Vydání 10/2009

Číslo: 10/2009 · Ročník: VII

1917/2009

Daň z přidané hodnoty: osoba povinná k dani; ekonomická činnost

Daň z přidané hodnoty: osoba povinná k dani; ekonomická činnost
k § 5 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb.
Úhrada činností spočívajících v uspořádání majetkových poměrů a péče o archiv úpadce nesouvisí s ekonomickou činnosti úpadce ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě těchto činností se jedná o ekonomické činnosti samotného správce konkursní podstaty jako svého druhu "úřední osoby", které provádí v souladu s požadavky zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, a za něž mu také ze zákona náleží odměna (v případě archivace náhrada výdajů).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2009, čj. 7 Afs 98/2008-112)
Prejudikatura:
srov. rozsudek Soudního dvora ES ze dne 26. 3. 1987,
Komise
versus
Nizozemské království
(235/85, Recueil, s. 1471)
Věc:
JUDr. Ing. Vojtěch Levora, správce konkursní podstaty úpadce Zemědělského družstva "Máj" Ves Touškov, proti Finančnímu ředitelství v Plzni o registraci plátce daně z přidané hodnoty, o kasační stížnosti žalobce.
Finanční úřad Plzeň-jih dne 30. 1. 2006 zamítl přihlášku úpadce k registraci plátce daně z přidané hodnoty.
Proti tomuto rozhodnutí brojil žalobce odvoláním, které žalovaný dne 7. 6. 2006 zamítl.
Žalobce rozhodnutí žalovaného napadl žalobou, kterou Krajský soud v Plzni dne 28. 7. 2008 zamítl. V odůvodnění rozsudku uvedl, že napadené rozhodnutí je přezkoumatelné, neboť je srozumitelné a obsahuje dostatek důvodů. V dané věci se z obecného pohledu jednalo o daňové řízení přípravné, jež upravuje i registrační povinnost daňových subjektů (§ 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, dále jen "daňový řád", "d. ř."). V případě žalobce se jedná o dobrovolnou registraci daňového subjektu k DPH podle § 95 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb. Osoba povinná k dani může při splnění podmínek stanovených v tomto ustanovení podat přihlášku k registraci kdykoliv. Základní spornou otázkou podle krajského soudu bylo, zda úpadce splňoval zákonné podmínky dobrovolné registrace jako plátce DPH, konkrétně, zda samostatně uskutečňoval ekonomickou činnost. Ze správního spisu finančního ředitelství vyplývá, že úpadce v době podání přihlášky, která byla správci daně doručena dne 12. 12. 2005, žádnou ekonomickou činnost soustavně neprováděl a ani na výzvu správce daně její provádění nedoložil. Z uvedené přihlášky vyplývalo, že v předchozím kalendářním roce (rok 2004) neměl žádný obrat a v dalším období (rok 2006) žádný roční obrat rovněž nepředpokládal. Provádění ekonomické činnosti nebylo doloženo ani při ústním jednání ze dne 17. 1. 2006. Žalobcem uváděné provádění archivace listin úpadce není podle názoru krajského soudu vůbec ekonomickou činností úpadce, stejně jako výplata finančních prostředků správci konkurzní podstaty úpadce. Jedná se o činnosti jiných osob povinných k dani. Z těchto důvodů byla přihláška k dobrovolné registraci plátce DPH opodstatněně zamítnuta. Krajský soud dále uvedl, že žádný z finančních orgánů si nepřisvojoval právo rozhodovat o tom, co je a co není ekonomická činnost, nýbrž provedl výklad § 95 odst. 7 a § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 235/1994 Sb. Pojem
"ekonomická činnost"
je navíc přiměřeně vymezen v § 5 odst. 2 téhož zákona. Krajský soud se ztotožnil s právním názorem žalovaného, že právo odpočtu daně přiznává zákon plátci, který přijatá zdanitelná plnění používá k ekonomickým činnostem [§ 4 odst. 1 písm. i), § 19 a násl. zákona č. 235/2004 Sb.], které však nebyly doloženy. Zpeněžení konkursní podstaty v podobě prodeje majetku úpadce sice lze pokládat za ekonomickou činnost, ovšem v této věci nebyla soustavná ekonomická činnost vykonávána. Činnost žalobce během konkurzního řízení je jeho samostatnou ekonomickou činností, jež spočívá v poskytování služby úpadci, aby byly uspořádány jeho majetkové poměry, a proto nelze souhlasit se závěrem žalobce, že ekonomickou činností je jeho veškerá činnost do řádného ukončení konkursu.
