Vydání 8/2014

Číslo: 8/2014 · Ročník: XII

3063/2014

Cla: ověřování certifikátu o preferenčním původu zboží; dodatečné zaúčtování cla

Cla: ověřování certifikátu o preferenčním původu zboží; dodatečné zaúčtování cla
k § 220 odst. 2 písm. b) nařízení č. 2913/92, kterým se vydává celní
kodex
Společenství, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 (dále jen „Celní
kodex
Společenství“xxx) )
Jestliže k žádosti českých celních orgánů příslušný úřad země vývozu ani nemohl fakticky přistoupit k procesu
verifikace
, protože certifikát osvědčující preferenční původ zboží jím nebyl vydán, a nešlo tak o pravý dokument, byl žalovaný (stěžovatel) oprávněn dodatečně zaúčtovat celou částku cla, neboť aplikace čl. 220 odst. 2 písm. b) nařízení č. 2913/92, kterým se vydává celní
kodex
Společenství, nepřipadala v úvahu. Nelze totiž hovořit o chybě, kterou způsobily samotné příslušné orgány země vývozu. Legitimnímu očekávání osoby povinné clo zaplatit nepřísluší v takovém případě ochrana ve smyslu tohoto článku.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 2014, čj. 1 Afs 117/2013-39)
Prejudikatura:
č. 1577/2008 Sb. NSS, č. 1701/2008 Sb. NSS, č. 2492/2012 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 12. 7. 1984, Les rapides Savoyards a další (218/83, Recueil, s. 3105), ze dne 12. 7. 1989, Binder (161/88, Recueil, s. I-2415), ze dne 27. 6. 1991, Mecanarte (C-348/89, Recueil, s. I-3277), ze dne 7. 12. 1993, Huygen a další (C-12/92, Recueil, s. I-6381), ze dne 14. 5. 1996, Faroe Seafood a další (C-153/94 a C-204/94, Recueil, s. I-2465), ze dne 9. 3. 2006, Beemsterboer Coldstore Services (C-293/04, Sb. rozh., s. I-2263), ze dne 18. 10. 2007, Agrover (C-173/06, Sb. rozh., s. I-8783), ze dne 15. 12. 2011, Afasia Knits Deutschland (C-409/10, Sb. rozh., s. I-13331), usnesení Soudního dvora ze dne 9. 12. 1999, CPL Imperial 2 a Unifrigo v. Komise (C-299/98 P, Recueil, s. I-8683), ze dne 11. 10. 2001, William Hinton & Sons (C-30/00, Recueil, s. I-7511).
Věc:
Ing. Jiří N. proti Generálnímu ředitelství cel o původ zboží, o kasační stížnosti žalovaného.
Žalobce dovezl do České republiky textilní výrobky (konkrétně 54 200 ks triček, v celní hodnotě 1 710 971 Kč). V návrhu celního prohlášení uplatnil žalobce preferenční zacházení (původ zboží v Bangladéši) se sazbou cla 0 %. Celní úřad svým rozhodnutím ze dne 9. 1. 006, vydaným mj. na základě certifikátu FORM A č. EPB/569 vystaveného dne 5. 12. 2005 (dále jen „FORM A č. 569“) a předloženého celním úřadům žalobcem, propustil zboží do režimu volného oběhu.
Na základě následné
verifikace
důkazu o původu zboží dle čl. 94 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní
kodex
Společenství (dále jen „prováděcí nařízení“), celní úřad zjistil ze stanoviska bangladéšského oprávněného orgánu (Úřad pro podporu vývozu; EPB) ze dne 22. 6. 2008 (dále jen „Zpráva EPB“), že FORM A č. 569 je falzifikátem, včetně razítka a podpisu úředníka v tomto dokumentu.
V řízení o celním deliktu dle § 293 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, byla žalobci rozhodnutím celního úřadu ze dne 11. 12. 2008 uložena povinnost uhradit pokutu ve výši 10 000 Kč. Odvolání žalobce bylo rozhodnutím Celního ředitelství Praha (dále jen „celní ředitelství“) ze dne 18. 8. 2009 zamítnuto. Žaloba podaná u Městského soudu v Praze byla rozsudkem ze dne 19. 10. 2010, čj. 10 Ca 355/2009-38, zamítnuta, stejně tak jako kasační stížnost žalobce (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2011 čj. 1 Afs 14/2011-62).
V daňovém řízení celní úřad dodatečným platebním výměrem ze dne 21. 10. 2008 žalobci doměřil clo ve výši 205 317 Kč.
