Vydání 12/2006

Číslo: 12/2006 · Ročník: IV

997/2006

Čerpání dotace poskytnuté spolku

Ej 53/2005
Čerpání dotace poskytnuté spolku
k vyhlášce Ministerstva financí České republiky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací (v textu též "vyhláška č. 205/1991 Sb.")*)
k § 5 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)**)
Vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, se řídilo pouze finanční hospodaření ministerstev a ostatních ústředních orgánů České republiky a jimi zřizovaných rozpočtových a příspěvkových organizací, jakož i hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených obcemi a okresními úřady; na postup při posuzování dotací poskytnutých spolku zřízenému podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (zde: Českému svazu tanečního sportu), se však tato vyhláška nevztahuje. Čerpání
dotace
poskytnuté spolku upravují pouze obecná ustanovení § 5 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., rozpočtových pravidel republiky, podle nichž mohou být rozpočtové prostředky použity pouze v příslušném rozpočtovém roce. Dotaci poskytnutou dne 26. 5. 1998 na zabezpečení sportovní reprezentace v roce 1998 bylo proto možné čerpat do 31. 12. 1998.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2005, čj. 4 Afs 16/2003-41)
Věc:
Český svaz tanečního sportu proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem o vrácení neoprávněně použitých prostředků státního rozpočtu, o kasační stížnosti žalobce.
Finanční úřad v Ústí nad Labem uložil žalobci rozhodnutím ze dne 12. 9. 2000 povinnost vrátit neoprávněně použité prostředky státního rozpočtu ve výši 121 262 Kč.
Finanční ředitelství v Ústí nad Labem rozhodnutím ze dne 24. 7. 2001 odvolání žalobce zamítlo. Žalobci byla na základě smlouvy ze dne 26. 5. 1998 udělena
dotace
ve výši 441 000 Kč; v článku V uvedené smlouvy byla stanovena povinnost občanského sdružení zajistit čerpání
dotace
k 31. 12. běžného roku, na který byla poskytnuta, tj. rok 1998, a dále v článku VIII uvedené smlouvy bylo zakotveno, že v případě neoprávněnosti použití nebo zadržení prostředků
dotace
budou proti občanskému sdružení použity sankce vyplývající z § 30 rozpočtových pravidel republiky, tj. neoprávněně použité nebo zadržené prostředky státního rozpočtu republiky jsou subjekty, kterým byly poskytnuty, povinny odvést ve stejné výši státnímu rozpočtu republiky. Žalobce však nezajistil čerpání
dotace
do 31. 12. 1998, přestože se jednalo o prostředky tohoto rozpočtového roku; žádný právní předpis přitom neopravňuje občanské sdružení přesouvat prostředky státního rozpočtu do následujícího rozpočtového roku.
Krajský soud v Ústí nad Labem kasační stížností napadeným rozsudkem ze dne 14. 5. 2003 zamítl žalobu proti tomuto rozhodnutí. V odůvodnění uvedl, že podle ustanovení § 11 odst. 1 rozpočtových pravidel republiky mohou být rozpočtové prostředky použity pouze v příslušném rozpočtovém roce, a to k účelům, na něž byly státním rozpočtem republiky určeny; tím zákonodárce kogentně vymezil časové použití a účelovost rozpočtových prostředků. Odchylky od časového použití těchto prostředků obsahovala vyhláška č. 205/1991 Sb., jíž se žalobce dovolával. Její působnost se však vztahovala pouze na subjekty definované v ustanovení § 1 odst. 1, mezi něž občanská sdružení nepatřila. Analogické použití tohoto právního předpisu na občanská sdružení nebylo možné, neboť zmocnění ke stanovení odchylek, zakotvené v § 11 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech, bylo možné vztáhnout pouze na subjekty taxativně vyjmenované v příslušném právním předpisu. Z toho je zřejmé, že z hlediska časového použití prostředků ze státního rozpočtu byla občanská sdružení povinna postupovat podle obecného ustanovení § 11 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech, takže je měla vyčerpat pouze v příslušném rozpočtovém roce. Ze správního spisu přitom vyplynulo, že rozpočtové prostředky žalobce nebyly ve stanoveném rozsahu čerpány v příslušném kalendářním roce, tudíž bylo jejich použití v roce 1999 neoprávněné. Žalobce porušil rozpočtovou kázeň a za této situace mu správce daně správně podle § 30 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech uložil povinnost odvést do státního rozpočtu stanovenou částku 121 262 Kč.
Žalobce (stěžovatel) v kasační stížnosti namítal, že vlastní obecně závazné provedení § 11 rozpočtových pravidel republiky je učiněno částí čtvrtou "Hospodaření s rozpočtovými prostředky" vyhlášky č. 205/1991 Sb. V § 30 odst. 1 je výslovně uvedeno, že následující úprava hospodaření s rozpočtovými prostředky je k provedení § 11 zákona. Jedná se podle jeho názoru o samostatnou část tohoto právního předpisu, zakotvenou v něm za účelem provedení zákona. V odst. 2 je specifikováno: "organizace hospodařící s rozpočtovými prostředky je povinna..."; zákonodárce zde nepoužil
