Vydání 7/2007

Číslo: 7/2007 · Ročník: V

1227/2007

Daň z přidané hodnoty: provozovatel výherních hracích přístrojů

Ejk 262/2007
Daň z přidané hodnoty: provozovatel výherních hracích přístrojů
k § 1 odst. 6 zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákonů č. 149/1998 Sb. a č. 63/1999 Sb.
k § 34 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2003*)
Provozovatelem výherních hracích přístrojů, který je osvobozen od daně z přidané hodnoty, může být pouze osoba, které bylo vydáno povolení k provozování této činnosti podle zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, a která platí správní poplatky. Jiné osoby zajišťující provozování výherních hracích přístrojů od daně z přidané hodnoty osvobozeny nejsou.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 3. 2007, čj. 15 Ca 225/2006-18)
Věc:
Společnost s ručením omezeným N. proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem o daň z přidané hodnoty.
Finanční úřad v Rumburku provedl v roce 2004 u žalobkyně daňovou kontrolu daně z přidané hodnoty za zdaňovací období od 1. 1. 2001 do 31. 10. 2003. Podle výpisu z obchodního rejstříku žalobkyně jako předmět podnikání měla uvedeno: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, provozování čerpací stanice s palivy a mazivy, směnárenská činnost, hostinská činnost, technická činnost v dopravě, pronájem a půjčování movitých věcí. Správce daně vyzval žalobkyni k předložení mandátní smlouvy uzavřené dne 18. 12. 2001 mezi žalobkyní jako mandatářem a společností s ručením omezeným K. jako mandantem, podle níž se mandatář zavázal provozovat pro mandanta na jeho účet, za úplatu ve sjednaném místě (Herna – Bar, hotel L.) výherní a nevýherní hrací přístroje s dokumentací za podmínek daných touto smlouvou. Provozování výherních a nevýherních hracích přístrojů je předmětem podnikatelské činnosti mandatáře. Výše úplaty za předmětnou činnost mandatáře byla stanovena podílem ve výši 50 % z výtěžku provozovaných výherních hracích automatů. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Správce daně konstatoval, že plátce daně tuto službu nezahrnul do uskutečněných zdanitelných plnění, přestože je toto zdanitelné plnění předmětem daně dle § 7 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. Žalobkyně ve svém stanovisku poukázala na to, že nezprostředkovávala provozování výherních a nevýherních hracích automatů, jak uvádí správce daně, ale na základě mandátní smlouvy je pro mandanta za úplatu provozovala. Uzavřená mandátní smlouva plně odpovídá § 566 a násl. obchodního zákoníku.
Dne 25. 10. 2004 správce daně vydal dodatečný platební výměr na daň z přidané hodnoty za červen 2003 ve výši 8943 Kč.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, ve kterém mimo jiné namítala, že oprávněným provozovatelem výherních hracích přístrojů na základě povolení vydaných Městským úřadem v Rumburku je mandant. Ten provozuje na území Rumburku další hrací automaty a platí poplatky ze všech těchto výherních hracích přístrojů najednou. Nebylo by účelné, aby se žalobkyně jménem mandanta registrovala k placení poplatků za provoz výherních hracích přístrojů a tyto poplatky samostatně platila. Mandant měl v kontrolovaném období povolení k provozu, a proto jsou jeho příjmy osvobozeny podle § 34 zákona o dani z přidané hodnoty. Na základě uzavřené mandátní smlouvy je žalobkyně provozovatelem výherních hracích přístrojů, a z tohoto důvodu je tato činnost od daně z přidané hodnoty osvobozena.
Dne 10. 8. 2006 žalovaný odvolání žalobkyně zamítl.
Žalobou podanou ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem se žalobkyně domáhá zrušení posledně jmenovaného rozhodnutí. Jeho nezákonnost spatřuje v tom, že daň z přidané hodnoty jí byla vyměřena v rozporu s § 34 zákona o dani z přidané hodnoty ve spojení s § 16 odst. 4 věta čtvrtá téhož zákona, neboť poskytovala služby podle mandátní smlouvy, na jejímž základě byla uskutečňována jménem a na účet mandanta zdanitelná plnění (provoz výherních hracích automatů) osvobozená od daně. Tvrzení žalovaného v odůvodnění napadeného rozhodnutí, že mandátní smlouva, „
