Vydání 9/2014

Číslo: 9/2014 · Ročník: XII

3075/2014

Daň z příjmů: osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku

Daň z příjmů: osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku
k § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2007xxx)
Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je osvobozen primárně prodej domu či bytu, až sekundárně i související pozemek. Je-li samostatnou smlouvou prodáván jen pozemek, nepožívá osvobození od daně podle tohoto ustanovení.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2013, čj. 11 Af 47/2011-61xxxxxx) )
Věc:
Mgr. Helena E. proti Odvolacímu finančnímu ředitelství o daň z příjmů.
Finanční úřad ve Vlašimi vyzval dne 2. 9. 2008 žalobkyni k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007. Žalobkyně podala přiznání k dani z příjmů fyzických osob za kalendářní rok 2007 podáním ze dne 13. 10. 2008 s tím, že stanovila daň ve výši nula a s tím, že z prodeje nemovitosti, kterou užívala téměř 3 roky a vlastnila téměř 4 roky, byla zaplacena daň z převodu nemovitosti. Dne 3. 3. 2010 zahájil finanční úřad u žalobkyně daňovou kontrolu a téhož dne ji vyzval k předložení dokladů k odstranění pochybností o údajích uvedených v podaném daňovém přiznání. K této výzvě žalobkyně podáním ze dne 10. 3. 2010 uvedla, že splňuje podmínky pro osvobození od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, v domě bydlela od roku 2005 a starala se o zahradu sestávající ze dvou parcelních čísel, veškeré získané příjmy použila na zabezpečení bytových potřeb a úhradu daně z převodu nemovitostí. Šlo o související nemovitosti, které byly oploceny jedním plotem, a byl na ně jeden vjezd. Zákon dle žalobkyně neurčoval, jak se mají domek a pozemky související prodat, rozhodný má být stav užívání a použití prostředků do dne prodeje. Obdobným způsobem reagovala žalobkyně na další výzvu správce daně ze dne 15. 6. 2010, a to podáním ze dne 28. 6. 2010, v němž uvedla, že prodala rodinný domek s pozemky, které tvořily jednotný navazující celek, nemovitosti byly propojeny pomocnými stavbami, jedním vratovým vchodem, který zasahoval přes obě zahradní parcely. Jak z katastru nemovitostí, tak i ze staršího znaleckého odhadu z roku 1997 vyplývalo, že jde o jednu stavební parcelu a dvě zahradní parcely, které všechny dohromady tvoří jeden celek. K podání doložila doklady o výdajích spojených s dotčenými nemovitostmi a zmíněný znalecký posudek.
Ve zprávě o provedené daňové kontrole ze dne 11. 11. 2010 dospěl finanční úřad k závěru, že žalobkyně nepožívá osvobození podle § 4 odst. 1 písm. a) ani podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, a to ve vztahu k příjmu, který získala prodejem předmětného pozemku (jedné ze zahradních parcel) na základě kupní smlouvy ze dne 4. 9. 2007. Rozhodnutím ze dne 12. 11. 2010 vydal finanční úřad dodatečný platební výměr na daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007, v němž žalobkyni vyměřil daň a penále.
Proti tomuto platebnímu výměru podala žalobkyně odvolání, na jehož základě žalovaný [zde ještě Finanční ředitelství v Praze, které s účinností od 1. 1. 2013 bylo dle § 19 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, zrušeno a jeho právním nástupcem se ve smyslu § 7 písm. a) zákona č. 456/2011 Sb. ve spojení s § 69 s. ř. s. stalo Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně, s nímž bylo v řízení pokračováno] dne 18. 4. 2011 rozhodnutí finančního úřadu změnil jednak ve výši příjmu, která podléhá dani, a zejména pak ve vyměřené dani, a to tak, že původně vyměřená daň a penále byly sníženy s odůvodněním, že doměřený základ daně byl snížen o částku uhrazenou za daň z převodu nemovitosti. Ve vztahu k tvrzení žalobkyně, že předmětný příjem z prodeje pozemku podléhá osvobození od daně z příjmů fyzických osob, zaujal žalovaný stanovisko, že tomu tak není, neboť sama skutečnost, že předmětný pozemek byl samostatně prodán, prokazuje neexistující souvislost s prodejem rodinného domu. Dle žalovaného nebyl důvod daňově zvýhodnit prodej pozemku, u kterého již byla uskutečněním samostatného prodeje prokázána neexistující souvislost s realizací příjmů z prodeje rodinného domu. Užití pozemku nebylo po prodeji žádným způsobem omezeno a byl umožněn i samostatný přístup k tomuto pozemku z veřejné komunikace.
