Vydání 8/2007

Číslo: 8/2007 · Ročník: V

1267/2007

Daň darovací: bezúplatný převod bytové jednotky bytovým družstvem

Ejk 348/2007
Daň darovací: bezúplatný převod bytové jednotky bytovým družstvem
k § 6 odst. 1 písm. a) a § 6 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákonů č. 18/1993 Sb., č. 322/1993 Sb. a č. 85/1994 Sb.
I. Nenabylo-li bytové družstvo bezplatně pozemek od státu ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a § 60a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, nevyplývá pro něj povinnost převést na fyzickou osobu současně s bytovou jednotkou také bezplatně spoluvlastnický podíl na pozemku odpovídající podílu na společných částech domu.
II. Nabylo-li bytové družstvo pozemek od obce (tj. jiného subjektu než od státu) na základě kupní smlouvy (nikoliv bezplatně) a uzavře-li následně s fyzickou osobou smlouvu o převodu pozemku bezúplatném, nejde o případ uvedený v § 6 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, kdy mělo bytové družstvo zákonem stanovenou povinnost převést na fyzickou osobu vlastněný pozemek bezúplatně současně s převodem vlastnictví k bytové jednotce, jelikož v takovém případě bezplatnost převodu pozemku z bytového družstva na fyzickou osobu vyplývá z písemné dohody mezi těmito subjekty, a nikoliv ze zákona. Protože citovaný zákon neupravuje osvobození od daně darovací u převodu pozemku, na rozdíl od převodu bytů či nebytových prostor v některých případech, podléhá bez dalšího předmětný převod pozemku, byť současně s bytovou jednotkou, dani darovací podle § 6 odst. 1 písm. a) téhož zákona, vyjma případů uvedených v § 6 odst. 3 citovaného zákona.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2006, čj. 29 Ca 131/2004-43)
Prejudikatura:
srov. č. 1104/2007 Sb. NSS.
Věc:
Ing. Karel M. proti Finančnímu ředitelství v Brně o daň darovací.
Finanční úřad Brno IV vyměřil žalobci dne 18. 11. 2003 daň darovací ve výši 273 Kč.
Proti tomuto platebnímu výměru podal žalobce odvolání, které žalovaný dne 3. 3. 2004 zamítl. V odůvodnění svého rozhodnutí žalovaný zejména uvedl, že podkladem platebního výměru byla uzavřená smlouva o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva ze dne 6. 2. 2002, kterou družstvo D. převedlo na žalobce vlastnické právo k bytové jednotce, včetně spoluvlastnického podílu na pozemku, který velikostí odpovídal spoluvlastnickému podílu nabyvatele na společných částech domu s byty a nebytovými prostory. Podle rozhodnutí katastrálního úřadu vznikly dnem 28. 3. 2002 právní účinky vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. K tomuto dni vznikla současně povinnost žalobce uhradit daň darovací ve vztahu k spoluvlastnickému podílu na pozemku ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně, ve které zejména namítal, že daný platební výměr byl vydán v rozporu s § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb. a § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále též „daňový řád“, „d. ř.“). Ačkoliv žalovaný dovodil, že předmětný převod spoluvlastnického práva k zastavěnému pozemku nebyl proveden na základě povinnosti stanovené právním předpisem, žalobce v této souvislosti odkázal na § 21 odst. 1 a § 23 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (dále též „zákon o vlastnictví bytů“). Bytové družstvo je povinno uzavřít smlouvu o převodu bytu uvedeného v § 24 odst. 1 a 2 zákona o vlastnictví bytů s fyzickou osobou, členem družstva, který je nájemcem bytu a vyzval družstvo k bezplatnému převodu vlastnictví k bytu, a na tuto fyzickou osobu byt převést. Podle žalobce byly všechny tyto podmínky v daném případě naplněny a právě na jejich základě došlo k převodu vlastnictví předmětné bytové jednotky na žalobce, včetně příslušného podílu na společných částech domu. Podle § 21 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů je s vlastnictvím bytové jednotky spojeno vlastnické právo k pozemku (stavební parcele), přičemž dle tohoto ustanovení je vlastník budovy i pozemku povinen převést na nového vlastníka bytové jednotky spolu s převodem bytové jednotky i spoluvlastnický podíl na pozemku. Žalobce tedy z toho vyvodil, že pokud v dané věci došlo k bezúplatnému převodu majetku ve vlastnictví stavebního bytového družstva D. (bytové jednotky včetně jejího příslušenství) na žalobce v souladu se zákonem o vlastnictví bytů, pak taková povinnost družstvu vyplynula ze zákona a nelze pochybovat o tom, že družstvo uzavřením smlouvy o převodu bytové jednotky splnilo svoji povinnost stanovenou právním předpisem (zákonem o vlastnictví bytů). Proto tento převod nepodléhá dani darovací, neboť není předmětem daně darovací s ohledem na § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb. Oba správní orgány tak porušily základní zásadu daňového řízení, a to zásadu zákonnosti ve smyslu § 2 odst. 1 d. ř. a v rozporu s § 6 odst. 3 zákona č. 357/1992 Sb. zatížily žalobce neoprávněně vyměřenou daní darovací.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě zejména uvedl, že předmětný převod vlastnického práva k pozemku podléhá dani darovací. Podle smlouvy šlo u pozemku (vedle bytové jednotky) o bezúplatný převod, a proto žalobce podal přiznání k dani darovací. Ve shodě s údaji uvedenými v daňovém přiznání stanovil správce daně základ daně ve výši 3900 Kč a z něj pak vyměřil daň darovací ve výši 273 Kč. Stavební bytové družstvo nabylo vlastnictví pozemku pod předmětným bytovým domem koupí od Statutárního města Brna (kupní smlouva ze dne 14. 12. 