Odvolání žalobce celní ředitelství zamítlo rozhodnutím ze dne 17. 5. 2010.
Žalobce rozhodnutí celního ředitelství napadl žalobou u Městského soudu v Praze, který jí rozsudkem ze dne 6. 11. 2013, čj. 9 Af 37/2010-36, vyhověl, rozhodnutí celního ředitelství zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Článek 220 odst. 2 písm. b) Celního kodexu Společenství upravuje případy, u nichž, přestože celní dluh vznikne, se dodatečné zaúčtování cla neprovede, pokud „
částka cla dlužného ze zákona nebyla zaúčtována následkem chyby ze strany celních orgánů, kterou nemohla osoba povinná zaplatit clo rozumným způsobem zjistit, a pokud tato osoba jednala v dobré víře a dodržela všechna ustanovení platných předpisů týkající se celního prohlášení
“, přičemž platí, že „[p]
okud byl preferenční
status
zboží zjištěn na základě systému správní spolupráce s orgány třetí země, považuje se vydání potvrzení těmito orgány v případě, že se ukáže jako nesprávné, za chybu, kterou nebylo možné rozumným způsobem zjistit ve smyslu prvního pododstavce
“. Podle soudu právě v rámci systému správní spolupráce s orgány třetí země může při ověřování preferenčního statusu zboží dojít i k jiné nesprávnosti – chybě, např. interní změnou v chodu úřadu, personální obměnou apod. Ze zprávy EPB vyplývá, že předmětný certifikát nebyl vydán tímto úřadem a že by mohl být (použito slovo „
should be
“) považován za neplatný a za falzifikát, nicméně ve zprávě je rovněž uvedeno, že úřad pokračuje v šetření ohledně vystaveného dokladu a výsledek bude zřejmý, až toto řízení bude kompletně ukončeno. Soud proto nepovažoval za prokázanou neexistenci podmínky článku 220 odst. 2 písm. b) Celního kodexu Společenství pro neprovedení doměření celního dluhu žalobci, protože existují pochybnosti, zda ke zpochybnění platnosti certifikátu nedošlo případným nesprávným postupem EPB v zemi vývozce. Soud tak celnímu úřadu i celnímu ředitelství vytkl, že se touto otázkou nezabývaly, a dostatečně neověřily výsledek postupu u EPB ve smyslu Zprávy EPB. Soud postrádá náležité prošetření důvodů, z jakých byl certifikát FORM A č. 569 prohlášen za neplatný i prokázání toho, zda se tak nestalo chybou způsobující nesprávné vydání potvrzení o původu zboží. Podle soudu by mělo dojít k ověření, zda se EPB vůbec zabýval vývozními doklady a doklady o původu předmětného zboží, zda žádost o vystavení certifikátu FORM A č. 569 evidoval, což je zjistitelné, pokud uvedený úřad vede rejstřík podaných žádostí a vystavených certifikátů. Soud uzavřel, že v řízení nebyly zjištěny všechny rozhodné skutečnosti k prokázání daňové povinnosti žalobce a celní orgány byť shledaly uvedený certifikát neplatným, nezabývaly se okolnostmi vystavení tohoto certifikátu tak, aby bylo postaveno najisto, zda jsou, či nejsou z pohledu čl. 220 odst. 2 písm. b) Celního kodexu Společenství oprávněny žalobci celní dluh dodatečně doměřit.
Vzhledem k tomu, že účinností zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zanikla ke dni 1. 1. 2013 celní ředitelství zřízená podle zákona č. 185/2004 Sb., o celní správě České republiky, a jejich působnost přešla na Generální ředitelství cel, je nyní tento správní orgán žalovaným.
