Vydání 3/2016

Číslo: 3/2016 · Ročník: XIV

3350/2016

Daň z příjmů: prodej spoluvlastnického podílu na bytovém domě; osvobození od daně

Daň z příjmů: prodej spoluvlastnického podílu na bytovém domě; osvobození od daně
k § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 20081)
Pokud je se spoluvlastnickým podílem na bytovém domě spjato výhradní právo užívat určitý konkrétní byt v tomto domě, lze prodej takového spoluvlastnického podílu považovat za prodej bytu ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2013. Jsou-li splněny další podmínky tohoto ustanovení, je příjem z prodeje takového spoluvlastnického podílu osvobozen od daně z příjmů.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 4. 2015, čj. 15 Af 419/2012-43)
2)
Prejudikatura:
č. 2372/2011 Sb. NSS a 2619/2012 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 142/2007 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 643/06) a č. 211/2008 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 1611/07); č. 20/2001 Sb. NS.
Věc:
Ivana L. proti Odvolacímu finančnímu ředitelství o daň z příjmů.
Finanční úřad v Lounech (správce daně) vyměřil platebním výměrem ze dne 14. 3. 2012 podle zákona o daních z příjmů a podle § 147, § 139, § 98 a § 145 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, žalobkyni podle pomůcek daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 ve výši 66 390 Kč.
Na základě odvolání žalobkyně změnil žalovaný [zde ještě Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, které bylo s účinností od 1. 1. 2013 dle § 19 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, zrušeno a jeho právním nástupcem se ve smyslu § 7 písm. a) citovaného zákona ve spojení s § 69 s. ř. s. stalo Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně, s nímž bylo v řízení pokračováno] svým rozhodnutím ze dne 9. 10. 2012 výrok platebního výměru tak, že nahradil text „
§ 98 a § 145
“ textem „
§ 92
“ a slova „
podle pomůcek
“ slovem „
dokazováním
“. Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného žalobu.
V žalobě žalobkyně uvedla, že daň byla stanovena v rozporu s právními předpisy a napadené rozhodnutí je nezákonné. Popsala, že se svým manželem prodala spoluvlastnický podíl na domě včetně spoluvlastnického podílu na pozemku, na němž dům leží, obojí v katastrálním území Louny (dále jen „předmětný dům“), a to s právními účinky vkladu ke dni 12. 2. 2008. Žalobkyně užívala v tomto domě byt č. 6 od roku 2003 jako nájemce, později odkoupila podíl na domě a byt č. 6 užívala na základě dohody podílových spoluvlastníků. Podle názoru žalobkyně měl být příjem z prodeje nemovitosti osvobozen od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Žalobkyně konstatovala, že pojem byt není v zákoně o daních z příjmů definován a je nutné jej vyložit s odkazem na aktuální judikaturu (rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2009, sp. zn. 26 Cdo 3824/2008) jako soubor místností, který je určen k trvalému bydlení, nikoli pouze jako byt vedený jako jednotka v katastru nemovitostí. Současně poukázala na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2008, čj. 7 Afs 85/2008-77, č. 2619/2012 Sb. NSS, a zdůraznila, že byt je třeba chápat v materiálním slova smyslu. Daňový subjekt nemůže být podle žalobkyně trestán za to, že zákonodárce nedefinoval přesně pojem užívaný v daném zákoně. Žalobkyně prodala stejný soubor místností, které předtím koupila od města, a protože splnila lhůtu uvedenou v § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, měl být příjem z prodeje této nemovitosti od daně z příjmů osvobozen.
Podle žalobkyně je pro posouzení věci podstatné užívání předem určeného bytu bez ohledu na právní formu vlastnictví. Připomněla, že ve smlouvě o společném užívání domu se všichni spoluvlastníci dohodli, že každý spoluvlastník bude užívat určený byt, a nikoli byty cizí. Ve vazbě na tuto smlouvu získal nový nabyvatel při prodeji spoluvlastnického podílu na domě k užívání pouze předem určený byt obývaný žalobkyní a nemohl se stát uživatelem poměrné části jiných bytů. Žalobkyně proto tvrdila, že došlo k prodeji bytu v širším slova smyslu. K tomu odkázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 5383/2008, dále ze dne 9. 11. 2005, sp. zn. 26 Cdo 696/2005, ze dne 21. 6. 2001, sp. zn. 22 Cdo 2104/99, ze dne 27. 4. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1653/98, č. 20/2001 Sb. NS a sp. zn. 3 Cdon 59/96. Podle názoru žalobkyně je třeba v případě podílového spoluvlastnictví nemovitosti s přesně určeným způsobem užívání konkrétního bytu pro každého spoluvlastníka vykládat pojem vlastnictví bytu pro účely zákona o daních z příjmů v širším smyslu, tj. že i tento spoluvlastník má vlastní byt a prodej tohoto bytu, byť se formálně jedná o prodej spoluvlastnického podílu, by měl být osvobozen od daně z příjmů.
