Vydání 10/2007

Číslo: 10/2007 · Ročník: V

1328/2007

Celní řízení: promlčení práva vybrat a vyměřit nedoplatek cla

Ej 250/2007
Celní řízení: promlčení práva vybrat a vyměřit nedoplatek cla
k § 282 odst. 2 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon*1)
Účinky přerušení promlčecí lhůty podle § 282 odst. 2 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, může mít pouze úkon celního orgánu adresovaný a doručený dlužníkovi, a to přesto, že v citovaném ustanovení není výslovně uvedeno, že o těchto úkonech musí být dlužník zpraven. Za takový úkon je nutno považovat i provedení soupisu movitých věcí dlužníka soudem podle § 326 o. s. ř. v případě, kdy celní orgán podal k tomuto soudu návrh na provedení výkonu rozhodnutí; úkon exekučního soudu je v tomto případě přičitatelný celnímu orgánu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2007, čj. 1 Afs 115/2006-50)
Věc:
Tomáš H. proti Celnímu ředitelství Ostrava o clo, o kasační stížnosti žalovaného.
Celní úřad Opava vydal dne 23. 2. 2004 platební výměr, kterým žalobci vyměřil úrok z prodlení a penále podle § 63 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „daňový řád“, „d. ř.“), ve výši 101 110 Kč z nedoplatku, který mu byl vyměřen dne 12. 7. 1996.
Proti uvedenému výměru ze dne 23. 2. 2004 brojil žalobce odvoláním, které žalovaný dne 6. 5. 2004 zamítl.
Proti tomuto rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu, ve které zejména namítal promlčení práva žalovaného předepsat penále podle § 63 odst. 4 d. ř. Krajský soud v Ostravě rozhodnutí žalovaného dne 17. 4. 2006 zrušil. V odůvodnění svého rozhodnutí zejména konstatoval, že penále bylo předepsáno až po marném uplynutí promlčecí lhůty ve smyslu § 282 odst. 1 celního zákona ve spojení s § 63 odst. 4 d. ř., neboť daňového dlužníka lze vyrozumět o předpisu penále nejpozději ve lhůtě, v níž se promlčuje vybrání daně (zde celního dluhu vyměřeného platebním výměrem ze dne 12. 7. 1996). Promlčecí lhůta u platebního výměru ze dne 12. 7. 1996 začala znovu plynout dne 31. 12. 1997, neboť Celní úřad Opava dne 3. 1. 1997 podal k Okresnímu soudu ve Vsetíně návrh na zahájení výkonu rozhodnutí, a učinil tak kvalifikovaný úkon dle § 282 odst. 2 celního zákona. Následná urgence, kterou v této věci celní úřad vůči soudu učinil, však nebyla kvalifikovaným úkonem, který by mohl mít za následek přerušení a obnovení běhu promlčecí lhůty. Vždy se totiž musí jednat o úkon adresovaný dlužníku a jemu doručený. Promlčecí lhůta tedy uplynula dnem 31. 12. 2003.
Proti tomuto rozsudku krajského soudu podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost, ve které zejména namítal, že účinky obnovení běhu promlčecí lhůty mělo nejen podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí ze dne 3. 1. 1997, ale též soupis movitých věcí provedený dne 16. 10. 2003 Okresním soudem ve Vsetíně. O tomto soupisu soud vyrozuměl oprávněného i povinného uvědoměním ze dne 20. 10. 2003, čj. 2 E 50/97. Dle názoru stěžovatele navíc přerušení běhu promlčení je spojeno i s tzv. neregulativními správními úkony, tedy např. s urgencemi, které mají průkazní význam a směřují k vybrání celního dluhu.
Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
V daném případě stěžovatel v kasační stížnosti nastolil právní otázku, zda urgence celního orgánu vůči soudu, provádějícímu na návrh tohoto celního orgánu výkon jeho rozhodnutí, ohledně stavu řízení, je kvalifikovaným úkonem ve smyslu § 282 odst. 2 celního zákona (tedy úkonem směřujícím k vymožení nedoplatku) přerušujícím promlčecí lhůtu pro vymáhání nedoplatku, a tedy i lhůtu pro vyměření úroku z prodlení a penále, jestliže na jejím základě tento soud provede soupis movitých věcí.
Krajský soud správně uzavřel, že podání návrhu na zahájení výkonu rozhodnutí (platebního výměru ze dne 12. 7. 1996) u Okresního soudu ve Vsetíně dne 3. 1. 1997 bylo ze strany celního úřadu takovým kvalifikovaným úkonem, přičemž nová promlčecí lhůta počala běžet ode dne 1. 1. 1998. Pokud by tedy žádný další kvalifikovaný úkon nebyl učiněn, promlčelo by se právo celního orgánu předepsat úrok z prodlení a penále dnem 31. 12. 2003.