2001), tento pozemek v příslušném podílu následně převedlo na žalobce. Na základě dohody mezi převodcem (stavebním bytovým družstvem) a nabyvatelem (žalobcem) šlo o převod bezúplatný, přičemž šlo o převod pozemku ve smyslu § 21 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů. Nešlo však o případ, kdy mělo bytové družstvo ze zákona stanovenou povinnost převést vlastněný pozemek bezplatně (bezúplatné nabytí majetku). V § 21 odst. 7 zákona o vlastnictví bytů je uložena povinnost bytovému družstvu, které nabylo podle § 60a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále též „zákon č. 219/2000 Sb.“), bezplatně pozemek pod bytovým domem, převést na nabyvatele bytu bezplatně i spoluvlastnický podíl na uvedeném pozemku. O takovou situaci se však v daném případě nejednalo. Odkaz na § 23 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů je nedůvodný, protože v tomto ustanovení je upravena povinnost uzavřít smlouvu o převodu bytu, na jehož výstavbu byla poskytnuta finanční pomoc podle zvláštních předpisů, a nikoliv povinnost bezúplatného převodu pozemku, navíc získaného na základě běžné kupní smlouvy.
Krajský soud v Brně žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Spor mezi účastníky řízení je o to, zda předmětný bezúplatný převod vlastnického podílu na pozemku, na kterém stojí stavba, v němž se nachází bytová jednotka převáděná do vlastnictví člena bytového družstva, je předmětem daně darovací ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb.
Z nesporných tvrzení účastníků řízení, a také z obsahu připojených správních spisů, soud zjistil, že mezi žalobcem a stavebním bytovým družstvem D. byla dne 6. 2. 2002 uzavřena smlouva o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva, na základě které bylo na žalobce převedeno vlastnické právo k bytové jednotce (ve smlouvě blíže označené), včetně společných částí budovy. Tento převod byl mezi smluvními stranami dohodnut jako bezplatný. Ve smlouvě bylo také dohodnuto, že žalobce ve stanovené lhůtě podá daňové přiznání k dani darovací u místně příslušného správce daně. Z obsahu správních spisů bylo dále zjištěno, že družstvo D., stavební bytové družstvo, nabylo vlastnictví k předmětnému pozemku na základě kupní smlouvy ze dne 14. 12. 2001 uzavřené s prodávajícím Statutárním městem Brnem, a to za sjednanou kupní cenu, která byla blíže uvedena v této kupní smlouvě. Uvedené družstvo tedy pozemek, na kterém stojí dům, ve kterém se nachází bytová jednotka žalobce, zakoupilo za sjednanou částku od Statutárního města Brna, a tedy jej nenabylo bezplatně od České republiky. Pokud pak bytové družstvo následně převádělo na žalobce příslušný spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěném předmětnou stavbou (podíl odpovídající podílu na společných částech domu, které byly převáděny společně s bytem), a to na základě dohody převodce (družstva) a nabyvatele (žalobce) ze dne 6. 2. 2002 (uzavřená smlouva), že půjde o převod bezúplatný, pak nešlo o případ uvedený v § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., kdy by bytové družstvo mělo zákonem stanovenou povinnost převést na fyzickou osobu bezúplatně vlastněný pozemek (příslušný spoluvlastnický podíl na pozemku) současně s převodem vlastnictví k bytové jednotce. V posuzovaném případě je rozhodné, že bytové družstvo nabylo vlastnictví pozemku běžnou koupí, a to od Statutárního města Brna, a nikoliv od státu. Proto nelze aplikovat § 60a odst. 1 a násl. zákona č. 219/2000 Sb., podle kterého převede příslušná organizační složka státu pozemek tvořící jeden funkční celek s bytovým domem ve vlastnictví bytového družstva bezúplatně do vlastnictví tohoto bytového družstva. V souvislosti s tímto ustanovením pak nelze aplikovat ani § 21 odst. 7 zákona o vlastnictví bytů, podle kterého platí, že pokud bytové družstvo nabylo bezplatně pozemek podle § 60a zákona č. 219/2000 Sb. a převádí vlastnictví k bytové jednotce fyzické osobě, pak převede současně na nabyvatele bytové jednotky bezplatně spoluvlastnický podíl na uvedeném pozemku, a to ve velikosti odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu (§ 8 odst. 2 citovaného zákona). Vedle toho, že bytové družstvo nenabylo vlastnictví pozemku od státu, ale od Statutárního města Brna, a nikoliv bezplatně, ale za úplatu, je rozhodné i to, že bezplatnost následného převodu pozemku na žalobce vyplývala z písemné dohody družstva a žalobce, a nikoliv ze zákona. V daném případě tedy šlo o převod pozemku ve smyslu § 21 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů, podle kterého platí, že s vlastnictvím bytové jednotky jsou spojena práva k pozemku (stavební parcele), a je-li vlastník budovy i vlastníkem pozemku, převede na vlastníka jednotky s převodem jednotky i spoluvlastnický podíl na pozemku odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu (§ 8 odst. 2 citovaného zákona). V předmětné věci šlo o převod majetku (pozemku) smluvně sjednaný jako převod bezúplatný, a proto představující předmět daně darovací ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb. Z tohoto důvodu předmětný převod pozemku podléhá dani darovací. Jelikož jde o převod pozemku, nikoliv bytu, nevztahuje se na tento převod jakékoliv osvobození od daně darovací ve smyslu § 19 a násl. zákona č. 357/1992 Sb. V těchto ustanoveních, např. v § 20 odst. 6 písm. g) citovaného zákona, jsou osvobozeny od daně darovací bezúplatné převody bytů, popř. nebytových prostor, z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů – fyzických osob za blíže stanovených podmínek, avšak nikoliv pozemky, byť by případně tvořily s bytovým domem jeden funkční celek. Osvobození od daně týkající se převodu bytové jednotky ale nebylo předmětem sporu mezi účastníky řízení.