Žalobkyně uvedla, že splnila časovou podmínku užívání bytu, neboť měla v bytě č. 6 v předmětné nemovitosti bydliště více než dva roky před prodejem. Úmyslem zákonodárce bylo podle žalobkyně osvobodit prodeje, které nespadají pod pojem spekulativní, k čemuž měly sloužit lhůty stanovené v § 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona o daních z příjmů. K tomu žalobkyně poukázala na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2011, čj. 2 Afs 20/2011-77, č. 2372/2011 Sb. NSS. Podle žalobkyně by bylo ekonomicky nelogické a právně nepřípustné, aby byly zdaněny převody spoluvlastnických podílů k nemovitostem, ve kterých má daňový subjekt bydliště více než dva roky, zatímco v případě, že by ze stejné nemovitosti byly těsně před prodejem účelově vyčleněny byty jako samostatné jednotky, byl by převod těchto bytů od daně osvobozen. Takový výklad zákona by byl proti vlastnímu záměru zákonodárce a vedl by k nepřípustné diskriminaci jedné formy vlastnictví a vnucování formy jiné (srov. nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2006, sp. zn. II. ÚS 686/05, č. 194/2006 Sb. ÚS). Žalobkyně nesouhlasila s názorem správce daně, který k tomuto uvedl, že každý si má střežit svá práva. Tento názor by podle žalobkyně vedl k účelovému měnění vlastnických vztahů k nemovitostem pouze z daňových důvodů. Žalobkyně konstatovala, že není možné zdaňovat takové převody nemovitostí, kterým se lze naprosto legálně vyhnout, a to čistě formálním způsobem.
Podle žalobkyně se v dané věci jedná o složitou problematiku, která přináší mnoho výkladových možností ohledně zdanění prodávaného spoluvlastnického podílu. Žalobkyně upozornila na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, čj. 2 Afs 24/2005-44, č. 689/2005 Sb. NSS, o nutnosti použít v případě rovnocenně přesvědčivých výkladů ten, který je vůči daňovému subjektu mírnější. Současně by měl být preferován samotný smysl a účel zákona nad jeho ryze gramatickým výkladem, jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 2 Afs 20/2011-77. Žalobkyně shrnula, že pouhá právní forma vlastnictví bytu jako spoluvlastnického podílu na nemovitosti se současnou dohodou spoluvlastníků o užívání konkrétního bytu nemůže být překážkou pro přiznání osvobození, neboť se
de facto
jedná o skutečné vlastnictví bytu, který nemůže k bydlení využívat nikdo jiný. Žalobkyně dodala, že se stala vlastníkem podílu na nemovitosti na základě nabídky města Louny a neměla žádnou možnost donutit město k vyčlenění samostatných bytových jednotek. Neměla tedy možnost ovlivnit formu vlastnictví nemovitosti, a proto považovala za zjevně diskriminační, že jí při následném prodeji nebylo přiznáno osvobození podle § 4 zákona o daních z příjmů.
Žalobkyně závěrem uvedla, že v daňovém řízení se staví skutečný obsah právního úkonu nad případně odlišný stav formálně právní. Podle názoru žalobkyně byl skutečným obsahem právního úkonu prodej bytu č. 6, neboť nabyvatel spoluvlastnického podílu získal k užívání pouze tento byt.
Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Jádrem sporu mezi účastníky řízení byla právní otázka, zda příjem z prodeje spoluvlastnického podílu na předmětném domě, v němž žalobkyně užívala byt č. 6 od roku 2003 do okamžiku prodeje v roce 2008, měl být osvobozen od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. a) věty první zákona o daních z příjmů. Podle tohoto ustanovení platí, že „[o]
d daně jsou osvobozeny
příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu,
včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem
“.
V souvislosti s výkladem citovaného ustanovení krajský soud připomíná, že z judikatury Ústavního soudu i Nejvyššího správního soudu (např. výše citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 2 Afs 20/2011-77 nebo rozsudek ze dne 22. 5. 2014, čj. 2 Afs 4/2014-84) dlouhodobě plyne preference výkladu práva s ohledem na jeho smysl a účel; naopak výklad ryze gramatický či textualistický je upozaďován. Rovněž v teorii práva se prosadilo přesvědčení o tom, že doslovné znění zákonného ustanovení ještě nemusí přesně odpovídat způsobu, jakým má být vykládáno. Při výkladu a použití práva je totiž nutno brát v potaz rovněž samotnou funkci práva ve společnosti. Společnost legitimně očekává, že právo bude spravedlivé, efektivní a nastolující stav jistoty. Nepatřičné je naopak právo vykládat izolovaně, mimo celkový kontext řešených problémů a formalisticky. V oblasti daňového práva je třeba navíc zohlednit, že se zde jedná o jednoznačně vrchnostenský vztah mezi státní mocí a daňovým subjektem. Stejná státní moc přitom stanoví i obecná pravidla daňového práva, obsažená v zákonech.
