Vydání 7/2014

Číslo: 7/2014 · Ročník: XII

3052/2014

Daň z příjmů: sleva na dani

Daň z příjmů: sleva na dani
k § 35a odst. 2 písm. a) a odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2004
k čl. II přechodných ustanovení zákona č. 2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
I. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v § 35a odst. 6
expressis verbis
stanoví následky nedodržení podmínek stanovených pro poskytování slevy; tímto následkem je povinnost podat dodatečné daňové přiznání a uhradit daň v určité výši.
II. Nesplní-li poplatník (příjemce investiční pobídky) podmínky, za kterých mu je přiznána sleva na dani, vzniká mu ve smyslu § 35a odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ze zákona daňová povinnost
sui generis
; uplatní se proto v plném rozsahu čl. II přechodných ustanovení zákona č. 2/2009 Sb.
III. V případě snížení nároku na slevu v důsledku nedodržení zákonem stanovené podmínky dle § 35a odst. 2 písm. a) ve smyslu § 35a odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se nejedná o sankci, nelze proto aplikovat pravidla pro ukládání sankcí v oblasti správního trestání.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2014, čj. 5 Afs 28/2013-36)
Prejudikatura:
č. 398/2004 Sb. NSS a č. 1542/2008 Sb. NSS.
Věc:
Společnost s ručením omezeným Koyo Bearings Česká republika proti Odvolacímu finančnímu ředitelství o daň z příjmů, o kasační stížnosti žalovaného.
Žalobkyni byl rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. 7. 2001 vydán souhlas s poskytnutím investičních pobídek podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách). Žalobkyně tedy byla poplatníkem, kterému byly poskytnuty investiční pobídky, přičemž tyto subjekty oproti ostatním ekonomickým subjektům požívají značných hospodářských a ekonomických výhod, proto jsou v § 2 odst. 2 zákona o investičních pobídkách stanoveny tzv. všeobecné podmínky, které musí subjekty splnit, aby mohly výhod spojených s uplatňováním investičních pobídek využít.
Žalobkyni byla dodatečně vyměřena daň z příjmů právnických osob za rok 2004, a to na základě daňové kontroly zaměřené na splnění zvláštních podmínek, za kterých lze uplatňovat slevu na dani dle § 35a odst. 1 zákona o daních z příjmů, neboť bylo zjištěno, že žalobkyně porušila § 35a odst. 2 písm. a) citovaného zákona; v důsledku toho jí byl snížen nárok na slevu na dani podle § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů v tehdy účinném znění (resp. znění do 31. 12. 2008) ve výši dvojnásobku sazby daně podle § 21 odst. 1 zákona o daních z příjmů.
Dodatečný platební výměr byl Finančním úřadem v Olomouci (dále jen „správce daně“) vydán dne 1. 2. 2008, tedy před účinností novely zákona o daních z příjmů, která zmírnila snížení nároku na slevu, a to pouze na jednonásobek sazby daně (s účinností od 1. 1. 2009).
Proti tomuto platebnímu výměru (tento přitom nezahrnoval pouze doměřenou daň z uvedeného titulu výše, ale týkal se i nesprávně uplatněných odpisů technologického zařízení) podala žalobkyně odvolání, o němž rozhodl žalovaný [zde ještě Finanční ředitelství v Ostravě, které s účinností od 1. 1. 2013 bylo dle § 19 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, zrušeno a jeho právním nástupcem se ve smyslu § 7 písm. a) zákona č. 456/2011 Sb. ve spojení s § 69 s. ř. s. stalo Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně, s nímž bylo v řízení pokračováno] dne 24. 7. 2008 tak, že odvolání zamítlo.
Proti zamítavému rozhodnutí podala žalobkyně žalobu u Krajského soudu v Ostravě, který rozsudkem ze dne 25. 9. 2009, čj. 22 Ca 280/2008-98, rozhodnutí žalovaného zrušil. Krajský soud zrušil napadené rozhodnutí z důvodu nezákonnosti, konkrétně shledal důvodné námitky žalobkyně týkající se odpisování filtrační a klimatizační jednotky, požárně bezpečnostních opatření a filtrů v jednotlivých zdaňovacích obdobích, a dále z důvodu nesprávného postupu při výpočtu slevy na dani dle § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů. Naopak nedůvodnou shledal krajský soud námitku žalobkyně, která se týkala neuplatnění reinvestičního odpočtu dle § 34 odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů v případě regálového systému. Krajský soud nepřisvědčil žalobkyni ani v případě nezahrnutí technologických ztrát do nákladů dle § 24 citovaného zákona.