Proti rozsudku městského soudu podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost. V ní namítá, že městský soud nesprávně posoudil použití článku 220 odst. 2 písm. b) Celního kodexu Společenství a v rozporu s judikaturou Evropského soudního dvora a Nejvyššího správního soudu. Žalovaný nesouhlasí, že Zpráva EPB není dostatečně jasná pro jeho závěr, že certifikát FORM A č. 569 nebyl tímto úřadem vydán, a že neučinil dostatečná skutková zjištění a má dále zkoumat, zda certifikát FORM A č. 569 přece jen EPB nevydal. Z obsahu Zprávy EPB podle stěžovatele jednoznačně plyne, že označuje certifikát FORM A č. 569 jako nepravý, jasně uvádí, že jde o padělaný dokument, na němž je padělané razítko a podpis. Případné výsledky dalšího šetření (konkrétní události, za nichž k padělání došlo) se toho, že certifikát FORM A č. 569 byl označen nepravým, nedotýkají. Postup správní spolupráce je tak ukončen jednoznačným závěrem. Nadto podle § 94 odst. 5 prováděcího nařízení za
relevantní
nelze pokládat požadavek městského soudu, aby žalovaný u EPB opatřil údaje o způsobu vystavení certifikátu FORM A č. 569, protože podle ustálené judikatury je dodatečné ověření výhradním oprávněním orgánů země vývozu a jejich legálně vyslovenými závěry jsou celní orgány země dovozu vázány. Požadavek soudu jde nad rámec pravidel správní spolupráce. Soud mohl požadovat toliko, aby byla odeslána druhá žádost dle uvedeného článku (nyní článek 97t odst. 5), pokud by byly důvody k pokračování dodatečného ověřování. K tomu však dle obsahu Zprávy EPB důvod nebyl a městský soud nerespektoval vázanost celních orgánů obsahem odpovědi. Celní orgány nemohly posuzovat certifikát FORM A č. 569 jako nesprávné potvrzení dle druhého pododstavce článku 220 odst. 2 písm. b) Celního kodexu Společenství, proto žalobou napadené rozhodnutí netrpí soudem vytýkanou vadou. Co se týká možné nesprávnosti certifikátu FORM A č. 569, konstatuje stěžovatel, že nesprávnost nemůže vyvolat postup orgánu, který nějakým způsobem neodpovídal interním pravidlům tohoto orgánu (např. že použil jiné razítko než k tomu určené). Závěr soudu, že pro vadu tohoto typu je takové osvědčení nesprávné ve smyslu druhého pododstavce článku 220 odst. 2 písm. b) Celního kodexu Společenství, je irelevantní. Takové osvědčení je stále pravým, tj. vydaným příslušným orgánem, má pouze formální vadu (čl. 92, nyní 97r prováděcího nařízení). Nesprávnost se může odvíjet od nesprávnosti či nepravdivosti údajů o zboží, resp. statusu původu zboží v osvědčení uvedených. Formální vady významnějšího rozsahu, tj. takové, které vyvolávají u orgánů země dovozu pochybnosti o pravosti či správnosti osvědčení, jsou důvodem k zaslání osvědčení orgánům zemi vývozu k dodatečnému ověření (čl. 92 v návaznosti na čl. 94, nyní 97r v návaznosti na čl. 97t prováděcího nařízení). Stěžovatel je toho názoru, že na základě sděleného výsledku dodatečného ověření certifikátu FORM A č. 569 musí být učiněn závěr, že tento certifikát není pravým, tj. vydaným příslušným orgánem země vývozu, proto není splněna podmínka chyby, kterou žalobce, jako osoba povinná zaplatit clo, nemohl rozumným způsobem zjistit, a proto v daném případě mohlo být dodatečně zaúčtováno clo.
Žalobce nesouhlasí se stěžovatelem, že Zpráva EPB jednoznačně certifikát označuje jako nepravý. Ani z překladu není takový kategorický závěr zřejmý, hovoří se totiž o „
zaslané kopii, která se jeví jako padělek
“. Fotokopie nemůže být padělkem, zřejmě má být řečeno, že jako nepravý se jeví samotný certifikát FORM A č. 569 vydaný 5. 12. 2005. Je pak evidentní, že uvedený úřad si není závěrem o (ne)pravosti jist, jinak by místo výrazu „
jeví se
“ použil výraz přesnější, proto asi také uvedl, že v šetření pokračuje. Celní úřad však nečekal na výsledek a clo doměřil, rozpory v tomto sdělení neodstranil a došlo k porušení článku 94 odst. 5 prováděcího nařízení. Žalobce nesouhlasí ani s tím, že okolnosti, za nichž k padělání došlo, a tedy pokračování v šetření nejsou rozhodné. Žalobce tvrdí, že je-li certifikát FORM A č. 569 skutečně nepravý, pak k tomu muselo dojít přímo na EPB některým ze zaměstnanců. Názoru stěžovatele, že nesprávnost osvědčení může způsobit nesprávnost či nepravdivost údajů o zboží, resp. o statusu původu zboží, nikoli jiné okolnosti, přisvědčuje stěžovatel čistě z právně-formálního hlediska, jde však o čistě
restriktivní
výklad čl. 220 odst. 2 písm. b) Celního kodexu Společenství. Pod výraz „
chyba orgánů třetí země, kterou nebylo možné rozumným způsobem zjistit
“ je podle žalobce nutno zahrnout i situaci, která nastala v daném případě, kdy certifikát FORM A č. 569 vystavil a podepsal zaměstnanec úřadu, který nebyl dle interního předpisu k tomu oprávněn. Podle žalobce i při výkladu stěžovatele toto zásadní význam nemá, protože výsledek je v obou případech stejný, na dovezené výrobky se měly vztahovat celní preference.
Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
IV. Vlastní argumentace soudu
(...)
IV.A Verifikace preferenčního původu zboží
[24] Postupem při dodatečném ověřování dokladů o původu zboží (verifikaci) se Nejvyšší správní soud opakovaně zabýval mj. i v rozsudcích (ze dne 20. 7. 2011, čj. 1 Afs 42/2011-209, č. 2492/2012 Sb. NSS, ze dne 16. 11. 2012, čj. 5 Afs 42/2011-112, ze dne 16. 11. 2012, čj. 5 Afs 43/2011-110, ze dne 19. 7. 2012, čj. 9 Afs 38/2011-94, ze dne 29. 8. 2012, čj. 8 Afs 10/2012-41), v nichž vycházel z judikatury Soudního dvora (ze stanoviska generální advokátky Verici Trstenjak ze dne 13. 3. 2008,
C.A.S. SpA proti Komisi Evropských společenství
, C-204/07 P) a na argumentaci uvedenou v rozsudcích je možno plně odkázat. Plyne z ní obecně, že stanovení preferenčního původu zboží je založeno na rozdělení pravomocí mezi orgány státu vývozu a orgány státu dovozu v tom smyslu, že preferenční původ zboží je stanovován orgány státu vývozu, přičemž kontrola správného fungování tohoto režimu je zajištěna díky spolupráci mezi dotyčnými správními orgány. Fungování tohoto systému spolupráce je založeno na tom, že celní úřad dovozního státu uznává posouzení legálně provedená orgány vývozního státu (rozsudek Soudního dvora ze dne 12. 7. 1984,
Les rapides Savoyards a další
, 218/83, Recueil, s. 3105). Uznávání legálně vydaných rozhodnutí orgánů třetího státu celními úřady členského státu Společenství je nutné také proto, aby Společenství mohlo od celních orgánů uvedeného státu vyžadovat dodržování rozhodnutí vydaných orgány členských států ohledně původu výrobků vyvezených do uvedeného státu ze Společenství. Dle uvedeného stanoviska generální advokátky „[j]
e sice pravda, že celní orgány státu dovozu nejsou předložením osvědčení o preferenčním původu právně vázány, aby dovozci poskytly požadované preferenční zacházení. Jakmile však bylo osvědčení o preferenčním původu zboží formálně řádně vystaveno, je
prima facie
věcně správné. Proto předložením osvědčení o preferenčním původu zboží nastává přinejmenším závazný účinek v ohledu skutkovém, to znamená ohledně skutkových zjištění celního orgánu ve státě vývozu. Z toho vyplývá, že celní orgány dovozního státu nemohou podle ustanovení Dohody o přidružení odmítnout uplatnění preferenčního zacházení na výrobek dovezený s osvědčením řádně vydaným celními orgány vývozního státu. I v případě, že mají celní orgány dovozního státu důvodné pochybnosti, pokud jde o skutečný původ tohoto zboží, mohou pouze požádat celní orgány vývozního státu o kontrolu tohoto původu po propuštění zboží. Tento systém spolupráce a rozdělení úkolů celních orgánů, stanovený v uvedené dohodě, s sebou logicky nese, že pokud celní orgány vývozního státu mohly určit původ dotčeného zboží, jsou celní orgány dovozního státu také vázány závěry této kontroly po propuštění zboží.
“ Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 7. 2. 2008, čj. 5 Afs 37/2007-49, č. 1577/2008 Sb. NSS, výslovně konstatoval, že „[p]
ravomoc týkající se určení původu zboží je v zásadě udělena orgánům vývozního státu a celní orgány dovozního státu jsou vázány závěry legálně vyslovenými celními orgány vývozního státu
“.
