Vydání 6/2009

Číslo: 6/2009 · Ročník: VII

1836/2009

Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně; daňové řízení: důkazní břemeno

Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně
Daňové řízení: důkazní břemeno
k § 27, § 72 a § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném pro rok 2004
k § 40 odst. 15 a § 47 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 255/1994 Sb. a č. 35/1993 Sb. (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)*)
Převede-li daňový subjekt na základě smlouvy o prodeji podniku svůj podnik na jinou osobu, i nadále trvá jeho povinnost prokázat skutečnosti rozhodné pro stanovení jeho daňové povinnosti za zdaňovací období, ve kterém ještě byl majitelem podniku.
Plátce daně proto není v takovém případě zproštěn ani povinnosti prokázat nárok na odpočet daně z přidané hodnoty po dobu stanovenou v § 47 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, pro vyměření daně, bez ohledu na to, zda kupujícímu předal daňové doklady rozhodné pro stanovení daňové povinnosti či nikoliv.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 1. 2008, čj. 7 Afs 112/2007-40)
Prejudikatura:
č. 1254/2007 Sb. NSS, usnesení Ústavního soudu č. 13/1999 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 499/98).
Věc:
Jaroslav Ž. proti Finančnímu ředitelství v Hradci Králové o daň z přidané hodnoty, o kasační stížnosti žalobce.
V průběhu vytýkacího řízení žalobce nepředložil na výzvu Finančního úřadu v Chrudimi daňové doklady, kterými by ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty prokázal údaje v daňovém přiznání za daňové období srpen 2004. U ústního jednání dne 5. 1. 2005 uvedl, že dne 19. 11. 2004 prodal svůj podnik společnosti ORBIGO, a.s., a při prodeji jí předal veškeré doklady, jak vyplývá z notářského zápisu ze dne 27. 12. 2004. Svědek Miroslav R., předseda představenstva společnosti ORBIGO, a.s., potvrdil, že společnost ORBIGO, a.s., podnik žalobce koupila, ale popřel předání písemností. Výslovně uvedl, že doklady žalobce vztahující se k předmětnému zdaňovacímu období společnost nepřevzala, neboť k předání účetních dokladů došlo pouze „papírově“. Platebním výměrem ze dne 10. 1. 2005 Finanční úřad v Chrudimi žalobci vyměřil daň z přidané hodnoty za zdaňovací období srpen 2004 ve výši 664 145 Kč.
Proti platebnímu výměru se žalobce odvolal. Žalovaný rozhodnutím ze dne 19. 3. 2007 odvolání zamítl. V odůvodnění svého rozhodnutí mimo jiné uvedl, že žalobce v průběhu daňového řízení ani po výzvě správce daně nedoložil příslušné daňové doklady k prokázání uplatněného odpočtu DPH, a neprokázal tak, o jaká zdanitelná plnění se jednalo a jak je použil pro svou ekonomickou činnost.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Mimo jiné namítal, že v daňovém řízení prokázal prodej podniku, a proto si měl správce daně vyžádat doklady od společnosti ORBIGO, a.s., neboť na ni přešla povinnost k úschově účetních záznamů jako na právního nástupce bývalého daňového subjektu.
Krajský soud v Hradci Králové žalobu rozsudkem ze dne 27. 9. 2007 zamítl. Mimo jiné zdůraznil, že žalobce se prodejem podniku nezprostil povinnosti předložit správcem daně požadované doklady. Plátce daně je totiž podle § 27 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty povinen uchovávat všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení daně nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, na jím zvoleném místě.
