Vydání 11/2005

Číslo: 11/2005 · Ročník: III

703/2005

Daň z nemovitostí: přechod daňové povinnosti

Ej 292/2005
Daň z nemovitostí: přechod daňové povinnosti
k § 13b odst. 2 zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění účinném do 31. 12. 2000*)
Na obchodní společnost, která na základě kupní smlouvy nabyla v roce 1999 nemovitosti od správce konkursní podstaty úpadce (nešlo tedy o předání nemovitosti na základě zvláštního předpisu, tj.
restituce
), přešla s ohledem na § 13b odst. 2 zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, povinnost uhradit daňový nedoplatek původního vlastníka na dani z předmětných nemovitostí, a to počínaje 1. lednem následujícího zdaňovacího období. Správní orgán tak postupoval správně, když daný daňový nedoplatek uložil doplatit novému vlastníkovi.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2005, čj. 4 Afs 12/2003-71)
Věc:
Společnost s ručením omezeným H. v Ú. proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem o daň z nemovitostí, o kasační stížnosti žalobkyně.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 4. 9. 2001 změnil rozhodnutí Finančního úřadu v Teplicích ze dne 16. 10. 2000, jímž byla žalobkyni, která dne 9. 8. 1999 na základě kupní smlouvy ze dne 30. 7. 1999 nabyla od správce konkursní podstaty společnosti s ručením omezeným W. (úpadce) nemovitosti v katastrálním území V., uložena povinnost doplatit za původního vlastníka nedoplatek na dani z nemovitostí ve výši 50 505 Kč; změna spočívala toliko v úpravě výpočtu dlužné částky.
Žalobkyně toto rozhodnutí napadla žalobou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v níž zejména namítala, že původnímu poplatníku daně z nemovitostí nebyla doručena rozhodnutí, kterými jí byla vyměřena daň za roky 1997 až 1999, čímž došlo k porušení čl. 32 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „daňový řád“, „d. ř.“); stejně tak finančnímu orgánu vytýkala i nezákonné použití § 56 odst. 1 písm. a) daňového řádu. Dále namítala i nesprávnou aplikaci § 13b zákona o dani z nemovitostí, neboť přechod daňové povinnosti na nového poplatníka není podle stěžovatelky možný, pokud správce daně neučiní alespoň jeden úkon směřující vůči původnímu poplatníkovi. Odkazovala na pokyn Ministerstva financí D-128, ze kterého dovozovala, že správce daně musí daňový subjekt k plnění povinnosti nejprve vyzvat.
Krajský soud žalobu zamítl rozsudkem ze dne 7. 4. 2003. K námitce týkající se nesprávné aplikace § 13b zákona o dani z nemovitostí krajský soud uvedl, že s odkazem na § 13 odst. 2 citovaného zákona dne 1. 1. 2000 zanikla původnímu vlastníkovi povinnost uhradit nedoplatek na dani z nemovitostí, a naopak tento závazek přešel na nového vlastníka, žalobkyni. Krajský soud dále uvedl, že z žádného zákonného ustanovení nevyplývá, že přechod povinnosti k uhrazení daňového nedoplatku je závislý na tom, zda správce daně původního vlastníka vyzval podle § 73 d. ř. či se pokusil dlužnou částku získat jiným způsobem. Navíc podle krajského soudu vyplynulo, že vůči původnímu poplatníkovi byly učiněny úkony směřující k uhrazení daně. Rovněž není podle krajského soudu rozhodné, zda byl nový poplatník vyzván ke splnění této povinnosti či nikoliv; pokyn D-128 není právním předpisem a nemůže určovat podmínky či stanovovat výjimky pro použití § 13b odst. 2 zákona o dani z nemovitostí.
Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížnost, ve které namítala porušení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Konkrétně pak uváděla, že krajský soud nesprávně posoudil otázku aplikace § 13b odst. 2 zákona o dani z nemovitostí; stejně tak uváděla, že pokyn D–128 je interním předpisem Ministerstva financí, který je správce daně povinen dodržovat, jinak může dojít k porušení práva daňového subjektu. Rovněž namítala, že se krajský soud nezabýval otázkou, zda správce daně aplikoval § 13 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí v souladu s dalšími ustanoveními, zejména pak s § 57 odst. 5 a § 73 odst. 1 d. ř. Doplnila, že podle ustálené praxe a soudní judikatury měl správce daně stěžovatelku nejprve vyzvat k zaplacení předmětné daně. Rovněž napadala i skutečnost, že správce daně měl s odkazem na označený pokyn vymáhat daň na původním poplatníkovi, a nikoliv na stěžovatelce.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Před samotným posouzením věci považuje Nejvyšší správní soud za nutné předeslat, že v řízení o kasační stížnosti není jeho úkolem znovu posuzovat (jako krajský soud) námitky související s řízením před správním orgánem, nýbrž je jeho úkolem primárně posoudit, zda předchozí řízení naplňuje důvody vymezené v § 103 odst. 1 s. ř. s., navíc specifikované stěžovatelkou.
Při posouzení stěžovatelčiných námitek je třeba nejprve vyjít z obsahu § 13b zákona o dani z nemovitostí. To v relevantním účinném znění stanovilo, že daň z nemovitostí se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována. Odst. 2 pak doplňoval, že dojde-li v průběhu zdaňovacího období ke změně vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem, což je i souzený případ, přechází povinnost uhradit případný daňový nedoplatek počínaje 1. lednem následujícího zdaňovacího období na nové poplatníky s výjimkou případů, kdy jsou nemovitosti předány na základě zvláštního předpisu. Za období od změny vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem do 1. ledna následujícího zdaňovacího období nový nabyvatel za daňový nedoplatek ručí.
Krajský soud proto nepochybil, pokud dal za pravdu žalovanému v otázce přechodu daňové povinnosti, resp. jeho právnímu posouzení celé věci. Stejně tak je třeba přisvědčit krajskému soudu i v otázce posouzení závaznosti daňového pokynu, neboť správci daně jsou povinni primárně jednat v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy. Daňové pokyny slouží toliko k výkladu závazných přepisů. Navíc je třeba uvést, že označený daňový pokyn ani stěžovatelkou navrhovaný postup takto nevykládá. Povinnost vyzývat k zaplacení daně v případě shora označeného přechodu daňové povinnosti pak z žádného relevantního zákonného ustanovení nevyplývá.
(uch)
*) Ustanovení bylo s účinností od 1. 1. 2001 zrušeno zákonem č. 65/2000 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.