Ohledně uplatnění nároku na slevu z titulu § 35a odst. 2 písm. a), resp. odst. 6 zákona o daních z příjmů, krajský soud uvedl: „
Krajský soud však dospěl k závěru, že nárok na slevu ve smyslu § 35a zákona o daních z příjmů nelze vykládat jako nový nárok na slevu (zjištěný po daňové kontrole), neboť takový výklad nemá oporu v zákoně. Krajský soud dospěl k závěru, že konstrukce výpočtu částky, o kterou se snižuje nárok na slevu ve smyslu § 35a odst. 6 věty druhé citovaného zákona slouží pouze a výlučně pro účely stanovení sankce, o kterou bude krácena sleva na dani. Spojovat ji s nově stanovenou daňovou povinností určenou dodatečným platebním výměrem lze dle názoru krajského soudu pouze do té míry, že výpočet sankce, resp. následně nově stanovená výše slevy na dani, je součástí výpočtu dodatečně stanovené daňové povinnosti. Krajský soud tak přisvědčil názoru žalobkyně, totiž, že základem pro výpočet má být právě ten
,nárok na slevu‘
, který poplatník vykázal ve svém daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém příslušná podmínka nebyla dodržena
.“ Z uvedeného je zřejmé, že krajský soud se zabýval interpretací citovaného ustanovení ze zcela jiných důvodů, než které žalobkyně uvedla v odvolání, jakož i v žalobě – a to z důvodů samotného základu pro stanovení výše nároku.
Proti rozsudku krajského soudu podal žalovaný kasační stížnost; na základě této kasační stížnosti byl rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 9. 2010, čj. 5 Afs 3/2010-144, rozsudek krajského soudu čj. 22 Ca 280/2008-98 zrušen. Nejvyšší správní soud přitom přisvědčil žalobkyni (a nepřisvědčil žalovanému) ve věci posouzení hmotného majetku a jeho zatřídění do odpisové skupiny (filtrační jednotka), naopak žalobkyni nepřisvědčil (a stejně tak nepřisvědčil ani krajskému soudu) stran námitky týkající se výpočtu nároku na slevu. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku v této souvislosti konstatoval, že pokud jde o výklad pojmu „
nárok na slevu
“, který byl meritem sporného výkladu žalobkyně a žalovaného, je třeba vycházet ze skutečnosti, že zákon o daních z příjmů stanoví, jakým způsobem má být nárok vypočten; pokud základem výpočtu je nárok na slevu, je třeba jím rozumět nárok vypočtený podle zákona, tedy vypočtený po zjištění všech pro výpočet rozhodných skutečností, tedy i výsledek daňové kontroly se do výpočtu výše slevy vždy musí promítnout. Nejvyšší správní soud v této otázce konstatoval: „
Není možno proto vycházet při výpočtu sankce za porušení podmínky maximálního snížení základu daně z původně uplatněné slevy na dani, která byla stanovena z nesprávné daňové povinnosti, ale je nutno nejprve zjistit nový správný nárok na slevu
[...].
Takto vypočtený nárok na slevu se tedy snižuje o částku ve výši součinu dvojnásobku sazby daně podle § 21 odst. 1 a té části změny základu daně po snížení o citované položky, která vznikla porušením stanovené podmínky. Lze tedy brát v úvahu pouze tu část změny základu daně, která se vztahuje k porušení podmínky uplatnění nároku na slevu
.“
Následně bylo rozsudkem krajského soudu ze dne 8. 12. 2010, čj. 22 Af 92/2010-167, rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 7. 2008 zrušeno. Vzhledem k tomu, že bylo krajským soudem zrušeno rozhodnutí žalovaného a ten (již podruhé) rozhodoval o odvolání ze dne 10. 3. 2008, zabýval se opětovně všemi námitkami v podaném odvolání uplatněnými. Při rozhodování o odvolání vycházel předně z právních názorů vyslovených krajským soudem v rozsudku čj. 22 Af 92/2010-167, které vycházely z názoru, k němuž dospěl Nejvyšší správní soud ve zrušujícím rozsudku čj. 5 Afs 3/2010-144; v těchto intencích posoudil žalovaný odvolací námitky, a následně změnil svým rozhodnutím ze dne 14. 3. 2011 předmětný dodatečný platební výměr.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně dne 16. 5. 2011 žalobu u krajského soudu, v níž jako jediný žalobní bod uplatnila nezákonnost spočívající v aplikaci § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů v nesprávném znění, nenamítala již tedy nesprávnou „
základnu
“ pro stanovení výše nároku, ale namítala, že žalovaný při stanovení dodatečné daňové povinnosti aplikoval § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů ve znění účinném do 31. 12. 2008, tj. ve znění před novelou provedenou zákonem č. 2/2009 Sb., když rozhodnutí o odvolání bylo vydáno až v roce 2011, tedy po účinnosti novely. Dle žalobkyně žalovaný nesprávně snížil nárok na slevu na dani o částku rovnající se dvojnásobku sazby daně (2 x 28 %) a té části základu daně po snížení o položky podle § 20 odst. 8 a § 34 zákona o daních z příjmů, která vznikla porušením podmínky podle § 35a odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů. Podle žalobkyně bylo třeba při výpočtu sankce aplikovat § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1. 1. 