Vydání 5/2013

Číslo: 5/2013 · Ročník: XI

2810/2013

Cenné papíry: povinnosti a správní delikty obchodníka s cennými papíry

Cenné papíry: povinnosti a správní delikty obchodníka s cennými papíry
k § 136 odst. 1 a 2, § 145 odst. 2 písm. d), § 192 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 56/2006 Sb., č. 57/2006 Sb., č. 120/2007 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 230/2008 Sb. a č. 230/2009 Sb.*)
I. Podle § 192 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Toto ustanovení se již podle své textace má uplatnit při ukládání pokut; stejné okolnosti související s protiprávním činem však bude brát rozhodující orgán v úvahu i při hodnocení, zda spáchaný čin vykazuje společenskou nebezpečnost.
II. "
Opakované porušení
" povinnosti ve smyslu § 145 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, znamená nejen to, že s účastníkem kapitálového trhu je již podruhé zahajováno řízení ve věci porušení citovaného zákona, ale že již jednou bylo autoritativně vysloveno, že porušil zákon (což nutně neznamená, že musel být uložen i trest; takovým autoritativním aktem, jehož vydání je reakcí na porušení zákona ze strany účastníka, může být i opatření k nápravě nebo některé z dalších opatření podle § 136 odst. 1 a 2 citovaného zákona).
III. Zatímco při úvahách o "
opakovaném porušení povinnosti
" je třeba zkoumat, zda byla v minulosti splněna formálně procesní podmínka (tedy zda Česká národní banka rozhodnutím vyslovila, že účastník porušil zákon), porušení "
závažné
" [§ 145 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu] je absolutní hmotněprávní kvalitou, nevázanou na předchozí splnění procesních podmínek. Odejmout povolení pak lze jak v případě, že účastník kapitálového trhu porušil svou povinnost opakovaně, tak v případě, že ji porušil závažně. Není tedy nutné, aby před odnětím povolení - tedy před uložením vůbec nejpřísnější sankce podle citovaného zákona - bylo s účastníkem alespoň jednou zahájeno řízení pro porušení právní povinnosti: tak by se totiž zcela setřel rozdíl mezi opakovaným porušením a závažným porušením.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2011, čj. 5 Af 30/2010-133)**)
Prejudikatura:
č. 1338/2007 Sb. NSS.
Věc:
Akciová společnost PROVENTUS Finance proti České národní bance o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.
Žalovaná provedla v roce 2006 u žalobkyně kontrolu zaměřenou na prověřování dodržování právních předpisů v oblasti poskytování investičních služeb. V protokolu o kontrole žalovaná konstatovala, že žalobkyně řádně nezavedla postupy k omezení možnosti střetu zájmů mezi ní a jejím zákazníkem a mezi jejími zákazníky navzájem, nevyhodnotila informace o zákaznících z hlediska úrovně odborných znalostí a zkušeností zákazníka, jeho požadavků na službu, vztah k riziku a finanční situaci, nevedla řádně deník obchodníka s cennými papíry, nevytvořila systém vnitřní kontroly přiměřeně ke své velikosti a k rozsahu a povaze poskytovaných investičních služeb, dále v rozporu se zákonem uváděla v propagačních materiálech číselné odhady nebo předpovědi budoucího výnosu, ačkoli z povahy investiční služby nebo nástroje nevyplývalo, že tento výnos je pevně stanoven, uváděla v propagačních materiálech informace způsobilé vyvolat dojem, že investiční služby poskytované obchodníkem jsou formou kolektivního investování, formou vkladu u banky, formou penzijního připojištění nebo pojištěním, rovněž nepřípustně srovnávala finanční produkty - bankovní termínovaný vklad a investiční program bez uvedení všech faktorů, které mohou mít na srovnání vliv, a neinformovala v letácích zákazníky o riziku, se kterým je poskytovaná služba spojena.
Žalovaná dospěla k závěru, že jsou dány důvody pro projednání věci bez zahájení správního řízení - zejména proto, že žalobkyně je společností s nízkým dopadem na tuzemský finanční trh a byla u ní provedena první státní kontrola na místě. Na jednání dne 18. 4. 2007 žalovaná upozornila žalobkyni na možnost další státní kontroly a na razantnější postih při zjištění nedostatků. Žalobkyně na jednání informovala žalovanou o přijatých i plánovaných opatřeních k nápravě.