taxativní
výčet subjektů, které jsou za takovou organizaci považovány. Ustanovení k provedení zákona, stanovené obecně závazným právním předpisem, který se přiměřeně vztahuje na žalobce jako příjemce
dotace
[§ 5 odst. 3 písm. c) a § 10 odst. 4 rozpočtových pravidel republiky], se musí na něho přiměřeně vztahovat také, neboť z hlediska této vyhlášky musí být považován za "organizaci hospodařící se státními prostředky". Je nedostatkem rozpočtových pravidel republiky a stejně tak prováděcí vyhlášky, že neobsahují jednoznačné ustanovení o tom, která jejich ustanovení se na příjemce státní
dotace
, který není ústředním orgánem, obcí, státním fondem nebo rozpočtovou či příspěvkovou organizací, nevztahují, popř. která ano.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. lze kasační stížnost podat z důvodu tvrzené nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Nesprávné právní posouzení spočívá buď v tom, že na správně zjištěný skutkový stav je aplikován nesprávný právní názor, popř. je sice aplikován správný právní názor, ale ten je nesprávně vyložen.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 písm. c) rozpočtových pravidel republiky bylo možné poskytovat ze státního rozpočtu
dotace
občanským sdružením. Tyto rozpočtové prostředky však podle § 11 odst. 1 téhož zákona mohly být použity pouze v příslušném rozpočtovém roce, a to k účelům, na které byly státním rozpočtem určeny. Odchylky od časového a účelového použití rozpočtových prostředků pak mohly být k zabezpečení plynulého hospodaření a řádného plnění závazků stanoveny podle § 11 odst. 2 rozpočtových pravidel republiky pouze "obecně závazným právním předpisem". Jím byla prováděcí vyhláška č. 205/1991 Sb., jejíž působnost byla vymezena v ustanovení § 1. V odstavci prvním bylo stanoveno, že touto vyhláškou se řídí finanční hospodaření ministerstev a ostatních ústředních orgánů České republiky a jimi zřizovaných rozpočtových a příspěvkových organizací, jakož i hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených obcemi a okresními úřady. Odstavec druhý stanovil, že ustanoveními částí čtvrté a páté této vyhlášky se řídí též obce a okresní úřady. Ze zmíněných ustanovení je tedy zřejmé, že předmětný prováděcí předpis se vztahoval pouze na subjekty vyjmenované v § 1, ne však na občanská sdružení, kterým stěžovatel - Český svaz tanečního sportu - je.
Nejvyšší správní soud k tomu uvádí, že se v tomto případě jedná o výjimku z obecného ustanovení právního předpisu, kterou je potřeba vykládat podle obecné výkladové zásady
"singularia
non
sunt extendenda"
- výjimky je třeba interpretovat restriktivně. Důvodem k tomuto restriktivnímu výkladu je možnost vzniku nebezpečí zákonodárcem nepředpokládaného, a sice situace, že by se zákonem předepsaný vztah či pravidlo mohly obrátit. Nejvyšší správní soud proto nemůže přisvědčit námitce, že stěžovatel spadá do rozsahu působnosti této vyhlášky. Na stěžovatele jakožto občanské sdružení se vztahuje obecné ustanovení § 5 odst. 2 a § 11 odst. 1 rozpočtových pravidel republiky.
Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že poplatník je povinen dodržet podmínky pro poskytnutí
dotace
. Pokud věrohodně neprokáže, že splnil dané podmínky ve stanovené době, je povinen odvést do státního rozpočtu neoprávněně použité prostředky z dotací. Jestliže vyhláška č. 205/1991 Sb. řídí finanční hospodaření ministerstev a ostatních ústředních orgánů České republiky a jiných zřizovaných rozpočtových a příspěvkových organizací, jakož i hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených obcemi a okresními úřady, případně se vztahuje na obce a úřady, nelze její ustanovení použít na posouzení dotací týkajících se občanského sdružení zřízeného podle zákona č. 83/1991 Sb., o sdružování občanů. Na čerpání
dotace
poskytnuté stěžovateli - Českému svazu tanečního sportu - jako občanskému sdružení se proto vztahovalo pouze obecné ustanovení § 5 odst. 2 a § 11 odst. 1 rozpočtových pravidel republiky. Ostatně v souladu s uvedenými ustanoveními byla koncipována i smlouva ze dne 26. 5. 1998, podle jejíhož bodu 4 bylo třeba zajistit čerpání
dotace
k 31. 12. běžného roku, tedy roku 1998, na který byla poskytnuta.
*) Zrušena vyhláškou č. 389/2000 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů.
**) Zrušen zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.