Vydání 2/2012

Číslo: 2/2012 · Ročník: X

2492/2012

Cla: důkazní břemeno; osvědčení vydané orgány třetí země; nedbalost

Cla: důkazní břemeno; osvědčení vydané orgány třetí země; nedbalost
k čl. 220 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní
kodex
Společenství (celní
kodex
), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 (v textu jen „celní kodex“)
I. Jestliže následkem nedbalosti výlučně na straně vývozce nejsou celní orgány schopny předložit důkaz, že osvědčení vydané orgány třetí země bylo založeno na nesprávném popisu skutečností podaném vývozcem ve smyslu čl. 220 odst. 2 písm. b) třetího pododstavce nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní
kodex
Společenství, přísluší osobě povinné zaplatit clo, aby dokázala, že uvedené osvědčení vydané orgány třetí země bylo založeno na správném popisu skutečností.
II. Nedbalost výlučně na straně vývozce zahrnuje i situace, kdy je vývozce nekontaktní nebo není schopen na žádost celních orgánů země vývozu předložit doklady, jež je povinen uchovávat.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2011, čj. 1 Afs 42/2011-209)
Prejudikatura:
č. 1045/2007 Sb. NSS, č. 1577/2008 Sb. NSS a č. 1701/2008 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 12. 7. 1989,
Binder
(161/88, Recueil, s. 2415), ze dne 27. 6. 1991,
Mecanarte
(C-348/89, Recueil, s. I-3277), ze dne 14. 5. 1996,
Faroe Seafood a další
(C- 153/94 a C 204/94, Recueil, s. I-2465), ze dne 9. 3. 2006,
Beemsterboer
(C-293/04, Sb. rozh., s. I-2263), ze dne 18. 10. 2007,
Agrover
(C- 173/06, Sb. rozh., s. I-8783), usnesení Soudního dvora ze dne 9. 12. 1999,
CPL Imperial 2 a Unifrigo proti Komisi
(C-299/98 P, Recueil, s. I-8683), a ze dne 11. 10. 2001,
William Hinton & Sons
(C-30/00, Recueil, I-7511).
Věc:
Pavel H. proti Celnímu ředitelství Plzeň o doměření celního dluhu, o kasační stížnosti žalovaného.
Žalobce v období od ledna do června 2007 dovezl ze Švýcarské konfederace do České republiky celkem 23 osobních automobilů. U všech dovozů připojil k Jednotnému správnímu dokladu též průvodní osvědčení EUR.1 vydané švýcarskými celními orgány, podle nichž byl jeden každý dovážený automobil produktem pocházejícím z Evropského společenství. Celní úřad Plzeň propustil osobní automobily do volného oběhu a vyměřil clo ve výši 0 Kč, neboť průvodní osvědčení EUR.1 prokazovala preferenční původ zboží ve smyslu čl. 20 odst. 3 písm. d) celního kodexu ve spojení s Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací (dále jen „Dohoda“).
Na základě čl. 33 odst. 3 Protokolu č. 3 o definici pojmů „
původní produkty
“ a o metodách správní spolupráce k citované Dohodě (pro projednávanou věc je
relevantní
znění protokolu publikované v Úř. věst. L 45, 15. 2. 2006, s. 3–20, dále jen „Protokol“) požádaly celní orgány České republiky švýcarské celní orgány o následné ověření důkazu původu jednotlivých automobilů, tj. všech průvodních osvědčení EUR.1. Švýcarské celní orgány v odpovědi uvedly, že v rámci provedených šetření vývozce neprokázal původ zmiňovaných automobilů, resp. v některých případech nebylo možné vývozce kontaktovat. Proto je třeba na toto zboží hledět jako na zboží neurčeného původu a na průvodní osvědčení jako na neplatná. Současně švýcarské celní orgány na druhé straně průvodních osvědčení vyznačily, že tato osvědčení nesplňují požadavky na pravost a správnost.