Další kontrola proběhla u žalobkyně v období říjen 2008 - březen 2009. Žalovaná při této kontrole zjistila, že nedostatky zjištěné při předchozí kontrole nadále přetrvávají. V protokolu o kontrole konstatovala i další pochybení spočívající v tom, že žalobkyně nezajistila výkon funkce řízení rizik a likvidity, vnitřní předpisy neupravovaly dostatečně systém řízení rizik, dále nesledovala kapitálovou přiměřenost a nevyžadovala od zákazníků informace v šíři stanovené zákonem.
Rozhodnutím ze dne 8. 1. 2010 žalovaná odňala žalobkyni povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 136 odst. 1 písm. h) a § 145 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Žalobkyně se měla dopustit celkem 11 správních deliktů podle § 157 citovaného zákona, mezi jinými (i) nezajištění řádného výkonu funkce
compliance
; (ii) nezajištění výkonu vnitřního auditu přiměřeně charakteru, rozsahu a složitosti činností žalobkyně; (iii) nezavedení přiměřeného systému řízení rizik. Žalovaná zdůraznila, že delikty, jichž se žalobkyně dopouštěla, měly pokračující, resp. trvající charakter; šlo o nedostatky systémové povahy dotýkající se provozu žalobkyně se zásadní mírou ohrožení, resp. poškození zákonem chráněných zájmů. Žalobkyně porušovala základní povinnosti obchodníka s cennými papíry opakovaně a dlouhodobě, jak bylo zřejmé z kontrolních zjištění z roku 2006. Při úvaze o uložení sankce brala žalovaná v úvahu také množství deliktů, jichž se žalobkyně dopustila. Jelikož žalobkyně neodstranila nedostatky zjištěné při předchozí státní kontrole (v podstatě všechny nedostatky se opakovaly), dospěla žalovaná k závěru, že na nápravu nelze spoléhat.
Bankovní rada žalované rozhodnutím ze dne 13. 5. 2010 zamítla rozklad žalobkyně a napadené rozhodnutí potvrdila. V rozhodnutí uvedla, že nedostatky zjištěné u žalobkyně byly závažné, případně dlouhodobě přetrvávající. Všechny okolnosti nasvědčovaly tomu, že společenská nebezpečnost nebyla pouze nepatrná, proto nebylo nutné zkoumat případné nenaplnění materiální stránky deliktu. Bankovní rada žalované také připomněla, že charakter opakovanosti porušení právních povinností plyne z opakovaného zjištění stejných nedostatků (v roce 2006 a nyní); není přitom podstatné, že v roce 2006 nebyla uložena sankce, důležité je, že správní orgán konstatoval tatáž porušení spočívající zejména v nevytvoření přiměřeného systému vnitřní kontroly. Jednání žalobkyně pak bylo nejen opakované, ale i závažné, což je v odůvodnění dostatečně doloženo.
Žalobkyně napadla rozhodnutí o rozkladu žalobou u Městského soudu v Praze a vznesla mimo jiné námitku, že žalovaná nezkoumala společenskou nebezpečnost vytýkaných jednání a její případný zánik. Podle žalobkyně nelze směšovat společenskou nebezpečnost a závažnost jednání. Zatímco společenská nebezpečnost je rozhodná již pro samotný vznik odpovědnosti, závažnost jednání se posuzuje při určování výše sankce (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2007, čj. 8 Afs 17/2007-135, č. 1338/2007 Sb. NSS). Nezákonnost rozhodnutí zakládá již samotný fakt, že v něm chybějí úvahy o naplnění znaku společenské nebezpečnosti. Žalovaná měla zvážit, zda společenská nebezpečnost deliktů nezanikla (viz § 65 trestního zákona z roku 1961), protože osoby vykonávající funkce
compliance
, vnitřního auditu a řízení rizik nabyly v průběhu řízení dostatečných zkušeností, a dílčí nedostatky v personálním obsazení žalobkyně tedy byly odstraněny.
