Vydání 10/2005

Číslo: 10/2005 · Ročník: III

663/2005

Cenné papíry a povinnost emitenta uveřejnit výroční zprávu

Ej 267/2003
Cenné papíry: povinnost emitenta uveřejnit výroční zprávu
k § 77 odst. 1 a § 80a odst. 1 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.*)
Ve lhůtě čtyř měsíců stanovené v § 80a odst. 1 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, musí emitent registrovaného cenného papíru uveřejnit výroční zprávu způsobem předepsaným v § 77 odst. 1 téhož zákona. Výroční zpráva musí být publikována v Obchodním věstníku nejpozději 30. dubna; byla-li zveřejněna ve formě brožury bezplatně poskytované v sídle emitenta, musí ji emitent doručit ve stejné lhůtě organizátorovi veřejného trhu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2003, čj. 6 A 167/2002-28)
Prejudikatura:
srov. č. 301/2004 Sb. NSS.
Věc:
Akciová společnost R. v T. proti Komisi pro cenné papíry o uložení pokuty.
Žalobou podanou u Vrchního soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne 6. 9. 2002, kterým byl zamítnut jeho rozklad a potvrzeno napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 24. 4. 2002, jímž byla žalobci uložena pokuta za porušení § 80a odst. 1 a 5 zákona o cenných papírech. V odůvodnění žalovaná konstatovala, že žalobce porušil informační povinnost emitenta registrovaných cenných papírů podle § 80a odst. 1 a 5 zákona o cenných papírech tím, že řádně a včas neuveřejnil a žalovanému nedoručil výroční zprávu za rok 2000. Oznámení o způsobu a místu uveřejnění výroční zprávy zveřejnil žalobce v Obchodním věstníku opožděně až v č. 19/01, přičemž oznámení mělo být zveřejněno nejpozději v č. 17/01. Z oznámení organizátora mimoburzovního trhu cenných papírů RM-SYSTÉM, a.s., žalovaná zjistila, že výroční zpráva za r. 2000 mu byla doručena až dne 8. 6. 2001. Podle § 80a odst. 1 a 5 zákona o cenných papírech je výroční zpráva uveřejněna teprve splněním všech kumulativně stanovených podmínek uvedených v § 77 odst. 1 a v § 80a odst. 1 a 5 citovaného zákona.
V žalobě žalobce namítal, že výroční zprávu za r. 2000 předložil v zákonné lhůtě dne 27. 4. 2001. Uveřejnění této zprávy ve smyslu § 77 odst. 1 zákona o cenných papírech bylo v této věci zajištěno formou bezplatně poskytované brožury v sídle žalobce a oznámení o zvoleném způsobu a místě uveřejnění žalobce objednal ke zveřejnění v Obchodním věstníku dne 24. 4. 2001. Brožura v obsahu i rozsahu výroční zprávy byla k dispozici i v sídle organizátora veřejného trhu, kterému byla doručena 27. 4. 2001. Žalobce je toho názoru, že ve stanovené lhůtě předložil žalované výroční zprávu se všemi vyžadovanými údaji v souladu s platným právním řádem. Současně ve lhůtě stanovené pro předložení zprávy objednal zveřejnění informace o zvoleném způsobu a místě jejího uveřejnění v Obchodním věstníku.
Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě uvedla, že žalobce ve stanovené lhůtě nezveřejnil oznámení v Obchodním věstníku, neboť při datu zadání objednávky 24. 4. 2001 nedošlo k uveřejnění výroční zprávy v zákonném termínu, a především nedoručil výroční zprávu organizátorovi veřejného trhu. K tomu došlo až s prodlením 38 dnů. K zveřejnění v Obchodním věstníku žalovaná poznamenala, že je všeobecně známo, že objednací termíny v Obchodním věstníku jsou mnohem delší než sedm dnů. Zákon stanoví jednoznačně, že nejpozději do konce dubna musí být oznámení zveřejněno. Pouhá objednávka oznámení krátce před koncem lhůty proto nepostačuje.
Nejvyšší správní soud, který věc podle § 132 s. ř. s. převzal k dokončení řízení, žalobu zamítl jako nedůvodnou.
Z odůvodnění:
Důvodem uložení pokuty bylo – jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozhodnutí –opožděné uveřejnění výroční zprávy za r. 2000. Ze správního spisu má Nejvyšší správní soud za prokázané, že žalobce vypracoval výroční zprávu ve formě brožury bezplatně poskytované ve svém sídle, doručil ji žalované dne 27. 4. 2001, organizátorovi veřejného trhu, tj. společnosti RM-SYSTÉM, dne 7. 6. 2001 a zvolený způsob a místo uveřejnění byly v Obchodním věstníku zveřejněny v č. 19/01, který je datován 9. 5. 2001. Posledním dnem lhůty ve smyslu § 80a odst. 1 zákona o cenných papírech byl však již 30. 4. 2001. Ze žádného z citovaných ustanovení ani ze žádného jiného ustanovení nevyplývá, že je dostačující, aby v uvedené lhůtě čtyř měsíců po skončení kalendářního roku, resp. hospodářského roku, bylo zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku pouze objednáno. V uvedené lhůtě musí emitent podle § 80a odst. 1 zákona o cenných papírech výroční zprávu uveřejnit způsobem podle § 77 odst. 1 citovaného zákona, tzn. musí být splněny všechny náležitosti, které jsou v citovaném ustanovení uvedeny. V daném případě však jak ke zveřejnění v Obchodním věstníku č. 19/01, tak k doručení výroční zprávy organizátorovi veřejného trhu došlo až po lhůtě stanovené zákonem.
(ci)
*) Ustanovení § 77 odst. 1 i § 80a odst. 1 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, byla zrušena zákonem č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.