrdil, že smlouvou upravil rozsah společného jmění manželů ve smyslu § 143a a § 144 občanského zákoníku, ani takovou smlouvu nedoložil, musí správce daně za součást společného jmění manželů považovat i prostředky daňového subjektu určené k podnikání. V důsledku toho nemohlo dojít k plnění ze smlouvy o dílo uzavřené mezi daňovým subjektem a jeho manželkou.
II. V případě, kdy daňový subjekt nerozdělí své příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné činnosti dle § 13 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je správce daně oprávněn zkoumat, zda výdaj daňového subjektu, tj. částka uhrazená na základě účetního dokladu manželce daňového subjektu za provedené práce (služby), není výdajem na osobní potřebu poplatníka [§ 25 odst. 1 písm. u) citovaného zákona].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2004, čj. 5 Afs 21/2003-66)
Věc:
Antonín N. proti Finančnímu ředitelství v Ostravě o daň z příjmů, o kasační stížnosti žalobce.
Finanční úřad v Přerově dodatečným platebním výměrem ze dne 5. 11. 2001 žalobci dodatečně vyměřil daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1999 ve výši 1740 Kč. Vyšel z výsledků kontroly daně z příjmů fyzických osob a dále silniční daně za roky 1999 a 2000, kterou provedl v roce 2001 a v jejímž rámci zjistil, že stěžovatel uplatnil v roce 1999 výdaje ve výši 391 589 Kč. Kontrolou byl podle § 25 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů vyloučen mimo jiné výdaj 9800 Kč za přípravu účetních dokladů v roce 1999, vynaložený ve prospěch manželky paní Hany N. Správce daně posoudil tento vztah v souladu s § 2 odst. 7 daňového řádu jako vztah mající znaky pracovněprávního vztahu. Jelikož však z ustanovení § 269 zákoníku práce vyplývá, že pracovněprávní vztah nemůže vzniknout mezi manžely, a dále z toho důvodu, že uvedený výdaj byl vynaložen z prostředků ze společného jmění manželů (nevypořádaného dle ustanovení § 143 a následujícího občanského zákoníku), byl takto posouzen jako výdaj čerpaný pro osobní spotřebu žalovaného a vyloučen z daňově uplatněných výdajů pro rok 1999 ve smyslu § 25 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů.
Finanční ředitelství v Ostravě žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 1. 7. 2002 odvolání žalobce zamítlo. Z odůvodnění zamítavého rozhodnutí mj. vyplynulo, že v rámci doplnění odvolacího řízení byl žalobce vyzván k tomu, aby prokázal, že shora uvedený výdaj byl ve prospěch manželky vynaložen na základě smlouvy o dílo. Žalobce však předložil pouze písemné potvrzení o převzetí objednávky s tím, že další požadavky správce daně by považoval za zbytečné zatěžování daňového subjektu. Správce daně rovněž vyzval žalobce k předložení případné smlouvy ve smyslu § 143a občanského zákoníku k prokázání provedené úpravy stanoveného rozsahu společného jmění manželů Hany N. a Antonína N. pro období roku 1999. Žádnou takovou smlouvu však žalobce nepředložil.
Krajský soud v Ostravě žalobu rozsudkem ze dne 10. 7. 2003 jako nedůvodnou zamítl.
Žalobce (stěžovatel) v kasační stížnosti nesouhlasil se závěrem krajského soudu, že ustanovení § 13 zákona o daních z příjmů upravuje z daňového hlediska jedině možný a právem aprobovaný postup daňového poplatníka, který vstupuje do závazkových vztahů s manželem, z nichž jejich účastníkům vznikají (zdanitelné) příjmy. Stěžovatel vyjádřil přesvědčení, že v daném případě je třeba zkoumat skutečnou vůli manželů, subjektů závazkového vztahu, zda skutečně "spolupracovali" za účelem rozdělení příjmů a výdajů dle ustanovení § 13 zákona o daních z příjmů či nikoliv. V případě, že by skutečným záměrem stěžovatele a jeho manželky byl postup prezentovaný v § 13 zákona o daních z příjmů, je dle názoru stěžovatele zřejmé, že manželka stěžovatele by jakožto spolupracující osoba poplatníka musela být registrována u místně příslušného správce daně, okresní správy sociálního zabezpečení (jako osoba samostatně výdělečně činná) apod. Vůle stěžovatele a jeho manželky nesměřovala a ani směřovat nemohla k postupu dle § 13 zákona o daních z příjmů. Stěžovatel se ztotožňuje s názorem Krajského soudu v Ostravě, že s výjimkou zákoníku práce žádný právní předpis v rámci právního řádu ČR nezakazuje manželům vstupovat do vzájemných závazkových vztahů. Z prezentovaného obligačního vztahu stěžovatele a jeho manželky plynul manželce příjem, tj. odměna za provedenou činnost ve výši 9800 Kč. Podstata věci, tzn. skutečnost, že se jedná o příjem z platně uzavřené smlouvy mezi stěžovatelem a jeho manželkou, nebyla zpochybňována soudem ani dalším účastníkem. Z rozsudku, který plnění ze smlouvy uzavřené mezi manžely považuje za "spolupráci v nejširším slova smyslu", však lze nepochybně dovodit, že příjem (odměna) manželky představuje nákladovou položku vynaloženou stěžovatelem, z čehož má dle ustanovení § 13 ve spojení § 25 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů plynout závěr, že se vždy jedná o výdaj na osobní spotřebu stěžovatele, resp. spolupracující osoby. Závěrem stěžovatel udával příkladmo případ, v němž by subjektem závazkového vztahu byla namísto manželky stěžovatele třetí osoba: příjem, který by třetí osoba za zpracování účetnictví od stěžovatele obdržela, by zdaňovala bezpochyby samostatně. Stejně tak za předpokladu platnosti smluvního závazkového vztahu má tento příjem zdaňovat samostatně i manželka stěžovatele. Nelze tak stěžovateli podsouvat jako jedině možnou a právem aprobovanou povinnost rozdělit příjmy a výdaje postupem dle ustanovení § 13 zákona o daních z příjmů, neboť smluvní vztah mezi manžely je platným právním úkonem a právní řád ČR manželům realizaci vzájemných závazkových vztahů výslovně nezakazuje, tj. dovoluje.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Pro posouzení, zda se v daném případě jedná o pracovněprávní nebo jiný vztah mezi manžely, je třeba poznamenat, jaké mohou nastat případy spolupráce manželů: v úvahu přicházejí tři možné formy, a to 1) dosahování příjmů za spolupráce druhého z manželů, 2) podnikatelská činnost obou manželů v rámci sdružení bez právní subjektivity podle ustanovení § 829 a násl. občanského zákoníku, nebo 3) manžel i manželka provozují vlastní podnikatelskou činnost nezávisle na sobě. Jelikož nebylo ve správním řízení ani v řízení před soudem I. stupně prokázáno, že manželka stěžovatele provozuje vlastní podnikatelskou činnost (to nepřímo potvrzuje stěžovatel ve své kasační stížnosti uvedením podmiňovacího způsobu), ani nebyla prokázána existence sdružení dle bodu 2), připadá v úvahu spolupráce manželů dle ustanovení § 13 zákona o daních z příjmů.
Ustanovení § 13 zákona o daních z příjmů, platného v době provádění daňové kontroly, o výpočtu příjmů spolupracujících osob říká, že příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti [§ 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2] provozované za spolupráce druhého z manželů a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělují tak, aby podíl připadající na spolupracujícího manžela (manželku) nečinil více než 50 %; přitom částka připadající na spolupracujícího manžela (manželku), o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce. V ostatních případech spolupráce manžela (manželky) a ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem, popřípadě za spolupráce jen ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem, se příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 %; přitom částka připadající v úhrnu na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce. U spolupracujícího manžela (manželky) a dalších spolupracujících osob musí být přitom výše podílu na společných příjmech a výdajích stejná. Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky a na děti a manžela (manželku), pokud jsou uplatňovány jako osoby vyživované (§ 15).
Z uvedeného vyplývá, že se stěžovatel ve své kasační stížnosti upíná na nesprávný výklad ustanovení § 13 zákona o daních z příjmů, když zaměňuje výslovně uvedenou dispozici normy ve znění "se rozdělují tak, ..." za zákonem danou možnost volit daný postup. S tímto názorem se nelze ztotožnit vzhledem k dikci zákona; tím spíše z ní nelze vyvozovat nezákonnost rozsudku soudu I. stupně. Rovněž vůle subjektů v daném případě nemohla být podrobena průzkumu: bylo třeba zabývat se objektivním stavem věci.
Danou možnost aplikovat ustanovení § 13 zákona o daních z příjmů však stěžovatel nevyužil, čímž vyčerpal všechny zákonné formy spolupráce manželů; proto musel správce daně dále zkoumat, zda došlo mezi manžely k pracovněprávnímu vztahu. Tento vztah dle ustanovení § 269 zákoníku práce nemůže vzniknout mezi manžely. Správce daně proto dále zkoumal, zda napadený výdaj lze podřadit pod ustanovení § 25 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů (za výdaje - náklady - vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména výdaje na osobní potřebu poplatníka). Vzhledem k tomu, že žalovaný zpochybnil řádnou existenci smlouvy o dílo dle občanského zákoníku mezi manžely (poukázal na možnost považovat ji za simulovaný právní úkon), dotázal se stěžovatele na existenci a rozsah úpravy společného jmění manželů, aby mohl vzít za prokázané plnění z této smlouvy.
Stěžovatel k výzvě nic nepředložil ani netvrdil, že by k úpravě rozsahu společného jmění došlo; proto ve smyslu ustanovení § 143a a § 144 občanského zákoníku správci daně nezbylo než považovat za součást společného jmění manželů i prostředky stěžovatele určené k podnikání. Z výše uvedeného nelze dovodit, že došlo k plnění ze smlouvy o dílo, jelikož stěžovatel plnil fakticky ze společného jmění manželů manželce, tedy z toho, co patří i jí. Správce daně tedy postupoval správně, pokud nekvalifikoval dotčenou smlouvu jako smlouvu o dílo.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.