Žalobkyně podala proti tomuto rozhodnutí žalobu u Městského soudu v Praze, v níž namítala, že finanční orgány postupovaly v rozporu se zákonem. Žalobkyně zdůraznila, že k pozemku, na němž se nacházel rodinný dům (budova společně s nádvořím k rodinnému domu), přiléhaly z obou stran zahrady. Na hranici dotčených pozemků s pozemní komunikací byl umístěn vjezd k rodinnému domu, resp. do celého celku, vrátka a vrata stála zčásti na obou těchto pozemcích. Celý komplex byl oplocen jedním plotem, všechny pozemky byly užívány jako celek, předmětný pozemek nebyl nikdy od ostatních nemovitostí oddělen. K faktickému oddělení pozemku došlo až po prodeji všech dotčených nemovitostí v prosinci 2007, kdy byla postavena dvoje nová vjezdová vrata, a byly zbourány vedlejší stavby. Žalovaný vycházel ze stavu nemovitostí, který nastal až poté, kdy došlo ke vzniku okolností rozhodných pro osvobození od daně, posuzoval je tedy podle pozdějšího změněného stavu. Žalobkyně poukázala na to, že po dobu dvou let bezprostředně před prodejem nemovitosti měla v dotčeném rodinném domku bydliště, a zdůraznila, že daný pozemek byl vždy užíván s rodinným domem a ostatními pozemky jako jeden funkční celek. Předmětný pozemek plynule navazuje na rodinný dům a stavební parcelu pod tímto domem a byl vždy užíván jako zahrada k tomuto domu, zčásti na něm byly umístěny drobné stavby a zčásti na něm byl i přístup do všech dotčených nemovitostí. Pokud žalovaný dospěl k závěru, že se nejedná o související pozemek, považuje žalobkyně výklad žalovaného za nepřípustný a v rozporu se zákonem. Tvrzení žalovaného, že § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů hovoří pouze o "
pozemku
" a nikoli o "
pozemcích
", označila za
absurdní
. Při takovém výkladu by se osvobození mohlo vztahovat pouze na pozemek pod budovou. Pojem zákona "
související pozemek
" měl žalovaný vykládat co nejpříznivěji ve vztahu k adresátům tohoto zákonného ustanovení. Žalobkyně dále poukázala na vyhlášku č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, kde je definován pojem funkčního celku. I přesto, že neobsahuje přímo definici pojmu "
související pozemek
", měla by uvedená definice ve vyhlášce být inspirací pro posuzování věci žalovaným. Žalobkyně dodala, že se domnívá, že podmínka, aby související pozemky byly prodány najednou, je podmínkou nepřípustně stanovenou žalovaným, bez jakékoli opory v zákoně. Ze žádného právního předpisu nevyplývá, že by nemovitosti, které tvoří funkční celek, resp. související pozemky, nemohly být prodány po částech. Nemovitosti, které tvoří související celek, ztrácí charakter souvisejícího celku až okamžikem, kdy je nabude nový vlastník, nikoli tedy okamžikem, kdy se původní vlastník rozhodne je prodat. Nemovitosti tedy tvoří související celek do doby, než se vlastníkem stane jiná osoba. Za nerozhodnou považovala žalobkyně též skutečnost, zda související nemovitosti byly prodány vícero smlouvami více osobám.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Z výše uvedeného obsahu spisového materiálu vyplývá, že předmětem daně z příjmů fyzických osob byl příjem, který získala žalobkyně na základě kupní smlouvy, kterou uzavřela dne 4. 9. 2007, na základě níž žalobkyně prodala Adamu Č. a Heleně S. předmětný pozemek.
