Vydání 4/2014

Číslo: 4/2014 · Ročník: XII

3003/2014

Daň z nemovitostí: základní sazba daně

Daň z nemovitostí: základní sazba daně
k § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění účinném pro zdaňovací období roků 2007 a 2008*)
I. Pro správné stanovení základní sazby daně podle § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, je v případě stavby nacházející se ve vlastnictví podnikatelského subjektu nezbytné zjištění, zda se jedná o stavbu, kterou její vlastník, popř. jiný subjekt (např. nájemce), skutečně užívá pro svou podnikatelskou činnost, či nikoliv, a pokud ano, k jakému konkrétnímu druhu podnikatelské činnosti daná stavba slouží.
II. Základní sazby daně uvedené v § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, pod body 1, 2 a 3 se mohou týkat pouze těch staveb, které jsou fakticky užívány pro podnikatelskou činnost. V případě stavby, která sice má svým stavebním určením sloužit k výkonu podnikatelské činnosti, avšak není jejím vlastníkem či jiným subjektem, ať již z jakýchkoliv důvodů, v rozhodné době k výkonu podnikatelské činnosti vůbec užívána, je třeba základní sazbu daně stanovit podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona o dani z nemovitostí, neboť se jedná o „
ostatní stavbu
“, tj. o jinou stavbu, než jsou stavby uvedené pod písmeny a) až d) téhož ustanovení.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2013, čj. 9 Ca 296/2009-30**) )
Věc:
Společnost s ručením omezeným Starbright proti Odvolacímu finančnímu ředitelství o daň z nemovitostí.
V roce 2008 Finanční úřad v Čáslavi (správce daně) provedl kontrolu daně z nemovitostí v katastrálním území Čáslav u staveb ve vlastnictví žalobkyně, a to za zdaňovací období roku 2007 a 2008. Na základě výsledků daňové kontroly vydal správce daně dne 18. 12. 2008 dva dodatečné platební výměry, kterými byla žalobkyni dodatečně vyměřena daň z nemovitostí na zdaňovací období roku 2007 ve výši 140 844 Kč a na zdaňovací období roku 2008 taktéž ve výši 140 844 Kč.
Proti těmto výměrům podala žalobkyně odvolání. Kromě jiného žalobkyně namítala nepřezkoumatelnost, neboť podle jejího názoru neprovedl správce daně žádné skutečné důkazní řízení, a porušil tak mimo jiné § 31 odst. 2 větu první zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „daňový řád z roku 1992“)***) u staveb určených pro podnikatelskou činnost v případech, kdy není stavba využívána. K prokázání skutečností důležitých pro stanovení daňové povinnosti navrhla výslech svědků, provedení řádného místního šetření, seznámení daňového subjektu s kontrolními zjištěními a nové projednání kontrolní zprávy.
Finanční ředitelství v Praze odvolání žalobkyně zamítlo rozhodnutími ze dne 9. 7. 2009. Podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, Finanční ředitelství v Praze ke dni 1. 1. 2013 zaniklo a jeho působnost přešla na Odvolací finanční ředitelství. Od uvedeného data je tedy žalovaným v této věci Odvolací finanční ředitelství (§ 69 s. ř. s.).