Jednou z dalších námitek, které žalobkyně v žalobě uvedla, představovalo tvrzení, že v rozhodnutí žalované byla vadně posouzena otázka sankce, jelikož žalovaná nesprávně posoudila předpoklady uložení sankce podle § 136 odst. 1 písm. h) ve spojení s § 145 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Závěr o opakovaném porušování zákona je nepřesný: trvající delikt se posuzuje jako jediné jednání, dokud není přerušeno zahájením správního řízení (srov. shora uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 8 Afs 17/2007-135). Žalobkyně považovala za legitimní požadavek, aby před uložením maximální sankce došlo alespoň k jednomu zahájení správního řízení. Skutková jednání, která žalovaná označila za nejzávažnější, naplňují definici trvajícího deliktu (nezajištění řádného výkonu funkce
compliance
; nezajištění výkonu vnitřního auditu přiměřeně charakteru, rozsahu a složitosti činností žalobkyně; nezavedení přiměřeného systému řízení rizik); žalobkyně tedy neporušovala právní předpisy opakovaně, neboť se jedná vždy o jediné jednání. Za předpoklad uložení maximální sankce pak vůbec nelze považovat dlouhodobé porušování. Ostatně z rozhodnutí není ani zřejmé, zda odnětí povolení bylo reakcí na dlouhodobé porušování povinností, nebo na závažné porušení; to způsobuje nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů.
Žalovaná k otázce sankce ve svém vyjádření uvedla, že prosté opakování protiprávního jednání není dostatečnou podmínkou pro odnětí povolení, nejde-li ovšem o protiprávní jednání závažné. Žalovaná zjistila nežádoucí stav již v roce 2006, tehdy ale po příslibu žalobkyně přijmout potřebná opatření upustila od správního řízení; při kontrole v roce 2008 však nalezla poměry žalobkyně nezměněny. Dlouhodobé porušování není podmínkou pro odnětí povolení, výrazně však zvyšuje závažnost protiprávního jednání. Rozhodnutí je zcela explicitní v tom, že odnímá povolení jak za opakované, tak za závažné porušení povinností.
Žalobkyně v replice setrvala na tom, že materiální znak správního deliktu je třeba zkoumat vždy (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2008, čj. 7 Afs 27/2008-46, a ze dne 17. 2. 2005, čj. 7 As 18/2004-48). Žalobkyně dodala, že v rozhodnutí není výslovně uvedeno, že se sankce ukládá pro závažné porušení povinností - o tom je jen nepřímo zmínka v úvahách o následcích jednání.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění: (...)
5. Žalovaná nezkoumala společenskou nebezpečnost vytýkaných jednání a její případný zánik
(...) Soud na rozdíl od žalobkyně zastává názor, že v praktických úvahách správních orgánů a soudů se pojmy
společenská nebezpečnost činu
a
závažnost jednání
prolínají, ačkoli splnění prvého z obou znaků je podstatné pro samotnou trestnost, kdežto druhý bývá spojován až s ukládáním sankce a hodnocením jejího druhu a výše. O tom svědčí jak doktrína trestního práva (Novotný, O.
Trestní právo hmotné
. 5. vyd. Praha: ASPI, 2007, s. 128: "
Pojem nebezpečnosti činu pro společnost platný trestní zákon nedefinuje, oporou pro její vymezení mohou být kritéria stupně nebezpečnosti činu pro společnost, jejichž demonstrativní výčet podává § 3 odst. 4
"; podle tohoto výčtu je stupeň nebezpečnosti činu pro společnost určován zejména
významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou
), tak i rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu. Podle ní (viz shora uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 7 Afs 27/2008-46, na nějž žalobkyně sama poukazuje) je stupeň nebezpečnosti činu pro společnost "
určován zejména závažností správního deliktu, kterou lze posoudit zejména s ohledem na způsob jeho spáchání a jeho následky, okolnosti, za nichž byl spáchán, na formu a míru zavinění za předpokladu, že zavinění je zákonným znakem deliktu, a v neposlední řadě též s ohledem na osobu pachatele a případné pohnutky, které jej ke spáchání vedly
".