Celní úřad Plzeň následně zahájil ve všech třiadvaceti případech řízení o doměření celního dluhu podle čl. 220 odst. 1 celního kodexu. Žalobce se v řízení především dovolával aplikace čl. 220 odst. 2 písm. b) celního kodexu a tvrdil, že dodatečné zaúčtování cla není možné, neboť clo nebylo zaúčtováno chybou švýcarských celních orgánů a současně průvodní osvědčení EUR.1 byla založena na správném popisu skutečností podaném vývozcem. V případech, v nichž byl vývozce podle švýcarských celních orgánů nekontaktní, poukazoval žalobce též na nesprávný úřední postup těchto orgánů, neboť se s vývozcem pokusí pouze jedenkrát spojit telefonem, a pokud telefon nikdo nezvedne, žádné další úkony ve věci nečiní. Celní úřad Plzeň ovšem argumentaci žalobce neuznal a dodatečnými platebními výměry žalobci doměřil clo.
Odvolání žalobce proti rozhodnutím Celního úřadu Plzeň zamítl žalovaný 23 rozhodnutími ze dne 23. 4. 2010, 3. 5. 2010, 5. 5. 2010, 11. 5. 2010 a 12. 5. 2010.
Proti všem třiadvaceti rozhodnutím žalovaného podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Plzni. Krajský soud následně rozsudkem ze dne 28. 2. 2011, čj. 57 Af 40/2010-153, napadená rozhodnutí zrušil. Inspirován judikaturou Soudního dvora konstatoval, že prohlášením neplatnosti průvodních osvědčení EUR.1 ze strany švýcarských celních orgánů jsou české celní orgány vázány a nemohou jej zvrátit. Žalobce se proto nemůže nadále těchto listin dovolávat jako závazného důkazu o tom, že automobily byly produktem pocházejícím z Evropského společenství. V případě rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 5. 2010, čj. 3588-2/2010-160100-21, ovšem švýcarské celní orgány nevyplnily zadní stranu průvodního osvědčení EUR.1, a nedošlo tak k jeho zneplatnění. Podle názoru soudu proto zůstalo toto osvědčení pro české celní orgány závazné. Jelikož české celní orgány neprovedly žádný důkaz, který by prokázal, že zboží je jiného původu než z Evropského společenství, bylo doměření cla žalobci nezákonné.
Krajský soud dále u tohoto rozhodnutí žalovaného stejně jako u všech zbývajících dospěl k závěru, že celní řízení bylo se žalobcem vedeno vadně. Podle názoru soudu měl totiž Celní úřad Plzeň provést následnou kontrolu podle § 127 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, a respektovat zejména odstavce 3 a 5 tohoto ustanovení. Celní úřad si tak měl nejprve vyřešit otázku, zda je schopen předložit důkaz o tom, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno na základě správného nebo nesprávného popisu skutečností vývozcem. Celní úřad však dosud neučinil vše, co bylo v jeho moci, ke zjištění, jaký popis skutečností byl vývozcem za účelem vydání průvodního osvědčení EUR.1 švýcarským celním orgánům předestřen: nevyžádal si formuláře žádostí o vydání osvědčení EUR.1, případně další doklady, které by mohly být hypoteticky součástí správních spisů švýcarských celních orgánů. Za této situace se nemohlo důkazní břemeno ohledně průkazu skutečnosti, že osvědčení EUR.1 byla založena na správném popisu skutečností vývozcem, přenést z celních orgánů na žalobce.
Konečně krajský soud konstatoval, že předložil-li žalobce k prokázání skutečného původu předmětného zboží konkrétní listiny, byly celní orgány za dané situace povinny k těmto listinám jako k důkazům o skutečném původu zboží z důvodu spravedlnosti přihlédnout.
