Vydání 4/2009

Číslo: 4/2009 · Ročník: VII

1799/2009

Celní řízení: k pojmu ,,zřejmé zanedbání"

Celní řízení: k pojmu „zřejmé zanedbání“
k § 249a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 2/2001 Sb.*)
Zřejmým zanedbáním
“ ve smyslu § 249a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění účinném od 1. 7. 2002 do 30. 4. 2004, je nutno rozumět jednání sice pouze nedbalostní, nicméně takové, jehož míra zavinění je značná. Bude se jednat o takovou nedbalost, které by se dopustila jen velmi silně nepečlivá a nepořádná osoba, ve významné míře rezignující na opatrnost a na snahu dodržovat všechny zákonem stanovené povinnosti.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2008, čj. 7 Afs 29/2008-47)
Věc:
Společnost s ručením omezeným Čokoládovny Fikar proti Celnímu ředitelství Brno o přiznání preferenční celní sazby, o kasační stížnosti žalovaného.
Dne 14. 6. 2002 žalobce celnímu úřadu předložil dovezené zboží a současně v souladu s § 87 odst. 1 celního zákona podal souhrnné celní prohlášení. Celní úřad na základě § 93 celního zákona rozhodl o dočasném uskladnění uvedeného zboží. Dne 17. 6. 2002 požádal žalobce o povolení nakládat se zbožím před jeho propuštěním do volného oběhu, nicméně ve lhůtě do 4. 7. 2002 (§ 92 celního zákona) nepodal celní prohlášení s návrhem na propuštění předmětného zboží do volného oběhu, ani jiné celně schválené určení. Celní úřad dne 9. 10. 2002 provedl kontrolu dočasně uskladněného zboží, při které bylo zjištěno, že v dočasném skladu se nachází pouze 4 000 kg cukru z původních 15 000 kg (11 000 kg cukru bylo dle sdělení žalobce již vyskladněno a spotřebováno ve výrobě, čímž byly porušeny podmínky stanovené pro dočasně uskladněné zboží). Dne 4. 2. 2003 požádal celní úřad o verifikaci žalobcem předloženého osvědčení o původu zboží. Z ní vyplynulo, že předmětný cukr je původní ve Slovenské republice (posuzováno dle Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech původu zboží a metodách administrativní spolupráce, č. 13/2002 Sb. m. s., resp. dle čl. 5 přílohy k této dohodě v Protokolu týkajícím se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce). Rozhodnutí ze dne 13. 1. 2003 celní úřad vyměřil žalobci clo a daň z přidané hodnoty.
Proti tomuto rozhodnutí se žalobce odvolal k žalovanému, který napadené rozhodnutí dne 4. 5. 2006 změnil tak, že clo a daň z podané hodnoty stanovil v celkové výši 109 108 Kč. Uvedl, že přiznat preferenční smluvní sazby bylo možné jen na základě § 249a celního zákona, jehož aplikace vyžaduje kumulativní splnění dvou podmínek: Prokázání preferenčního původu zboží a dále, že příslušné osobě nelze přičítat klamání nebo zřejmé zanedbání. Zřejmé zanedbání je ve věci dáno tím, že žalobce nepodal ve stanovené lhůtě do 4. 7. 2002 návrh na přidělení jiného celně schváleného určení a že nedodržel podmínky stanovené pro dočasné uskladnění.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který rozsudkem ze dne 29. 11. 2007 rozhodnutí žalovaného zrušil. Uvedl, že žalobce výše uvedeným jednáním nenaplnil znak zřejmého zanedbání, ve smyslu citovaného ustanovení. Nepodání celního prohlášení, stejně jako nedodržení podmínek pro dočasné uskladnění zboží, je jednáním, které v daném případě způsobilo vznik celního dluhu ve smyslu § 241 odst. 1 písm. a) celního zákona a vyloučilo vznik celního dluhu z jiného důvodu. Založilo tedy stav, ze kterého vychází § 249a celního zákona, tj. existenci celního dluhu vzniklého podle § 239 až 242 celního zákona. Jestliže celní zákon v § 249a připouští přiznání preferenční výhody z titulu původu zboží i u celního dluhu podle § 241 odst. 1 písm. a) celního zákona, pak by bylo popřením smyslu § 249a celního zákona spatřovat zřejmé zanedbání (jako překážku přiznání zmíněné výhody) v jednání příslušné osoby, které bylo příčinou vzniku předmětného celního dluhu, či v jednání, resp. opomenutí, této osoby se stejným důsledkem (nepodání celního prohlášení vedlo ke vzniku celního dluhu nikoliv podle § 238 celního zákona, ale na základě ustanovení zákona uvedeného v § 249a celního zákona). Není v souladu se smyslem § 249a celního zákona, aby skutečnosti, z nichž toto ustanovení při přiznání preferenční výhody vychází, např. z existence celního dluhu podle § 241 celního zákona, která je neoddělitelně spjata s jednáním, které vyvolalo jeho vznik, se staly překážkou postupu podle citovaného ustanovení.