Za situace, kdy
relevantní
zákonná úprava umožňuje vícero argumentačně podložených výkladů směřujících k odlišným výsledkům, je proto zcela namístě přednostně používat ten způsob výkladu, který co nejvíce respektuje zásadu
in dubio mitius
, resp.
in dubio pro libertate
. Jak k tomu uvedl Ústavní soud, „[n]
elze připustit, aby se vlivem
interpretace
zákona stalo předmětem zdanění něco, co zákon za předmět daně s žádoucí mírou určitosti nepředpokládá
“ (srov. nález ze dne 2. 12. 2008, sp. zn. I. ÚS 1611/07, č. 211/2008 Sb. ÚS). Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2007, sp. zn. I. ÚS 643/06, č. 142/2007 Sb. ÚS, přitom platí, že „[j]
e-li k dispozici více výkladů veřejnoprávní normy,
je třeba volit ten, který vůbec, resp. co nejméně
zasahuje do toho kterého základního práva či svobody.
Tento princip
in dubio pro libertate
plyne přímo z ústavního pořádku.
[...]
Jde o strukturální princip liberálně demokratického státu, vyjadřující prioritu jednotlivce a jeho svobody před státem.
Krajský soud zdůrazňuje, že § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů upravuje tzv. časový test, k jehož hlavnímu smyslu se vyjádřil Nejvyšší správní soud v citovaném rozsudku čj. 2 Afs 20/2011-77. Vyslovil, že účelem časového testu je „
podrobit zdanění jen takové případy prodeje nemovitostí, u nichž lze předpokládat, že k nim došlo zejména z důvodů spekulativních (což není myšleno pejorativně).
Ostatní případy, pro něž tato domněnka nesvědčí, zdanění nepodléhají. Proto také logicky platí, že u příjmů z prodeje vlastní nemovitosti je výdajem cena,
za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl (§ 10 odst. 5
[zákona o daních z příjmů]
).
Jinak řečeno, zdaňuje se samozřejmě nikoliv celá prodejní cena, nýbrž pouze skutečný příjem, plynoucí z rozdílu mezi kupní a prodejní cenou.
Žalobkyni lze přisvědčit, že výše citovaný § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů užívá pojem byt, aniž by jej jakkoliv definoval. Definici tohoto pojmu neobsahuje ani žádné jiné ustanovení téhož zákona. Některá ustanovení zákona o daních z příjmů přitom v souvislosti s pojmem byt uvádějí odkaz na zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)1). Tento zákon v § 2 kromě pojmu byt definuje i pojem jednotka jakožto „
byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu podle tohoto zákona
“. Ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů však odkaz na zákon o vlastnictví bytů neobsahuje, a proto pojem byt uvedený v tomto ustanovení nelze podle názoru soudu automaticky zaměňovat za pojem jednotka (bytová jednotka), byť se nepochybně jedná o jeden z možných výkladů daného ustanovení. Konstrukci předmětného ustanovení přitom odpovídá i výklad předestřený v žalobě, podle kterého je bytem místnost nebo soubor místností, které jsou určeny k bydlení. S tím koresponduje i názor Nejvyššího správního soudu vyslovený v již citovaném rozsudku čj. 7 Afs 85/2008-77, podle kterého v situaci, kdy zákon (v uvedené věci šlo o zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí2) ) nedefinuje pojem byt, je nezbytné vyjít z definice obsažené v zákoně o vlastnictví bytů, podle níž bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle stavebního úřadu určeny k bydlení. K podobným závěrům dospěl také Nejvyšší soud v rozsudcích, které žalobkyně zmínila v žalobě, nicméně argumentace Nejvyššího soudu se týkala výpovědi z nájmu bytu, tudíž nebyla zcela přiléhavá pro tuto věc.