tak jak byla uzavřena, neodpovídá všeobecným obchodním podmínkám ve smyslu obchodního zákoníku a jeví se jako obchodní akt účelový, který má zastřít skutečnost, že mandatář ve skutečnosti poskytuje služby související s provozováním
“ výherních hracích automatů, je výmluvným projevem zřejmé neznalosti obchodního práva. Takovýto vztah sám o sobě je vztahem účelovým, nedostatek jeho „účelovosti“ by naopak mohl za určitých okolností znamenat nedostatek vážnosti projevu vůle, a tedy neplatnost smlouvy. Princip mandátní smlouvy předpokládá, že mandatář vystupuje v jakési substituci mandanta (musí jednat jeho jménem a na jeho účet). Je proto jen logické, že zákon o dani z přidané hodnoty upravuje „
daňový osud
“ mandatáře tak, že tento kopíruje „
daňový osud
“ mandanta.
Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Soud se proto nejprve zabýval otázkou, kdo je v předmětné věci provozovatelem výherních hracích přístrojů. Provozovat výherní hrací přístroje může ten, kdo o povolení požádal a komu bylo povolení k provozování výherních hracích přístrojů podle zákona č. 202/1990 Sb. vydáno. Ze spisu žalovaného vyplynulo a mezi účastníky je nesporné, že příslušná povolení k provozování výherních hracích přístrojů byla Městským úřadem v Rumburku vydána společnosti s ručením omezeným K., která také zaplatila správní poplatky za všechny své výherní hrací přístroje, včetně těch, které byly umístěny v Herně – Baru, hotelu L.
Za provozovatele výherních hracích přístrojů umístěných v Herně – Baru se však považuje žalobkyně, což odvozuje od uzavřené mandátní smlouvy, která byla dne 18. 12. 2001 uzavřena mezi společností s ručením omezeným K. jako mandantem a žalobkyní jako mandatářem.
Obsahem mandátní smlouvy, jak je vymezeno v § 566 odst. 1 obchodního zákoníku, je závazek mandatáře, že pro mandanta na jeho účet zařídí určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta, jako např. uzavírání smluv, zastupování při soudním jednání apod., nebo uskutečněním jiné činnosti, např. obstarávání určitých informací, zjištění podmínek pro uzavření konkrétních obchodů apod., a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.
Podstatou mandátní smlouvy je tedy skutečnost, že mandatář zařizuje pro mandanta určité záležitosti, jedná se tak o jednání za jiného, ale na jeho účet. I když se některé části uzavřené smlouvy jeví problematické, jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozhodnutí, nemění to nic na tom, že takováto smlouva může být uzavřena podle obchodního zákoníku a v návaznosti na něj pak podle § 16 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty se na základě mandátní smlouvy uplatní sazba daně, která platí pro zdanitelné plnění, jež je na základě této mandátní smlouvy uskutečňováno.
Soud na základě provedených zjištění dospěl k závěru, že žalobkyni však nelze považovat za provozovatele výherních hracích přístrojů, provozovatelem ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. byla společnost s ručením omezeným K. Žalobkyně neměla jako předmět své činnosti provozování hracích přístrojů, neměla příslušné oprávnění k jejich provozování, ani neplatila správní poplatky. Žalobkyně pro tuto společnost pouze zajišťovala službu spočívající v provozování těchto hracích přístrojů, je ji třeba proto považovat za jinou osobu, která na základě mandátní smlouvy zajišťuje pro provozovatele službu, nikoliv tedy za provozovatele.
Soud tak ve shodě se závěrem správce daně i žalovaného dospěl k závěru, že v předmětné věci nelze použít § 34 zákona o dani z přidané hodnoty, podle kterého je od daně osvobozeno provozování loterií a jiných podobných her, ale jedná se o službu související s provozováním výherních hracích přístrojů zajišťovanou pro provozovatele jinou osobou, a podléhající tak snížené sazbě daně.
*) S účinností od 1. 5. 2004 nahrazen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.