[25] Nejvyšší správní soud proto i v daném případě musí přisvědčit stěžovateli potud, že městský soud by postupoval v rozporu s touto judikaturou, pakliže by dovodil, že české celní orgány nebyly vázány odvoláním (zneplatněním) certifikátu FORM A č. 569 dle Zprávy EPB, neboť i výsledek
verifikace
provedené orgány země vývozu je pro ně závazný. To však za předpokladu, že ze Zprávy EPB jednoznačně vyplývá, že toto osvědčení nebylo vůbec příslušným orgánem státu vývozu vydáno, a proto nenese účinky závazného důkazu o preferenčním původu dováženého zboží.
[26] Z rozsudku městského soudu však výslovně neplyne, že by soud popřel uvedený princip vázanosti českých celních orgánů výsledkem šetření dle Zprávy EPB. Tímto obecným principem se soud zevrubně nezabýval, ale rozsudek postavil oproti závěru stěžovatele na tom, že Zpráva EPB dostatečně určitě a jednoznačně nevyvrací (i ve smyslu námitek žalobce), že certifikát FORM A č. 569 byl uvedeným úřadem EPB země vývozu vydán.
[27] Stěžovatel namítá, že městský soud nesprávně vyhodnotil obsah Zprávy EPB, který je podle stěžovatele jednoznačný. Nejvyšší správní soud shledal tuto námitku důvodnou. Ze Zprávy EPB výslovně plyne, že certifikát FORM A č. 569 je padělaný dokument, na němž je použito padělané razítko a padělaný podpis zástupce ředitele tohoto úřadu. Výslovně je v něm vznesen požadavek, aby s certifikátem FORM A č. 569 (i dalšími dvaceti uvedenými v tabulce na s. 2) bylo zacházeno jako s padělaným a neplatným a zásilka nebyla na základě něho proclena, a tedy nebyl zboží přiznán preferenční původ, resp. bylo odmítnuto uplatnění preferenčního zacházení na uvedené zboží, protože je provázeno osvědčením orgánem vývozního státu vůbec nevydaným. Městský soud svoji pochybnost o úplnosti výsledku šetření opřel o to, že Zpráva EPB hovoří o kopii certifikátu, který se „
jeví
“ jako padělek. Další obsah Zprávy EPB, jednoznačný závěr, že jde o padělaný dokument s padělaným razítkem a podpisem zástupce, však s námitkami žalobce nekonfrontoval. Nesprávně přistoupil na to, že výhrady žalobce mohou být
relevantní
a že následným šetřením by EPB mohl dojít k opačnému závěru, že certifikát FORM A č. 569 jím vydán byl, i když v rozporu s interním předpisem tohoto úřadu a nadto i, že tento postup by představoval chybu ve smyslu čl. 220 odst. 2 písm. b) Celního kodexu Společenství. V takovém případě by však podle Nejvyššího správního soudu Zpráva EPB nemohla výslovně konstatovat, že jde o padělek s padělaným razítkem a podpisem osoby, která je na certifikátu označena jako osoba, která jej vydala, ale toliko, že podpis osoby není podpisem osoby oprávněné certifikát FORM A č. 569 podepsat. EPB by pak nemohl certifikát označit jako nepravý (jako padělek), ale jako dokument vydaný EPB, tedy pravý s účinky osvědčujícími preferenční původ zboží, byť vydaný nesprávným úředním postupem, tedy podepsaný zaměstnancem tohoto úřadu k tomu neoprávněným. Zpráva EPB k certifikátům v tabulce na s. 1 výslovně potvrzuje jejich pravost a správnost, oproti tomu k certifikátům v tabulce na s. 2, mezi nimiž je i certifikát FORM A č. 569, uvádí v bodu 4. na s.1, že „
jsme prověřili naše záznamy a zjistili jsme, že následující osvědčení GSP,tiskopis A, nebyla vydána Úřadem pro podporu vývozu, Dháka, Bangladéš, pro společnosti ...
“.
[28] Nejvyšší správní soud již v rozsudku ze dne 30. 3. 2011, čj. 1 Afs 14/2011-62, bodu 13, týkajícím se řízení o celním deliktu žalobce konstatoval, že: „
V daném případě bylo jasně prokázáno, že stěžovatel předložil celním orgánům nepravé dokumenty (což sám ostatně nezpochybňuje), na jejichž základě došlo k úniku na cle.