Proti tomuto rozsudku podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost. Uvedl, že z § 249a celního zákona vyplývá, že preferenční celní sazbu lze přiznat za splnění následujících podmínek: prokázání preferenčního původu zboží a dále, že příslušné osobě nelze přičítat klamání či zřejmé zanedbání. Vzhledem ke skutečnosti, že žalobce nepodal ve stanovené lhůtě celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do příslušného režimu a nedodržel stanovené podmínky pro dočasné uskladnění zboží, nelze žalobci přiznat preferenční smluvní celní sazbu ve výši 0 % podle § 249a celního zákona, a to právě proto, že mu lze přičítat zřejmé zanedbání. Při aplikaci § 249a celního zákona je potřeba postupovat tak, že je nutno od sebe odlišovat klamání nebo zřejmé zanedbání, které vedlo ke vzniku celního dluhu, od nezaviněných skutečností, které způsobí vznik celního dluhu nezávisle na vůli dlužníka (vyšší moc). Např. pokud je odcizeno zboží, které podléhá celnímu dohledu, na základě této skutečnosti došlo ke vzniku celního dluhu podle § 240 celního zákona, a prokáže-li tato osoba preferenční původ zboží, nelze jí přičíst klamání nebo zřejmé zanedbání. Stěžovatel proto zastává názor, že je třeba od sebe odlišovat postavení osob, které se do postavení dlužníka dostaly nezaviněně, od osob, které zaviněně porušily své povinnosti, a s ohledem na tuto skutečnost pak přistupovat k aplikaci § 249a celního zákona.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Podle § 249a celního zákona stanoví-li celní předpisy pro předmětné zboží, na základě původu nebo konečného použití, sníženou celní sazbu nebo částečné nebo úplné osvobození od dovozního cla, přizná celní úřad tuto sníženou celní sazbu nebo částečné nebo úplné osvobození od dovozního cla také tehdy, vznikl-li celní dluh podle § 239 až § 242 a § 247 a § 248, nelze-li příslušné osobě přičítat klamání nebo zřejmé zanedbání a prokáže-li tato osoba, že podmínky pro přiznání snížené celní sazby nebo osvobození od dovozního cla jsou splněny.
Předmětem sporu je v daném případě
interpretace
neurčitého právního pojmu
„zřejmé zanedbání“
ve smyslu § 249a celního zákona. Krajský soud ve svém rozsudku správně vystihl, že pokud je nepodání celního prohlášení stejně jako nedodržení podmínek pro dočasné uskladnění zboží jednáním, které způsobuje vznik celního dluhu ve smyslu § 241 odst. 1 písm. a) celního zákona, je proti smyslu § 249a celního zákona, aby toto jednání znamenalo automaticky, tj. ve všech případech,
„zřejmé zanedbání“
, neboť citované ustanovení připouští přiznání preferenční výhody z titulu původu zboží i u celního dluhu podle § 241 odst. 1 písm. a) celního zákona. Stěžovatel však namítal, že v dané situaci je třeba rozlišovat, zda nečinnost či jednání, které vedlo ke vzniku celního dluhu, bylo způsobeno vlivem okolností vyšší moci (nezávisle na vůli dlužníka), anebo zda se jednalo o zaviněné porušení povinností. Stěžovatel má za to, že v dané věci lze účastníku řízení přičítat
„zřejmé zanedbání“
, neboť vznik celního dluhu nebyl způsoben vlivem neodvratitelných událostí nebo jiných případů vyšší moci.