Podle § 192 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu "
při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán
". Toto ustanovení je systematicky zařazeno v závěru části deváté hlavy třetí zákona a již podle své textace se má uplatnit při ukládání pokut; jak je však zřejmé z výše uvedeného, stejné okolnosti související s protiprávním činem bude brát rozhodující orgán v úvahu i při hodnocení, zda spáchaný čin vykazuje společenskou nebezpečnost. V tomto ohledu nelze žalované nic vytknout. Již v rozhodnutí žalované (oddíl
Sankce
, s. 28-29) žalovaná zhodnotila vady vyvolané jednáním žalobkyně jako "
nedostatky systémové povahy dotýkající se provozu
[žalobkyně]
se zásadní mírou ohrožení, resp. poškození zákonem chráněných zájmů
". Uvedla, že žalobkyně porušuje základní povinnosti obchodníka s cennými papíry opakovaně a dlouhodobě, a přes příslib nebyla schopna nedostatky napravit; nejde o ojedinělé selhání, ale o dlouhodobé jednání v rozporu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu; tyto obecné úvahy pak žalovaná blíže rozvedla. Podobné hodnocení detailně provedla i bankovní rada žalované v rozhodnutí o rozkladu (bod 18,
K sankci
, s. 22-26). S ohledem na to, že oba srovnávané instituty - tj. společenská nebezpečnost a závažnost činu - se prolínají a míra jejich naplnění se hodnotí pomocí stejných znaků, nepovažuje soud za chybné, že citované úvahy žalované se vyskytují (z pohledu systematiky odůvodnění) v částech, které jsou podle názvu věnovány
sankci
- tj. podle označení nikoli základu odpovědnosti, nýbrž následku odpovědnosti. Soud hodnotí odůvodnění rozhodnutí podle obsahu, a obsahově se žalovaná dostatečně vypořádala s otázkou společenské nebezpečnosti jednání žalobkyně.
O zániku společenské nebezpečnosti tu nemůže být řeč. Žalobkyně odkazuje na § 65 trestního zákona z roku 1961; podle něj "[t]
restnost činu, který byl v době spáchání pro společnost nebezpečný, zaniká, jestliže vzhledem ke změně situace anebo vzhledem k osobě pachatele pominula nebezpečnost trestného činu pro společnost
". Na to, že se u ní změnila situace, poukazovala žalobkyně už v průběhu správního řízení (zejména srov. její dopisy ze dne 9. 3. 2010, 26. 3. 2010 a 30. 4. 2010); jak však už bylo řečeno výše, zrovna v tomto konkrétním případě nejsou následné kroky žalobkyně k nápravě dostatečně přesvědčivé. Po celý rok a půl, který žalobkyně měla k dispozici mezi jednáním se žalovanou dne 18. 4. 2007 a zahájením druhé státní kontroly dne 7. 10. 2008, se žalobkyni nepodařilo nedostatky napravit; k nápravě přistoupila až pod tlakem probíhající státní kontroly (o tom výmluvně svědčí i skutečnost, že ke dni 1. 11. 2008 byli přijati tři noví spolupracovníci na funkce
compliance
, vnitřního auditu a řízení rizik), z výsledků první státní kontroly si nevzala poučení.
Soud na okraj dodává, že i samotný trestní zákon z roku 1961, jehož se žalobkyně dovolává, ve své nové podobě (trestní zákoník z roku 2009 nahradil s účinností od 1. 1. 2010 někdejší trestní zákon z roku 1961) ustoupil od formálně-materiálního pojetí trestného činu ("
Trestným činem je
pro společnost nebezpečný čin
, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně
" - § 3 odst. 1 již zrušeného trestního zákona z roku 1961) a přiklonil se k pojetí formálnímu ("
Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.
" - § 13 odst. 1 současného trestního zákoníku z roku 2009). Jako materiální korektiv v novém trestním zákoníku z roku 2009 slouží pojem
škodlivosti činu
("
Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.
" - § 12 odst. 2 současného trestního zákoníku z roku 2009), který však spíše než se společenskou nebezpečností činu souvisí se zásadou subsidiarity trestní represe. Ke
společenské škodlivosti
ve správním právu lze uvést, že typovou společenskou nebezpečnost může naplnit i prosté porušení administrativního pořádku (viz shora uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 17/2007-135), které se ani nemusí - v případě obchodníka s cennými papíry - nijak projevit na fungování trhu ani na majetku zákazníků. Neobstojí tedy poukaz žalobkyně na to, že je malým subjektem s malým vlivem na trh, nedostatky aktivně napravila a škodu nezpůsobila - protože k ohrožení chráněných zájmů došlo, resp. docházelo k nim dlouhodobě, a to přes "
výstrahu
" (kterou pro žalobkyni měly představovat výsledky první státní kontroly). Pokud pak jde o individuální společenskou nebezpečnost (škodlivost) jednání žalobkyně, je zvyšována právě dlouhodobě laxním přístupem žalobkyně k plnění zákonných povinností a k nápravě zjištěných nedostatků. (...)