V odůvodnění rozhodnutí žalovaný k odvolací námitce týkající se sazeb daně z nemovitostí uvedl, že základní sazbu daně z nemovitostí upravuje § 11 zákona o dani z nemovitostí. Jelikož se v případě žalobkyně jedná o stavby sloužící k podnikání, je rozhodný § 11 odst. 1 písm. d) zákona o dani z nemovitostí, podle kterého „[z]
ákladní sazba daně činí u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost 1. sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství 1 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, 2. sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 5 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, 3. sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
“. Rozhodující je stav k 1. 1. daného roku, na který je daň vyměřována. Stavby ve vlastnictví žalobkyně, které jsou předmětem daně ze staveb, jsou buď pronajaté, nebo jsou užívány žalobkyní, jejímž předmětem podnikání je podle údajů z obchodního rejstříku skladování zboží a manipulace s nákladem a předmětem činnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem. Stavby, které byly k 1. 1. 2007 pronajaty na základě nájemních smluv jiným podnikatelským subjektům, jsou zdaňovány sazbou daně, která odpovídá předmětu činnosti, která je v dané stavbě provozována – jedná se o stavby na parc. č. 506/9 (pronajato společnosti GIOM s. r. o.), parc. č. 506/12 a parc. č. 506/14 (pronajato společnosti Viking group., s. r. o.) a parc. č. 506/21 (pronajato společnosti EUROESTER, s. r. o.). Pokud stavba slouží více účelům, použije se základní sazba daně odpovídající podnikatelské činnosti, jíž slouží převažující část podlahové plochy nadzemní části stavby nebo upravené podlahové plochy samostatného nebytového prostoru a při stejném poměru podlahových ploch připadajících na jednotlivé činnosti se použije vyšší příslušná sazba (§ 11 odst. 6 zákona o dani z nemovitostí). Jedná se o stavbu na parc. č. 506/32, u které žalobkyně uvádí, že z jedné čtvrtiny slouží společnosti Viking group, s. r. o. Stavby, které žalobkyně využívá pro svou činnost, jsou zdaňovány sazbou daně v souladu s předmětem činnosti žalobkyně, tj. v tomto případě sazbou daně 10 Kč/m2. Tuto sazbu daně je dle žalovaného třeba použít i v případě, kdy stavby ve vlastnictví žalobkyně nejsou pronajaty ani dočasně využívány vlastníkem ke své vlastní činnosti, neboť tyto stavby nelze posuzovat jako ostatní stavby podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona o dani z nemovitostí vzhledem k tomu, že jsou ve vlastnictví aktivně podnikajícího daňového subjektu, jsou zahrnuty v jeho obchodním majetku, jsou předmětem odpisů a mohou i nadále sloužit k podnikatelské činnosti. Mezi ostatní stavby, které by bylo možné zdaňovat sazbou 3 Kč/m2, lze zařadit pouze stavby, které nepatří ani do jedné z kategorií staveb, které jsou uvedeny v § 11 odst. 1 písm. a) až d) zákona o dani z nemovitostí, ale tato skutečnost v daném případě nenastala.
Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobkyně domáhala zrušení napadených rozhodnutí i dodatečných platebních výměrů a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. Žalobkyně byla toho názoru, že žalovaný na daný případ nesprávně aplikoval § 11 zákona o dani z nemovitostí upravující sazby daně z nemovitosti a že vycházel z neúplného zjištění skutečností, které jsou pro stanovení daňové povinnosti rozhodné, aniž by provedl ze svého vlastního podnětu nebo na základě procesních návrhů žalobkyně takové dokazování, kterým by rozhodné skutečnosti dostatečně zjistil, čímž porušil § 31 odst. 2 daňového řádu z roku 1992.
Žalobkyně již v odvolání proti dodatečným platebním výměrům zpochybnila zejména zařazení některých staveb do sazby podle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 3 zákona o dani z nemovitostí (stavby sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost se sazbou 10 Kč/m2). Poukázala přitom na to, že některé stavby nejsou vůbec pro podnikání ve skutečnosti využívány, a že by na ně tudíž měla být použita sazba dle § 11 odst. 1 písm. e) zákona o dani z nemovitostí (ostatní stavby se sazbou ve výši 3 Kč/m2). Dále tvrdila, že na stavbu vlečky měla být použita sazba dle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 2 zákona o dani z nemovitostí (stavby sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu se sazbou ve výši 5 Kč/m2), protože jí výhradně využívá jako nájemce společnost EUROESTER v souvislosti s výrobou. Na tuto stavbu tedy neměla být aplikována sazba podle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 3 zákona o dani z nemovitostí (stavby sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost se sazbou ve výši 10 Kč/m2). Tato svá tvrzení žalobkyně opřela o skutečnost, že správce daně si při daňové kontrole neopatřil dostatečná zjištění k řádnému stanovení daně, neboť dostatečně nezjistil skutečnosti vztahující se ke skutečnému užívání, resp. neužívání předmětných staveb k podnikatelské činnosti. Proto žalobkyně již v odvolání navrhla doplnění dokazování, které mělo tento nedostatek odstranit. Žalovaný nicméně její odvolání zamítl, aniž by dokazování jakkoliv doplnil.