2009; žalobkyně konstatovala, že citované ustanovení je ustanovením procesním, byť s hmotněprávními účinky, a proto muselo být při posuzování otázky výpočtu sankce aplikováno v aktuálním účinném znění při vyměření daně za všechna zdaňovací období, o kterých je rozhodováno; pokud by zákonodárce zamýšlel změnit či jinak upravit účinnost tohoto ustanovení, učinil by tak prostřednictvím speciálního přechodného ustanovení – takové však novela zákona neobsahuje. Žalobkyně se přitom dovolávala i stanoviska Ministerstva financí ze dne 13. 3. 2009, které mělo její názor podporovat. Žalobkyně poukázala na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2007, čj. 9 Afs 86/2007-161, č. 1542/2008 Sb. NSS, ve kterém Nejvyšší správní soud uvedl, že daňové řízení je pravomocně skončeno až v momentu, kdy rozhodnutí odvolacího orgánu oznámené příjemci nabude právní moci, přičemž právní moc správního rozhodnutí je taková vlastnost rozhodnutí, která činí jeho výrok o právu nebo povinnosti závazným, tzn. nenapadnutelným řádnými opravnými prostředky ze strany účastníků řízení. V posuzované věci dodatečný platební výměr ze dne 1. 2. 2008 nabyl právní moci až dne 14. 3. 2011, kdy bylo vydáno napadené rozhodnutí, jímž byla žalobkyni dodatečně doměřena daňová povinnost za zdaňovací období roku 2004 na základě rozsudku krajského soudu čj. 22 Af 92/2010-167.
Krajský soud v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že přechodná ustanovení zákona č. 2/2009 Sb. v čl. II sice účinnost nové právní úpravy § 35a vymezila časově zdaňovacím obdobím, které započalo v roce 2009, a současně stanoví, že pro léta 1993 až 2008 a zdaňovací období, které započalo v roce 2008, platí dosavadní právní předpisy, zároveň však byla tato účinnost vymezena také věcně právě pro období let 1993 až 2008, a to tak, že dosavadní právní předpisy platí pro „
daňové povinnosti
“ za tato léta. Krajský soud uvedl, že pojem daňové povinnosti je sice pojmem poměrně širokým, nicméně nelze pod něj podřadit veškerý obsah zákona o daních z příjmů. Výpočet sankce správcem daně (přičemž není rozhodující, zda půjde konkrétně o sankci podle § 35a odst. 6 věty druhé zákona o daních z příjmů či jinou sankci) rozhodně není daňovou povinností. Krajský soud dovodil, že jestliže výpočet sankce nelze zahrnout pod daňové povinnosti, pak nelze aplikovat na případ žalobkyně čl. II, bod 1, větu první uvedené novely. Účinnost § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů v novelizovaném znění proto nemůže být posuzována odlišně podle vzniku daňové povinnosti, ale jednotně podle okamžiku účinnosti novely, tj. od 1. 1. 2009 (čl. IX novely). Krajský soud tak uzavřel, že v každém rozhodnutí správce daně, jehož předmětem je výpočet sankce a které bylo vydáno po 1. 1. 2009, je nutno aplikovat novou právní úpravu účinnou od 1. 1. 2009. S ohledem na uvedené, ani skutečnost, že napadeným rozhodnutím bylo měněno rozhodnutí správce daně vydané již v roce 2004, nebyla dle krajského soudu právně
relevantní
. Dle původní právní úpravy by bylo možno postupovat pouze, umožňovala-li by to přechodná ustanovení novely. Takovou právní úpravu však novela neobsahuje.
Krajský soud zdůraznil také tu skutečnost, že shora uvedený právní závěr je zcela v intencích jednoho ze základních principů správního trestání, a sice přípustnosti trestání podle nového práva, je-li to pro pachatele výhodnější; krajský soud připomněl, že základní principy správního trestání jsou totožné s principy trestního trestání a vycházejí mj. z čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), podle kterého „[t]
restnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější
.“ Krajský soud odkázal na promítnutí této zásady do judikatury Nejvyššího správního soudu, který ve svém rozhodnutí ze dne 27. 10. 2004, čj. 6 A 126/2002, č. 461/2005 Sb. NSS, dospěl k názoru, že:
Ústavní záruka vyjádřená v čl. 40 odst. 6
in fine
Listiny spočívající v přípustnosti trestání podle nového práva, jestliže je taková úprava pro pachatele výhodnější, platí i v řízení o sankci za správní delikty. Ve svých důsledcích znamená, že rozhodnutí, které za účinnosti nového práva ukládá trest podle práva starého, se musí ve svých důsledcích vypořádat s otázkou, zda nové právo vůbec převzalo staré skutkové podstaty, a pokud ano, zda tresty za takové delikty ukládané jsou podle nového práva mírnější nebo přísnější než podle práva starého. Rozhodnutí, které se s touto otázkou vůbec nevypořádá a zcela ji pomine, je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]
. Krajský soud konstatoval, že závěry vyslovené v citovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu, jakkoliv se vztahují čistě k řízení o správních deliktech, mají svůj obecný dopad pro kategorii správního trestání jako celku, a proto jsou závazné i pro orgány finanční správy za předpokladu, že tyto využívají své sankční pravomoci a svými rozhodnutími ukládají sankce daňovým subjektům. Na základě shora uvedené právní argumentace dospěl krajský soud k závěru o nezákonnosti napadeného rozhodnutí v otázce aplikace § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů, a proto napadené rozhodnutí svým rozhodnutím ze dne 31. 1. 2013, čj. 22 Af 84/2011-50, jako nezákonné zrušil a věc vrátil žalovanému.
