Vydání 7/2006

Číslo: 7/2006 · Ročník: IV

890/2006

Daň z přidané hodnoty: půjčování videokazet

Ej 606/2004
Daň z přidané hodnoty: půjčování videokazet
k § 16 odst. 6 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákonů č. 196/1993 Sb., č. 258/1994 Sb., č. 133/1995 Sb. a č. 208/1997 Sb.*)
Půjčování videokazet s nahranými filmy je třeba pro účely daně z přidané hodnoty posuzovat jako pronájem, po jehož skončení se pronajatá věc vrací pronajímateli; této činnosti tedy odpovídá základní sazba daně (§ 16 odst. 6 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 2004, čj. 2 Afs 60/2004-72)
Věc:
Kamil B. proti Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu o daň z přidané hodnoty, o kasační stížnosti žalobce.
Finanční úřad pro Prahu 10 dodatečným platebním výměrem vyměřil Olze B. daň z přidané hodnoty za zdaňovací období 3. čtvrtletí roku 1998 ve výši 245 783 Kč.
Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu rozhodnutím ze dne 16. 5. 2002 odvolání Olgy B. zamítlo.
Rozhodnutí správního orgánu II. stupně napadl žalobce, který převzal podnik Olgy B. po její smrti, žalobou, kterou Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 11. 2003 zamítl. V právním posouzení zdanění městský soud zaujal názor, že zdanitelné plnění spočívající v půjčování videokazet zákazníkům není službou ve smyslu § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, na kterou se vztahuje snížená sazba daně podle § 16 odst. 4 tohoto zákona, ale pronájmem movité věci, která se vrací, se zařazením pod základní sazbu uvedenou v § 16 odst. 6 zákona; k tomu soud poukázal na znění § 26a odst. 2 zákona č. 35/1965 Sb., autorského zákona, včetně odkazu pod čarou na § 663 občanského zákoníku.
Žalobce (stěžovatel) proti rozsudku Městského soudu v Praze podal kasační stížnost, v níž brojil proti posouzení použité sazby daně při půjčování videokazet a následné aplikaci zákonných ustanovení. Žalovaný i soud jsou názoru, že jde jednoznačně o pronájem věci. Stěžovatel v žalobě provedl rozbor, podle něhož při půjčování videokazet nejde o pronájem věci, ale o zpřístupnění rozmnoženiny díla, neboť dílo ani jeho rozmnoženina věcí ze své podstaty není. Argumentace soudu, že poznámka pod čarou v platném autorském zákoně odkazovala na ustanovení § 663 a násl. občanského zákoníku, odporuje nálezu Ústavního soudu o charakteru poznámek pod čarou, a proto nemůže být rozhodujícím argumentem pro názor o charakteru půjčování videokazet. Podle stěžovatele se jedná o službu. Ustanovení § 16 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty v rozhodné době určovalo u služeb sníženou sazbu, kdežto odst. 6 téhož ustanovení určoval základní sazbu jen u pronájmu movitých věcí. Soud právní otázku zařazení do sazby DPH posoudil nesprávně.
Žalovaný v písemném vyjádření ke kasační stížnosti poukázal na skutečnost, že hlavním důvodem k doměření daně bylo zjištění správce daně o porušení § 16 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. 1. 1995, nesprávným uplatněním snížené sazby u pronájmu movité věci, kde předmětem zdanitelného plnění bylo "půjčování filmů nahraných na videokazetách". V daném případě se jednalo o pronájem movité věci, kdy se najatá věc vrací pronajímateli a z takového pronájmu se podle § 16 odst. 6 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, uplatňuje základní sazba daně. Žalovaný nesouhlasil s názorem stěžovatele na půjčování videokazet - při této činnosti nejsou převáděna práva ve smyslu autorského zákona. Podle zákona o dani z přidané hodnoty je pronájem službou, ale pro movité věci se zde stanoví základní sazba daně. Žalovanému je znám nález Ústavního soudu o charakteru poznámek pod čarou, ale v daném případě tento odkaz nebyl rozhodujícím argumentem pro správné stanovení sazby daně. Právní vztah mezi majitelem videopůjčovny a zákazníkem nelze považovat za převod nebo využití práv k nahrávce zachycené na videokazetě, protože zákazníkovi autorský zákon žádná práva nepřiznává.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Stěžovatelova námitka směřuje proti posouzení sazby daně z přidané hodnoty při činnosti spočívající v půjčování nahraných videokazet. Žalovaný i městský soud vycházejí z názoru, že jde o pronájem věci, při němž se najatá movitá věc vrací pronajímateli, se základní sazbou daně z přidané hodnoty; stěžovatel naopak tvrdí, že jde o službu spočívající ve zpřístupnění rozmnoženiny díla se sazbou sníženou.
