Vydání 1/2007

Číslo: 1/2007 · Ročník: V

1025/2007

Ceny: popis skutku zakládajícího porušení cenových předpisů

Ejk 727/2006
Ceny: popis skutku zakládajícího porušení cenových předpisů
k § 11 až § 13 a § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
Z § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vyplývá, že prodávající poruší cenové předpisy, jestliže nesplní své evidenční nebo informační povinnosti nebo povinnosti v označování zboží cenami podle § 11 až § 13 nebo předá cenovému orgánu nepravdivé údaje. Vzhledem k tomu, že uvedená skutková podstata zahrnuje více možných jednání kvalifikovaných jako porušení zákona, musí být v rozhodnutí o uložení sankce jednoznačně uvedeno, které jednání z uvedených možných je sankcionováno, jinak je rozhodnutí nepřezkoumatelné [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2006, čj. 6 Ca 100/2004-41)
Prejudikatura:
k popisu skutku srov. Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 626/2000.
Věc:
Společnost s ručením omezeným B. proti Ministerstvu financí o uložení pokuty.
Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu provedlo u žalobce kontrolu dodržování zákona o cenách a navazujících předpisů, zaměřenou na dodržování pevných cen tabákových výrobků. V protokolu o kontrole ze dne 12. 11. 2003 konstatovalo, že změny pevných cen pro konečného spotřebitele u určitých značek cigaret ze 42,00 Kč na 37,50 Kč byly stanoveny výměrem Ministerstva financí č. 4/T/2003 s účinností od 1. 5. 2003. Žalobce však již v období od 18. do 30. 4. 2003 vystavil 56 faktur pro 10 zákazníků na celkem 58 638 kartonů (11 727 600 kusů) cigaret za novou cenu. Tímto postupem žalobce nedodržel § 13 odst. 2 a 4 zákona o cenách, a naplnil tak skutkovou podstatu porušení cenových předpisů ve smyslu § 15 odst. 1 písm. f) zákona o cenách.
Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu vydalo na základě výsledků cenové kontroly dne 15. 12. 2003 rozhodnutí, jímž žalobci uložilo pokutu ve výši 220 000 Kč za porušení cenových předpisů podle § 15 odst. 1 písm. f) zákona o cenách (neplnění povinnosti označování zboží cenami, určené v § 13 odst. 2 a 4 zákona o cenách, neoznačením tabákových výrobků cenou platnou pro konečného spotřebitele).
Ministerstvo financí rozhodnutím ze dne 24. 3. 2004 změnilo rozhodnutí správního orgánu I. stupně tak, že ve výroku se v textu v závorce
"neplnění povinnosti označování zboží cenami, určené v § 13 odst. 2 a 4 zákona o cenách, neoznačením tabákových výrobků cenou platnou pro konečného spotřebitele"
ruší text
"2 a"
; ostatní části výroku se potvrzují. V odůvodnění uvedlo, že ustanovení § 13 odst. 2 zákona o cenách se nevztahuje na účastníka řízení, protože značení tabákových výrobků pro konečného spotřebitele je odstavcem 4 téhož paragrafu z odstavce 2 vyňato. K povinnosti označování tabákových výrobků cenou pro konečného spotřebitele, určené v ustanovení § 13 odst. 4 zákona o cenách, odvolací orgán s odkazem na zjištění cenové kontroly uvedl, že odvolatel tyto povinnosti nedodržel, neboť nesprávnou cenou byly označovány a prodávány uvedené druhy cigaret již od 18. 4. 2003.
Žalobce v žalobě uvedl, že neúmyslnou logistickou chybou dodal v období od 18. 4. do 30. 4. 2003 cigarety za cenu 37,50 Kč za krabičku, přestože tato pevná cena vstoupila v účinnost až k 1. 5. 2003. Proti rozhodnutí o uložení pokuty namítal, že tabákové výrobky nespadají do režimu zákona o cenách, dále že chybí objekt správního deliktu (zákonem chráněný zájem), a konečně to, že značení tabákových výrobků cenou pro konečného spotřebitele se řídí zákonem o spotřebních daních.
Městský soud v Praze rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
V daném případě je součástí výroku rozhodnutí i popis skutku, za který je pokuta ukládána. Podle výroku napadeného rozhodnutí byla žalobci uložena pokuta za porušení cenových předpisů podle § 15 odst. 1 písm. f) zákona o cenách (neplnění povinnosti označování zboží cenami, určené v § 13 odst. 4 zákona o cenách, neoznačením tabákových výrobků cenou platnou pro konečného spotřebitele). Podle odůvodnění napadeného rozhodnutí bylo žalobci prokázáno porušení cenových předpisů podle § 15 odst. 1 písm. f) zákona o cenách, kterého se dopustil tím, že pro kontrolované období nesplnil své evidenční povinnosti podle § 13 odst. 4 zákona o cenách.
Mezi popisem skutku, za který je pokuta ukládána, ve výroku napadeného rozhodnutí a popisem skutku v odůvodnění tohoto rozhodnutí je tedy určitý rozpor. Z napadeného rozhodnutí tak nelze jednoznačně dovodit, zda je pokuta ukládána za nesprávné označování tabákových výrobků cenou platnou pro konečného spotřebitele, nebo za nesplnění evidenční povinnosti. Označování tabákových výrobků cenou platnou pro konečného spotřebitele nelze dle názoru soudu ztotožňovat s neplněním evidenční povinnosti. Z ustanovení § 15 odst. 1 písm. f) zákona o cenách vyplývá, že prodávající poruší cenové předpisy, jestliže nesplní své evidenční nebo informační povinnosti nebo povinnosti v označování zboží cenami podle § 11 až § 13 nebo předá cenovému orgánu nepravdivé údaje. Z tohoto ustanovení je tedy zřejmé, že uvedená skutková podstata zahrnuje více možných jednání kvalifikovaných jako porušení zákona. V rozhodnutí o uložení sankce pak musí být jednoznačně uvedeno, které jednání z uvedených možných je sankcionováno. Podle § 13 odst. 11 zákona o cenách se značení tabákových výrobků cenou pro konečného spotřebitele řídí zákonem o spotřebních daních. I když lze souhlasit s tím, že cena tabákových výrobků se stala provedenou právní úpravou cenou regulovanou, a že na ni tedy dopadá zákon o cenách, je třeba vycházet z toho, že samotná úprava značení tabákových výrobků je stanovena v jiném právním předpise, a to v zákoně o spotřebních daních. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí však není zřejmé, které ustanovení zákona o spotřebních daních žalobce porušil, když v době před 1. 5. 2003 předmětné cigarety označoval cenou platnou až od uvedeného data. Rovněž z něj nelze dovodit, jakou evidenční povinnost nesplnil. I z tohoto důvodu se jeví napadené rozhodnutí jako nepřezkoumatelné.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.