“ A odkázal k tomu na Oznámení dovozcům – Dovoz textilních výrobků z Bangladéše do Společenství, uveřejněné v Úřadním věstníku C 041 ze dne 15. 2. 2008, kterým Evropská komise informovala hospodářské subjekty Společenství, že existuje důvodná pochybnost ohledně původu textilních výrobků, u nichž je požadována výhoda preferenčního sazebního zacházení (viz body 5 a 6 téhož rozsudku). I když v době dovozu nemohla být žalobci tato informace známa, pravost certifikátu FORM A č. 569 byla v daném případě příslušným orgánem země vývozu následně závazně vyloučena.
[29] Žalobce ohledně postupu při vydání certifikátu FORM A č. 569 tvrdil toliko, že podle zaměstnanců celního úřadu certifikát FORM A č. 569 je zneplatněn proto, že jej vydal zaměstnanec EPB, který k tomu nebyl oprávněn, a popsal postup získání tohoto certifikátu, jak mu byl sdělen majitelem společnosti výrobce a vývozce (který byl v tu dobu v ČR), totiž, že tento majitel pověřil svého zaměstnance v Bangladéši a ten odnesl doklady do EPB a v čekárně čekal na vystavení certifikátu FORM A č. 569, což se stalo. Toto tvrzení žalobce (resp. majitele společnosti) však je v logickém rozporu se skutečným stavem. Certifikát nenese toliko podpis osoby neoprávněné k jeho vydání (místo zástupce ředitele EPB), ale dle Zprávy EPB má i padělané razítko. Logicky nelze přepokládat, že by EPB při vydávání dokumentů tohoto významu disponoval vedle razítek svého úřadu i padělanými razítky a úředník, byť neoprávněný k podpisu certifikátu, nejen podepsal vydávaný certifikát, ale opatřil jej i padělaným razítkem. Zpráva EPB vychází z prověření záznamů o vydaných osvědčeních, došlo tak i k prověření dle rejstříku vydaných osvědčení EPB. K tvrzení žalobce ohledně užívání razítek lze odkázat na bod č. 135 již citovaného stanoviska generální advokátky Trstenjak, obdobně pak i ohledně rejstříku vydaných osvědčení na bod č. 137 téhož stanoviska).
[30] Zatímco žalovaný vázán Zprávou EPB a v souladu s jejím obsahem (který nebyl mezi stranami sporným) vydaným rozhodnutím respektoval vyloučení pravosti certifikátu FORM A č. 569, a to v důsledku výhradního práva orgánů země vývozu k dodatečnému ověření, městský soud pochybil, pakliže z žalobcem toliko tvrzeného postupu při získání certifikátu a dalších okolností dovodil „
možnou
“ jinou nesprávnost úředního postupu, ačkoli žádné z těchto tvrzení ani žádná z dalších okolností nemohly být
relevantní
pro závěr o doměření cla.
IV.B Dodatečné nezaúčtování cla podle článku 220 odst. 2 písm. b) celního kodexu
[31]
Relevantní
judikaturu k čl. 220 odst. 2 písm. b) Celního kodexu Společenství shrnul Soudní dvůr např. v rozsudku ze dne 18. 10. 2007,
Agrover
, C-173/06, Sb. rozh., s. I-8783, body 30–33. Z ní vyplývá, že podle citovaného ustanovení příslušné orgány neprovedou dodatečné zaúčtování dovozního cla pouze tehdy, pokud jsou splněny tři kumulativní podmínky. Nejprve je třeba, aby clo nebylo vybráno
následkem chyby
ze strany samotných příslušných orgánů, dále, aby tato chyba, které se dopustily tyto orgány, nemohla být osobou povinnou zaplatit clo jednající v dobré víře přiměřeným způsobem zjištěna, a konečně, aby tato osoba dodržela všechna ustanovení platných předpisů týkající se jejího celního prohlášení (viz obdobně rozsudky ze dne 12. 7. 1989,
Binder
, 161/88, Recueil, s. I-2415, body 15 a 16; ze dne 14. 5. 1996,
Faroe Seafood a další
, C-153/94 a C-204/94, Recueil, s. I-2465, bod 83; usnesení ze dne 9. 12. 1999,
CPL Imperial 2 a Unifrigo v. Komise
, C-299/98 P, Recueil, s. I-8683, bod 22, jakož i ze dne 11. 10. 2001,
William Hinton & Sons,
C-30/00, Recueil, s. I-7511, body 68, 69, 71 a 72). Jestliže jsou tyto podmínky splněny, osoba povinná zaplatit clo má právo na to, aby clo nebylo vybráno poté, co bylo zboží propuštěno (rozsudek ze dne 27. 6. 1991,
Mecanarte
, C-348/89, Recueil, s. I-3277, bod 12). Tuto judikaturu plně převzal Nejvyšší správní soud (rozsudek ze dne 30. 7. 2008, čj. 1 Afs 27/2008-96, č. 1701/2008 Sb. NSS a další shora uvedené).