Z obsahu podané žaloby je zřejmé, že žalobkyně se dovolává skutečnosti, že splňuje podmínky pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů ve znění účinném pro rozhodné období roku 2007.
Podle uvedeného právního ustanovení jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny "
příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem
". Z uvedeného ustanovení vyplývá, že od daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy z prodeje rodinného domu či bytu (včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu), současně se osvobození vztahuje i na příjmy z prodeje souvisejícího pozemku. Ze znění § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů je nepochybné, že osvobození se vztahuje na prodej rodinného domu či prodej bytu a pouze v případě, že vedle prodeje rodinného domu či bytu je prodáván i související pozemek, lze osvobození vztáhnout i na takovýto pozemek. Je zřejmé, že prvotním je osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo bytu, a teprve v případě, kdy součástí prodeje rodinného domu nebo bytu je i pozemek, je osvobozen i takový pozemek, který je pozemkem souvisejícím. Osvobození příjmů z prodeje pozemku, pozemku souvisejícího, je tedy osvobozením sekundárním, které se uplatní pouze v případě, kdy příjem tvoří příjem z prodeje rodinného domu nebo bytu, a teprve pak, je-li v souvislosti s prodejem rodinného domu či bytu prodáván i pozemek, vztahuje se osvobození i na příjem z prodeje tohoto souvisejícího pozemku.
V daném případě je však zřejmé, že předmětem daňového řízení bylo posouzení otázky, zda žalobkyně požívá osvobození od daně z příjmů fyzických osob z titulu kupní smlouvy ze dne 4. 9. 2007, jejímž předmětem však byl prodej pouze předmětného pozemku. Předmětem příjmů z tohoto právního titulu, tedy z titulu kupní smlouvy ze dne 4. 9. 2007, tedy nebyl ani prodej rodinného domu ani prodej bytu. Předmětem této kupní smlouvy byl pouze prodej uvedeného pozemku. Jestliže předmětem kupní smlouvy ze dne 4. 9. 2007 nebyl prodej rodinného domu či bytu, žalobkyně z titulu uvedené kupní smlouvy nezískala žádný příjem z prodeje rodinného domu nebo bytu. Žalobkyně se nemůže dovolávat práva na osvobození od daně z příjmů v případě, kdy předmětem kupní smlouvy tyto nemovitosti nejsou, a předmětem kupní smlouvy je pouze pozemek. Nemůže jít o související pozemek z pohledu uvedeného právního ustanovení, neboť ten lze vztáhnout pouze k prodávanému rodinnému domu či bytu. V daném případě byl předmětný pozemek prodán zcela samostatně samostatnou kupní smlouvou.
Z výše uvedených důvodů soud neshledal důvodnou žalobu, ve které žalobkyně v podstatě dovozuje, že předmětný pozemek tvořil jeden funkční celek s ostatními nemovitostmi, které získala z titulu dědictví, protože tato otázka je v této věci zcela irelevantní. Jak již bylo výše uvedeno, posouzení otázky, zda žalobkyně mohla požívat osvobození od daně podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, by přicházelo v úvahu pouze v případě, pokud by předmětem kupní smlouvy ze dne 4. 9. 2007 byl také rodinný dům či byt. Je nepochybné, že tomu tak v případě kupní smlouvy ze dne 4. 9. 2007 nebylo. Pak se žalobkyně nemůže dovolávat osvobození od daně z titulu uvedeného právního ustanovení, neboť osvobození na související pozemek je osvobozením sekundárním, které se váže na osvobození od daně z titulu prodeje rodinného domu či bytu, resp. příjmu z prodeje rodinného domu či bytu.