Proti rozsudku krajského soudu podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost. S odkazem na výklad provedený ve stanovisku generální advokátky Verici Trstenjak ze dne 13. 3. 2008 k věci
C. A. S. SpA proti Komisi
, C-204/07 P, Sb. rozh., s. I-6135, zdůraznil rozdělení kompetencí mezi celní orgány země vývozu a celní orgány země dovozu při stanovení preferenčního původu zboží. Podle stěžovatele dále soud nesprávně převzal z citovaného názoru generální advokátky závěr, dle něhož za zvláštních okolností mohou celní orgány státu dovozu samy ověřit pravost a správnost sporného osvědčení EUR.1. Soud především rezignoval na vymezení neurčitého pojmu „
zvláštní okolnosti
“ a neodůvodnil, zda skutkové okolnosti případu lze zahrnout pod tyto zvláštní okolnosti, jak je vymezila
judikatura
Soudního dvora (rozsudek ze dne 7. 12. 1993 ve věci
Huygen a další
, C-12/92, Recueil, s. I-6381). V projednávaném případě nemohla být
verifikace
řádně provedena z důvodu neposkytnutí součinnosti na straně vývozce. Stěžovatel odmítl názor, že porušení povinností vývozcem by představovalo ony „
zvláštní okolnosti
“.
V další kasační námitce napadl stěžovatel závěr krajského soudu, že Celní úřad Plzeň byl nejprve povinen vyřešit otázku, zda je schopen předložit důkaz o tom, že osvědčení EUR.1 bylo vydáno na základě správného nebo nesprávného popisu skutečností výrobcem.
V poslední kasační námitce stěžovatel uvádí, že krajský soud nesprávně považoval verifikaci průvodního osvědčení EUR.1 za následnou kontrolu po propuštění zboží dle čl. 78 celního kodexu.
Nejvyšší správní soud rozsudek Krajského soudu v Plzni zrušil ve výrocích I až XIII a XV až XXIV a věc mu vrátil v tomto rozsahu k dalšímu řízení; kasační stížnost proti výroku XIV zamítl.
Z odůvodnění:
III.A Verifikace preferenčního původu zboží
[14] Dodatečné ověřování dokladů o původu zboží (verifikaci) upravuje čl. 33 Protokolu. Jak výstižně poznamenal krajský soud i stěžovatel, judikaturu Soudního dvora k procesu
verifikace
shrnula generální advokátka Trstenjak ve stanovisku ze dne 13. 3. 2008 k věci
C. A. S. SpA proti Komisi
, C-204/07, Sb. rozh., s. I-06135, následovně: „
Podle ustálené judikatury je stanovení původu zboží založeno na rozdělení pravomocí mezi orgány státu vývozu a orgány státu dovozu v tom smyslu, že původ je stanovován orgány státu vývozu, přičemž kontrola správného fungování tohoto režimu je zajištěna díky spolupráci mezi dotyčnými správními orgány. Tento systém je odůvodněn skutečností, že orgány státu vývozu jsou pro přímé ověření skutečností podmiňujících původ nejpovolanější. Pro určení původu zboží má toto rozdělení pravomocí navíc tu výhodu, že vede k bezpečným a jednotným výsledkům, a tím zabraňuje odklonu obchodu a narušení hospodářské soutěže v obchodě. Takový systém může tudíž fungovat pouze tehdy, jestliže celní úřad dovozního státu uznává posouzení legálně provedená orgány vývozního státu. Jak uvedl Soudní dvůr v rozsudku
Les rapides Savoyards a další
, je v rámci mezinárodních dohod o volném obchodu – zavazujících Společenství vůči třetímu státu na základě vzájemných povinností – uznávání legálně vydaných rozhodnutí orgánů tohoto třetího státu celními úřady členského státu nutné také proto, aby Společenství mohlo od celních orgánů uvedeného státu vyžadovat dodržování rozhodnutí vydaných orgány členských států ohledně původu výrobků vyvezených do uvedeného státu ze Společenství. Je sice pravda, že celní orgány státu dovozu nejsou předložením osvědčení o preferenčním původu právně vázány, aby dovozci poskytly požadované preferenční zacházení. Jakmile však bylo osvědčení o preferenčním původu zboží formálně řádně vystaveno, je