S ohledem na tyto skutečnosti má krajský soud za to, že § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů lze vyložit i tak, že pod slovním spojením „
prodej bytu
“ může být rozuměn nejen prodej bytové jednotky zapsané v katastru nemovitostí, jak dovodil správce daně a žalovaný, nýbrž také prodej spoluvlastnického podílu na domě, ve kterém nebyly vymezeny jednotky podle zákona o vlastnictví bytů, pokud je s tímto spoluvlastnickým podílem spojeno právo výlučně užívat právě jeden konkrétně určený byt. Nastává tak konkurence dvou možných výkladů, z nichž musí být upřednostněn ten, který je pro žalobkyni coby daňového poplatníka výhodnější.
V projednávané věci přešlo na žalobkyni nájemní právo na byt č. 6, v předmětném domě, v roce 2003, jak vyplývá ze sdělení Městského úřadu v Lounech ze dne 18. 11. 2003 založeného ve správním spisu. Kupní smlouvou ze dne 14. 8. 2006 odkoupili jednotliví nájemníci od města Louny celý předmětný dům do podílového spoluvlastnictví. Žalobkyně tak nabyla do společného jmění se svým manželem spoluvlastnický podíl o velikosti 389/4072 na předmětném domě. Současně byla dne 14. 8. 2006 mezi spoluvlastníky uzavřena smlouva o společném užívání domu a pozemku, podle které byla žalobkyně se svým manželem oprávněna užívat byt č. 6 a dále společně s dalšími spoluvlastníky společné prostory domu a přilehlý pozemek. Takto specifikovaný spoluvlastnický podíl žalobkyně se svým manželem kupní smlouvou ze dne 6. 2. 2008 prodala panu Miroslavu D.; v kupní smlouvě je výslovně uvedeno, že s převáděným spoluvlastnickým podílem je spojeno výhradní právo užívat byt č. 6 nacházející se ve zvýšeném přízemí domu. Z těchto skutečností je zjevné, že žalobkyně předmětný byt několik let užívala, což správní orgány nikterak nezpochybňovaly, tudíž vlastní prodej spoluvlastnického podílu na předmětném domě nebyl veden spekulativními úmysly.
Prodej spoluvlastnického podílu na předmětném domě, se kterým je spjato výhradní právo užívat byt č. 6 v tomto domě, podle názoru krajského soudu plně odpovídá požadavkům § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, neboť pojem byt uvedený v tomto ustanovení nelze s přihlédnutím ke shora popsanému principu
in dubio mitius
omezovat jen na jednotku zapsanou v katastru nemovitostí. Nic takového totiž z předmětného ustanovení ani z jiného ustanovení zákona o daních z příjmů nevyplývá. Prodej spoluvlastnického podílu na předmětném domě, se kterým je spjato výhradní právo užívat určitý konkrétní byt v tomto domě, představuje prodej bytu v širším slova smyslu. V případě žalobkyně nebyl tento prodej veden spekulativními úmysly, neboť žalobkyně měla v předmětném bytě bezprostředně před prodejem bydliště po dobu významně přesahující zákonem požadované dva roky, a proto není důvod, aby tento prodej podléhal zdanění. Soud tudíž dospěl k závěru, že příjem žalobkyně z prodeje spoluvlastnického podílu na předmětném domě a na souvisejícím pozemku je osvobozen od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.
Se žalobkyní lze souhlasit rovněž v tom, že striktní trvání na názoru, že osvobození příjmů z prodeje bytů od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů se vztahuje pouze na příjmy z prodeje jednotek zapsaných v katastru nemovitostí, znamená diskriminaci jedné formy vlastnictví a vnucování formy jiné, včetně tlaku na změny vlastnických vztahů k nemovitostem pouze z daňových důvodů, ačkoliv skutečný předmět právních vztahů zůstává stejný – byt č. 6 v předmětném domě. Všem těmto negativním vlivům lze předejít shora předestřeným výkladem předmětného ustanovení, který odpovídá principu
in dubio mitius
a koresponduje rovněž s požadavkem § 8 odst. 3 daňového řádu, podle něhož správce daně vychází ze skutečného obsahu právního úkonu. Skutečným obsahem smlouvy ze dne 6. 2. 2008, jíž žalobkyně se svým manželem prodala spoluvlastnický podíl na předmětném domě, včetně souvisejícího pozemku, nepochybně byl prodej bytu, k jehož výhradnímu užívání získal kupující právo. Nad rámec potřebného odůvodnění krajský soud dodává, že v současnosti jsou již v předmětném domě vymezeny jednotky, přičemž jednotku č. 6 vlastní právní nástupkyně kupujícího Miroslava D.
*)
S účinností od 1. 1. 2014 byl § 4 odst. 1 písm. a) změněn zákonem č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a s účinností od 1. 1. 2015 byl změněn zákonem č. 267/2014 Sb.
**)
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalovaného proti tomuto rozsudku svým rozsudkem ze dne 1. 12. 2015, čj. 5 Afs 96/2015-24.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.