7. V rozhodnutí byla vadně posouzena otázka sankce
a) Žalovaná nesprávně posoudila předpoklady uložení sankce podle § 136 odst. 1 písm. h) ve spojení s § 145 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
(...) Ačkoli by soud v souladu se žalobkyní považoval za vhodnější, aby žalovaná přímo ve výroku rozhodnutí vyjádřila, zda jednání žalobkyně považuje za opakované, nebo za závažné, nezpůsobuje chybějící údaj ve výroku nepřezkoumatelnost rozhodnutí, resp. jeho nezákonnost: z odůvodnění rozhodnutí je totiž dobře patrné, jakou povahu přičítala žalovaná jednání žalobkyně (případně jednotlivým skutkům), a je zřejmé, že na základě svých skutkových zjištění měla u jednotlivých jednání za splněnou podmínku buď opakovanosti, nebo závažnosti jednání - přičemž obě tyto kvalifikace vedou ke stejnému právnímu následku. Celkově pak považovala porušování citovaného zákona ze strany žalobkyně za závažné; zdůraznila přitom také nevůli či neschopnost žalobkyně k nápravě a dlouhodobý charakter jejího jednání.
K hledisku opakovanosti jednání: žalobkyně má pravdu v tom, že řada jejích pochybení byla dlouhodobého charakteru, tedy šlo o trvající správní delikty. Podle teorie trestního práva, která se obdobně uplatní i u správních deliktů, je za jeden skutek třeba považovat to, co se odehraje do zahájení trestního (správního) řízení; po tomto okamžiku se již jedná o formálně jiný skutek (byť by i podle materiálních znaků šlo o totožné jednání, nelze je hodnotit jako pokračující či trvající delikt, protože tomu právě brání onen formální předěl v podobě zahájení řízení). Žalovaná svým poukazem na opakovaný charakter závadného jednání žalobkyně měla na mysli to, že mnohá z pochybení, která byla zjištěna při státní kontrole zahájené v roce 2008 a ohledně nichž pak bylo zahájeno správní řízení a vydáno rozhodnutí o odnětí povolení, byla zjištěna již při první státní kontrole v roce 2006 - tj. byla zjištěna opakovaně. Žalobkyně naproti tomu namítá, že v návaznosti na první kontrolu nebylo zahájeno žádné správní řízení; do té doby probíhající závadné jednání tedy nebylo formálně přerušeno a pokračovalo dále až do ukončení druhé kontroly, kdy teprve o něm bylo zahájeno správní řízení: jedná se tedy stále o tentýž skutek.
Žalovaná tedy nepoužívá slovní spojení "
opakované jednání
" ve formálně správném významu "
skutek, ohledně nějž je již podruhé zahajováno správní řízení
", nýbrž jako prosté vyjádření faktu, že se s týmž jednáním setkává u žalobkyně již podruhé. Podle soudu je však nutno vykládat pojem "
opakovaně
", jak jej užívá § 145 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu tak, jak to činí žalobkyně v žalobě. Nestačí, pokud je závadnost určitého jednání formálně konstatována v protokolu o kontrole, po nějakém čase proběhne další kontrola, a teprve pak je zahájeno správní řízení: až tímto zahájením správního řízení se totiž formálně ohraničuje již proběhlé jednání, a teprve po tomto okamžiku se může osoba dopustit "
v pořadí druhého skutku
". "
Opakovanost
" spojuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu ve svém § 145 odst. 2 písm. d) s tak závažným následkem, že první i druhý skutek musí být od sebe odděleny dostatečně kvalifikovaným úkonem správního orgánu - tedy zahájením řízení. Za takový úkon nelze považovat samotný protokol o státní kontrole - ten zachycuje zjištění kontrolních pracovníků, s nímž se správní orgán později může, ale nemusí ztotožnit. Ostatně protokol o kontrole obvykle obsahuje relativizující formulace typu "
toto jednání považují kontrolní pracovníci za porušení povinnosti
"; je pak na samotném správním orgánu, aby ve správním řízení sám uvážil o kvalifikaci zjištěného jednání.