Po hmotněprávní stránce spočívá spor mezi žalobkyní a žalovaným v tom, jak aplikovat na jednotlivé stavby, které byly předmětem daňové kontroly, sazby daně z nemovitostí stanovené v § 11 zákona o dani z nemovitostí, zejména zda:
a) faktické neužívání některých staveb nacházejících se v areálu žalobkyně je důvodem k tomu, aby tyto stavby byly považovány za stavby ostatní podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona o dani z nemovitostí, jak tvrdí žalobkyně, nebo aby tyto stavby byly i přes jejich faktické neužívání považovány za stavby užívané pro podnikatelskou činnost, a podléhaly tak sazbám dle § 11 odst. 1 písm. c) téhož zákona, jak tvrdí žalovaný;
b) stavba vlečky měla být zařazena z důvodu jejího výlučného užívání nájemcem, společností EUROESTER, k průmyslové výrobě do sazby 5 Kč/m2 stanovené v § 11 odst. 1 písm. d) bodu 2 zákona o dani z nemovitostí, jak tvrdí žalobkyně, anebo zda měla být zařazena do sazby 10 Kč/m2 stanovené v § 11 odst. 1 písm. d) bodu 3 téhož zákona, neboť žalobkyně jí užívá k jiným než výrobním účelům, jak tvrdí žalovaný.
Žalobkyně je přesvědčena, že § 11 zákona je třeba na danou věc aplikovat ve smyslu výkladových závěrů soudní praxe, jak vyplývá např. z rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 1. 2003, čj. 10 Ca 275/2002-20, které mj. uvádí: „
Pro stanovení základní sazby daně je rozhodné, k jaké podnikatelské činnosti je stavba využívána, k jaké podnikatelské činnosti stavba slouží. Přitom je nutno posuzovat každou budovu samostatně. To je nutno dovodit jak z úpravy předmětu daně, tak ze stanovení sazby daně. Rozlišení staveb pro jednotlivé druhy podnikatelských činností má souvislost s výnosností dosažitelnou na zastavěné ploše a náročností na výměru zastavěné plochy. Zcela nerozhodné
[...]
je
[...]
jakým subjektem je podnikatelská činnost provozována, zda vlastníkem či nájemcem.
“ Výklad se tedy kloní k pojetí faktického využití staveb sloužících pro podnikání, navíc s individuálním rozlišením každé stavby vzhledem ke skutečné podnikatelské činnosti ve stavbě probíhající.
Výklad o potřebě zkoumat skutečné využití staveb nepřímo podtrhuje další rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 3. 2004, sp. zn. 58 Ca 26/2003, v němž soud dochází k závěru, že u obytných domů zákon nestanoví pro účely jejich zařazení do sazby podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o dani z nemovitostí, aby tento dům byl fakticky jako obytný dům užíván, neboť zákon při úpravě obytných domů výslovně vychází z funkčního určení domu. To dle mínění žalobkyně přesně odpovídá dikci § 11 zákona o dani z nemovitostí, ve kterém úprava sazby daně pro obytné domy nepředpokládá užívání obytného domu k bydlení, na rozdíl od úpravy sazeb daně pro stavby užívané pro podnikatelskou činnost, u nichž právní úprava ze skutečnosti jejich „
užívání
“ vychází; viz výrazy „
staveb užívaných
“ a „
staveb sloužících k
“. Pokud by zákonodárce zamýšlel podřizovat všechny stavby určené k podnikatelské činnosti bez ohledu na jejich užívání pod § 11 odst. 1 písm. c) zákona o dani z nemovitostí, jak se snaží dovodit žalovaný, použil by u takovýchto staveb např. termínu „
stavby určené k podnikatelské činnosti
“ a nikoliv „
stavby užívané pro podnikatelskou činnost
“, nebo by alespoň o „
užívání
“ staveb a o tom, čemu „
slouží
“, pomlčel, jak to učinil u obytných domů.