Stěžovatel uvedl, že kvalifikovaným úkonem ve smyslu § 282 odst. 2 celního zákona mohou být též neregulativní správní úkony. V dané věci takovým úkonem měla být urgence Okresnímu soudu Vsetín (adresovaná předsedovi soudu) ze strany celního úřadu Opava ze dne 9. 7. 2003 nazvaná
„Dožádání k postupu při výkonu rozhodnutí čj. 2 E 50/97“
, na jejímž podkladě měl soud provést soupis movitých věcí žalobce. Obsahem urgence byl popis dosavadního průběhu exekučního řízení, uvedení nových skutečností zjištěných celním úřadem a žádost o prošetření postupu soudu.
Kasační soud se ztotožnil se závěrem krajského soudu, že s ohledem na zachování jednoho z hlavních principů právního státu, totiž principu právní jistoty, je nutno za kvalifikovaný úkon, který přerušuje běh šestileté promlčecí lhůty pro předepsání úroku z prodlení a penále, považovat pouze takový úkon, o kterém se účastník řízení (dlužník) prokazatelně dozvěděl, a to zásadně bez ohledu na to, zda takovou podmínku zákon stanoví. Minimálně z tohoto hlediska tedy výše uvedená urgence požadavku „kvalifikovanosti“ úkonu nevyhovuje.
Dále kasační soud shledal správným i závěr, že ne každý úkon může přerušit běh promlčecí lhůty. Předmětná urgence postrádá i znak materiální, kterým je určitá míra intenzity dopadu takového úkonu na kvalitu probíhajícího procesu vymáhání. Jinými slovy, každý takový úkon musí být v rámci vymáhání sám o sobě určitým záchytným či výchozím bodem působícím na tento proces progresivně. Takovým úkonem tedy je kupříkladu písemná upomínka o zaplacení cla [§ 282 odst. 5 celního zákona (ve znění účinném do 30. 6. 2002 se jednalo o odstavec 6), § 73 odst. 1 d. ř.], již výše zmíněné podání návrhu na provedení
exekuce
soudem či soukromým exekutorem (§ 73 odst. 3 d. ř.), vydání exekučního příkazu (§ 73 odst. 6 d. ř.), a v rámci
exekuce
prováděné prodejem movitých věcí pak např. soupis movitých věcí (§ 326 o. s. ř.), dražba či opětovná dražba sepsaných věcí (§ 328b, § 330 o. s. ř.).
Jak plyne z výše uvedeného, nelze pochybovat o tom, že takovým kvalifikovaným úkonem je samo provedení soupisu movitých věcí, jakožto první z úkonů vlastní
exekuce
prodejem movitých věcí následující po jejím nařízení. Účelem tohoto úkonu, který směřuje k vymožení nedoplatku, je vytvoření evidence a případné zajištění věcí povinného, které by mohly být prodány v dražbě, a to v takovém rozsahu, aby výtěžek prodeje sepsaných věcí postačil k uspokojení vymáhané pohledávky oprávněného spolu s náklady
exekuce
(srov. § 326 o. s. ř.).
V daném případě však soupis movitých věcí neprovedly celní orgány, nýbrž soud. Podle § 306 odst. 3 celního zákona, ve znění účinném do 30. 6. 1997, mohl celní úřad požádat o provedení
exekuce
též soud (po tomto datu tak celní úřad může učinit dle § 73 odst. 3 daňového řádu). Tak se také stalo, když se Celní úřad Opava návrhem na zahájení výkonu rozhodnutí ze dne 3. 1. 1997 obrátil na Okresní soud ve Vsetíně, který usnesením ze dne 15. 1. 1997, sp. zn. 2 E 50/97, nařídil k uspokojení pohledávky celního úřadu vůči žalobci, vyplývající z již výše specifikovaného platebního výměru ze dne 12. 7. 1996, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. V takovém případě se sice celní úřad do určité míry vzdal svého práva provést předmětnou exekuci sám, bylo by však nelogické, pokud by kvalifikované úkony ve smyslu § 282 odst. 2 celního zákona učiněné v rámci prováděné
exekuce
soudem namísto celního úřadu, neměly na běh promlčecí lhůty žádný vliv. Lze tak hovořit o přičitatelnosti úkonů exekučního soudu celnímu orgánu. Takový úkon pak splňuje i požadavek uvedeného ustanovení celního zákona (s účinností od 1. 7. 2002), tedy aby kvalifikovaný úkon byl učiněn celním orgánem. Ostatně celá konstrukce vztahu celního orgánu a exekučního soudu není nepodobná vztahu vycházejícímu z aplikace institutu dožádání dle § 5 daňového řádu, a to se shodnými účinky.
Provedením soupisu movitých věcí dne 16. 10. 2003 tedy došlo k přerušení běhu promlčecí lhůty a k určení jejího nového počátku (1. 1. 2004). Právo na předepsání úroku z prodlení a penále tak nebylo promlčeno.
*) Nyní ve znění zákonů č. 1/2002 Sb. a č. 187/2004 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.