[32] V projednávaném případě předmětem sporu je naplnění podmínky první. Stěžovatel tvrdí, že chybu osvědčení preferenčního původu zboží ve smyslu čl. 220 odst. 2 písm. b) Celního kodexu Společenství nemůže vyvolat okolnost, že jej stvrdil podpisem úředník, který k tomu nebyl oprávněn. Z judikatury Soudního dvora k této podmínce vyplývá, že cílem čl. 220 odst. 2 písm. b) Celního kodexu Společenství je chránit legitimní očekávání osoby povinné zaplatit clo, pokud jde o opodstatněnost všech skutečností uvedených v rozhodnutí o vybrání nebo nevybrání cla. Legitimní očekávání osoby povinné zaplatit clo je hodno ochrany stanovené v tomto článku pouze tehdy, pokud základ, na kterém spočívá toto očekávání osoby povinné zaplatit clo, způsobily „
samotné
“ příslušné orgány. Právo na to, aby dovozní clo nebylo vybráno poté, co bylo zboží propuštěno, zakládají tak pouze chyby přičitatelné aktivnímu jednání příslušných orgánů (viz obdobně výše citovaný rozsudek ve věci
Mecanarte
, body 19 a 23).
[33] Nejvyšší správní soud se ztotožňuje se stěžovatelem, že nesprávnost (chyba) se může odvíjet pouze od nesprávnosti či nepravdivosti údajů o zboží, resp. statusu původu zboží v osvědčení uvedených. Nesprávnost – resp. jinou chybu ve smyslu článku 220 odst. 2 písm. b) Celního kodexu Společenství nemůže představovat nedodržení formálního postupu, resp. formální vada. Dle článku 92 prováděcího nařízení (ve znění v rozhodné době): „
Jsou-li zjištěny drobné rozpory mezi údaji uvedenými v osvědčení a údaji v podkladech, které byly celnímu úřadu předloženy za účelem splnění celních formalit při dovozu výrobku,
nepozbývá tím osvědčení platnosti, je-li možné nesporně prokázat, že se osvědčení vztahuje na předložené výrobky.
“ Podle článku 94 tohoto nařízení: „
Při uplatňování předpisů o celních preferencích uvedených v článku 66 musí zvýhodněné země dodržovat ustanovení o vydávání osvědčení o původu zboží na tiskopise A, o podmínkách pro použití tiskopisů APR a o správní spolupráci nebo zajistit jejich dodržování
“.
[34] Celní orgány státu vývozu verifikují, znovu prověřují (a to u legálně jimi vydaných osvědčení) osvědčení na základě dokladů prokazujících původ zboží a v nich uvedeného popisu zboží; je rozhodné, zda nesprávnost osvědčení nebyla způsobena nesprávným popisem skutečností ze strany vývozce. Soudní dvůr opakovaně rozhodl, že pokud dodatečná kontrola neumožňuje potvrdit původ zboží uvedený v osvědčení, je třeba dovodit, že zboží je neznámého původu, a že tedy osvědčení a preferenční sazba byly poskytnuty neprávem (viz rozsudek ze dne 7. 12. 1993,
Huygen a další
, C-12/92, Recueil, s. I-6381, body 17 a 18; rozsudek ze dne 15. 12. 2011,
Afasia Knits Deutschland,
C-409/10,
Sb. rozh., s. I-13331
, bod 44, či ze dne 9. 3. 2006,
Beemsterboer Coldstore Services
, C-293/04, Sb. rozh., s. I-2263, bod 34). Běžným důsledkem skutečnosti, že dodatečné ověření neumožňuje potvrdit původ zboží, je dodatečný výběr cla neuhrazeného při dovozu. Výjimku z dodatečného výběru cla představuje mimo jiné právě čl. 220 odst. 2 písm. b) Celního kodexu Společenství (viz výše citovaný rozsudek ve věci
Afasia
, body 46 a 47). Vydání nesprávného potvrzení totiž není chybou, pokud jsou splněny podmínky třetího pododstavce, tedy pokud je potvrzení založeno na nesprávném popisu skutečností podaném vývozcem, není-li zřejmé, že orgány vydávající potvrzení si byly vědomy nebo si měly být vědomy toho, že zboží nesplňuje podmínky pro preferenční zacházení.
