Vydání 1/2007

Číslo: 1/2007 · Ročník: V

1017/2007

Daň z příjmů: úroky z úvěru

Ej 261/2005
Daň z příjmů: úroky z úvěru
k § 7 odst. 1 písm. c) a § 8 odst. 1 písm. g) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1995 a 1996
Úroky z úvěru poskytnutého poplatníkem, u něhož poskytování úvěrů není předmětem jeho podnikatelské činnosti, nejsou příjmem z podnikání podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ale příjmem z kapitálového majetku podle § 8 odst. 1 písm. g) téhož zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2005, čj. 7 Afs 35/2005-65)
Věc:
František K. proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem o daň z příjmů, o kasační stížnosti žalobce.
Finanční úřad v Ústí nad Labem vydal dne 5. 2. 1998 dodatečný platební výměr na daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1995 a dne 3. 2. 1998 dodatečný platební výměr na daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1996. Finanční úřad přitom vyšel z výsledků kontroly daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1995 a 1996, zaměřenou na poskytování finanční výpomoci, k níž žalobce neměl vystavený živnostenský list. Podle smlouvy o úvěru ze dne 26. 4. 1994 uzavřené mezi bankou a žalobcem se banka zavázala poskytnout žalobci dlouhodobý úvěr na investice ve výši 50 000 000 Kč, který byl účelově vázán. V průběhu daňové kontroly se žalobce vyjádřil, že úvěr byl poskytnut na pekárnu, avšak pekárnu splatila společnost s ručením omezeným J. Podmínky zrušení smlouvy o úvěru byly nepřijatelné, a proto se žalobce rozhodl poskytovat finanční výpomoc jako fyzická osoba a z výnosu splácet úvěr.
Finanční ředitelství v Ústí nad Labem rozhodnutími ze dne 23. 12. 1998 odvolání proti oběma platebním výměrům zamítlo.
Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozsudkem ze dne 29. 10. 2004 žaloby proti rozhodnutím finančního ředitelství zamítl. V odůvodnění rozsudku uvedl, že žalobci byl poskytnut úvěr původně na koupi nemovitosti, jež se však neuskutečnila, a žalobce finanční prostředky získané z úvěru půjčoval dalším subjektům, přičemž tato skutečnost nebyla předmětem jeho podnikání, neboť k takovému předmětu podnikání mu nebyl vydán živnostenský list. Příjem z výnosů z poskytované finanční výpomoci použil žalobce ke splácení úvěru a uplatnil je jako příjem podle § 7 zákona o daních z příjmů. Krajský soud, shodně jako finanční orgány, dospěl k závěru, že prostředky, které plynuly z úvěru, nebyly použity v žádné souvislosti s předmětem podnikání žalobce. Za této situace označil za nepodstatné, na jakém smluvním základě žalobce půjčoval peníze daným subjektům. Tyto příjmy nelze podřadit pod žádnou ze skupin definovaných v § 7 zákona o daních z příjmů, naopak svým charakterem odpovídají ustanovení § 8 odst. 1 písm. g) téhož zákona. Protože žalobce nepoužil poskytnutý úvěr za účelem svého podnikání, nelze zařadit náklady spojené s jeho čerpáním do výdajů, které byly vynaloženy k dosažení, zajištění a udržení některého příjmu z podnikání.
Žalobce (stěžovatel) v kasační stížnosti označil za nesporné, že v souvislosti se svým podnikáním a pod svým jménem uzavřel smlouvu o úvěru na 50 000 000 Kč za účelem nákupu privatizované pekárny. Tyto prostředky za účelem snížení daňové ztráty pak dále půjčoval a úroky takto získané pojímal jako úroky z podnikání. Na druhé straně úroky, které platil bance, pokládá za úroky z podnikatelského úvěru, jež jsou daňově uznatelným výdajem, neboť byly vynaloženy v souvislosti s dosažením, udržením a zajištěním podnikatelského příjmu, k němuž by předpokládaný nákup pekárny směřoval. Úvěr byl stěžovateli poskytnut na základě podnikatelského záměru odsouhlaseného úvěrující bankou jako podnikatelský úvěr na koupi podniku a není rozhodující, že prostředky byly použity k jinému účelu, ale že byly získány pro podnikatelský záměr. S podnikáním souvisí i stěžovatelův záměr snížit výdaje, které tak jako tak musel nést. Proto bez ohledu na povahu příjmů v důsledku jím přijatých úroků od třetích osob je třeba uznat jím placené úroky bance jako daňově uznatelné.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Pro posouzení možnosti uplatnit úroky jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů je rozhodné, zda byl stěžovatelův příjem z finanční výpomoci příjmem z podnikání, jak tvrdí stěžovatel, nebo příjmem z kapitálového majetku, jak dovodily finanční orgány, s jejichž závěrem se krajský soud ztotožnil.
Podle § 5 odst. 1 zákona o daních z příjmů je základem daně částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, za které se pro účely daně z příjmu fyzických osob považuje kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až § 10 není stanoveno jinak.
V § 6 až § 9 zákona o daních z příjmů jsou uvedeny jednotlivé příjmy charakterizované podle jejich konkrétního zdroje a konkrétních podmínek (ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu). Možnost uplatnění výdajů (nákladů) je pak určována právě tím, k jakému druhu z uvedených příjmů je možno jej přiřadit. Zatímco např. příjmy z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů umožňují uplatnění široké škály výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, u příjmů z kapitálového majetku tuto možnost právní úprava v době rozhodné nepřipouštěla.
Podle § 7 odst. 1 zákona o daních z příjmů jsou příjmy z podnikání příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství; příjmy ze živnosti; příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů; podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku.
Protože nebylo prokázáno, že stěžovatel je držitelem živnostenského listu opravňujícího jej k provozování živnosti - poskytování úvěrů a půjček, nemůže být jeho činnost spočívající v poskytování úvěrů či půjček podřazena pod podnikatelskou činnost. V tomto ohledu neobstojí ani námitka stěžovatele dovozující podnikatelský charakter jím placených úroků z faktu, že mu byl úvěr poskytnut na podnikatelský záměr, který následně nebyl realizován, případně že charakter podnikání měla jeho snaha snížit náklady v souvislosti s úvěrem poskytnutým bankou. Příjmem z podnikání je totiž pouze a výlučně příjem z činností uvedených v § 7 odst. 1 zákona o daních z příjmů, nikoliv z činností, které si stěžovatel volně bez ohledu na právní úpravu jako podnikání definuje.
Podle § 8 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů jsou příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1 nebo § 7 odst. 1 písm. d), též úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček. Podle odst. 5 citovaného ustanovení jsou příjmy uvedené v odstavci 1 písm. g) nesnížené o výdaje základem daně (dílčím základem daně).
Protože stěžovatel neměl podnikatelské oprávnění poskytovat úvěry a půjčky, nejsou jím přijaté úroky z úvěrů a půjček příjmy z podnikání, ale ve smyslu § 8 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů příjmy z kapitálového majetku. Tím ovšem je i vyloučeno uplatnění úroků, které zaplatil bance, jako výdajů, protože § 8 odst. 5 zákona o daních z příjmů to nepřipouští.
Z uvedených důvodů je proto nedůvodná i stěžovatelova námitka požadující samostatné posouzení úroků placených bance jako výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů bez ohledu na to, k jakým příjmům je lze přiřadit, neboť konstrukce zákona důsledně vychází ze zásady, že daňová uplatnitelnost výdajů závisí na druhu příjmů.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.