Není pochyb o tom, že žalobkyně se v důsledku dědictví stala vlastnicí souboru nemovitostí, které se skládaly z budovy - rodinného domu, stavebního pozemku, na kterém uvedený rodinný dům byl postaven, a dvou zahrad. Lze dovodit, že jak právní předchůdkyně žalobkyně, tak i žalobkyně uvedený soubor nemovitostí užívaly jako jeden celek. Přesto však jednotlivé nemovitosti byly samostatnou věcí, které mohly být předmětem samostatných právních úkonů, konkrétně předmětem samostatných kupních smluv. Přitom šlo o samostatné existující nemovitosti, které nebylo v souvislosti s úkony žalobkyně třeba jakýmkoli způsobem vyčleňovat či oddělovat.
Jak již bylo výše uvedeno, pro posouzení otázky, zda žalobkyně mohla požívat osvobození od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, je rozhodná skutečnost, že předmětem tohoto daňového řízení byl příjem ze zcela samostatného právního titulu, z kupní smlouvy ze dne 4. 9. 2007. Předmětem této smlouvy nebyl prodej a koupě rodinného domu či bytu, nýbrž pouze dispozice se samostatným pozemkem. Jestliže z § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů vyplývá, že předmětem osvobození je v prvé řadě příjem z prodeje rodinného domu nebo bytu a teprve až následně i příjem ze souvisejícího pozemku v případě, kdy takovýto související pozemek je s bytem či rodinným domem prodáván, pak nezbývá než učinit závěr o tom, že v případě prodeje samostatného pozemku nelze podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů postupovat a přiznat žalobkyni dobrodiní osvobození od daně z příjmů fyzických osob z titulu uvedené kupní smlouvy ze dne 4. 9. 2007.
Z uvedených důvodů je pak zcela irelevantní tvrzení žalobkyně o tom, že předmětný pozemek tvořil jeden funkční celek s ostatními nemovitostmi (rodinným domem se stavební parcelou a zahradou), neboť posuzování této otázky by přicházelo v úvahu pouze tehdy, byl-li předmětem kupní smlouvy i rodinný dům nebo byt. Pak by bylo namístě posoudit, zda v případě, že předmětem kupní smlouvy je i další nemovitost - pozemek - zda tento pozemek splňuje požadavky pozemku souvisejícího. Nejde-li však o příjem z prodeje rodinného domu či bytu a s tím souvisejícího pozemku, posuzování naplnění podmínek pojmu "
související pozemek
" podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů nepřichází vůbec v úvahu.
Ostatně žalobkyně si zčásti protiřečí, když na straně 10 podané žaloby sama uvádí, že v důsledku prodeje nemovitosti po částech ztrácí tyto nemovitosti charakter souvisejícího celku k okamžiku nabytí novým vlastníkem. A právě účinnost právního úkonu kupní smlouvy ze dne 4. 9. 2007 a příjem z prodeje předmětného pozemku z titulu účinnosti uvedené kupní smlouvy, byl předmětem tohoto daňového řízení.
Úvahy žalobkyně o tom, jakým způsobem by bylo postupováno v případě, že by celý soubor nemovitostí byl prodán jedním právním úkonem, jsou úvahami teoretickými, neboť taková situace nenastala. Úkolem soudu není posuzovat teoreticky v úvahu přicházející jiný postup a rozhodování správních orgánů, který není předmětem žalobou napadeného rozhodnutí. (...)
xxx)
S účinností od 1. 1. 2014 byl § 4 odst. 1 písm. a) změněn zákonem č. 458/2011 Sb.
xxxxxx)
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalobkyně proti tomuto rozsudku svým rozsudkem ze dne 22. 5. 2014, čj. 2 Afs 4/2014-84.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.