Uvedený rozsudek napadl žalobce (stěžovatel) kasační stížností, v níž mimo jiné namítal, že vzhledem k tomu, že prokázal převod podniku, měl správce daně postupovat podle § 31 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví“), kde je upraven postup pro přechod povinností uschovávat účetní záznamy. Závěr krajského soudu, že povinnost uchovávat účetní záznamy leží na něm, neodpovídá zákonu o účetnictví a nepředložení daňových dokladů společností ORBIGO, a.s., nemůže jít k jeho tíži.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Princip DPH je postaven na nepřímém odvodu této daně ve prospěch státního rozpočtu prostřednictvím plátce daně. Tato daň je součástí ceny za jím nabízené a uskutečněné zdanitelné plnění. Zákon o dani z přidané hodnoty však za určitých podmínek dává možnost plátci daně tuto daň ze státního rozpočtu, do něj odvedenou jinými plátci, získat zpět, a to formou odpočtu daně. Odpočet DPH je veřejnoprávním nárokem, jehož uplatnění je možné pouze za zákonem stanovených podmínek. Nárok na odpočet daně je upraven v § 72 zákona o dani z přidané hodnoty a podmínky pro jeho uplatnění jsou stanoveny v § 73 citovaného zákona. Plátce, který uplatňuje odpočet DPH, musí oprávněnost nároku, deklarovaného v daňovém přiznání, správci daně prokázat. Plátce tedy musí prokázat, že přijaté zdanitelné plnění použil, resp. použije, ve lhůtě do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn, pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Prvotně je tento nárok prokazován daňovým dokladem, vystaveným plátcem zaúčtovaným podle zákona o účetnictví, popř. evidovaným podle § 100 zákona o dani z přidané hodnoty u plátců, kteří nevedou účetnictví. Daňový doklad pro prokázání nároku na odpočet daně musí obsahovat všechny náležitosti stanovené tímto zákonem. Pokud doklad neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu, prokazuje se nárok podle zákona o správě daní a poplatků. Prokazování nároku na odpočet daně daňovým dokladem je jeho formální stránkou, použití přijatého zdanitelného plnění pro uskutečnění ekonomické činnosti plátce je pak stránkou faktickou.
Stěžovatel se prodejem podniku a tvrzeným předáním požadovaných dokladů kupujícímu nezprostil své daňové povinnosti za období před prodejem podniku. Případná dohoda o přenosu daňové povinnosti by byla v tomto směru pro daňové řízení právně neúčinná (§ 45 d. ř.). Totéž vyplývá i z usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 1. 1999, sp. zn. IV. ÚS 499/98. Ostatně podle § 40 odst. 15 d. ř. jsou daňovým subjektům zachována práva a povinnosti ohledně daňové povinnosti po dobu stanovenou v § 47 citovaného zákona pro vyměření daně a ohledně placení daně po dobu stanovenou v § 70 tohoto zákona pro vymáhání daňových nedoplatků i v případech, že mezitím již přestaly být daňovými subjekty.
Stěžovatel se proto ani prodejem svého podniku nezprostil povinnosti předložit správcem daně požadované doklady ohledně uplatněného nadměrného odpočtu. Stěžovatel měl tudíž prokázat odpočet DPH ve výši 312 419 Kč, který uplatnil v daňovém přiznání, tedy i o jaká zdanitelná plnění se jednalo a jak je využil pro svou ekonomickou činnost. Pokud však pouze sdělil, že podnik prodal a kde se mají doklady nacházet, nedá se hovořit o tom, že v uvedeném směru unesl důkazní břemeno. Jestliže stěžovatel prokazoval nárok na odpočet daně, musel tento nárok prokázat především daňovými doklady, jimiž bylo možno ověřit i správnost údajů uvedených v daňovém přiznání. Z dikce zákona, že plátce daně prokazuje nárok na odpočet daňovým dokladem zaúčtovaným podle zákona o účetnictví, ovšem za podmínky, že plátce účetnictví vede, vyplývá, že zákon o dani z přidané hodnoty je
lex specialis
vůči zákonu o účetnictví a jako takový má přednost. Prodejem podniku se plátce daně nezbavuje povinnosti uvedené v § 27 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro takový závěr není opora v právních předpisech. Jak již bylo uvedeno, daňovým subjektům jsou zachována práva a povinnosti ohledně daňové povinnosti po dobu stanovenou v § 47 d. ř. pro vyměření daně a ohledně placení daně po dobu stanovenou v § 70 citovaného zákona pro vymáhání daňových nedoplatků i v případech, že mezitím již přestaly být daňovými subjekty (§ 40 odst. 15 d. ř.). I po prodeji podniku proto trvala povinnost stěžovatele uchovávat všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení daně nejméně po dobu 10 let, uvedená v § 27 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. Aplikace zákona o účetnictví, především § 31 odst. 3, na uvedenou věc vůbec nedopadá, neboť povinnost prokázat deklarovaný nárok na odpočet DPH za zdaňovací období srpen 2004 stíhá stěžovatele. Je však nezbytné vzít v úvahu i zásadní rozdíl mezi povinností uchovávat (uschovávat) daňové doklady (účetní záznamy) a povinností prokazovat rozhodné skutečnosti pro stanovení daňové povinnosti. Povinnost stanovená v § 31 odst. 3 zákona o účetnictví, který navíc neobsahuje pojem
„daňový doklad
“, se vztahuje právě a jen na povinnosti spojené s uschováním uvedených dokladů, a nelze ji vztáhnout k povinnosti prokazovat rozhodné skutečnosti pro stanovení daňové povinnosti. V § 27 odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty je uvedeno, že povinnost podle odst. 1 až 4 se vztahuje i na právního nástupce plátce při uchovávání daňových dokladů rozhodných pro stanovení daňové povinnosti plátce. Nicméně i zde je třeba uvést, že jde jen o povinnost právního nástupce uchovávat příslušné doklady. Nelze z ní proto v této věci dovozovat povinnost společnosti ORBIGO, a.s.,
„prokazovat rozhodné skutečnosti pro stanovení daňové povinnosti“
.