[35] Ve výše citovaném rozsudku Beemsterboer Soudní dvůr uvedl, že „
předložení důkazu nezbytného pro úspěch jejího nároku přísluší osobě, která se dovolává třetího pododstavce čl. 220 odst. 2 písm. b) Celního kodexu ve znění nařízení č. 2700/2000. V zásadě tedy přísluší celním orgánům, které se za účelem přistoupení k dodatečnému výběru cla hodlají dovolávat uvedeného čl. 220 odst. 2 písm. b) třetího pododstavce, initio, aby předložily důkaz, že vydání nesprávných osvědčení bylo způsobeno nesprávným popisem skutečností ze strany vývozce. Nicméně, pokud následkem nedbalosti výlučně na straně vývozce nejsou celní orgány schopny předložit nezbytný důkaz, že osvědčení EUR. 1 bylo vydáno na základě správného, či nesprávného popisu skutečností tímto posledně uvedeným, přísluší osobě povinné zaplatit clo, aby dokázala, že uvedené osvědčení vydané orgány třetí země bylo založeno na správném popisu skutečností
“ (bod 46). Nadto Soudní dvůr zdůraznil, že „
Evropské společenství nemůže nést negativní důsledky nesprávného jednání dodavatelů dovozců
“ (bod 43) a že „
hospodářským subjektům přísluší, aby v rámci svých smluvních vztahů přijaly ustanovení nezbytná pro to, aby se předem zabezpečily proti rizikům opatření k dodatečnému výběru cla
“ (bod 41).
[36] Z uvedené judikatury nesporně plyne, že „
chybu
“ způsobenou samotným příslušným orgánem státu vývozu při vydání osvědčení, resp. nesprávnost průvodního osvědčení lze spatřovat jen ve skutečnostech vážících se k podkladům pro přiznání preferenčního původu zboží a údajům o zboží. Platí pak, že byl-li popis skutečností podaný vývozcem správný, vydání nesprávného osvědčení je „
chybou
“. Naopak nesprávné jednání nebo chyba vývozce je rizikem osoby povinné zaplatit clo a nemůže být považována za nepředvídatelnou chybu; dovozce musí učinit vhodná opatření proti riziku jejich nesprávného počínání (viz stanovisko generální advokátky Kokott ze dne 8. 9. 2005, ve věci
Beemsterboer Coldstore Services
, C-293/04, bod 51). Rovněž obrácení důkazního břemene v případě, že vývozce nesplnil své povinnosti, je také v souladu se zájmem EU zabránit nesrovnalostem a podvodům při dovozu zboží do preferenčního systému (viz tamtéž).
[37] Jestliže v daném případě k žádosti českých celních orgánů EPB ani nemohl fakticky přistoupit k procesu
verifikace
, protože certifikát FORM A č. 569 jím nebyl vydán, a nešlo tak o pravý dokument, tím spíše byl žalovaný (stěžovatel) oprávněn dodatečně zaúčtovat celou částku cla, neboť aplikace čl. 220 odst. 2 písm. b) Celního kodexu Společenství nepřipadala v úvahu. Nelze totiž hovořit o chybě, kterou způsobily samotné příslušné orgány země vývozu. Legitimnímu očekávání osoby povinné clo zaplatit nepřísluší v takovém případě ochrana ve smyslu tohoto článku.
[38] Ověření a doložení preferenčního původu zboží je skutkově náročnou záležitostí. Na rozdíl od prostého doložení toho, ve které zemi byl výrobek vyroben, musí být naplněny i požadavky ohledně původu a zpracování surovin, součástek a směsí, které byly na jeho výrobu použity. Podřazení okolností, za nichž došlo k padělání certifikátu FORM A č. 569 a požadavek městského soudu, aby české celní orgány vyčkaly v tomto směru výsledku dalšího šetření EPB se tak míjí s rozhodnými otázkami pro ověření preferenčního původu zboží. Jestliže jediným způsobem, jak prokázat preferenční původ zboží, který nelze nahradit jiným alternativním dokumentem, je osvědčení vydané na tiskopisu FORM A příslušným orgánem země vývozu, jak městský soud rovněž dovodil a v daném případě EPB označil tento doklad za falzifikát, pak žalobcem dovezené zboží nemohlo využít výhody celní preference.
xxx) S účinností od 1. 5. 2016 bude nahrazen nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 952/2013, kterým se stanoví celní
kodex
Unie.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.