Ve světle výkladu zastávaného v rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 275/2002 se jeví jako zásadně nedostatečné závěry správce daně obsažené ve zprávě o daňové kontrole, zejména pak v té části zprávy, z níž správce daně dovozuje největší část doměrku – tj. v části „
Druhy stavby O
Ostatní podnikatelská činnost, katastrální území Čáslav
“. Správce daně nevycházel z individuálního posouzení předmětných staveb, ale stanovil daň pro nerozlišený „
soubor staveb
“. V těchto částech zprávy z daňové kontroly je zcela povšechně klasifikována do nejvyšší sazby daně z nemovitosti jak stavba vlečky, tak i další stavby. Správce daně si přitom vystačil s odůvodněním, že žalobkyně tyto stavby zakoupila se záměrem provozování skladování zboží, manipulace s nákladem a pronájem nemovitostí (viz předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku), a pokud tyto stavby nepronajímá nájemcům, musí je potom sama využívat k podnikatelské činnosti jako skladovací prostory. To je však nedostatečné a navíc spekulativní konstatování, které nemá oporu v řádném dokazování, jež by směřovalo k co nejúplnějšímu zjištění rozhodných skutečností. Žalobkyně tvrdí, že žalovaný měl vycházet z individuálního posouzení předmětných staveb učiněného z dostatečných zjištění směřujících k tomu, zda stavby skutečně slouží podnikatelské činnosti žalobkyně nebo podnikatelské činnosti nájemců, a pokud ano, ke které podnikatelské činnosti ve smyslu typologie staveb upravené v § 11 odst. 1 písm. d) zákona o dani z nemovitostí.
Vady řízení, které předcházelo vydání napadených rozhodnutí, spatřuje žalobkyně v tom, že žalovaný ani správce daně vůbec nevzali v potaz, že stavba vlečky, která je z hlediska výše daně zásadní, je využívána jejím nájemcem, společností EUROESTER, k průmyslové činnosti (výroba metylesteru). Pro toto využití zákon stanoví poloviční sazbu daně z nemovitosti oproti sazbě aplikované správcem daně na základě nedostatečně zjištěných skutečností. Žalobkyni není zřejmé, z čeho žalovaný dovodil, že vlečku užívá žalobkyně, a proč žalovaný nechal tvrzení žalobkyně o užívání vlečky společností EUROESTER bez povšimnutí a nedoplnil v tomto směru dokazování – např. navrhovaným výslechem svědků. Rovněž tak žalovaný ani správce daně neprovedli žádné dokazování, které by ozřejmilo, které stavby jsou fakticky užívány k podnikatelské činnosti žalobkyně a které nejsou vůbec žalobkyní nebo nájemci využívány.
Žalovaný ani správce daně tedy v rozporu s § 31 odst. 2 daňového řádu z roku 1992 neučinili dostatečná zjištění zejména ohledně následujících skutečností, bez nichž nelze daň z nemovitostí v daném případě řádně stanovit:
a) zjištění, které konkrétní stavby v areálu nejsou fakticky ani žalobkyní ani nájemci využívány;
b) zjištění, které konkrétní stavby a k jakým konkrétním činnostem využívá žalobkyně;
c) zjištění, které konkrétní stavby a k jakým konkrétním činnostem využívají konkrétní nájemci.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že žalobkyně uvádí v žalobě stejné námitky, které uvedla v odvolání proti dodatečným platebním výměrům a s nimiž se žalovaný vypořádal v odůvodnění napadených rozhodnutí.
Městský soud v Praze rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Soud však shledal opodstatněnými námitky, jimiž žalobkyně brojí proti nesprávné aplikaci § 11 zákona o dani z nemovitostí žalovaným a potažmo též správcem daně, jakož i námitky, ve kterých žalobkyně správním orgánům obou stupňů vytýká nedostatečné zjištění skutečností rozhodných pro správné stanovení daňové povinnosti.