prima facie
věcně správné. Proto předložením osvědčení o preferenčním původu zboží nastává přinejmenším závazný účinek v ohledu skutkovém, to znamená ohledně skutkových zjištění celního orgánu ve státě vývozu. Z toho vyplývá, že celní orgány dovozního státu nemohou podle ustanovení Dohody o přidružení odmítnout uplatnění preferenčního zacházení na výrobek dovezený s osvědčením řádně vydaným celními orgány vývozního státu. I v případě, že mají celní orgány dovozního státu důvodné pochybnosti, pokud jde o skutečný původ tohoto zboží, mohou pouze požádat celní orgány vývozního státu o kontrolu tohoto původu po propuštění zboží. Tento systém spolupráce a rozdělení úkolů celních orgánů, stanovený v uvedené dohodě, s sebou logicky nese, že pokud celní orgány vývozního státu mohly určit původ dotčeného zboží, jsou celní orgány dovozního státu také vázány závěry této kontroly po propuštění zboží. Pouze za zvláštních okolností, kdy celní orgány vývozního státu nejsou s to řádně provést kontrolu po propuštění zboží, mohou podle Soudního dvora celní orgány dovozního státu samy ověřit pravost a správnost sporného osvědčení EUR.1 s přihlédnutím k jiným důkazům původu dotčeného zboží
“ (body 76–81 stanoviska).
[15] Zmiňovanou ustálenou judikaturu Soudního dvora respektuje též
judikatura
Nejvyššího správního soudu. Např. v rozsudku ze dne 7. 2. 2008, čj. 5 Afs 37/2007-49, č. 1577/2008 Sb. NSS, Nejvyšší správní soud výslovně konstatoval, že „[p]
ravomoc týkající se určení původu zboží je v zásadě udělena orgánům vývozního státu a celní orgány dovozního státu jsou vázány závěry legálně vyslovenými celními orgány vývozního státu
“. Ačkoliv se jednalo o případ, jenž se odehrál před vstupem České republiky do Evropských společenství, jednalo se o výklad obdobné situace a obdobné právní úpravy jako v projednávaném případě.
[16] Nejvyšší správní soud přitom dospěl k závěru, že krajský soud postupoval v souladu s touto judikaturou, když dovodil, že české celní orgány byly vázány odvoláním (zneplatněním) průvodních osvědčení EUR.1 švýcarskými celními orgány, a že tudíž tato osvědčení pozbyla svých účinků coby závazného důkazu o preferenčním původu dovážených automobilů. Z rozsudku krajského soudu sice plyne určitá neujasněnost toho, co je třeba rozumět preferenčním původem zboží. Nicméně tento
deficit
se projevuje až při výkladu čl. 220 odst. 2 písm. b) celního kodexu a přenosu důkazního břemene. Na závěry soudu ohledně procesu
verifikace
nemá žádný vliv a tyto závěry lze považovat za správné.
[17] Rovněž stěžovatelem vytýkané nesprávné užití „
zvláštních okolností
“ ve smyslu stanoviska generální advokátky Trstenjak Nejvyšší správní soud v rozsudku neshledal; stěžejní závěry krajského soudu jsou postaveny na odlišných základech. Určitou spojitost s tímto institutem by snad mohla mít krajským soudem opakovaně zmiňovaná skutečnost, že v projednávaných případech nedošlo k podvodu. Zdejšímu soudu není jasné, co tímto konstatováním má krajský soud na mysli; nicméně z textu odůvodnění není zřejmé, že by tato okolnost nějak ovlivnila úvahy soudu vedoucí ke zrušení rozhodnutí stěžovatele.