Obecně lze souhlasit se stěžovatelem, že je třeba vždy hodnotit konkrétní zjištěné skutečnosti s přihlédnutím k cílům zákona a diferencovat, zda souhrn těchto skutečností již naplňuje neurčitý právní pojem
„klamání nebo zřejmé zanedbání“
či zda se ještě o
„klamání nebo zřejmé zanedbání“
nejedná. Nejvyšší správní soud se však neztotožňuje s hodnocením skutkových okolností, jež podle stěžovatele v daném případě znamenaly
„zřejmé zanedbání“
účastníkem řízení. (...)
Dne 1. 7. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 1/2002 Sb., kterým byl změněn celní zákon, a to i ve vztahu k podmínkám pro nakládání zboží před propuštěním do volného oběhu a pro přiznávání preferenční smluvní celní sazby. Byl především zrušen § 123 celního zákona, podle kterého mohl celní úřad na žádost deklaranta povolit nakládat se zbožím ještě před jeho propuštěním, a dále byl změněn § 57 odst. 2 celního zákona, podle kterého uplatnil celní úřad i bez návrhu deklaranta preferenční smluvní celní sazbu. Po 1. 7. 2002 je třeba podle § 57 odst. 2 celního zákona podat návrh na uplatnění preferenční smluvní celní sazby, avšak zároveň je umožněno tuto žádost o uplatnění příslušných sazebních opatření podat i následně, nejpozději však do dvou let od propuštění zboží do volného oběhu, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.
Vzhledem k výše uvedeným skutkovým a právním skutečnostem nelze souhlasit s názorem stěžovatele, že se v posuzovaném případě jednalo o účastníku řízení přičitatelné
„zřejmé zanedbání“
.
Nutno v první řadě poznamenat, že odepřít benefit preferenční sazby nelze, jsou-li ostatní podmínky splněny (o nich není mezi účastníky sporu), nelze-li příslušné osobě přičítat
„klamání“
nebo
„zřejmé zanedbání“
. Již samotný jazykový význam uvedených pojmů naznačuje, že se musí jednat o relativně silně zavrženíhodné formy jednání příslušné osoby. Za klamání nelze považovat nic jiného než úmyslné uvádění příslušných úřadů či osob v omyl, zejména předstíráním určitých relevantních skutečností, např. vědomé uvedení nepravdivého údaje týkaného se dováženého zboží. Zřejmým zanedbáním nutno rozumět jednání sice pouze nedbalostní, nicméně takové, jehož míra zavinění je značná. Bude se jednat o takovou nedbalost, které by se dopustila jen velmi silně nepečlivá a nepořádná osoba, ve významné míře rezignující na opatrnost a na snahu dodržovat všechny zákonem stanovené povinnosti.
„Zřejmé zanedbání“
tedy bude zpravidla vědomě nedbalé konání či opomenutí (výjimečně i konání či opomenutí nevědomě nedbalé, leč takové, u kterého by po jednajícím bylo nanejvýš spravedlivé a zcela přiměřené požadovat, aby jeho nesprávnost bez větších problémů rozpoznal a vyvaroval se ho), které se svou povahou a závažností bude v určitých ohledech blížit druhému důvodu pro nepřiznání preferenční smluvní celní sazby, tedy
„klamání“
. Znamená to mimo jiné, že
„prosté zanedbání“
ještě možnost uplatnění preferenční sazby nevylučuje, neboť nenaplňuje zákonný znak
„zřejmosti“
, která označuje jednání typově společensky škodlivější než
„prosté zanedbání“
. Tím spíše, a jen v tomto ohledu lze souhlasit se stěžovatelem, není uplatnění preferenční sazby vyloučeno jednáním nezaviněně protizákonným.