Žalovaný (stěžovatel) podal proti tomuto rozsudku krajského soudu kasační stížnost, v níž namítl nesprávné posouzení právní otázky krajským soudem. Poukázal na
relevantní
právní úpravu a na dosavadní průběh daňového řízení, z něhož konečné rozhodnutí, které bylo předmětem žaloby u krajského soudu a nyní je předmětem kasačního řízení, vzešlo. Stěžovatel uvedl, že zákonodárce stanovil pro poplatníky, kterým byly poskytnuty investiční pobídky, v případě nedodržení podmínek velmi přísné sankce, které, až na jednu výjimku, mají za následek ztrátu možnosti investiční pobídky uplatňovat. Výjimkou je podmínka maximálního snížení základu daně. Stěžovatel konstatoval, že je zřejmé, že zmírnění dopadu při porušení této podmínky je motivováno složitostí daňových zákonů, a tudíž lze předpokládat, že zde existuje velká pravděpodobnost jejího (byť ne úmyslného) porušení; odnětí investičních pobídek by za této situace představovalo velkou tvrdost zákona, proto zákonodárce v daném případě zvolil pouhé snížení nároku na slevu.
Stěžovatel dodal, že žalobkyně nesplnila uvedenou podmínku stanovenou v § 35a odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů tím, že neuplatnila reinvestiční odpočet od základu daně dle § 34 odst. 3 písm. b) zákona o daních z příjmů (v částce 4 370 Kč) a výdaje na technologické ztráty ve výrobě (v částce 13 424 655 Kč).
Stěžovatel poukázal na konkrétní ustanovení zákona o daních z příjmů ve znění účinném v době prováděné daňové kontroly, v době vydání platebního výměru, jakož i na novelizovaný § 35a odst. 6 zákona, který byl účinný v době, kdy stěžovatel vydal rozhodnutí, kterým byl změněn platební výměr za rok 2004. Stěžovatel se dovolával jednoznačného znění přechodných ustanovení zákona č. 2/2009 Sb., konkrétně čl. II, odst. 1, který stanoví, že „[p]
ro daňové povinnosti za léta 1993 až 2008 a zdaňovací období, které započalo v roce 2008, platí dosavadní právní předpisy
“; přitom dále toto pravidlo rozvádí v následující větě. Vzhledem k tomu, že se v dané věci jednalo o daňovou povinnost za zdaňovací období roku 2004, postupoval stěžovatel při vydání rozhodnutí podle dosavadní právní úpravy, a to zcela v souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 2/2009 Sb.
Stěžovatel se neztotožnil s názorem krajského soudu, že měl být při vydání rozhodnutí aplikován § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1. 1. 2009, přitom krajský soud dospěl k závěru, že nárok na slevu nelze podřadit pod daňovou povinnost, a proto nelze dle přechodných ustanovení, co do jejich „
věcné účinnosti
“, v případě žalobkyně postupovat, a je nutno uplatnit postup účinný od 1. 1. 2009.
Stěžovatel zdůraznil, že v napadeném rozhodnutí (což však krajský soud nijak nereflektoval) změnil dodatečný platební výměr za zdaňovací období roku 2004, který byl vydán správcem daně dne 1. 2. 2008, tedy ještě před účinností novely č. 2/2009 Sb. Stěžovatel tudíž aplikoval § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů ve znění platném a účinném do 31. 12. 2008, a to s ohledem na výše uvedená přechodná ustanovení.