"
Opakované
porušení
" pak znamená nejen to, že s účastníkem kapitálového trhu je již podruhé zahajováno řízení ve věci porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ale že již jednou bylo autoritativně vysloveno, že porušil citovaný zákon (což nutně neznamená, že musel být uložen i trest; takovým autoritativním aktem, jehož vydání je reakcí na porušení zákona ze strany účastníka, může být i opatření k nápravě nebo některé z dalších opatření podle § 136 odst. 1 a 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu).
Není tak správný závěr žalované, podle něhož žalobkyně porušila zákon
opakovaně
. Jak však již soud uvedl, znaky opakovanosti a závažnosti nemusejí být ve smyslu § 145 odst. 2 písm. d) zákona naplněny kumulativně, ale postačí splnění i jen jednoho z nich. To, že žalobkyně v této věci pochybila
závažně
, žalovaná řádně zjistila a pečlivě zdůvodnila; s tímto jejím závěrem se soud ztotožňuje. Zatímco při úvahách o "
opakovaném
" porušení je třeba zkoumat, zda byla v minulosti splněna požadovaná formálně procesní podmínka (tedy zda žalovaná rozhodnutím vyslovila, že účastník porušil zákon), porušení "
závažné
" je absolutní hmotněprávní kvalitou, nevázanou na předchozí splnění procesních podmínek. Není tedy důvodná námitka, podle níž před uložením nejpřísnější sankce musí vždy dojít alespoň k jednomu zahájení správního řízení: tak by se totiž zcela setřel rozdíl mezi opakovaným porušením a závažným porušením.
Délku trvání protiprávního stavu nelze při posuzování závažnosti trvajícího správního deliktu pominout: čím déle bude protiprávní stav trvat, tím závažnější zpravidla bude porušení zákona. Žalobkyně staví svou námitku nepřezkoumatelnosti tak, jako by se pojmy "
dlouhodobost
" a "
závažnost
" vylučovaly; tak tomu ovšem není. Jednání žalobkyně hodnotila žalovaná z obou těchto hledisek; jednak u nejvýznamnějších pochybení (i), (ii) a (iii) konstatovala jejich závažnost - na plnění povinností, které byly tímto jednáním porušeny, totiž spočívá celý vnitřní kontrolní systém obchodníka s cennými papíry; jednak dodala, že tyto povinnosti žalobkyně neplnila dlouhodobě, což dále zvyšuje závažnost porušení zákona. (...)
Žalobkyně se svými námitkami tedy neuspěla; jelikož v řízení o žalobě nevyšly najevo žádné vady, k nimž je nutno přihlížet z úřední povinnosti, městský soud zamítl žalobu jako nedůvodnou. Důvod pro zrušení napadeného rozhodnutí neshledal; stejně tak nevyhověl návrhu žalobkyně na moderaci, která by v této věci nebyla ani možná.
Moderační právo
soudu upravené v § 78 odst. 2 představuje výjimečný vstup jinak toliko přezkoumávajícího soudu do nalézací pravomoci správního orgánu; podle tohoto ustanovení může soud upustit od uloženého trestu nebo jej snížit v mezích zákonem dovolených. Žalobkyně navrhla, aby jí soud místo odnětí povolení uložil peněžitou sankci; to už však právě přesahuje pravomoc soudu, neboť ten může do úvahy správního orgánu zasahovat jen co do výše trestu, nikoli však co do jeho druhu. (Specifickým případem je pak upuštění od sankce; to žalobkyně nenavrhla, nicméně k tomu lze na okraj podotknout, že takový postup se jistě neuplatní u sankcí, které v hierarchii následků protiprávního jednání upravených určitým předpisem představují následek nejtěžší.)
*)
S účinností od 7. 6. 2010 byl § 136 změněn zákonem č. 160/2010 Sb., s účinností od 28. 2. 2011 zákonem č. 41/2011 Sb. a s účinností od 1. 2. 2012 zákonem č. 37/2012 Sb.
**)
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalobce proti tomuto rozsudku svým rozsudkem ze dne 17. 1. 2013, čj. 8 Afs 17/2012-375.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.