Vydání 8/2006

Číslo: 8/2006 · Ročník: IV

914/2006

Cenová kontrola a rozsah kontroly u prodávajícího

Ej 574/2004
Cenová kontrola: rozsah kontroly u prodávajícího
k § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
k § 32 odst. 1 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)*)
Je pojmově vyloučeno provádět cenovou kontrolu u prodávajícího v řízení o uložení pokuty kupujícímu pro porušení minimální ceny kupujícím podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Nevyhoví-li cenový kontrolní orgán návrhu účastníka řízení - kupujícího na rozšíření u něho prováděné kontroly na jeho dodavatele - prodávajícího, neporušuje tím povinnost zjistit přesně a úplně skutečný stav věci podle § 32 odst. 1 správního řádu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2004, čj. 7 A 121/2002-53)
Věc:
Společnost s ručením omezeným Č. proti Ministerstvu financí o uložení pokuty za porušení cenových předpisů.
Finanční ředitelství v Praze rozhodnutím ze dne 14. 5. 2002 uložilo žalobci pokutu za porušení cenových předpisů podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona o cenách ve výši 1 876 123,50 Kč. Kontrolou faktur a jejich srovnáním s vykázanými laboratorními výsledky se zjistilo, že žalobce neoprávněně uplatňoval nižší než minimální ceny z důvodů: a) nižšího obsahu tukuprosté sušiny, ačkoliv výměr neobsahuje žádné ustanovení o minimálním obsahu tukuprosté sušiny, které by takový postup povolovalo; b) aktuálního překročení počtu somatických buněk, ačkoliv výměr neobsahuje žádné ustanovení o aktuálních denních hodnotách počtu somatických buněk, které by takový postup povolovalo, c) nižší tučnosti nedoložené protokolem jakosti.
Ministerstvo financí žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 9. 8. 2002 odvolání žalobce zamítlo a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdilo. Odvolací námitku, že nebyla provedena kontrola u dodavatelů žalobce, považoval žalovaný za nedůvodnou, neboť kontrolní zjištění se opírá o smlouvy a další doklady žalobce, u nichž není důvod k žádným pochybnostem o věrohodnosti.
Žalobce v žalobě krom jiného namítal, že žalovaný v rozporu s § 32 odst. 1 správního řádu nezjistil přesně a úplně skutečný stav věci, neboť opakovaně odmítl rozšířit prováděnou kontrolní činnost na kontrolu u dodavatelů žalobce. Tvrzení žalovaného, že "
kontrolní zjištění se opírá o smlouvy a další doklady účastníka řízení, a proto není žádný důvod k žádným pochybnostem o věrohodnosti těchto dokladů
", je ryze jednostranně účelové.
Nejvyšší správní soud, který věc podle § 132 s. ř. s. převzal k dokončení řízení, žalobu jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Žalobce namítá, že v rozporu s obecnou povinností správního orgánu nebyl zjištěn přesně a úplně skutečný stav věci, neboť žalovaný, resp. kontrolní orgán, v rozporu s § 32 odst. 1 správního řádu odmítl rozšířit prováděnou kontrolní činnost na kontrolu u dodavatelů žalobce.
Soud nemůže této námitce přisvědčit. Tato námitka je totiž nedůvodná již ze samotné podstaty a smyslu cenové kontroly. Podle § 14 odst. 1 písm. a) zákona o cenách spočívá cenová kontrola ve zjišťování, zda prodávající nebo kupující neporušují ustanovení tohoto zákona a cenové předpisy. V § 15 zákona o cenách jsou stanoveny skutkové podstaty správních deliktů s rozlišením na ty, kterých se může dopustit prodávající (odst. 1), a ty, kterých se může dopustit kupující (odst. 2). Podle odst. 2 kupující poruší cenové předpisy, jestliže kupuje za cenu nižší než minimální nebo pevnou úředně stanovenou cenu podle § 5, nejde-li o koupi ve lhůtě uvedené v § 7 odst. 1, nebo kupuje za cenu vyšší, než odpovídá regulaci cen, pokud na úhradu této ceny vyčerpá prostředky ze státního rozpočtu, nejde-li o koupi ve lhůtě uvedené v § 7 odst. 1.
Z uvedeného vyplývá, že kontrola zaměřená na to, zda kupující nekupuje za cenu nižší než minimální, může být provedena výlučně u kupujícího a její rozšíření na prodávajícího by bylo nezákonné. Navíc kontrolu podle § 14 a násl. zákona o cenách zahajuje a pokračuje v ní správní orgán z úřední povinnosti, a nejde tedy o řízení návrhové.
*)
S účinností od 1. 1. 2006 zrušen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.