Soud je, shodně jako žalobkyně, toho názoru, že pro správné stanovení základní sazby daně podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí je v případě stavby nacházející se ve vlastnictví podnikatelského subjektu nezbytné zjištění, zda se jedná o stavbu, kterou její vlastník, popř. jiný subjekt (např. nájemce) skutečně užívá pro svou podnikatelskou činnost, či nikoliv, a pokud ano, k jakému konkrétnímu druhu podnikatelské činnosti daná stavba slouží. Z dikce zmíněného ustanovení vyplývá, že základní sazby daně uvedené v § 11 odst. 1 písm. d) pod body 1, 2 a 3 se mohou týkat pouze těch staveb, které jsou fakticky užívány pro podnikatelskou činnost. V případě stavby, která sice má svým stavebním určením sloužit k výkonu podnikatelské činnosti, avšak není jejím vlastníkem či jiným subjektem, ať již z jakýchkoliv důvodů, v rozhodné době k výkonu podnikatelské činnosti vůbec užívána, je třeba základní sazbu daně stanovit podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona o dani z nemovitostí, neboť se jedná o „
ostatní stavbu
“, tj. o jinou stavbu, než jsou stavby uvedené pod písmeny a) až d) téhož ustanovení.
Tento závěr zcela koresponduje závěrům, k nimž dospěl Krajský soud v Českých Budějovicích v rozsudku ze dne 31. 1. 2003, sp. zn. 10 Ca 275/2002. Jmenovaný soud dovodil, že „
pro stanovení základní sazby daně je tedy rozhodné, k jaké podnikatelské činnosti je stavba využívána, k jaké podnikatelské činnosti stavba slouží. Přitom je nutno posuzovat každou budovu samostatně. To je nutno dovodit jak z úpravy předmětu daně, tak ze stanovení sazby daně. Každá sazba se proto musí posoudit jednotlivě podle podnikatelské činnosti nebo podle převažující činnosti, k níž konkrétní stavba slouží.
Vzhledem k výše uvedenému nelze přisvědčit názoru žalovaného, že základní sazbu daně podle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 3 zákona o dani z nemovitostí, tj. sazbu 10 Kč/m2 zastavěné plochy, „
je třeba použít i v případě, kdy stavby ve vlastnictví daňového subjektu nejsou pronajaty ani dočasně využívány vlastníkem ke své vlastní činnosti, neboť tyto stavby nelze posuzovat jako ostatní stavby podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona o dani z nemovitostí vzhledem k tomu, že tyto stavby jsou ve vlastnictví aktivně podnikajícího daňového subjektu, jsou zahrnuty v jeho obchodním majetku, jsou předmětem odpisů a mohou i nadále sloužit k podnikatelské činnosti
“. Pro aplikaci základní sazby daně podle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 3 zákona o dani z nemovitostí je zcela nerozhodné, zda se jedná o stavby, které jsou předmětem odpisů, nebo zda tyto stavby mohou v budoucnu nadále sloužit k podnikatelské činnosti; podstatná je pouze ta skutečnost, zda jde o stavby
užívané
(tj. v rozhodné době skutečně užívané) pro podnikatelskou činnost,
sloužící
pro ostatní podnikatelskou činnost, tj. pro jinou podnikatelskou činnost než ty, které jsou uvedeny v bodech 1 a 2 téhož ustanovení.
Lze shrnout, že u staveb, které nebyly žalobcem jakožto jejich vlastníkem ani jiným subjektem v rozhodné době vůbec užívány pro podnikatelskou činnost, a nesloužily tak k výkonu žádné podnikatelské činnosti, měla být základní sazba daně stanovena podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona o dani z nemovitostí, neboť šlo o „
ostatní stavby
“ ve smyslu tohoto ustanovení. Aplikace § 11 odst. 1 písm. d) bodu 3 zákona o dani z nemovitostí na tyto stavby a stanovení základní sazby daně podle podnikatelské činnosti, kterou má žalobkyně zapsanou jako předmět podnikání v obchodním rejstříku, bez zohlednění toho, zda dané stavby skutečně v rozhodné době užívala pro podnikatelskou činnost, bylo tedy v rozporu se zákonem.