[18] Námitky stěžovatele týkající se
verifikace
zboží nepovažuje Nejvyšší správní soud za důvodné.
III.B Dodatečné nezaúčtování cla podle čl. 220 odst. 2 písm. b) celního kodexu
[19] Článek 220 odst. 2 celního kodexu v relevantním znění stanoví následující:
S výjimkou případů uvedených v čl. 217 odst. 1 druhém a třetím pododstavci se dodatečné zaúčtování neprovede, pokud
[...]
b) částka cla dlužného ze zákona nebyla zaúčtována následkem chyby ze strany celních orgánů, kterou nemohla osoba povinná zaplatit clo rozumným způsobem zjistit, a pokud tato osoba jednala v dobré víře a dodržela všechna ustanovení platných předpisů týkající se celního prohlášení.
Pokud byl preferenční
status
zboží zjištěn na základě systému správní spolupráce s orgány třetí země, považuje se vydání potvrzení těmito orgány v případě, že se ukáže jako nesprávné, za chybu, kterou nebylo možné rozumným způsobem zjistit ve smyslu prvního pododstavce.
Vydání nesprávného potvrzení však není chybou, je-li potvrzení založeno na nesprávném popisu skutečností podaném vývozcem, není-li zřejmé, že orgány vydávající potvrzení si byly vědomy nebo si měly být vědomy toho, že zboží nesplňuje podmínky pro preferenční zacházení
. [...]“
[20]
Relevantní
judikaturu k čl. 220 odst. 2 písm. b) celního kodexu shrnul Soudní dvůr např. v rozsudku ze dne 18. 10. 2007 ve věci
Agrover
, C-173/06, Sb. rozh., s. I-8783, body 30–33. Z ní vyplývá, že podle citovaného ustanovení příslušné orgány neprovedou dodatečné zaúčtování dovozního cla pouze tehdy, pokud jsou splněny tři kumulativní podmínky. Nejprve je třeba, aby clo nebylo vybráno následkem chyby ze strany samotných příslušných orgánů, dále aby tato chyba, které se dopustily tyto orgány, nemohla být osobou povinnou zaplatit clo jednající v dobré víře přiměřeným způsobem zjištěna, a konečně aby tato osoba dodržela všechna ustanovení platných předpisů týkající se jejího celního prohlášení (viz obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 12. 7. 1989 ve věci
Binder
, 161/88, Recueil, s. 2415, body 15 a 16; ze dne 14. 5. 1996 ve věci
Faroe Seafood a další
, C-153/94 a C-204/94, Recueil, s. I-2465, bod 83; usnesení Soudního dvora ze dne 9. 12. 1999 ve věci
CPL Imperial 2 a Unifrigo proti Komisi
, C-299/98 P, Recueil, s. I-8683, bod 22, jakož i ze dne 11. 10. 2001 ve věci
William Hinton & Sons
, C-30/00, Recueil, s. I-7511, body 68, 69, 71 a 72). Jestliže jsou tyto podmínky splněny, osoba povinná zaplatit clo má právo na to, aby clo nebylo vybráno poté, co bylo zboží propuštěno (rozsudek ze dne 27. 6. 1991 ve věci
Mecanarte
, C-348/89, Recueil, s. I-3277, bod 12). Tuto judikaturu plně převzal Nejvyšší správní soud (rozsudek ze dne 30. 7. 2008, čj. 1 Afs 27/2008-97, č. 1701/2008 Sb. NSS).