Stěžovatel dále uvedl, že konstrukce „
správního trestání
“, kterou použil ve své argumentaci krajský soud je zcela nesprávná; povinnost snížení nároku na slevu vzniká přímo ze zákona, v případě aplikace § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů se nejedná o trestání za spáchání správního deliktu, není ani na zvážení správce daně, zda nárok sníží, či nikoli a v jaké výši, tak jak chybně dovozuje krajský soud; za zcela irelevantní považuje stěžovatel krajským soudem tvrzený rozpor se zásadou čl. 40 odst. 6 Listiny. Stěžovatel uvedl, že snížení nároku na slevu představuje vždy zásah do majetkové sféry poplatníka; je však nutno konstatovat, že v podstatě každá daň i daňové penále, jakožto příslušenství daně, představuje z hlediska daňových subjektů vždy majetkovou újmu, a tedy i zásah do vlastnického práva. Pokud se však jedná o zásah, který zákonná úprava předvídá, a zásah se tedy děje na základě zákona a v jeho mezích, nelze se dovolávat porušení vlastnických práv. Stěžovatel rovněž poukázal, že snížení nároku na slevu jako zmenšení výhody při poskytnutí investiční pobídky, nemá likvidační, vyvlastňující či lichvářskou povahu, jakkoli je nepochybně citelné, nadto v dlouhodobém časovém horizontu reflektuje ekonomickou realitu. Dle stěžovatele zákonodárce zde volil prostředek vhodný k tomu, aby motivoval daňové subjekty, jimž poskytuje oproti ostatním ekonomickým subjektům značné hospodářské a ekonomické výhody k zákonem vyžadovanému chování.
Žalobkyně v písemném vyjádření ke kasační stížnosti vyjádřila nesouhlas s argumentací stěžovatele a poukázala především na procesní pravidla, která jsou obsažena v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád. Žalobkyně uvedla, že ustanovení § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů je i přes své hmotněprávní důsledky ustanovením procesním; v případě novelizace platí pro všechna procesní pravidla obecně nezpochybnitelná zásada, že se novelizovaná procesní ustanovení použijí od nabytí jejich účinnosti i na řízení zahájená před jejich účinností; v této souvislosti odkázala žalobkyně na četnou judikaturu Ústavního soudu. Žalobkyně dále odkázala na výše uvedené usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu čj. 9 Afs 86/2007-161, podle něhož je daňové řízení pravomocně skončeno až po oznámení rozhodnutí odvolacího orgánu příjemci. V posuzované věci tak daňové řízení nebylo skončeno až do doby, kdy platební výměr z 1. 2. 2008 nabyl právní moci, tj. do oznámení rozhodnutí žalobkyni – tj. do 14. 3. 2011. Sankce dle § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů tak měla být uplatněna dle znění citovaného ustanovení účinného k 1. 1. 2009; nárok na slevu tak měl být snížen ve výši jednonásobku nikoli dvojnásobku sazby daně.
Žalobkyně na podporu svých tvrzení argumentovala stanoviskem Ministerstva financí ze dne 13. 3. 2009, které se týká výpočtu sankce u příjemce investiční pobídky po 1. 1. 2009; žalobkyně konstatovala, že tímto stanoviskem Ministerstvo financí potvrdilo, že postup, který prezentuje žalobkyně, bude použit i u daňových přiznání podávaných po 1. 1. 2009 za zdaňovací období započatá v roce 2008 a předcházející zdaňovací období.
Žalobkyně dále uvedla, že § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů je sankční povahy, ostatně, že se jedná o sankci, vyplývá mimo jiné např. i ze shora zmíněného rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 5 Afs 3/2010-144; platí proto zásada trestání podle práva příznivějšího. Žalobkyně se bezvýhradně ztotožnila s právním názorem krajského soudu ohledně aplikace principů správního trestání na projednávanou věc.
Nejvyšší správní soud rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
V. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem
V projednávané věci není sporu o stavu skutkovém, sporná je otázka právní,
in concreto
zda stěžovatel, resp. krajský soud aplikoval na zjištěnou skutkovou situaci správné zákonné ustanovení, resp. zda vycházel z relevantních zákonných ustanovení, nicméně jejich výklad by odporoval běžným interpretačním metodám. Stěžejní námitka stěžovatele směřuje k aplikaci § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů, ve znění zák. č. 2/2009 Sb. – Přechodná ustanovení, čl. II. (...)
V projednávané věci je předmětem posouzení dodatečně stanovená daň za zdaňovací období roku 2004. Jak Nejvyšší správní soud uvedl již v rámci vymezení věci, je nesporné, že žalobkyně nesplnila podmínky stanovené v § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů
in fine
(a to v obou výše uvedených zněních) již v roce 2004, za toto období jí vznikla
ex lege
povinnost podat dodatečné daňové přiznání, vypočítat si daň způsobem v citovaném ustanovení uvedeném a tuto odvést do veřejného rozpočtu. Žalobkyně tak neučinila. Porušení podmínek zjistil správce daně v rámci daňové kontroly zahájené v roce 2007, na jejímž základě byl vydán dne 1. 2. 2008 dodatečný platební výměr, kterým byla doměřena daň postupem a ve výši dle § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů, v platném znění, tj. do 31. 12. 2008.
Nejvyšší správní soud
a priori
považuje za nutné zodpovědět zásadní otázku, na které závisí další posouzení věci, a to, jaká je povaha snížení nároku na slevu (tedy uložení povinnosti odvést daň, kterou by jinak žalobkyně, pokud by podmínky neporušila, neplatila). Krajský soud v této otázce dospěl k závěru, že se nejedná o daňovou povinnost, nelze proto aplikovat přechodná ustanovení zákona č. 2/2009 Sb., ale jedná se o sankci, proto se uplatní pravidla správního trestání.