Nedůvodná byla také žalobní námitka odkazující na § 23 odst. 2 ve spojení s § 24 odst. 1 a 2 zákona o vlastnictví bytů. Ustanovení § 23 odst. 2 citovaného zákona totiž stanoví povinnost bytovému družstvu uzavřít smlouvu o převodu těch bytů, na jejichž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů (§ 24 odst. 1 a 2 citovaného zákona), a to s tím, že při splnění dalších podmínek uvedených v tomto ustanovení jsou tyto převody bezplatné. Tato ustanovení se však netýkají jakkoliv pozemků, natož pak jejich bezplatného převodu. Výše uvedená ustanovení tedy nelze v předmětné věci aplikovat.
Jelikož předmětné bytové družstvo nenabylo bezplatně pozemek ve smyslu § 21 odst. 7 zákona o vlastnictví bytů a § 60a zákona č. 219/2000 Sb., nevyplývá pro něj povinnost převést současně s bytovou jednotkou také bezplatně spoluvlastnický podíl na pozemku. O tuto povinnost bytového družstva vyplývající z § 21 odst. 7 zákona o vlastnictví bytů, kterou má na mysli § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., týkající se vynětí bezplatných převodů majetku (na základě povinnosti stanovené právním předpisem) z daňové povinnosti (nejde o předmět daně darovací), v případě posuzovaného převodu pozemku nešlo. V posuzovaném případě totiž zákon nestanovil povinnost bezúplatného převodu pozemku, a proto se tento převod nachází v jiném daňovém režimu a podléhá dani darovací. Jde o běžný převod pozemku ve smyslu § 21 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů současně s převodem bytové jednotky. Odlišnost spočívá pouze v tom, že si smluvní strany ujednaly bezplatnost tohoto převodu. Jde o jiný typ převodu pozemku, než který je upraven v § 21 odst. 7 zákona o vlastnictví bytů a § 60a zákona č. 219/2000 Sb. Jelikož zákon č. 357/1992 Sb. neupravuje osvobození od daně darovací v případě bezúplatného převodu pozemku, na rozdíl od převodu bytů, a to ani v případě jeho převodu v souvislosti s převodem bytové jednotky, podléhá bez dalšího takový převod pozemku dani darovací podle § 6 odst. 1 písm. a), vyjma případů uvedených v § 6 odst. 3 písm. a) citovaného zákona. Posledně uvedené ustanovení totiž představuje výjimku, pod kterou však nelze posuzovaný případ z výše uvedených důvodů podřadit. Správce daně proto zcela po právu přistoupil k vyměření daně darovací z tohoto převodu pozemku. Z § 21 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů vyplývá pouze právní nárok na uzavření smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku (stavební parcele) současně s převodem vlastnického práva k bytu. V tomto ustanovení je zdůrazněno, že s vlastnictvím bytové jednotky jsou spojena práva k pozemku, avšak není zde upravena bezplatnost převodu pozemku. V tomto směru je tedy třeba přisvědčit právním závěrům žalovaného i správce daně. Korespondující právní závěr pak vyplývá také ze stanoviska Ministerstva financí, odboru majetkových daní, ze dne 25. 6. 2001, ve kterém se konstatuje, že v případech, kdy se jedná o bezúplatný převod na základě povinnosti stanovené právním předpisem, není takový převod předmětem daně darovací [§ 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb.], přičemž jako případy, které pod toto ustanovení výslovně spadají, byly označeny právě převody pozemků podle § 60a zákona č. 219/2000 Sb., § 21 odst. 7 a § 33a odst. 6 zákona o vlastnictví bytů. O takové převody však v posuzované věci nešlo.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.