Proti tomuto rozsudku podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost, v níž vyjádřil nesouhlas s posouzením, že úpadce není osobou, která splňuje kritérium osoby povinné k DPH. Posouzení je nutno vždy učinit ke dni, ke kterému je přihláška podána, a tvrzení krajského soudu, že nebyly doloženy ekonomické činnosti, není pravdivé. Úpadce měl několik činných smluv, bez nichž by neukončil konkurzní řízení a které doložil. Rovněž i ze zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, vyplývaly zákonné povinnosti jako vést účetnictví, vyplatit konkursní věřitele, uložit písemnosti. Je pravdou, že toto nebyly výrobní činnosti, ale bez nich by nešlo v konkursu pokračovat. K provedení byly stěžovateli uloženy zákonem. Není tedy důvod, proč úpadce nepřihlásit jako plátce DPH.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Pokud jde o skutková zjištění, bylo provedeným dokazováním v daňovém řízení prokázáno, že úpadce žádnou
relevantní
hospodářskou činnost ke dni podání žádosti neprováděl, a ani žádné smlouvy s případnými odběrateli uzavřené neměl. Dále stěžovatel do protokolu v rámci místního šetření potvrdil, že z příjmů ze zpeněžené majetkové podstaty bude uhrazena odměna správce konkursní podstaty a provedení archivace dokladů úpadce. Stěžovatel výslovně uvedl, že je to vše, co projde účetnictvím a co, podle jeho názoru, podléhá DPH. Majetek úpadce byl zahrnut do konkurzní podstaty, zpeněžen a mimo krabic s archivními materiály tak byl veškerý majetek ve formě finančních prostředků uložen na účtu správce konkurzní podstaty. Námitka stěžovatele, že skutková zjištění ohledně provádění ekonomické činnosti a existence účinných smluv úpadce jsou nepravdivá, tedy není důvodná, protože to byl stěžovatel, který správci daně sdělil, že se jedná pouze o provedení plateb za výše uvedené činnosti, a žádnými důkazními prostředky neprokázal, že by úpadce uskutečňoval či hodlal uskutečňovat ekonomickou činnost ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. Uvedená stížní námitka je proto nedůvodná.
Vadu v rozsudku krajského soudu nelze najít ani v posouzení právní otázky, zda vzhledem k platbám za specifické činnosti stěžovatele (úhrada odměny a náhrad hotových výdajů) lze tyto účetní operace chápat jako související s ekonomickou činnosti úpadce ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. Aby úpadce mohl být zaregistrován a aby mohl režim vyplývající z registrace DPH být u něj uplatňován, je základní zákonnou podmínkou podle § 5 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. vztahující se k osobě úpadce nutnost provozování soustavné ekonomické činnosti, při níž by hradil plnění, která by mu byla poskytována právě v souvislosti s ekonomickou činností. Nejvyšší správní soud již dříve v této souvislosti vyslovil, že z daňového hlediska je potřeba zkoumat skutečnou činnost úpadce, nikoliv se spokojit s údajem vyplývajícím z obchodního rejstříku (blíže viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 9. 2008, čj. 2 Afs 68/2008-58). V tomto rozsudku Nejvyšší správní soud zdůraznil, že pro posouzení charakteru činnosti jako pouze příležitostné je nutné posoudit, do jaké míry se ekonomické činnosti úpadce skutečně věnoval (počty zaměstnanců zapojených do činnosti, existence příslušných smluv apod.). Žádná ekonomická činnost ve výše uvedeném smyslu však u úpadce v daném případě nebyla prokázána a úkony, jež podle stěžovatele měly ekonomickou činnost úpadce dokládat (uspořádání majetkových poměrů a péče o archiv úpadce), jsou ekonomickou činností nikoliv úpadce, za nějž v konkursu jedná správce, nýbrž činností správce konkursní podstaty, kterou provádí v souladu s požadavky zákona o konkurzu a vyrovnání a za níž mu také podle citovaného zákona náleží odměna (v případě archivace náhrada výdajů). Tyto činnost jsou tedy vlastní ekonomickou činností správce konkursní podstaty, jejichž provedení je objektivně nutné za účelem realizace konkurzu, a nikoliv ekonomickou činností úpadce [obecně k osobám vykonávajícím na základě zákona ve veřejném zájmu činnosti, za něž jim přísluší odměna viz rozsudek Soudního dvora ES ze dne 26. 3. 1987,
Komise
versus
Nizozemské království
(235/85, Recueil, s. 1471)]. Jedná se tedy o ekonomickou činnost stěžovatele, která je hrazena podle zákona o konkurzu a vyrovnání z prostředků získaných zpeněžením konkurzní podstaty v rámci schváleného vyúčtování jeho odměny a náhrad hotových výdajů. Názor stěžovatele, že provedení účetních operací souvisí s prováděním úpadcovy ekonomické činnosti, tak není správný. Není sice obecně vyloučeno, že skončením konkursu nebude úpadce zlikvidován a může i během probíhajícího konkursu vykonávat hospodářskou činnost, v dané věci tomu tak nebylo, protože stěžovatel poukazoval pouze na svou vlastní ekonomickou činnost správce konkursní podstaty.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.