Jakkoli lze připustit, že sám stěžovatel používá v kontextu s nesplněním podmínek pro poskytnutí slevy obecně v širším slova smyslu výrazu sankce, a stejně tak se toto spojení objevuje i v některých judikátech zdejšího soudu (viz shora citovaný rozsudek čj. 5 Afs 3/2010-144, resp. rozsudek ze dne 12. 8. 2004, čj. 2 Afs 47/2004-83, č. 398/2004 Sb. NSS, jehož argumentace byla převzata), nelze z uvedeného bez dalšího dovozovat, že se jedná o sankci uloženou v rámci správního trestání. Je třeba rovněž v této souvislosti podotknout, že ve věci v daných případech nebyla zdaleka řešena sporná otázka, zda se jedná či nejedná o daňovou povinnost či sankci. Ostatně ani ze samotné dikce § 35a zákona o daních z příjmů nelze dovodit, že by se jednalo o sankci, která by měla nastoupit v případě, kdy poplatník nesplní zákonem stanovené podmínky, za nichž mu náleží sleva na dani. Pro takový případ zákon totiž výslovně stanoví, že pokud poplatník některou ze zákonem stanovených podmínek nesplní,
nárok na slevu zaniká a poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání
za všechna zdaňovací období, ve kterých slevu uplatnil, resp. se mu nárok na slevu za zdaňovací období, ve kterém tato podmínka nebyla dodržena, snižuje o částku ve výši součinu dvojnásobku (resp. násobku) sazby daně podle § 21 odst. 1 a té části změny základu daně po snížení o položky podle § 20 odst. 8 a § 34, která vznikla porušením podmínky podle odstavce 2 písm. a), a poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání za všechna zdaňovací období, ve kterých podmínku nedodržel; přitom sleva na dani nemůže dosáhnout záporných hodnot.
Zákon tedy
expressis verbis
stanoví následky nedodržení podmínek stanovených pro poskytování slevy, tímto následkem je povinnost podat dodatečné daňové přiznání a uhradit daň v určité výši.
Nesplní-li tedy poplatník (vybraný subjekt – zde příjemce investiční pobídky) podmínky, za kterých mu je přiznána sleva na dani, vzniká mu ve smyslu § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů ze zákona daňová povinnost
sui generis
. Dospěl-li proto krajský soud k závěru, že se v případě snížení nároku na slevu dle § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů o daňovou povinnost nejedná, vycházel z nesprávných úvah, které nemají oporu v zákoně ani daňové teorii.
Daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které jsou podle zákona předmětem daně, nebo skutečnosti tuto povinnost zakládající
.“ Je tak reflektována reálná podoba hmotněprávní úpravy, kdy ne všechny daňové zákony (viz § 3 daňového řádu z roku 2009) vymezují předmět daně jako určitou skutečnost (příjem, převod, spotřeba atd.). Jakkoli pojem daňová povinnost žádný zákon nedefinuje, obsah tohoto pojmu je odvoditelný z kontextu celé právní úpravy. V rámci správy daní vzniká daňovým subjektům řada povinností, přičemž nejfrekventovanější z těchto povinností je právě daňová povinnost tvořená souborem povinností spočívajících v právech a povinnostech daňového subjektu spočítat si, přiznat a ve stanovené lhůtě zaplatit daň, popřípadě strpět její vymožení, nebo za zákonem daných podmínek uplatnit nárok vůči veřejnému rozpočtu. Jinak řečeno, jde o právo a povinnost zjistit základ daně, daň, nárok nebo ztrátu a provést úhradu.
Daňová povinnost je tedy specifickým druhem určité právní povinnosti, která má svůj základ v hmotněprávním předpise, má svůj aspekt jak v rovině nalézací, tj. daň přiznat, i v rovině platební, tj. daň zaplatit. [Zcela stejně nahlížel na daňovou povinnost i zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „daňový řád z roku 1992“)*), dle kterého bylo postupováno při vydání dodatečného platebního výměru, byť tak nečinil výslovně, ale odkazoval např.
per
§ 2, § 4, § 40 a § 47 atd. na zvláštní předpisy].
Vznik daňové povinnosti, a to jak v rovině nalézací, tak i v rovině platební v případě příjemců investičních pobídek, je dle § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů vázán na okamžik porušení podmínek stanovených v jednotlivých odstavcích daného ustanovení. Uvedené ustanovení zcela jednoznačně stanoví povinnost podat dodatečné daňové přiznání (což mimo jiné presumuje, že poplatník byl, resp. je povinen podávat rovněž řádné daňové přiznání, resp. daňové tvrzení, v němž na příslušném řádku slevu uplatňuje), v něm vyčíslit daňovou povinnost, resp. vypočítat a uhradit daň ve výši zákonem určené. Již z uvedeného jednoznačně vyplývá, že se jedná v případě snížení nároku na slevu o daňovou povinnost, je vymezen okamžik jejího vzniku, jakož i následný procesní postup, který je poplatníkovi
ex lege
výslovně přikázán. Dovozovat již jen z uvedeného na možnost aplikace zásad správního trestání (tzn. aby si poplatník sám sankci vypočítal a přiznal) je zcela
ad absurdum
.