[21] V projednávaném případě není sporné naplnění druhé a třetí podmínky (jak ostatně uvedl i stěžovatel v některých svých rozhodnutích); předmětem rozepře však zůstává podmínka první. Z judikatury Soudního dvora k této podmínce vyplývá, že cílem čl. 220 odst. 2 písm. b) celního kodexu je chránit legitimní očekávání osoby povinné zaplatit clo, pokud jde o opodstatněnost všech skutečností uvedených v rozhodnutí o vybrání nebo nevybrání cla. Legitimní očekávání osoby povinné zaplatit clo je hodné ochrany stanovené v tomto článku pouze tehdy, pokud základ, na kterém spočívá toto očekávání osoby povinné zaplatit clo, způsobily „
samotné
“ příslušné orgány. Právo na to, aby dovozní clo nebylo vybráno poté, co bylo zboží propuštěno, zakládají tak pouze chyby přičitatelné aktivnímu jednání příslušných orgánů (viz obdobně rozsudek
Mecanarte
, body 19 a 23).
[22] V žalobcově věci ovšem došlo k aplikaci druhého a třetího pododstavce citovaného ustanovení, jež naplnění první podmínky značně modifikují. Nejvyšší správní soud nemá pochybnosti o tom, že hypotéza druhého pododstavce byla ve všech řízeních vedených s žalobcem naplněna (s výjimkou řízení, jež bylo ukončeno rozhodnutím stěžovatele ze dne 5. 5. 2010, čj. 3588-2/2010-160100-21): švýcarské celní orgány totiž vydaly potvrzení (průvodní osvědčení EUR.1), která se později ukázala jako nesprávná. Chyba švýcarských celních orgánů tedy byla chybou, kterou nemohla osoba povinná zaplatit clo (žalobce) rozumným způsobem zjistit. Sporný tak zůstává výklad a aplikace třetího pododstavce citovaného ustanovení celního kodexu a otázka přenosu důkazního břemene.
[23] V této souvislosti je nutné odkázat na rozsudek Soudního dvora ze dne 9. 3. 2006 ve věci
Beemsterboer
, C-293/04, Sb. rozh., s. I-2263, v němž Soudní dvůr dovodil, že v souladu s tradičními pravidly rozdělení důkazního břemene přísluší celním orgánům, které se za účelem přistoupení k dodatečnému výběru cla hodlají dovolávat čl. 220 odst. 2 písm. b) třetího pododstavce,
initio
, celního kodexu, aby na podporu svého nároku předložily důkaz, že vydání nesprávných osvědčení bylo způsobeno vinou nesprávného popisu skutečností vývozcem. Nicméně, pokud následkem nedbalosti výlučně na straně vývozce nejsou celní orgány schopny předložit nezbytný důkaz, že osvědčení EUR.1 bylo vydáno na základě správného, či nesprávného popisu skutečností tímto posledně uvedeným, přísluší osobě povinné zaplatit clo, aby dokázala, že uvedené osvědčení vydané orgány třetí země bylo založeno na správném popisu skutečností (body 39 a 46 rozsudku). Pod nedbalost vývozce, jež má za následek přesun důkazního břemene, Soudní dvůr výslovně zařadil případ, kdy vývozce neuchová důkazní doklady navzdory povinnosti vyplývající z protokolu uchovat vhodné doklady dokazující původ dotčených výrobků alespoň po dobu tří let (bod 40 rozsudku; v projednávaném případě je tato povinnost vývozců stanovena v čl. 29 odst. 1 Protokolu). K tomu Soudní dvůr zdůraznil, že Evropské společenství nemůže nést negativní důsledky nesprávného jednání dodavatelů dovozců a že je věcí hospodářských subjektů, aby v rámci svých smluvních vztahů přijaly ustanovení nezbytná pro to, aby se předem zabezpečily proti rizikům opatření k dodatečnému výběru cla (body 41 a 43 rozsudku). Podle názoru Nejvyššího správního soudu výklad provedený Soudním dvorem v tomto rozsudku plně dopadá na projednávanou věc. Jsou proto splněny podmínky doktríny
acte éclairé
, pročež zdejší soud nepřistoupil k předložení další předběžné otázky Soudnímu dvoru.