Co se týče zdanění stavby vlečky, žalobkyně již v odvolání argumentovala „
použitím této stavby výhradně pro společnost EUROESTER
“ a domáhala se stanovení základní sazby daně u této stavby podle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 2 zákona o dani z nemovitostí. Žalovaný v napadených rozhodnutích ohledně stavby vlečky konstatoval, že „
je ve vlastnictví daňového subjektu (o této skutečnosti není mezi stranami spor) a není pronajata společnosti EUROESTER
“, aniž by se jakkoliv zabýval odvolacím tvrzením žalobkyně, že tuto stavbu užívá výlučně společnost EUROESTER. To, zda stavbu vlečky v rozhodné době jako nájemce užívala jmenovaná společnost, je však pro posouzení věci (stanovení základní sazby daně u této stavby) zcela zásadní, neboť v takovém případě měla být základní sazba daně u této stavby skutečně stanovena podle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 2 zákona o dani z nemovitostí. Pro aplikaci zmíněného ustanovení na předmětnou stavbu nicméně není rozhodující druh podnikatelské činnosti jmenované společnosti, jak se domnívá žalobkyně, ale charakter a funkce předmětné stavby, z níž je na první pohled zřejmé, že se jedná o stavbu sloužící pro dopravu vyrobeného zboží či surovin určených k jeho výrobě. To, zda tuto stavbu, která z povahy věci může sloužit pouze k uvedenému účelu, v rozhodné době užívala sama žalobkyně či jiný subjekt jakožto nájemce stavby, je pro stanovení základní sazby daně nepodstatné. Tentýž závěr ostatně dovodil i Krajský soud v Českých Budějovicích ve shora citovaném rozsudku, když konstatoval, že „
zcela nerozhodné pro stanovení základní sazby daně je okolnost, jakým subjektem je podnikatelská činnost provozována, zda vlastníkem či nájemcem
.“
Základní sazba daně u vlečky mohla být stanovena pouze dvěma způsoby – buď podle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 2 zákona o dani z nemovitostí, pokud by tato stavba byla v rozhodném období kterýmkoliv subjektem užívána k účelu, k němuž je z povahy věci určena (tj. k dopravě), nebo podle § 11 odst. 1 písm. e) téhož zákona jako „
ostatní stavba
“ ve smyslu tohoto ustanovení, pokud by v rozhodném období ležela ladem a nikdo ji pro podnikatelskou činnost neužíval. Stanovení základní sazby daně u této stavby podle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 3 zákona o dani z nemovitostí s poukazem na druh podnikatelské činnosti, který má žalobkyně zapsán jako předmět podnikání v obchodním rejstříku, bylo v každém případě v rozporu se zákonem.
Důvodná je též žalobní námitka vytýkající správci daně a potažmo i žalovanému, že v rozporu s § 31 odst. 2 daňového řádu z roku 1992 neučinili dostatečná zjištění ohledně skutečností, bez nichž nelze daň z nemovitostí v daném případě řádně stanovit. Soud má ve shodě s názorem žalobkyně za to, že v daňovém řízení, jež vyústilo ve vydání napadených rozhodnutí, správce daně nezjistil všechny skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti žalobkyně, neboť se v dostatečném rozsahu nezabýval tím, zda jsou jednotlivé stavby ve vlastnictví žalobkyně fakticky používány pro podnikatelskou činnost, a pokud ano, k jaké konkrétní podnikatelské činnosti ta která stavba slouží. Jak již bylo soudem konstatováno shora, právě tyto skutečnosti jsou podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí klíčové pro stanovení základní sazby daně u jednotlivých staveb. Na tomto místě nelze než opětovně poukázat na závěr Krajského soudu v Českých Budějovicích vyslovený v rozsudku sp. zn. 10 Ca 275/2002, podle něhož je nutno samostatně posuzovat každou jednotlivou budovu (stavbu), a to podle podnikatelské činnosti nebo podle převažující činnosti, k níž konkrétní stavba slouží. (...)
*)
S účinností od 1. 1. 2014 byl zákon přejmenován na zákon o dani z nemovitých věcí.
**)
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalovaného proti tomuto rozsudku svým rozsudkem ze dne 7. 11. 2013, čj. 9 Afs 32/2013-21.
***)
S účinností od 1. 1. 2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.