Nejvyšší správní soud při posouzení otázky výše nastolené považuje za nutné
a priori
přistoupit k samotnému vymezení pojmu daň.
Daň jako právní kategorie se skládá z několika konstrukčních prvků, které jsou vyjádřeny vždy v příslušném zákoně upravujícím tu kterou daň. Právní zakotvení těchto obsahových prvků je předpokladem vzniku, trvání i zániku daňově-právního vztahu. Tyto obsahové prvky lze současně označit i jako základní náležitosti daňově-právního vztahu. Mezi základní (
obligatorní
) prvky daně patří subjekt daně, předmět daně, základ daně a sazba daně.
Subjektem daně je obecně osoba, která má příjmy nebo majetek podléhající dani, nebo která vykonává činnost, se kterou zákon spojuje daňovou povinnost. Jinými slovy, subjektem daně je ten, komu ukládá zákon daňovou povinnost, tj. povinnost snášet daňové břemeno; v daném případě je subjektem daně z příjmů poplatník – příjemce investičních pobídek.
Jako předmět daně se označuje skutečnost, se kterou zákon spojuje daňovou povinnost. Touto skutečností může být příjem, důchod, výnos z majetku, majetek, ale i vykonávání určité činnosti (např. výroba a prodej určitých výrobků, poskytování služeb). Podle předmětu daně se nejčastěji označují i jednotlivé druhy daní, v daném případě daň z příjmů, konkrétně daň z příjmů právnických osob.
Základ daně je kvantitativním parametrem pro určení výše daňové povinnosti. Je jím buď peněžní suma, nebo jiný ukazatel, ze kterého se vychází při vyměření daně, může však jít o reálný, jakož i o fiktivní daňový základ. Je to veličina stavu (k určitému dni) nebo průběhu (za určité období). Sazba daně je potom algoritmus, číselné měřítko, pomocí kterého se vypočítává výše konkrétní daně. Základ daně je tedy v určitém smyslu konkretizací předmětu daně, jeho kvantitativním vyjádřením. Rozdíl mezi nimi lze vyjádřit i v tom smyslu, že předmětem daně je to, na co se daň ukládá, zatímco základem daně je to, z čeho se daň vyměřuje. Základ daně v případě daně z příjmů fyzických osob je stanoven v § 5 odst. 1 zákona o daních z příjmů jako „
částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení
“, v případě daně z příjmů právnických osob je základ daně definován v § 20, resp. § 23 odst. 1 jako „
rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, s tím, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady
“; přitom následně citované ustanovení obsahuje úpravy základu a další postupy při jeho stanovení.
Specifický postup pro vymezení základu daně je rovněž stanoven i v § 35a odst. 6: „[N]
árok na slevu za zdaňovací období, ve kterém tato podmínka nebyla dodržena, se snižuje o částku ve
výši součinu dvojnásobku sazby daně podle § 21 odst. 1 a té části změny základu daně po snížení o položky podle § 20 odst. 8 a § 34, která vznikla porušením podmínky podle odstavce 2 písm. a)
.“
Kromě těchto základních prvků, které v případě nyní projednávaném byly beze zbytku naplněny, daňová teorie stanoví (a daňové zákony též v jednotlivostech obsahují) i další
fakultativní
prvky, jako např. osvobození od daně, a dále též různé daňové úlevy, které snižují celkový základ daně (odčitatelné položky, nezdanitelné části základu daně) a slevy na dani. Slevy na dani znamenají fakticky odečet od vypočtené daně; mohou být uplatňovány různými formami, a to buď všemi poplatníky (potom mají charakter sociální dávky), mohou je využívat cílené skupiny osob, nebo mohou být použity se záměrem stimulace určitých aktivit (např. investice, podpora obnovitelných zdrojů apod.). Konečně existují ještě další konstrukční prvky, které jsou také potřebné pro samotnou realizaci daňových povinností, jako např. zdaňovací období, splatnost daně, forma daňového přiznání, sankce apod.
Z uvedeného vyplývá, že pomocí daňové sazby vypočtená daň, snížená o slevy na dani, je konečnou daňovou povinností.
Zákon o daních z příjmů v § 35a odst. 6 stanoví, jakým způsobem a v jaké výši má poplatník daňovou povinnost vypořádat, konkrétně odkazuje na formu dodatečného daňového přiznání; podmínky a způsob podání dodatečného daňového přiznání přitom jsou (resp. v rozhodné době byly) stanoveny v § 41 daňového řádu z roku 1992, resp. v § 141 daňového řádu z roku 2009.