[24] Pokud tedy dojde k odvolání průvodních osvědčení, mohou celní orgány země dovozu doměřit clo, pokud prokáží, že popis skutečností provedený vývozcem není správný. To mohou celní orgány země dovozu učinit např. tehdy, dospějí-li celní orgány země vývozu v rámci procesu
verifikace
k závěru, že příslušné zboží s deklarovaným preferenčním původem zboží ve skutečnosti nesplňuje některý z požadavků čl. 2 až čl. 14 Protokolu nebo některou z konkrétních podmínek uvedených v příloze II a III k tomuto Protokolu (např. nedodržení určitého výrobního postupu nebo překročení maximální procentuální hodnoty nepůvodních složek v konečném výrobku apod.). To ale předpokládá součinnost vývozce, který k takovým zjištěním poskytne celním orgánům země vývozu potřebné podklady demonstrativně uvedené v čl. 28 Protokolu, jež mohou být následně poskytnuty celním orgánům země dovozu k unesení jejich důkazního břemene, že popis skutečností podaných vývozcem nebyl správný. Jestliže však vývozce v rozporu s čl. 29 odst. 1 Protokolu tyto doklady nemá, nebo je poskytne jen v nedostatečné míře, takže celní orgán země vývozu nemůže ověřit preferenční původ zboží, dostává se celní orgán země dovozu nutně do důkazní nouze ohledně toho, zda vývozce podal správný popis skutečností. Ve stejné situaci se celní orgány země dovozu nachází bezpochyby i tehdy, je-li vývozce nekontaktní, neboť ani tehdy nemohou celní orgány země vývozu ověřit preferenční původ zboží. Právě na tuto situaci míří výklad Soudního dvora poskytnutý v citovaném rozsudku
Beemsterboer
: Jelikož důkazní nouze celních orgánů země dovozu je způsobena výlučně chováním vývozce v rozporu s Protokolem, přechází důkazní břemeno na osobu povinnou zaplatit clo.
[25] Krajský soud se domnívá, že české celní orgány měly nejprve určit, na kom leží důkazní břemeno k prokázání skutečností uvedených v čl. 220 odst. 2 písm. b) třetí pododstavec celního kodexu. Za tím účelem si měly vyžádat žádosti o vydání průvodních osvědčení EUR.1 a případné dokumenty k nim připojené, jež by mohly být hypoteticky součástí správního spisu švýcarských celních orgánů. Podle krajského soudu bez těchto podkladů nemohou české celní orgány postavit najisto, jaký popis skutečností byl vývozcem za účelem vydání průvodního osvědčení EUR.1 švýcarským celním orgánům předestřen. Tyto závěry krajského soudu jsou nesprávné a v rozporu s citovaným rozsudkem.
[26] V prvé řadě je nepochybné, že v důsledku chování vývozce (nekontaktnost, neschopnost prokázat preferenční původ zboží) přešlo v projednávaném případě důkazní břemeno ve všech případech na žalobce; jakékoliv úvahy českých celních orgánů, jež by měly podle názoru krajského soudu na toto téma vést, jsou proto zcela nadbytečné.
[27] Za druhé je zřejmé, že krajský soud nedostatečně rozlišuje, co je míněno oním popisem skutečností předloženým vývozcem, jehož správnost by měl žalobce prokazovat. V případě průvodního osvědčení EUR.1 jím může být totiž pouze to, že zboží má preferenční původ, neboť k ničemu jinému nemůže ani žádost o vydání průvodního osvědčení EUR.1 směřovat. Právě a jen tuto skutečnost musí žalobce prokázat, chce-li využít dobrodiní čl. 220 odst. 2 písm. b) celního kodexu. Je to logické: jestliže švýcarské celní orgány v rámci verifikačního řízení dospěly k závěru, že preferenční původ dovezeného zboží nelze prokázat, neboť vývozce nebyl schopen předložit příslušné doklady, je spravedlivé, aby možnost prokázat tento preferenční původ byla umožněna dovozci, kterému by jinak scházela jakákoliv obrana. Žalobce je tedy oprávněn v rámci řízení o doměření cla prokázat, že popis skutečností vývozcem byl správný, jinými slovy, že zboží svědčí preferenční původ. V tomto ohledu je obstarávání žádosti a dalších dokumentů eventuálně založených ve spisech švýcarských orgánů zjevně neužitečné, neboť i bez nich je zjevné, co má žalobce prokazovat.