Správní orgány však i přes tyto skutečnosti činily kroky k získání potřebných dokladů od nástupce stěžovatele (výzva podle § 34 odst. 4 d. ř. a dožádání podle § 5 citovaného zákona ve vztahu k společnosti ORBIGO, a.s., a jejímu statutárnímu zástupci R.). Dožádaný správce daně však výslechem svědka Miroslava R. zjistil, že společnosti ORBIGO, a.s., požadované písemnosti nemá, protože jí nebyly stěžovatelem předány. Tuto výpověď svědka správce daně oprávněně považoval za významnou pro posouzení, zda stěžovatel unesl své důkazní břemeno, neboť vcelku logicky vysvětlovala rozpor mezi údaji v písemnostech týkajících se předání podniku (podle nich byly v rámci předání podniku předány i daňové doklady) a tvrzením tohoto svědka, že ve skutečnosti tyto doklady předány nebyly (rozpor byl vysvětlen tím, že určité doklady si ve skutečnosti stěžovatel ponechal kvůli jednání se správcem daně, ačkoli strany
„papírově“
uvedly opak). I kdyby však výpověď svědka Miroslava R. nebyla pravdivá a ve skutečnosti všechny rozhodné doklady jím vedené firmě byly stěžovatelem předány, nic by to neměnilo na důkazní povinnosti stěžovatele. Chtěl-li stěžovatel unést své důkazní břemeno, bylo na něm, aby si v souvislosti s prodejem podniku i po předání podniku zajistil přístup k dokladům vztahujícím se k jeho daňovým povinnostem týkajícím se podniku za dobu, kdy byl jeho majitelem. Toto mohl stěžovatel učinit různým způsobem, např. pořízením kopií rozhodných dokladů či smluvním sjednáním přístupu k dokladům, byly-li by uchovávány u nového majitele podniku. Mohl se samozřejmě spolehnout i na to, za předpokladu, že společnosti ORBIGO, a.s., byly předány všechny rozhodné doklady a stěžovatel si je neponechal, že mu je nabyvatel podniku dobrovolně zapůjčí či je poskytne přímo správci daně. Skutečnost, že by tak nabyvatel podniku neučinil, by však i tak byla k jeho tíži, tj. mohla mít za následek neunesení důkazního břemene. Lze tedy shrnout, že bylo věcí stěžovatele, jak splní svoji důkazní povinnost, a stěžovatel by se této povinnosti nezprostil ani prokázáním toho, že rozhodné doklady předal nabyvateli podniku, který pak uvedené doklady stěžovateli či správci daně neposkytl, ač je i třeba podle soukromoprávního ujednání byl povinen poskytnout. Za tohoto stavu proto krajský soud nepochybil, když neprovedl stěžovatelem navržený důkaz, neboť společnost ORBIGO, a.s., neměla k dispozici doklady týkající se zdaňovacího období srpen 2004. Krajský soud proto důvodně dospěl k závěru, že se stěžovatel prodejem svého podniku nezprostil povinnosti předložit požadované doklady a prokázat deklarovaný nárok na odpočet DPH za zdaňovací období srpen 2004. (...)
*) S účinností od 1. 1. 2008 ve znění zákona č. 296/2007 Sb. § 40 odst. 12.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.