Nejvyšší správní soud, vycházeje z výše nastolených premis, konstatuje, že pokud krajský soud v tomto směru dospěl k závěru, že se v případě snížení nároku na slevu v důsledku nedodržení zákonem stanovené podmínky dle § 35a odst. 2 písm. a) ve smyslu § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů jedná o sankci, nikoli o daňovou povinnost, a proto nelze aplikovat článek II přechodných ustanovení zákona č. 2/2009 Sb., a proto poté aplikoval pravidla správního trestání, nelze se závěry, k nimž dospěl, souhlasit.
Nad rámec uvedeného Nejvyšší správní soud stran tvrzení žalobkyně o jednoznačné závaznosti stanoviska Ministerstva financí podotýká, že žalobkyně účelově demonstrovala obsah stanoviska, které rovněž již v žalobě doložila, nicméně již nepředložila samotný dotaz. Z předmětného dotazu, který byl předložen stěžovatelem ke kasační stížnosti, vyplývá, že žalobkyně žádala dne 23. 1. 2009 referentku Ministerstva financí o posouzení správnosti jejího zvažovaného postupu, který se týkal zcela jiného skutkového stavu; žalobkyně se dotazuje na postup při výpočtu „
sankce
“ při podání dodatečného daňového přiznání po 1. 1. 2009 za zdaňovací období roku 2006. V dotazovaném případě tedy žalobkyně zjistila skutečnosti rozhodné pro podání dodatečného daňového přiznání až v roce 2009. K takto položenému dotazu směřuje i metodická odpověď v tom smyslu, že
i v dodatečných daňových přiznáních podávaných po 1. 1. 2009
za zdaňovací období předchozí se použije znění § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů ve znění novely účinné od 1. 1. 2009. Ve věci nyní projednávané však žalobkyně nepodávala dodatečné daňové přiznání po 1. 1. 2009, ale daň jí byla doměřena dodatečným platebním výměrem ze dne 1. 2. 2008 na základě daňové kontroly. Uvedený dotaz byl individuální odpovědí konkrétního daňového subjektu ke konkrétnímu skutkovému stavu a nelze z něj dovozovat jeho všeobecnou závaznost pro daňovou správu v intencích názoru předestřeném žalobkyní, resp. dovolávat se správní praxe, kterou by měli být správci daně vázáni.
Nelze konečně ani přisvědčit argumentaci žalobkyně uplatněné ve vyjádření ke kasační stížnosti shora citovaným usnesením rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu čj. 9 Afs 86/2007-161, podle něhož je daňové řízení pravomocně skončeno až po oznámení rozhodnutí odvolacího orgánu příjemci. Citované rozhodnutí se týká hmotněprávní lhůty pro vyměření daně, tj. okamžiku, dokdy musí být daňovému subjektu sděleno vyměření daně tak, aby nedošlo k prekluzi práva; v projednávané věci však tato otázka vůbec nevyvstala, neboť daň byla doměřena ve lhůtě dle § 47 daňového řádu z roku 1992. Citované usnesení nikterak neřeší otázku nastolenou v nyní vedeném řízení, a to dle jakého předpisu má být daň vyměřena, resp. doměřena. Nejvyšší správní soud s přihlédnutím k výše uvedenému konstatuje, že § 35a zákona o daních z příjmů je ustanovením hmotněprávní povahy, které zakládá vybraným subjektům daňovou povinnost
sui
genesis
, a to okamžikem porušení zákonem stanovených podmínek pro poskytování slevy na dani, uplatní se proto v plném rozsahu čl. II odst. 1 přechodných ustanovení zákona č. 2/2009 Sb. V případě nyní projednávaném vznikla daňová povinnost porušením podmínek již v roce 2004, stěžovatel proto postupoval zcela v intencích zákona, aplikoval-li § 35a odst. 6 ve znění účinném do 31. 12. 2008.
Nad rámec uvedeného Nejvyšší správní soud poznamenává, že daňové zákony, konkrétně daňový řád z roku 2009 obsahuje celou řadu „
sankčních
“ ustanovení, např. § 251 – penále, § 252 – úrok z prodlení či § 250 – pokuta za opožděné tvrzení daně. Jakkoli veškerá tato ustanovení ve své podstatě postihují daňový subjekt nad rámec jeho zákonné daňové povinnosti, tj. nad rámec výše daně, kterou byl povinen v souladu s hmotněprávními předpisy do veřejného rozpočtu odvést, a ukládají mu zaplatit v důsledku jednotlivých porušení daňových zákonů fakticky více, nelze takto zákonem konstruovanou povinnost považovat za sankci ve smyslu správního trestání, ale jedná se o příslušenství daně, které podléhá stejnému daňovému režimu jako samotná daň (srov. § 2 odst. 4 a odst. 5 daňového řádu z roku 2009). Argumentoval-li krajský soud judikaturou Nejvyššího správního soudu týkající se pravidel správního trestání, činil tak zcela nepřípadně.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.