[28] Za třetí požadavek krajského soudu, aby si české celní orgány vyžádaly žádosti o vydání průvodních osvědčení EUR.1 a případné dokumenty k nim připojené, je dále v rozporu s rozdělením kompetencí mezi celní orgány země vývozu a celními orgány země dovozu. Těmito dokumenty se zabývají právě jen celní orgány země vývozu v rámci ověřování preferenčního původu zboží; jejich závěry je přitom celní orgán země dovozu vázán.
[29] Za čtvrté, a zde se Nejvyšší správní soud zcela shoduje s argumentací stěžovatele, vyžádání dokladů, které by švýcarské celní orgány mohly mít k dispozici, nedává žádný rozumný smysl, když ony samy na jejich základě nedospěly k závěru, že dovážené zboží má preferenční původ a současně uvedly, že vývozce potřebné doklady nedodal. Navíc je vysoce pravděpodobné, že by takovou povinnost celních orgánů země dovozu, byla-li by pro naplnění požadavků předmětného ustanovení celního kodexu nezbytná, Soudní dvůr uvedl v citovaném rozsudku
Beemsterboer
, což ovšem ani náznakem neučinil.
[30] Za páté se Nejvyšší správní soud domnívá, že nesprávný názor krajského soudu může být do značné míry způsoben zaměňováním preferenčního původu zboží a prostého původu zboží. Zatímco prostý původ zboží, tj. kde byl určitý výrobek vyroben, nemá zpravidla na celní řízení žádný vliv a jeho určení nebývá problematické, ověření a doložení preferenčního původu zboží může být skutkově náročnou záležitostí. Neznamená totiž pouhé zjišťování toho, ve které zemi byl výrobek vyroben, ale též musí být naplněny požadavky Protokolu a jeho příloh ohledně původu a zpracování surovin, součástek a směsí, které byly na jeho výrobu použity. Pouhá žádost o průvodní osvědčení EUR.1 a případné dokumenty k ní připojené – nepostačovaly-li již celním orgánům země vývozu – k určení preferenčního původu zboží dostačovat nemohou.
[31] Ze všech výše uvedených důvodů je kasační námitka stěžovatele důvodná. (...)
IV. Závěr
[36] Z výše uvedeného vyplývá, že se krajský soud dopustil nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky a rovněž vady řízení spočívající v porušení dispoziční zásady a v přezkumu věci nad rámce žalobních bodů. Žalovaný ovšem nenapadl dílčí závěr soudu vztahující se k rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 5. 2010, tedy že průvodní osvědčení v tomto případě nebylo švýcarskými celními orgány zneplatněno a zůstalo pro české celní orgány závazné. Z toho nelze než usuzovat, že s tímto důvodem zrušení rozhodnutí žalovaného byl žalovaný srozuměn a argumentací krajského soudu přesvědčen o jeho správnosti a zákonnosti. Odůvodnění krajského soudu v této části napadeného rozsudku přitom nelze označit za nepřezkoumatelné a Nejvyšší správní soud neshledal ani jinou vadu řízení před soudem, pro niž by krajským soudem tvrzená nezákonnost rozhodnutí žalovaného nemohla obstát (§ 109 odst. 3 s. ř. s). Tento důvod pak poskytuje dostatečnou zákonnou oporu pro zrušení rozhodnutí žalovaného ve výroku XIV napadeného rozsudku (viz rozsudek NSS ze dne 16. 2. 2005, čj. 1 Afs 20/2004-51, č. 1045/2007 Sb. NSS). (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.