Podle § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty (ve znění platném v rozhodném období), se pro účely tohoto zákona považuje za zdanitelné plnění jednak dodání zboží a převod nemovitostí, při kterém dochází ke změně vlastnického práva nebo práva hospodaření, jednak poskytování služeb. Podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty se pro účely tohoto zákona rozumí službami všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti, a převod nebo využití práv. Podle § 16 odst. 4 cit. zákona se u služeb (až na výjimky) uplatňuje snížená sazba [podle § 2 odst. 2 písm. t) činí snížená sazba daně 5 %], podle § 16 odst. 6 cit. zákona se u pronájmu, kdy se po skončení nájemní smlouvy najatá movitá věc vrací pronajímateli, uplatňuje základní sazba [podle § 2 odst. 2 písm. s) činí základní sazba daně 22 %].
Pokud by činnost spočívající v půjčování filmů na videokazetách byla činností odpovídající výše uvedené daňové definici služby, uplatnila by se snížená sazba daně; pokud by byla pronájmem, kdy se po skončení nájemní smlouvy najatá věc vrací, uplatnila by se sazba základní. Městský soud vycházel při posouzení správnosti určení daňové sazby ze skutečnosti, že předmětem činnosti je půjčování filmů zachycených na videokazetách a takové filmy jsou dílem ve smyslu autorského zákona. V rozhodné době platil zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon). Smlouvou o šíření díla pronájmem rozmnoženin díla podle § 26a odst. 2 autorského zákona udílí autor pronajímateli svolení přenechat za úplatu třetím osobám (nájemcům) rozmnoženiny díla, aby je dočasně užívaly. Vztah mezi videopůjčovnou a zákazníkem odpovídá právě takovému dočasnému užívání rozmnoženiny díla. Městský soud dále vycházel z poznámky pod čarou k citovanému ustanovení autorského zákona odkazující na § 663 a násl. občanského zákoníku, tedy na ustanovení občanského zákoníku upravující nájemní smlouvu. Z poukazu na § 663 a § 682 občanského zákoníku dovodil, že pronájem ve smyslu § 26a odst. 2 autorského zákona je nájemním vztahem spojeným s povinností vrátit věc po skončení dočasného užívání pronajímateli. Z tohoto odkazu dále dovodil, že rozmnoženinu díla lze chápat jako věc pronájmu způsobilou.
Stěžovatel namítá nepřípustnost užití poznámky pod čarou k výkladu daného ustanovení autorského zákona. Ústavní soud skutečně vyslovil, že poznámka pod čarou není závaznou součástí zákona (např. v nálezech ze dne 22. 6. 1999, sp. zn. II. ÚS 485/98, ze dne 2. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 22/99, nebo ze dne 3. 6. 2003, sp. zn. II. ÚS 515/01), ovšem současně uvedl, že poznámky pod čarou jsou určitou legislativní pomůckou sloužící ke zlepšení přehlednosti a orientace v právním předpisu. Obsahuje-li tedy autorský zákon k předmětnému ustanovení poznámku pod čarou odkazující k výkladu na ustanovení jiného právního předpisu, nelze říci, že taková poznámka součástí právního předpisu není a že ji k výkladu nelze užít. Smysl poznámek pod čarou není v jejich závaznosti, ale právě ve vodítku pro výklad dané normy či ustanovení (
e ratione legis
). Závěry, které městský soud z poznámky pod čarou dovodil, se tomuto účelu nevymykají.
Nejvyšší správní soud proto akceptuje výklad užitý městským soudem, že ve vztahu mezi videopůjčovnou a zákazníkem jde o pronájem movité věci, která se vrací pronajímateli; na podrobné zdůvodnění rozsudku městského soudu lze v tomto směru odkázat. Naopak nelze souhlasit se stěžovatelem v tom, že se jedná o převod a využití práv k nahrávce zachycené na videokazetě: podle smluv v daňovém řízení opatřených k takovému vztahu mezi zákazníkem a videopůjčovnou nedochází. Stejně tak se nejedná o službu spočívající v půjčování rozmnoženin díla: jestliže ustanovení § 16 zákona o dani z přidané hodnoty upravuje speciální činnost (smluvní vztah) podrobený určité daňové sazbě, pak tuto činnost nelze podřadit činnosti obecnější. Půjčování videokazet videopůjčovnou zákazníkům tedy není převodem nebo využitím práv a není službou ve smyslu § 16 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty.
Při posouzení sazby daně z přidané hodnoty při předmětné činnosti městský soud také správně označil za nerozhodné zatřídění podle Standardní klasifikace produkce - tento závěr ostatně stěžovatel nenapadá. Proto Nejvyšší správní soud neuznal důvodnost kasační námitky podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
*)
Zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, byl s účinností k 1. 5. 2004 zrušen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.