V konkrétním případě se Nejvyššímu správnímu soudu jeví podstatný především dopad změny právní úpravy na praxi účastníka řízení a celních orgánů a skutečnost, že tato změna se dotkla dřívější zaběhnuté praxe. Účastník řízení v žalobě uváděl, že požádal, jako již v minulosti několikrát, o povolení nakládat se zbožím ještě před propuštěním do volného oběhu. Celní úřad však na tuto žádost vůbec nereagoval a účastník řízení se tak mylně domníval, že celní úřad nebude mít námitky proti nakládání s předmětným zbožím ještě před jeho propuštěním do volného oběhu, jak tomu vždy v minulosti bylo (ve správním spise je rozhodnutí o povolení ze dne 5. 6. 2002 nakládat se zbožím ještě před propuštěním do navrženého režimu udělené účastníkovi řízení v souladu s § 123 celního zákona ve znění do 30. 6. 2002 u zboží - cukr krystal, 10 000 kg - a to ve vztahu k předchozí dodávce cukru). Očekávání účastníka řízení, že mu bude vyhověno, by podle celního zákona ve znění do 30. 6. 2002 bylo zcela legitimní, protože podle § 123 celního zákona celní úřad vždy vyhoví žádosti o povolení nakládat se zbožím ještě před jeho propuštěním, je-li důvodem pro nepropuštění zboží pouze nutnost určit původ zboží. Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že účastník řízení v dané situaci měl sledovat změny právní úpravy a přizpůsobit se jim, tzn., měl podat celní prohlášení a požádat následně do dvou let o uplatnění preferenční smluvní celní sazby až by disponoval dokumentem EUR. 1 a rovněž neměl začít spotřebovávat zboží ve výrobě, dokud mu nebylo povoleno nakládat se zbožím ještě před jeho propuštěním. Účastník řízení tak nezachoval potřebnou míru opatrnosti, avšak toto jednání, či opomenutí nelze podřadit pod pojem
„zřejmé zanedbání“
. Významná je i skutečnost, že z ničeho, co v řízení vyšlo najevo, nelze vysledovat ani náznak úmyslu účastníka řízení podvádět při vyměření cla. Naopak, nakládání se zbožím (cukrem) ještě před jeho propuštěním do navrženého celního režimu bylo sice v rozporu se zákonem, avšak v souladu s povahou podnikání účastníka řízení (kontinuálně probíhající výroba cukrovinek) a v souladu s logikou technologických potřeb jeho výroby. Jednalo se tedy o postup sice protizákonný, nicméně přinejmenším v určitých ohledech omluvitelný logickými hospodářskými důvody. Výše popsané skutečnosti, tedy změna právní úpravy, přičemž nová úprava oproti úpravě předchozí umožňovala dosáhnout týchž věcných cílů, avšak odlišnými procesními postupy, existence zaběhnuté předchozí praxe ve vztazích účastníka řízení a celního úřadu, jakož i absence zjištění o nepoctivých záměrech účastníka řízení, jsou ve své souhrnu důvody, pro které pochybení a protizákonný postup účastníka řízení nelze považovat za
„zřejmé zanedbání“
. Nejvyšší správní soud tak při posuzování subjektivní stránky jednání účastníka řízení dospěl k závěru, že se sice nejedná o případ vyšší moci, jak argumentoval stěžovatel, nýbrž o zčásti vědomé, zčásti nevědomé opomenutí, nicméně toto opomenutí nebylo ještě natolik závažné a zavrženíhodné, aby naplňovalo pojem
„zřejmé zanedbání“
. Krajský soud proto v daném případě nepochybil, pokud zrušil rozhodnutí stěžovatele pro nesprávnou aplikaci § 249a celního zákona. (...)
*) S účinností od 1. 5. 2004 bylo ustanovení zrušeno zákonem č. 187/2004 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.